Stanovy

Stanovy spolku

ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou

volbu v očkování, z. s.

 1. Název spolku

Spolek se nazývá: ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.

Zkrácený název: ROZALIO

 

2.  Sídlo spolku

Voskovcova 986/12, Praha 5, PSČ 152 00.

 

3. Působnost spolku

Sdružení působí na celém území České republiky.

 

4. Účel spolku

Účelem spolku ROZALIO je podpora zodpovědného a informovaného rozhodování rodičů o zdravém vývoji svých dětí, šíření informací o problematice očkování a vytváření prostoru pro otevřenou diskuzi o tomto tématu.

 

5. Cíle a činnost spolku

5.1 Cíle ROZALIO

podporovat zodpovědné a informované rozhodování rodičů v péči o zdravý vývoj dětí

shromažďovat a šířit informace o problematice očkování

vytvářet prostor pro otevřenou diskusi o této problematice

aktivně se jako zástupci veřejnosti podílet na změně právních předpisů s cílem zajistit možnost rodičů (zákonných zástupců) zodpovědně, informovaně a svobodně se rozhodnout v problematice očkování svých dětí

5.2 Činnost ROZALIO

naplňování cílů

spolupracovat s odbornými a laickými organizacemi a institucemi

pořádaní neziskových exkurzí, konferencí, školení, diskusí a seminářů, publikační činnost, vytvoření internetových stránek s otevřenou diskusí zabývající se výše uvedenou problematikou

zprostředkovávání právního a odborného poradenství

ovlivňování legislativy z pozice zástupců veřejnosti

 

6. Členství

6.1

ROZALIO sdružuje fyzické osoby, které souhlasí s cíli a činností spolku.

6.2

Členství ve spolku vzniká na základě písemně vyplněné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

6.3

Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem spolku.

6.4.

Úpravy v seznamu členů týkající se členství osob ve spolku se provedou na základě písemné žádosti člena spolku adresované výboru spolku. Seznam členů spolku nebude veřejně zpřístupněn.

6.5 Členství zaniká:

vystoupením člena písemným oznámením

úmrtím člena

na základě rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, které je možné pouze ze závažných důvodů

zánikem spolku

 

7. Práva a povinnosti členů

7.1 Člen ROZALIO má právo:

aktivně se podílet na činnosti spolku

hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku

podávat podněty a návrhy na zasedání členské schůze

7.2 Člen ROZALIO má povinnost:

dodržovat stanovy spolku

řádně a včas platit členské příspěvky

svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku

7.3

Výši členských příspěvků určuje členská schůze.

 

8. Orgány spolku

Orgány spolku ROZALIO jsou:

členská schůze, která ze svých řad volí pětičlenný výbor spolku

výbor spolku, který ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy; tato volba podléhá schválení na zasedání členské schůze.

 

9. Členská schůze

9.1

Členská schůze je nejvyšším orgánem ROZALIO

9.2

Členskou schůzi tvoří všichni členové ROZALIO

 9.3

Zasedání členské schůze svolává výbor spolku v případě potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ROZALIO.

O konání členské schůze a jejím programu musejí být členové ROZALIO vyrozuměni s minimálně dvoutýdenním předstihem.

9.4

Členská schůze:

rozhoduje o změnách stanov ROZALIO

rozhoduje o sloučení či zániku ROZALIO

rozhoduje o návrzích a podnětech podaných členy ROZALIO

schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření

schvaluje úkoly ROZALIO pro příští období

volí členy výboru spolku a schvaluje ve funkcích předsedu a místopředsedy výboru spolku

9.5

Členská schůze rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

9.6

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

 

10. Výbor spolku

10.1

Výbor spolku je kolektivním výkonným orgánem ROZALIO, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

10.2

Výbor spolku má pět členů.

10.3

Výbor spolku řídí činnost ROZALIO v období mezi zasedáními členské schůze.

10.4

Zasedání výboru spolku svolává předseda spolku nebo jeho zástupce.

10.5

Výbor spolku se schází nejméně dvakrát ročně a je zasedání schopný a usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň jeho tři členové.

10.6

Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10.7

V nutných případech může předseda výboru spolku, popřípadě jeho zástupce, zajistit vydání rozhodnutí rady per rollam, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny členů výboru.

10.8

Výbor spolku zpracovává podklady pro zasedání a rozhodování členské schůze.

10.9

Výbor spolku ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy; tato volba podléhá schválení členskou schůzí.

10.10

Výbor je povinen informovat všechny členy spolku o vyvíjené činnosti.

 

11. Zastupování

11.1

Statutárními orgány spolku, oprávněnými jej zastupovat navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem, jsou předseda a místopředsedové spolku.

11.2

Jménem spolku může jednat každý ze statutárních zástupců uvedených ve čl. 11.1 samostatně.

11.3

Vydávat jménem spolku oficiální stanoviska mohou pouze členové výboru resp. jimi pověřené osoby.

 

12. Zásady hospodaření

12.1

Zdroji majetku spolku jsou zejména příspěvky od členů, dary, granty, sbírky a výtěžek z neziskové činnosti spolku.

12.2

Za hospodaření ROZALIO odpovídá výbor spolku, který za každý rok předkládá na zasedání členské schůze zprávu o hospodaření.

 

13. Zánik spolku

13.1

V případě dobrovolného rozpuštění spolku nebude majetek po zaplacení všech dluhů rozdělen mezi členy spolku, ale darován nebo převeden jinému spolku, ústavu, nadačnímu fondu nebo nadaci, zabývajícím se obdobnou problematikou. Členská schůze vybere a schválí výběr tohoto subjektu na základě návrhů členů ROZALIO.

13.2

Dobrovolné rozpuštění spolku musí být schváleno nadpoloviční většinou členů přítomných na členské schůzi, svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech členů, rozeslaným nejméně měsíc předem. Převod majetku jinému  spolku, ústavu, nadačnímu fondu nebo nadaci musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

13.3

K likvidaci spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude na zasedání členské schůze ustavena likvidační komise; návrh na její složení podá na zasedání členské schůze výbor spolku.