Zdravotní pojišťovny a hrazení povinných vakcín při odložení očkování bez zdravotní indikace

Počátkem roku 2016 jsme v poradně spolku Rozalio zaznamenali vyšší koncentraci otázek na téma hrazení povinných vakcín. V několika případech, kdy rodičům bylo uhrazení vakcíny odmítnuto, jsme obdrželi i fotokopii uhrazených částek.

Tato nová strategie pojišťoven nás překvapila, neměla a nemá zákonnou oporu. Proto jsme Ministerstvu zdravotnictví, všem zdravotním pojišťovnám v ČR, ombudsmanovi pro zdraví, RNDr. M. Petrášovi a Lize lidských práv...položili tento dotaz, na hrazení povinné vakcinace.

 Dobrý den,

ráda bych znala oficiální vyjádření k otázce hrazení vakcín povinného očkování. Velmi často se setkávám s informací z ordinací praktických dětských lékařů, že pokud se promešká termín doočkování, či naočkování bude si muset pacient vakcínu hradit.

A zde se termíny liší. Některý pediatr říká 6 měsíců, některý 10 měsíců, některý 18 měsíců-  bavíme se o povinné hexavalentní vakcíně.

A i u termínů Priorixu se termíny různých pediatrů liší.

Zajímavé je, že někteří pediatři nemají problém ani s termíny a berou povinnou vakcínu automaticky za hrazenou bez omezení.

Někdy nastane situace, kdy chce rodič vakcinaci posunout a tyto informace se jim dostávají.

Dokonce i u některých zdravotních pojišťoven se liší informace.

Poprosím tedy o oficiální vyjádření, které by bylo použitelné pro zdravotní pojišťovny, praktické dětské lékaře a i pro rodiče.

Velmi děkuji za odpověď

 

Začaly přicházet odpovědi, které se ovšem dosti lišily. Některá pojišťovna tuto praxi odmítla, některá potvrdila. Pokud nějaká odpověď nebyla jasná, rozhodně jsme trvali na upřesnění. V případě, že daná pojišťovna trvala na hrazení povinné vakcinace z jiné, než zdravotní indikace, požadovali jsme po revizních lékařích právní podklady k tomuto postupu.

A toto jsou sumární  odpovědi všech oslovených institucí:

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

…”Povinné očkování  3  dávkami Hexavakciny  musí být ukončené podle Vyhlášky do 1 roku věku dítěte. Pokud  dítě neabsolvuje toto povinné očkování do 1  roku, musí rodič očkování hradit.”

 

Revírní bratrská pokladna , zdravotní pojišťovna

...”Pokud se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, která není předmětem uzavřené smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a distributorem (to však není Vámi popisovaný případ) hradí zdravotní pojišťovny pouze zdravotní výkon aplikace vakcíny a náklady na vakcínu hradí plně pojištěnec. Tento postup upravuje „Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2015“, která je dostupná na stránkách VZP či Svazu zdravotních pojišťoven ČR.”

 

VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna

...”V rámci úhrady pojišťovna nekontroluje, za jakých podmínek bylo očkování provedeno. Na pojištěncích nic nepožaduje.”

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

...”V úhradě vykázané péče se ZP MV ČR řídí platnou legislativou a dalšími platnými předpisy, úhradu výkonů očkování nevyjímaje. Lze konstatovat, že ZP MV ČR aktuálně paušálně nezamítá vykázané výkony očkování realizovaného nad přesný časový rámec stanoveného schématu pravidelného očkování.”

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

...”Pokud se týká úhrady očkování, závisí na typu očkování. U povinného očkování je toto očkování vždy hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, u dobrovolného očkování v případě nedodržení termínu je nutná platba vakcíny rodiči.”

 

OZP - Oborová zdravotní pojišťovna

...”Z uvedeného vyplývá, že pokud není dodržen závazný očkovací kalendář (stanovený závaznou vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem), nelze takové očkování považovat za povinné (ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví) a tudíž hrazené (ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění).”

 

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna

...”Jak jsme se Vám snažili sdělit v předešlé komunikaci, pokud budete z vlastní vůle očkovat dítě mimo stanovený očkovací kalendář, lékař vakcínu nemůže na pojišťovnu vykázat k proplacení. Je tedy třeba dodržet stanovený očkovací kalendář.”

 

Kancelář ombudsmana pro zdraví

...”Podle platné legislativy by náklady spojené s provedením povinného pravidelného očkování hradit zdravotní pojišťovny, a to bez ohledu na to, zda je očkovací látka podána v termínech stanovených dětským očkovacím kalendářem nebo po.”

 

RNDr. M. Petráš

...”Skutečně mi není známo nic o tom, že by existoval jakýkoli metodický pokyn, který by nařizoval úhradu vakcín určených k povinnému očkování u dětí starších do té doby neočkovaných. Zákonná vyhláška toto nikterak neupravuje a tyto vakcíny by měly být tedy hrazeny ze zdravotního pojištění bez ohledu na věku zahájení očkování. Navíc některé vakcíny jako je Infanrix Hexa nebo Hexacima nejsou k dispozici na volném trhu a jejich úhrada je jen v režimu zdravotní pojišťovny.”

 

LLP – Liga lidských práv

...”My si stále stojíme za svým stanoviskem, zákon takovou povinnost neukládá a žádný jiný předpis ji uložit nemůže.”

 

Ministerstvo zdravotnictví

...”Pravidelné očkování  je v souladu se zákonem č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V příloze Vám zasíláme Metodiku provádění pravidelného očkování v roce 2016, která je zveřejněná na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR.”

 

Odpovědi věru rozdílné. Dostat jasnou odpověď na položenou otázku bylo mnohdy náročné, plné nedorozumění a odpovědí na jiné skutečnosti, než jsme se tázali. Kauzou proplácení či neproplácení povinných vakcín a jeho zákonnost se zabývala i TV Prima. Samo Ministerstvo zdravotnictví nemělo pro tuto situaci jednotný výklad. Jednou odpovědělo, že není možné požadovat úhradu, podruhé se přiklánělo k možnosti hrazení.  Ve věci se  angažovalo i několik dotčených rodičů, kteří požadovali vyjádření jak své domovské pojišťovny, tak i Ministerstva zdravotnictví. Až na začátku října MZ konečně vydalo stanovisko, které jasně vyjadřuje hrazení povinných vakcín bez časového omezení vyhláškou, a tím podpořilo naše snahy znemožnit pojišťovnám tyto praktiky.

 

Cituji ze stanoviska MZ:

 ...”Pokud jde o samotnou úhradu pravidelného očkování, zákon ji i přesto nijak neváže na to, zda termíny vyhlášky pro provedení očkování byly nebo nebyly dodrženy. Tuto interpretaci podtrhuje i fakt, že stát podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví hradí očkovací látky pro pravidelná očkování těch fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. I z toho je zřejmé, že smyslem úhrady nákladů na pravidelné očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění není zajistit, aby pojištěnci dodržovali termíny podle vyhlášky a očkovacího kalendáře, ale především vysokou proočkovanost populace.”

Celé stanovisko zde a zde 

 

Reakce VZP na toto stanovisko byla více než překvapivá

„...Podmínky pro provádění pravidelného očkování proti jsou uvedeny v ust. § 4 vyhlášky. Dle odst. 1 § 4 se základní očkovaní provede od započatého devátého týdne po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Takto prováděné pravidelné očkování je hrazeno všem pojištěncům z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V případě nesplnění výše uvedených podmínek,  pokud nebylo očkování znemožněno zdravotním stavem pojištěnce, není očkování resp. očkovací látka hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a lékař ji tedy nemůže k úhradě zdravotní pojišťovně vykázat....“

 Celé vyjádření zde

 

Podle všech dostupných informací tedy VZP nerespektuje stanovisko Ministerstva zdravotnictví a evidentně hodlá ve svých nezákonných postupech prokračovat!

Naproti tomu Průmyslová pojišťovna, zpočátku velmi urputná, vzala stanovisko MZ v potaz a své postupy upravila.

Cituji z dopisu ČPZP:

„Oznamuji Vám, že vedení ČPZP rozhodlo, že budeme hradit očkování hexavakcínou Hexacima do 2 let věku a vakcínou  Infanrix Hexa až do 3 let věku dítěte, i v případě, že očkování dítěte bylo odloženo až po termínu stanoveném platnou očkovací vyhláškou. (Dle vyjádření SÚKLu lze Hexacimu používat do 2 let věku a Infanrix Hexa do 3 let věku, později se tyto vakcíny nedoporučují).“

 

Jednání s VZP, největší pojišťovnou v ČR, pokračují. MZ bude v nejbližší době zasílat všem pojišťovnám metodický pokyn, který bude upřesňovat úhrady vakcín i v případě, kdy rodič odloží očkování z jiných, než zdravotních důvodů.

Vysvětlení MZ k dozoru a kontrole ZP zde

Nebude-li VZP ani tento jasný pokyn respektovat, někteří rodiče jsou v tomto případě připraveni podat i žalobu.

Tato zkušenost je pro nás velmi poučná, a to že lze systematickým tlakem, dotazováním, upozorňováním na nekalé praktiky a zveřejňováním nespravedlností stav posunout až k nápravě.

Nejen zákonodárci či úředníci mohou něco změnit, ale i rodiče, občané mají tuto sílu. Stavme se tedy za svá práva, za práva svých dětí a vzájemně se můžeme podporovat. My stojíme za Vámi a společně máme šanci věci měnit.

Kauza hrazení vakcín pokračuje a naše aktivita na tomto poli neutuchá a má další rozměry, např. jak podivné praktiky proplácení mohou zasáhnout obyčejnou českou rodinu a jak se dokáží někteří lékaři i nezákonně obohatit.

Marie Maříková, Rozalio


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.

 

 

Doporučujeme

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Hnutí za aktivní mateřství

 

 

A centrum

 

 

 

Unie porodních asistentek

 

Meduňka - rodinný měsíčník o alternativních cestách ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivace stránek