Informace z hygienických stanic o řízeních s „nestandardně očkujícími osobami“

26. 4. 2010

V únoru 2010 byly požádány hygienické stanice ve všech krajích o poskytnutí informací o řízeních s „nestandardně očkujícími osobami“. Níže je přehled získaných výsledků dle jednotlivých krajů.

 Upřesnění ohledně časového období: všechny otázky se vztahují k období od účinnosti vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (tedy od 1. ledna 2007) do současnosti (tedy do dne podání této žádosti) – tj. většina infomací byla získána cca v první polovině února 2010, kraj Liberecký poskytl informace k červnu 2009.

 

Tabulka 1. Počet a způsob řešení „neočkování“.

 

Kraj

Zahájená řízení[1]

Vydané příkazy

Vydaná rozhodnutí o přestupku

Zastavená řízení

Jihočeský

0

0

0

0

Jihomoravský

8

0

5

1

Karlovarský

2[2]

2[3]

0

0

Královéhradecký

6

4[4]

5

1

Liberecký

6

2[5]

1

1

Moravskoslezský

6

0

6

2

Olomoucký

0

0

0

0

Pardubický

3

0

1

2

Plzeňský

0

0

0

0

Praha

14

0

22

11

Středočeský

6

6

0

2

Ústecký

1

0

0

1

Vysočina

10

2

10

2

Zlínský

odpověď není k dispozici

 

 


Tabulka 2: Jakých očkování se řešené případy týkaly.

 

Kraj

Pro porušení jakého “neočkování” byly případy řešeny?[6]

Jihočeský

žádné případy nebyly řešeny

Jihomoravský

nezodpověděli

Karlovarský

V konkrétních případech šlo o odmítnutí základního očkování dítěte proti tuberkulóze a proti přenosné obrně

Královéhradecký

§ 4 odst. 1 (očkování proti nemocem v hexavakcíně – tj. záškrtu, tetanu, dávivému kašli, nákazám způsobeným Hemofilus influenzae b, dětské mozkové obrně a virové hepatitidě typu B), ve dvou případech


§ 4 odst. 2

- nepřeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

 
§ 4 odst. 8 (po novele vyhlášky odst. 9), ve třech případech

- nenaočkování proti virové hepatitidě B (týká se dětí, které nebyly očkováni dle § 4 odst. 1 (hexavakcínou) vyhlášky č. 537/2006 Sb.), termín pro očkování: od dovršení dvanáctého do dovršení třináctého roku věku dítěte

Liberecký

1x řízení v souvislosti s § 3 odst. 1 (tuberkulóza), ostatní dle § 4 odst. 1 (hexavakcína).

Moravskoslezský

Ve všech případech se jedná o očkování dle ustanovení § 4 (hexavakcína) vyhlášky č. 537/2006 Sb..

Olomoucký

žádné případy nebyly řešeny

Pardubický

§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb. - pravidelné očkování proti tuberkulóze;

§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb. (hexavakcína);

§ 21 odst. 2 vyhlášky č. 537/2006 Sb. - přeočkování proti dětské přenosné obrně;

Plzeňský

žádné případy nebyly řešeny

Praha

odpověď není k dispozici

Středočeský

1x § 3 - základní očkování proti TBC, 2x §§ 3 a 4 – základní očkování proti TBC, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, nákazám způsobeným Hemofilus influenzae b, dětské mozkové obrně a virové hepatitidě typu B, 3x § 4 a 5 – základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, nákazám způsobeným Hemofilus influenzae b, dětské mozkové obrně, virové hepatitidě typu B, spalničkám, zarděnkám  a příušnicím.

Ústecký

byl porušen § 4 odst. 3 vyhl. 537/2006 Sb. – očkování proti dětské přenosné obrně

Vysočina

Šlo o porušení § 4 odst. 1 (hexavakcina), § 5 (spalničky, zarděnky, příušnice) a § 12  (sezónní chřipka u pracovníků specializovaných pracovišť) vyhl. č. 537/2006 Sb.

Zlínský

odpověď není k dispozici

 

 


Tabulka 3. Přehled o udělených pokutách.

 

Kraj

Počet řízení s vydanými pokutami

Výše udělených konečných pokut v Kč[7]

Jihočeský

žádné případy neřešeny

Jihomoravský

7

2x 6 000

2x 6 000

2x 6 000

2x 4 000

2x 300

2x 500

2x 100

Karlovarský

2

1 000[8]

1 000[9]

Královéhradecký

4

1 000

2 500

3 000[10]

3 000[11]

Liberecký

1

500

Moravskoslezský

0[12]

Olomoucký

žádné případy neřešeny

Pardubický

1

8 000

Plzeňský

žádné případy neřešeny

Praha

odpověď není k dispozici

Středočeský

4

2x 2 000

2x 2 000

2x 2 000

2x 1 000

Ústecký

1 řízení bez udělení pokuty

Vysočina

9

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

600

7 000

Zlínský

odpověď není k dispozici

 

 [1] Zahájená řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, pro porušení ustanovení § 46 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Stručná znění z citované legislativy:
200/1990 Sb. o přestupcích  - § 29 odst. (1) Přestupku se dopustí ten, kdo

f) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - § 46

(1) Osoba, je povinna podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

(4) Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 její zákonný zástupce.

[2] Za období od 1.1.2007 do současné doby jsou vedena 2 řízení o přestupku, která nejsou

v současné době rozhodnuta.

[3] V obou případech řízení byla zahájeno vydáním příkazu, který byl napaden podáním odporu.

[4] KHS vydala jeden příkaz, proti kterému nebyl podán odpor, a nebylo tak dále pokračováno v

přestupkovém řízení. Dále vydala KHS tři příkazy, přičemž proti dvěma byl odpor podán a bylo tak pokračováno

v přestupkovém řízení, u třetího probíhá lhůta k podání odporu.

[5] Ve dvou řízeních byl jako první úkon uplatněn příkaz, po podání odporu pokračováno v řízení.

[6] Porušení kterých § vyhlášky č. 537/2006 Sb. bylo v řízeních řešeno.

[7] Tabulka obsahuje doslovně to, co jednotlivé hygienické stanice uvedly. Lze však předpokládat, že tam, kde není uvedeno, že pokuta byla udělena „2x“, se jedná o pokutu udělenou pouze jednomu z rodičů. V řízení však bývají postiženi oba rodiče.  Jako doplnění je vhodné uvést, že rodiče také hradí tzv. náklady správního řízení, což je obvykle částka 1 000 Kč pro každého z nich.

[8] Řízení stále probíhá, výše pokuty byla udělena příkazem, proti kterému byl podán odpor.

[9] Dtto (totéž).

[10] Dtto.

[11] Dtto.

[12] První přestupek obvykle řeší napomenutím bez pokuty.


Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.