Nenechte očkovat dvě vakcíny najednou. Znáte pravidla bezpečného očkování?

Článek převzat z webu maminka.cz

 

23.  10.  2017 | Tereza Víchová

Oč­ko­vá­ní je zá­sad­ní pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní, o je­hož nut­nos­ti ne­po­chy­bu­je­te. Přes­to vás pře­pa­da­jí oba­vy: Jak to za­ří­dit, aby va­še mi­min­ko zvládlo všech­no bez pro­blé­mů? Po­ra­dí­me.

 

Oč­kuj­te zdra­vé dí­tě

Ano, je ob­čas těž­ké na­jít del­ší ča­so­vý úsek bez rýmy – pře­de­vším v ro­di­ně, kde je už ví­ce sou­ro­zen­ců. Přes­to se o to po­kus­te.  A nejde jen o zdra­ví dí­tě­te, roz­hléd­ně­te se po oko­lí. Jest­li jste před pár dny na­vští­vi­li ka­ma­rá­dy, kte­ří teď le­ží do­ma s ne­što­vi­ce­mi, roz­hod­ně si do­mluv­te no­vý ter­mín pro vak­ci­na­ci. Dí­tě by mě­lo být oč­ko­va­né v dob­rém zdra­vot­ním sta­vu, bez zvý­še­né­ho ri­zi­ka in­fek­cí v oko­lí.

 

Ne­nech­te oč­ko­vat dvě vak­cí­ny na­jed­nou

I když vás to mů­že svá­dět. Je to při jed­né ná­vštěvě lé­ka­ře, mož­né zvý­še­né tep­lo­ty ne­bo ji­né ne­žá­dou­cí účin­ky ta­ké pro­ži­je­te na­jed­nou. A když už se bu­de pár no­cí špat­ně spát, tak to ne­mu­sí­te opa­ko­vat za pár týd­nů zno­vu.

Pod­le od­bor­ní­ků by ale od­stup me­zi vak­cí­na­mi měl být ale­spoň dva týd­ny. Tím se totiž po­ten­ci­ál­ní ve­d­lej­ší účin­ky včet­ně tep­lot re­du­ku­jí a tě­lo mů­že nej­lé­pe re­a­go­vat na jed­not­li­vou vak­cí­nu. Běž­ný po­stup, kte­rý čí­tá po­vin­nou he­xa­vak­cí­nu spo­lu s dob­ro­vol­ným oč­ko­vá­ním pro­ti pne­u­moko­kům, pro­to zno­vu zvaž­te a k lé­ka­ři se ra­dě­ji vy­prav­te dva­krát.

 

Stres a oč­ko­vá­ní - zby­teč­né pře­tě­žo­vá­ní or­ga­nis­mu

Že jsou tě­lo a du­še je­den ce­lek, je čím dál dis­ku­to­va­něj­ší té­ma. Za­mys­le­te se nad tím i při plá­no­va­ném oč­ko­vá­ní. Ko­nec ko­je­ní, růst zoub­ků, ak­tu­ál­ní pro­blémy v ro­di­ně mo­hou být pád­ným dů­vo­dem, proč dí­tě oč­ko­vat o pár dní poz­dě­ji, až se vše uklid­ní.

Na vás ja­ko na ro­di­či je od­had­nout, jak vel­ká mí­ra stre­su u dí­tě­te pa­nu­je. Když se totiž stre­so­ry roz­dě­lí, je adap­ta­ce na ně účin­něj­ší. A od­po­věď or­ga­nis­mu fy­zi­o­lo­gic­ká. Oč­ko­vat s máv­nu­tím ru­ky, že to ma­lý or­ga­nis­mus pře­ce zvlád­ne, by se vám ne­mu­se­lo vy­pla­tit.

 

Po­zo­ruj­te re­ak­ce po oč­ko­vá­ní

Po kaž­dém oč­ko­vá­ní zůstaňte tři­cet mi­nut v če­kár­ně lé­ka­ře. Vý­ji­meč­ný, ale o to ne­bez­peč­něj­ší, je ana­fy­lak­tic­ký šok, kte­rý mů­že po vak­ci­na­ci na­stat. Bez zá­sa­hu lé­ka­ře mů­že kon­čit i smr­tí. Ob­vykle se ale po oč­ko­vá­ní se­tká­te jen s lo­kál­ní ne­žá­dou­cí re­ak­cí: za­rud­nu­tím a oto­kem v mís­tě vpi­chu.

K cel­ko­vým pak pat­ří zvý­še­ná tep­lo­ta ne­bo ho­reč­ka. Co­ko­liv dal­ší­ho ale hlas­te lé­ka­ři – prů­jem, zvra­ce­ní, otok ce­lé kon­če­ti­ny, ne­ob­vyk­lý pláč, po­dráž­dě­nost, ne­spa­vost. U ta­ko­vých pří­pa­dů se pak v dal­ším oč­ko­va­cím plá­nu po­stu­pu­je vždy in­di­vi­du­ál­ně a zá­važ­né ne­žá­dou­cí účin­ky hlá­sí pe­di­atr Stát­ní­mu ústa­vu pro kon­t­ro­lu lé­čiv.

 

Ne­po­dá­vej­te si­ru­py „pro jis­to­tu“

To je bo­hu­žel stá­le běž­ná pra­xe. Dí­tě je ne­vr­lé, tře­ba ho bo­lí mís­to vpi­chu, si­rup se vám zdá ja­ko nej­lep­ší ře­še­ní. An­ti­py­re­ti­ka ma­jí ale své opod­stat­ně­ní jen v pří­pa­dě zvý­še­né tep­lo­ty ne­bo ho­reč­ky.

Pod­le lé­ka­řů do­kon­ce mo­hou sni­žo­vat vý­sled­ný úči­nek vak­cín, pro­to je tře­ba s ni­mi za­chá­zet opa­tr­ně. Jest­li se mož­ných re­ak­cí bo­jí­te tře­ba z dů­vo­du ato­pie ne­bo aler­gic­ké anamné­zy v ro­di­ně, řeš­te to s pe­di­at­rem ješ­tě před oč­ko­vá­ním. Ten mů­že si­tu­a­ci ře­šit tře­ba po­dá­ním anti­his­ta­mi­nik před sa­mot­nou vak­cí­nou.

 

Na co se ze­ptat pe­di­at­ra:

  • oč­ko­vá­ní se pro­vá­dí ob­vykle bě­hem pre­ven­tiv­ních ná­vštěv pe­di­at­ra, pro­to ne­bý­vá moc ča­su na dis­ku­ze
  • ptej­te se pře­dem,  kte­rá vak­ci­na­ce a kdy va­še dí­tě če­ká, ja­ký mít v té do­bě re­žim ne­bo kte­ré ob­vyk­lé ne­žá­dou­cí účin­ky se mo­hou pro­je­vit
  • uva­žu­je­te-li o oč­ko­vá­ní nad rá­mec po­vin­né­ho ka­len­dá­ře, do­mluv­te se s lé­ka­řem, kdy bu­de vhod­ná do­ba
  • po­kud vá­há­te kvů­li ak­tu­ál­ní­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu dí­tě­te v do­bě, kdy jste ob­jed­na­ní na oč­ko­vá­ní, vo­lej­te lé­ka­ři a pro­ber­te, jest­li oč­ko­vá­ní ra­dě­ji ne­po­su­nout

 

Článek převzat z: https://m.maminka.cz/clanek/nenechte-ockovat-dve-vakciny-najednou-znate-pravidla-bezpecneho-ockovani


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.