Tisková zpráva - Ústavní soud rozhodne o povinném očkování

8. 2. 2011

Ve středu 9. února 2011 vyhlásí Ústavní soud ČR nález k ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2006, týkajícího se odmítnutí povinného očkování.

Stěžovatel (p. Vavřička) byl v roce 2003 pokutován za to, že v termínu nepodrobil své děti pravidelnému očkování s odvoláním na právo na svobodný a informovaný souhlas s lékařským zákrokem zaručené v mezinárodní Úmluvě o lidských právech a biomedicíně.


Ve sporu jde o posouzení, zda vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 439/2000 Sb., na jejímž základě byl p. Vavřička pokutován, je v souladu s podmínkami mezinárodní Úmluvy. Toto zkoumání soudy nižších instancí neprovedly.

Na výsledek tohoto řízení čekají desítky dalších rodičů, jejichž řízení u nižších stupňů jsou přerušena či dosud neskončena. Nález Ústavního soudu bude mít vliv na připravovanou novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví. ÚS zásadně přispěje ke stanovení vodítka, podle nějž bude možno jednotlivá očkování nařizovat. Lze očekávat, že určí, jak má být v rámci legislativního procesu doložena jejich NEZBYTNOST, aby byla splněna podmínka Úmluvy. V novém zákoně, který je v současné době připravován, by se jako povinná měla objevit již jen některá jednotlivá očkování, pokud vůbec nějaká, stejně jako je tomu v ostatních vyspělých státech EU (Rakousko, Německo a další). Dobrovolné, státem hrazené očkování  zajišťuje v těchto zemích obdobně nízký výskyt nemocí, jako je tomu v ČR.

Nález bude vyhlášen  9. února 2011 od 10:30 do 11:00 v budově Ústavního soudu, Joštova 8, Brno, I. poschodí, senátní místnost č. 152

http://www.concourt.cz/clanek/JednaniSoudu/type/4753


(viz Analýza právní úpravy vybraných evropských států vypracovaná Ligou lidských práv
http://www.llp.cz/_files/file/k%20tiskovk%C3%A1m/Analyza%20ockovani.pdf)


Kontakt pro média:

Petr Sedláček, tel. 737 268 810
Martina Suchánková, tel. 605 214 798

ROZALIO je občanské sdružení rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.