Dopis na HS - Oznamení o neočkování

 

Dopis na Hygienickou stanici v Praze 5  z r. 2008 - Oznámení o neočkování podané samotnými rodiči

                                                                                                                                                                                          V Praze dne 11.11.2008
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Pobočka západ
oddělení epidemiologie
Štefánikova 17,150 00, Praha 5

Věc: Oznámení o neočkování

Vážení,
rádi bychom Vám oznámili naše společné rozhodnutí, že naše dcera Anežka
Havrdová, narozená dne xx.xx.2008, r.č.: xxxxxx/xxxx nikdy nebyla a prozatím
nebude podrobena žádnému očkování.
Protože víme, že Váš úřad kontroluje, zda a v jakém čase očkování dětí probíhá,
a že by kvůli našemu stanovisku mohl být postižen dětský lékař, který má naši dceru
v péči, rozhodli jsme se Vám dobrovolně náš úmysl oznámit zejména proto, aby bylo
zcela zřejmé, že ze strany lékaře k žádnému pochybení nedošlo.
K tomuto názoru jsme dospěli po mnohaleté zralé úvaze a vzali jsme v potaz vlastní
zkušenosti a všechny informace, které jsme měli k disposici. Nejsme žádní
dobrodruzi, anarchisté, lesní lidé ani blázni, ale svéprávní a zodpovědní rodiče, kteří
řádně pečují o své děti a chtějí jim dopřát nejlepší podmínky pro zdravý vývoj,
vzdělání a úspěšné zapojení do společnosti. Věřte, že rozhodování nebylo vůbec
jednoduché. Jedná se přeci o zdraví nám nejdražších bytostí. Přesto jsme
po zvážení všech rizik zvolili tuto cestu. Zároveň podotýkáme, že očkování
do budoucna nevylučujeme. Z naší strany se nejedná o militantní demagogický
a neměnný postoj. Budeme se všemi aspekty i nadále zabývat tak, abychom mohli
mít i v budoucnu v každém okamžiku čisté svědomí.
Není cílem tohoto dopisu podrobně vysvětlovat, jak jsme k našemu postoji dospěli.
Byl by neúměrně dlouhý. Jsme si vědomi toho, že Váš úřad dbá a musí dbát
na ochranu obyvatel před různými negativními vlivy. Nemoci jsou jedním z nich
a prevence je velmi významnou součástí ochrany. Očkování je obecně považováno
a veřejně presentováno jako nejlepší a v některých případech i jediná forma
prevence. My tento názor nesdílíme. Je nám známo, že očkování dětí je v naší zemi
považováno za povinné na základě zákona č. 258/2000 Sb. Zároveň také víme,
že v roce 2001 Česká republika ratifikovala tzv. Úmluvu o lidských právech
a biomedicíně, která je tomuto zákonu nadřazena. Úmluva mimo jiné stanoví,
že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možné provést pouze se souhlasem
dotčené osoby nebo jejího zákonného zástupce, což je dle našeho názoru jediná
správná možnost a situace ve většině zemí civilizovaného světa ji reflektuje. Právě
na základě této úmluvy jsme se prozatím rozhodli nedat s očkováním naší dcery
souhlas.
Nemáme radost, že Vám naším rozhodnutím přiděláváme práci a sobě
pravděpodobně komplikace, ale víme, že se jedná o celospolečenský problém a my
jej nechceme obcházet a už vůbec jej přenášet na lékaře. Budete se bohužel muset
naším dopisem zabývat a zaujmout k němu vlastní postoj. Řídíte se ve své práci
různými zákony, předpisy, nařízeními a posudky, ale v nemalé míře i vlastním
rozumem, podepřeným vysokou odborností, kvalifikací a vzděláním. Posuďte tedy
prosím citlivě, zda je nutné naše svobodné a zodpovědné rozhodnutí považovat
za prohřešek a zahajovat úřední mašinerii, která bude stát mnoho lidí spoustu úsilí,
času a peněz, nakonec skončí u soudu, ale na našem rozhodnutí nic nezmění.
Jsme otevřeni osobnímu setkání a přátelské diskusi, rádi Vám podrobně vysvětlíme
důvody, které nás k rozhodnutí vedly, protože věříme, že je to prospěšné.

S pozdravem
Ing. arch. Filip Havrda
r.č.: xxxxxx/xxxx
tel.: xxx xxx xxx

Tereza Havrdová Kováříková
r.č.: xxxxxx/xxxx
tel.: xxx xxx xxx

oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx