Dopis na MZ s dotazy týkajícími se BCG primovakcinace

Praha, 9. 4. 2010

 

Občanské sdružení Rozalio poslalo 22. 1. 2010 na Ministerstvo zdravotnictví žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotazy se týkaly očkování proti TBC. Článek obsahuje úvodní žádost, odpověď hlavního hygienika ČR a opětovnou žádost o reakci na nezodpovězené dotazy.

 


Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Dobrý den,

na občanské sdružení ROZALIO (Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování) se v poslední době obrací mnoho rodičů s dotazy týkajícími se očkovaní proti TBC.

Chtějí-li rodiče využít své zákonné možnosti nechat dítě očkovat proti TBC později než v porodnici (tj. kdykoliv do 6. týdne věku dítěte), setkávají se často s tvrzením, že toto očkování kalmetizační jednotky již neprovádějí, neboť se jejich činnost omezuje či úplně ruší.


Ve vyhlášce č. 65 ze dne 25. 2. 2009 v§ 3 se praví:
(1) Očkování proti tuberkulóze se provede nejdříve čtvrtý den a nejpozději do konce šestého týdne po narození dítěte.
(2) Pokud nelze očkování provést podle odstavce 1, provede se až po skončení základního očkování prováděného v rámci pravidelného očkování dětí;…

Toto se tedy týká i rodičů resp. dětí, jimž bylo očkování odloženo až po skončení základního očkování.

Jaký je tedy skutečný stav? Kam se mají tito rodiče obrátit?

V loňském roce  proti očkování proti TBC vystoupili praktičtí lékaři, pediatři i vakcinologická společnost svým dopisem z ledna 2009 (viz příloha - dopis lze též nalézt na http://www.rozalio.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=151 ).

Proč se tedy toto očkování stále provádí?
Na základě jakých kritérií MZ ČR  vyhodnotilo očkování proti TBC jako nutné a ponechalo ho i nadále v povinném očkovacím kalendáři?

 
Žádáme vás též o poskytnutí oficiálního stanoviska právního odboru MZ ČR, které se týká postupu v případě nepodrobení se pravidelnému očkování u nezletilých osob od JUDr. Z. Krýsové. Toto stanovisko bylo zveřejněno v časopise Vox pediatriae z června 2009.

Rádi bychom toto stanovisko zveřejnili na našich webových stránkách. Mohlo by tak vnést jasnější pravidla do jednání mezi rodiči a pediatry při žádostech o odklad očkování.

 Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem
Martina Suchánková, ROZALIO o.s.

www.rozalio.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Odpověď Hlavního hygienika ČR (PDF)


Reakce:

Vážený pane Vite,
děkuji za vaši odpověd, ovšem některé otázky zůstavají zodpovězené jen částečně či vůbec.
Ohledně očkování proti TBC :
MZČR hodlalo již v loňském roce zúžit BCG primovakcinaci, pouze na navorozence z rizikovych skupin, i lékaři resp.odborné společnosti České lékařské spoečnosti J. E. Purkyně se vyjádřili k tomuto očkování velmi kriticky (a svoji kritiku podložili pádnymi argumnety), jediným, i kdyz ne nevýznamným, oponentem, zustavá Česká pneumoftizeologická společnost ČLS JEP.
ČLS JEP JEP nutně tedy musela přinést nějaké pádné argumenty na jejichž základě bylo očkovaní ponecháno dále plošně. Žádám Vás o zaslání těchto argumnetů a zápisu z jednání na kterém bylo o návrhu změny BCG primovakcinace, mezi MZ ČR a ČLS JEP JEP, jednáno. Zásadní otázka je, zda očkování proti TBC ve světle těchto argumentů splňuje podmínku Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny - zda je opatrenim nezbytnym pro ochranu verejneho zdravi? (Článek 26 /1 Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě, kromě těch, která stanoví zákon, a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.)  Nebyla-li by splněna tato podminka Úmluvy, bylo by nutné konat a z vyhlášky toto očkování vyšktrnout, a to bez ohledu na odmítavý postoj ČLS JEP JEP.
Pro mnoho rodičů, kteří se na nás obrací s dotazy, z jakého důvodu se očkují novorozenci proti TBC, budou tyto informace potřebné, pro pochopení smyslu a nutnosti tohoto očkování.
Ohledně právního stanoviska MZČR:
Žádala jsem Vás o stanovisko právního odboru MZČR k postupu v případě nepodrobení se pravidelnému očkování a to jsem neodržela. V příloze zasílám ono stanovisko, které je v časopise Vox pediatriae k nalezení. Vydá-li právní odbor nějaké oficiální stanovisko, není snad nutné hledat ho v příslušném časopise, ale na právním odboru MZČR. Znovu Vás proto žádám o poskytnuti tohoto stanoviska oficiální cestou, abychom ho mohli poskytovat rodičům, kteří se na nás obrací, jako právní rozbor poskytnuty přímo MZČR.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem
Martina Suchánková, ROZALIO o.s.

www.rozalio.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy22644 + '\'>'+addy_text22644+'<\/a>'; //-->

 

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* vláda předložila návrh PSP

* Sněmovní tisk 530/0

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* prošel prvním čtením v PS

* Výbor pro zdravotnictví

doporučil schválit zákon

* vypracovává se vyhláška

k zákonu

Náš poslední článek ZDE.