NÁVRHY ZMĚN SYSTÉMU OČKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 

Dovolte nám představit naše návrhy změn, které mají za cíl minimalizovat možná rizika očkování, aniž by však došlo ke snížení proočkovanosti populace.

 

 I. ÚPRAVY SCHÉMATU OČKOVÁNÍ

1) Plošná aplikace hexavakcíny ve schématu 2+1

2) Očkování proti pneumokoku ve schématu 2+1

3) Doporučení oddělení očkování hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům

4) Posunutí začátku očkování (zpět) od 12. týdne věku dítěte

 5) Nelimitovat horní hranici MMR očkování 18 měsíci

6) Posunutí očkování proti hepatitidě typu B do období mezi 12. a 13. rokem = zavedení očkování pentavakcínou v kojeneckém věku

  

II. PROBLEMATIKA OČKOVÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

7) Uznání (dočasných) kontraindikací pro vstup do předškolních zařízení

8) Zrušení podmínky očkování  na školy v přírodě a zotavovací akce, což upravuje současný senátní návrh

  

III. BEZPEČNĚJŠÍ OČKOVÁNÍ, DLOUHODOBÁ STRATEGIE

 9) Zavedení testu Trec-krec

10) Upřesnění (rozšíření) seznamu kontraindikací

11) Komplexní sledování zdravotního stavu očkovaných pacientů

12) Edukace lékařů o vakcinaci a nežádoucích účincích

 13) Přiložení letáku s možnými nežádoucími reakcemi či následky po očkování ke každému očkovacímu průkazu

  

IV. VÝBĚR DODAVATELŮ VAKCÍN A JEJICH PROPLÁCENÍ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

14) Transparentní výběr dodavatelů vakcín pro plošnou vakcinaci

 15) Proplácení vakcín do výše plošné, státem hrazené vakcíny

  

V. NÁRODNÍ IMUNIZAČNÍ KOMISE - OPTIMALIZACE JEJÍHO SLOŽENÍ

 


 

I. ÚPRAVY SCHÉMATU OČKOVÁNÍ

 

1) Plošná aplikace hexavakcíny ve schématu 2+1

V červnu 2015 MZ vydalo stanovisko, díky kterému je možné do školky přijmout dítě očkované hexavakcínou ve schématu 2+1. Vydání stanoviska jsme uvítali, nicméně jsme přesvědčeni, že by měla být změna dotažena do konce a očkování ve schématu 2+1 zakotveno i ve vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem. 

Vydáním stanoviska totiž došlo k situaci, kdy si odporuje znění tohoto stanoviska  se zněním vyhlášky, která stále ukládá povinné očkování hexavakcínou ve schématu 3+1. Očkování ve schématu 3+1 je stále povinné. Lékaři se i nadále budou obávat sankcí a nebudou rodičům nabízet očkování ve schématu 2+1, pouze v předepsaném schématu 3+1.

Šetrnější a ekonomicky výhodnější očkování ve schématu 2+1 přitom umožňuje SPC hexavakcíny a podporují ho i odborníci na očkování. RNDr. Petráš, předseda nově vzniklého  Odborného spolku pro očkování, vypracoval podrobný dokument1 , ze kterého plyne, že očkování ve schématu 2+1 neohrozí veřejné zdraví, naopak je vhodnější jak z hlediska epidemiologického, tak i ekonomického. Zavedení očkování v tomto šetrnějším schématu podporuje i prof. Beran2  a doc. Thon3 . Schéma 2+1 je navíc plošně využíváno i u našich sousedů, v Rakousku či na Slovensku.

Zavedení šetrnějšího očkování ve schématu 2+1 může vést k úsporám až ve výši cca 165 mil Kč ročně (cca 100 tis. dávek á 1650 Kč – cena vakcíny účtovaná pediatrem pojišťovně). K tomu nutno připočíst cenu za aplikaci 1 vakcíny cca á 200 Kč, tj. další úspora 20 mil Kč ročně.

Národní imunizační komisi (dále jen NIKO) jsme navrhli, aby vydala ke schématu 2+1 kladné stanovisko, na základě kterého by byla úprava zapracována do vyhlášky. NIKO ovšem nadále doporučuje4  plošně očkovat v extenzivním schématu 3+1 i přesto, že byli její členové seznámeni se všemi odbornými argumenty a nijak se s nimi nevypořádali. 

 

2) Očkování proti pneumokoku ve schématu 2+1

Podobně jako v případě očkování hexavakcínou, také očkování proti pneumokoku je dle výrobců možné aplikovat ve schématu 3+1 i 2+1.  

V praxi se nyní očkuje převážně ve schému 3+1 a hradí se pouze pokud 3 dávky očkovací látky jsou aplikovány do 7. měsíce věku dítěte a přeočkování je provedené do 15. měsíce věku dítěte (zákon č. 369/2011 Sb. § 30 odst. 5).

Očkování ve schématu 2+1 snižuje riziko možných nežádoucích účinků a může vést k úsporám v této výši:

V případě očkování vakcínou Synflorix - cca 80tis. dávek á 1000 Kč = cca 80 mil Kč ročně.

V případě očkování vakcínou Prevenar - cca 80tis. dávek á 1500 Kč = cca 120 mil Kč ročně.

Cena za aplikaci 1 vakcíny cca á 200 Kč, tj. další úspora 16 mil Kč ročně.

 Navrhujeme upravit v rámci vyhlášky, že očkování proti pneumokokům se provede vždy v souladu s SPC/příbalovou informací, tj. s preferencí očkovat 2+1 a v opodstatněných případech ve 3+1, a pojišťovna to bude respektovat a uhradí takové očkování bez časového omezení = levnější a šetrnější varianta.

  

3) Doporučení oddělení očkování hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům

Simultánní podání hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům zvyšuje riziko nežádoucích účinků. 

SPC vakcíny uvádí, že „při současném podání vakcíny Infanrix hexa a vakcíny Prevenar 13 byl pozorován zvýšený počet hlášených křečí (s horečkou nebo bez horečky) a hypotonicko-hyporesponzivních epizod5

Státního ústav pro kontrolu léčiv v této souvislosti upozorňuje: “V souladu se známými údaji uvedenými v SPC pneumokokových vakcín a vakcíny Infanrix hexa upozorňujeme, že lékaři by měli vždy dobře zvažovat současné podání hexavalentní vakcíny s vakcínou proti pneumokokovým infekcím. Skutečnost, že téměř ve čtvrtině nám hlášených nežádoucích účinků po podání hexavakcíny byla současně aplikována i vakcína proti pneumokokovým infekcím, potvrzuje již známé riziko zvýšeného výskytu nežádoucích účinků při společném podání těchto vakcín.”6 

Podání dvou či více vakcín najednou je bohužel běžnou praxí pediatrů, což potvrzuje také probíhající dotazníkové šetření7 mezi rodiči, které jsme připravili společně se Společností pacientů s následky po očkování8

I přesto, že nebylo šetření zatím ukončeno (ke dni 10. 4. Odpovědělo cca 830 respondentů), průběžné výstupy ukazují, že obě vakcíny jsou dětem častěji aplikovány simultánně. Ve většině případů navíc lékaři nedávají rodičům k dispozici příbalové letáky vakcín, kde by si mohli přečíst o případných nežádoucích účincích a zvýšeném riziku při simultánním podání, ani rodiče neinformují o zvýšeném výskytu nežádoucích účinků ústně. Lékaři zdůvodňují simultánní podání jednak menším počtem návštěv v ordinaci či dokonce toto schéma prezentují jako šetrnější. V několika případech pediatři rodiče o rizicích informovali, nejčastěji uvedli větší zatížení organismu či zvýšené riziko febrilních reakcí. 

Průběžné výsledky dotazníku také potvrzují již známý fakt, že případné nežádoucí účinky vakcín jsou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pediatrem hlášeny jen ve velmi malém procentu, ačkoli rodiče pediatra o nežádoucích reakcích informovali. A zarážející je i to, že v celé polovině případů nebylo po zaznamenaných nežádoucích reakcích očkovací schéma nijak upraveno a individualizováno, buď se pokračovalo v nastaveném schématu, nebo rodiče již odmítli dále očkovat.

V odůvodněných případech může být současné podání dvou vakcín najednou možné, nedomníváme se však, že by mělo být běžnou praxí. A to i proto, aby případné nežádoucí účinky vakcín mohly být správně a objektivně vyhodnoceny, což při současném podání více vakcín najednou není dost dobře možné. 

Navrhujeme, aby bylo simultánní podávání vakcín upraveno vyhláškou, případně aby MZ vydalo odborné stanovisko, které doporučí oddělené jednotlivých očkování. 

  

4) Posunutí začátku očkování (zpět) od 12. týdne věku dítěte

Očkování bylo posunuto již do 2. měsíce věku dítěte především za účelem ochrany novorozenců proti černému kašli. Toto opatření nesnížilo riziko, naopak zvýšilo zátěž dětí v raném věku bez efektu ochrany.

Odborné stanovisko prof. Berana9: “Druhým faktorem, který má zásadní vliv na dlouhodobou ochranu jedince i kolektivu, je snaha zahájit očkování co nejdříve po narození, aby se zabránilo vzniku infekce krátce po porodu. Z imunologického hlediska je lepší začít očkovat pokud možno co nejpozději a intervaly mezi vakcínami nechávat co nejdelší. Tak se zajistí vznik solidní imunitní paměti. Časné očkování např. v 9. týdnu věku dítěte a rychlá aplikace několika dávek vakcíny nevytvoří dostatečný počet paměťových buněk jako jiné schéma vakcinace aplikované později např. v 13. týdnu a to i s menším počtem dávek.”

 

5) Nelimitovat horní hranici MMR očkování 18 měsíci

NIKO pro novelu vyhlášky navrhuje limitovat podání 1. dávky MMR očkování (proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím) horní hranicí 18 měsíců. Interval pro naočkování by byl velmi krátký, pouhé tři měsíce. Zároveň je třeba uvážit, že v této době se očkuje poslední dávka hexavakcíny a zbyde tedy velmi krátký časový prostor pro odstup očkování živou a neživou očkovací látkou.

Je třeba také upozornit, že ze studie „Souhrnná studie hodnocení sérologické účinnosti a bezpečnosti primovakcinace a revakcinace vakcínou Trivivac, u malých dětí”10  provedené RNDr. M. Petrášem vyplývá, že na očkování živou očkovací látkou po dovršení 2 let jsou reakce méně časté než při očkování před 2. rokem věku. 

Navrhujeme ve vyhlášce ponechat původní (současné) ustanovení, tedy že se očkování provádí od 15. měsíce věku bez horní časové limitace podání první dávky.. Stanovením horní hranice, znamená, že její nesplnění (překročení) bude přestupkem. Došlo by tedy nově k další kriminalizaci, aniž by to bylo odůvodněné a nutné.

 

6) Posunutí očkování proti hepatitidě typu B do období mezi 12. a 13. rokem = zavedení očkování pentavakcínou v kojeneckém věku

Součástí povinné hexavakcíny je i složka proti hepatitidě typu B. Riziko nakažení kojenců a malých dětí žloutenkou typu B je nižší, než riziko nežádoucích reakcí po očkování, což mimo jiné vyplývá i z práce německého institutu Paula Ehrlicha.11   

MZ si v roce 1995 nechalo ve Státním zdravotním ústavu vypracovat studii12 o vhodnosti zavedení plošného očkování proti hepatitidě typu B. Z této studie vypracované MUDr. J. Helclem vyplývá, že není vhodné zavedení plošné vakcinace novorozenců, postačuje očkování rizikových skupin. I přesto však k  zavedení plošné vakcinace došlo, aniž by k tomu byly přesvědčivé důvody. 

V těhotenství se provádí plošný screening matek na hep B, přenos z matky na dítě, kdy je nutné očkovat, je tedy  výborně podchycen.

Navrhujeme úpravu vyhlášky a přesunutí očkování proti hepatitidě typu B do pozdějšího věku. Plošné zavedení pentavakcíny je složitějším a delším procesem vzhledem k nutnosti úpravy kontraktů s výrobci a distributory, přesto může být vyhláškou dáno základní očkování proti 5 nemocem a než se distribuce upraví, očkovat zatím dostupnou hexavakcínou.

 Navrhujeme také, aby MZ neprodleně vydalo stanovisko, které umožní přístup do školek dětem očkovaným pentavakcínou. Počet dětí s tímto očkováním narůstá a jsou nesmyslně ve školkách odmítány.

 

II. PROBLEMATIKA OČKOVÁNÍ V PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

 

7) Uznání (dočasných) kontraindikací pro vstup do předškolních zařízení

Ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví, že dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání, pokud se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Problematické ovšem je, že pokud je očkování kontraindikováno, bývá tento stav většinou dočasný – někdy se může jednat o týdny, někdy ovšem o měsíce, případně roky. Někdy ani není možné odhadnout, jak dlouhou dobu bude očkování kontraindikováno. V případech, kdy není lékařem výslovně potvrzeno, že se jedná o kontraindikaci trvalou, mívají rodiče s umístěním dítěte do školky problém. 

Ústavní soud sice před více než rokem v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 16/14  vyložil, že není nutné trvat na doslovně uvedené definici „trvalá kontraindikace,“ ale postačí, když je prokázáno, že zdravotní stav dítěte nedovoluje podání očkovací látky, i přesto však někteří ředitelé takové děti odmítají přijímat. Důvodem může být neznalost judikatury a striktní lpění na liteře zákona, případně obavy z kontrol krajskými hygienickými stanicemi a následných pokut.

Stanovisko, které nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu a trvá na odmítnutí dítěte s uznanou dočasnou kontraindikací, vydal i hlavní hygienik V. Valenta.14  

Je nezbytné, aby došlo k legislativní úpravě a ředitelé MŠ tak nebyli svazováni striktní definicí „trvalá kontraindikace,“ která může vést v konečném důsledku k diskriminaci dětí s kontraindikací dočasnou.  

Navrhujeme z ustanovení § 50 výše uvedeného zákona vypustit slovo „trvalá,“ tedy „nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“.

Prvním rychlým řešením je, aby došlo ke změně stanoviska Ministerstva zdravotnictví (hl. hygienika V. Valenty) a aby byl vydán metodický výkladový dokument, který bude respektovat právní názor Ústavního soudu.

  

8) Zrušení podmínky očkování na školy v přírodě a zotavovací akce, což upravuje současný senátní návrh

V současnosti zákon o ochraně veřejného zdraví zapovídá účast dětem, které nejsou řádně očkovány na školách v přírodě a na ozdravných pobytech, což nemá v Evropě obdoby. Neexistuje medicínské zdůvodnění zákazu přístupu dětí na tyto akce. Jedná se o zbytečnou sankci, která se nejvíce dotýká dětí, které jsou tímto „trestány“ za rozhodnutí svých rodičů a nesmějí se účastnit oblíbených aktivit. 

Nelogičnost právní úpravy souvisí také s definicí „ozdravného pobytu“ – jedná se o akci trvající déle než 5 dní, které se účastní 30 a více dětí. Nelze žádným rozumným způsobem vysvětlit, proč je vyžadováno očkování pro tábor čítající více než 30 dětí, zatímco pro rekreaci menšího počtu dětí očkování není vyžadováno. Nelze ani logicky či medicínsky odůvodnit, proč pro šestidenní pobyt je vyžadováno očkování a pro pětidenní nikoliv. Jako absurdní se také jeví, že pokud se akce jmenuje „škola v přírodě,“ očkování je vyžadováno vždy i kdyby se jednalo o třídenní pobyt. Tato nelogická úprava nemůže vést ke zvýšení proočkovanosti, pouze k nedůvěře v český systém očkování. 

Zejména pokud spolu děti tráví čas ve škole, v družině, na hřišti nebo v kroužcích, není logické, aby spolu tyto děti nemohly vyjet na několikadenní pobyt. Jak je nám známo MZ nedisponuje odbornými stanovisky ani studiemi, které by prokazovaly, že na těchto pobytech může dojít k závažnějšímu ohrožení veřejného zdraví, oproti běžnému kontaktu dětí v kolektivu. 

Navrhujeme, aby byl podpořen senátní návrh a byla zrušena podmínka, že se školy v přírodě a ozdravného pobytu mohou účastnit pouze řádně očkované děti.

  

III. BEZPEČNĚJŠÍ OČKOVÁNÍ, DLOUHODOBÁ STRATEGIE

 

9) Zavedení testu TREC-KREC

Metoda TREC/KREC15 je neinvazivním vyšetřením ze suché krevní kapky novorozence, která se odebírá po narození nyní z důvodů vyšetření metabolických vad. TREC/KREC vyšetření zachytí veškeré formy poruch specifické imunity (buněčné a protilátkové) nezávisle na genové mutaci. Je k dispozici vypracováno pro praxi ze suché krevní kapky a mělo by být využito jako screeningové vyšetření dětí také z důvodů kontraindikace živých vakcín u pacientů s poruchou buněčné imunity, což vede ke zvýšení bezpečnosti vakcinace a prohloubení spolupráce s rodiči při očkování. 

Proto by mělo být neinvazivní vyšetření TREC/KREC provedeno bez dalších prodlení již nyní před očkováním především vždy u dětí, u kterých je plánováno očkování proti rotavirům nebo proti tuberkulóze (živé očkovací látky).

Od 1. června byl rozšířen plošný sreening novorozenců o pět onemocnění, celkový počet testovaných nemocí tak stoupl z 13 na 18. Test TREC/KREC však do něj nebyl zařazen.

Pokud by se pro současné vyšetření duplexu TREC/KREC použila diagnostická souprava od vhodně zvolené firmy, pak by se při plošném použití cena za materiál pohybovala kolem 5 EUR za jeden test. Pro účely plošného novorozeneckého screeningu by toto vyšetření mohly provádět sreeningové laboratoře - podobně jako je tomu u genetického screeningu cystické fibrózy.

 

 

10) Upřesnění (rozšíření) seznamu kontraindikací = guideline pro očkující lékaře

Nedostatečný rozsah (dočasných) kontraindikací k očkování vede k poškození zdraví dětí v nejrůznějším stupni neurologického a imunitního postižení. Autoimunitní onemocnění rodinných příslušníků, dysbalance nervového vývoje s probíhající rehabilitací, vleklé infekty naznačující oslabení imunity aj. by měly být samozřejmými a známými kontraindikacemi s nárokem dítěte na individuální očkovací plán. 

Dosavadní české materiály a doporučení jsou nevyhovující vzhledem k nejnovějším vědeckým poznatkům. (např. Schenfeld Y. et al. Vaccines and Autoimunity).16 

 

11) Komplexní sledování zdravotního stavu očkovaných pacientů

Součástí chystaného registru pacientů může být „podregistr“ zaměřující se na zdravotní stav po očkování. Část registru by byla zaměřena na očkované lidí a sledovala by, zda nemocnost nestoupá, zda a případně v jaké míře se objevují poškození alergická, neurologická, imunitní aj.

I v současné době ÚZIS pracuje s obrovským množstvím kvalitních dat o pacientech a péči, mohlo by postačit jejich vyhodnocování směrem k očkovaným a následné péči o ně.

Díky registrům ve Skandinávii došlo k prokázání souvislosti očkování proti chřipce a narkolepsií jako následku. Výstupy by v dlouhodobém horizontu mohly ukázat, jaké očkovací schéma je lépe tolerováno v dětské populaci i dospělém a seniorském věku.

 

12) Edukace lékařů o vakcinaci a nežádoucích účincích

Edukaci započít již při pregraduálním studiu,  nyní jsou nežádoucí účinky vakcín tématem až předatestačním. 

Vzhledem k tomu, že většina lékařů pro děti či pro dospělé očkuje své pacienty, je třeba tuto problematiku vyučovat řádně, kriticky a odpovědně již v programu všeobecného lékařství na fakultách. Dnešní vzdělávání většinou zajišťují farmaceutické firmy17 nebo odborníci s podporou farmaceutických firem, které vakcíny vyrábějí, dochází tak nutně ke střetu zájmů účastníků vzdělávání. To by mělo být zajišťováno odborníky z fakultních očkovacích center, které se soustředí např. na očkování onkologických pacientů, ale i nejzávažnější případy poškození očkováním. Taková centra by v blízké budoucnosti měla významně navýšit počet lékařů, neboť již dnes nestačí pokrýt poptávku pacientů poškozených očkováním žádajících individuální plány, natož aby stačila edukovat ostatní lékaře.

 

13) Přiložení letáku s možnými nežádoucími reakcemi či následky po očkování ke každému očkovacímu průkazu s povinnými zápisy lékaře, jehož korektnost potvrdí alespoň jeden z rodičů svým podpisem,  minimálně v době preventivních prohlídek. Došlo by tak k pečlivému sledování stavu dítěte lékařem i rodičem (zákonným zástupcem).

  

IV. VÝBĚR DODAVATELŮ VAKCÍN A JEJICH PROPLÁCENÍ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

 

14) Transparentní výběr dodavatelů vakcín pro plošnou vakcinaci

Celý systém financování obrovského množství dodávaných vakcín pro plošnou vakcinaci je nutné způhlednit. MZ nikdy nepředložilo, podle jakých kritérií vybírá dodavatele vakcín. I distribuce vakcín je v soukromých rukou, ani zde nejsou jasná kritia, jak MZ distributory vybírá.. Nejsou dostupné informace, kolik stát ročně vynaloží peněz na plošné očkování a na jednotlivé vakcíny.

Systém výběru a financování ztransparentnit natolik, aby bylo jasné, kolik očkování stojí a jaká kritéria byla použita pro výběr dodavatele i distributora a jaké jsou vzájemné smluvní podmínky. 

 

15) Proplácení vakcín do výše plošné, státem hrazené vakcíny 

Provést změnu v úhradách vakcín stanovením tzv. maximální a věcně usměrňované ceny. 

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví je možno vybrat si kteroukoliv vakcínu v ČR registrovanou. Vyberou-li si rodiče místo hexavakcíny jinou vakcínu, musí si ji v tuto chvíli plně uhradit. I jinou vakcínou se plní očkovací plán (plně nebo částečně), proto by měli mít vakcínu/y hrazené (do výše ceny státem hrazené vakcíny - hexavakcíny). Zde je nutno poukázat na ústavně zaručené právo dítěte na bezplatnou zdravotní péči, které nelze omezovat pouhou vyhláškou. Proto by měly být hrazeny do určité výše i jiné než standardní vakcíny, pokud jsou řádně schválené a uvedené na trh. 

Upravit úhradovou vyhlášku tak, aby byla proplácena jakákoliv registrovaná vakcína obsahující (i jen některé) nemoci určené pro plošné očkování, a to do výše ceny státem hrazené vakcíny.

 

V. NÁRODNÍ IMUNIZAČNÍ KOMISE - OPTIMALIZACE JEJÍHO SLOŽENÍ

NIKO jako poradní orgán Ministerstva zdravotnicví a hlavní arbitr systému očkování v ČR dává doporučení v celé šíři problematiky očkování jak pro plošnou vakcinaci, tak odborná stanoviska pro očkování zdravotně stigmatizovaných skupin. 

 Komise má velmi úzké složení 10 členů - vakcinolog, dětký lékař, praktický lékař, epidemiolog, alergolog (4 členové jsou i ve výboru České vakcinologické společnosti). Vnímáme jako nutnost, aby byla složena z více odborností - lékařů, kteří s očkováním a možnými problémy mají zkušenosti ze své praxe (imunolog, neurolog, neonatolog a další). Jako příklad uveďme očkování nedonošených dětí - Česká neonatologická společnost 7. 1. 2015 zaslala NIKO svůj nesouhlas s očkováním nedonošených dětí pod 1500g18, toto dosud není dořešeno. Při širším složení komise, by se tato stanoviska komunikovala u jejich zrodu a postupovalo by se v souladu se zkušenostmi odborníků na daný obor. Takto se přestal korigovat věk nedonošených dětí bez vyjádření neonatologů a dosud se tato praxe provádí.

Dále jsme přesvědčeni, že by členem NIKO měli být také zástupci občanských iniciativ, zabývajících se tématem očkování.  Samozřejmě si uvědomujeme, že se jedná o problematiku odbornou, takže má být diskutována mezi specialisty. Adresátem rozhodnutí NIKO je však veřejnost, takže jsme přesvědčeni, že by měla mít v komisi své zastoupení. Výhody zastoupení veřejnosti jsou nesporné. Jednak odborníci získají přímou zpětnou vazbu od zástupců veřejnosti a jejich rozhodování a stanoviska získají větší důvěryhodnost. Dokud budou jednání NIKO probíhat za zavřenými dveřmi a případní zástupci veřejnosti budou z jednání vyloučeni, nelze předpokládat, že bude docházet k posilování důvěry v český očkovací systém.

Navrhujeme tedy, aby byla NIKO rozšířena o další členy odborníků i zástupců občanských iniciativ, zabývajících se tématem očkování.

 

Martina Suchánková, ROZALIO,  červen 2016

 


 

[1] Podkladová zpráva pro záměnu očkování ve schématu 3+ 1 za schéma 2+1

[2] Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc – stanovisko 2 + 1

[3] doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. – stanovisko k návrhům očkovacího systému v ČR

[4] http://www.mzcr.cz/dokumenty/zapis-ze-zasedani-narodni-imunizacni-komisenikokonane-dne-11-92015-na-mz-c_11189_2138_5.html

[5] http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Infanrix%20Hexa%20Souhrn%20SPC.pdf

[6] Zpravodaj SÚKLu Nežádoucí účinky vakcín 2/2015: http://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-5-2015

[7] https://docs.google.com/forms/d/1sJd20GjsFlNQgBukjrqPBmNDziLDNEK7VLr1d78DdsI/viewform?c=0&w=1

[8] http://www.poockovani.cz

[9] Článek MF Dnes - Co změnit při očkování dětí

[10] Souhrnná studie M.Petráše

[11] http://www.rozalio.cz/images//PDF/K.Hartmann-HB-Impfstoffe-UAV.pdf

[12] Závěr studie MUDr. J. Helcla - hepB

[13] bod 93 a násl., http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_16_14_an.pdf

[14] Stanovisko V. Valenta - kontraindikace

[15] V. Thon - Včasný neinvazivní záchyt vrozených imunodeficiencí u novorozenců a bezpečná vakcinace

[16] Schenfeld Y. et al. Vaccines and Autoimunity, Wiley-Blackwell, 2015

[17] Stoupejte se Synflorixem výš a ještě výš!

[18] http://www.mzcr.cz/dokumenty/zapis-ze-zasedani-narodni-imunizacni-komisenikokonane-dne-7-12015-na-mz-cr_9957_2138_5.html

  

ROZALIO - Rodiče za lepší  informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s., 

Voskovcova 986/12, 152 00 Praha 5,

tel: 605 214 798,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rozalio.cz

 

text v pdf ke stažení zde

 

 


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.