Jak ve školce požádat o výjimku a jak výjimku udělit

Jak požádat o výjimku k přijetí do mateřské školky u dítěte, které není očkováno přesně podle právních předpisů ČR

 Rodiče požádají ředitele školky o udělení výjimky a prohlásí, že dítě nebylo očkováno z důvodů zákonných. Uplatněny mohou být samostatně nebo i kumulativně výjimka z důvodu víry (nábožesnké důvody), výjimka z důvodu svědomí (silné dotčení rodičů negativními zkušenostmi) a výjimka z důvodu zdravotního stavu dítěte (kontraindikace k očkování potvrzená lékařem). 

 

 (1) Výjimka z důvodu víry a přesvědčení (náboženského):

Rodiče se ve své žádosti odkáží na nález Ústavního soudu ČR číslo III. ÚS 449/06. Nález není potřeba citovat. V tomto případě je důležité popsat  a konkretizovat svou víru, její obsah a principy, které v souladu právě s touto vírou brání provedení řádného očkování dítěte. Je zajímavé, že principy některých náboženství jsou postaveny právě na nedotknutelnosti jednání člověka v souladu se svým svědomím. Jednání proti svému svědomí je tak v rozporu s vlastní náboženskou vírou. S těmito otázkami a formulacemi principů mohou osobám věřícím pomoci představitelé jejich církví a náboženství.

 (2) Výjimka z důvodu svědomí:

Rodiče se ve své žádosti odkáží na nález Ústavního soudu ČR číslo I. ÚS 1253/14. Nález není potřeba citovat. Výjimka svědomí se týká výjimky pro ty rodiče, které silně zasáhly a mohly ovlivnit různé negativní zkušenosti a prožitky s očkováním. Toto nelze zaměňovat s pouhými názory a názorovým přesvědčením rodičů nabytým z literatury a studiem tématu (!). Uznatelnost této výjimky se opírá zejména o doložení situací, stavů, okolností, prožitků a zkušeností s nežádoucími účinky očkování v nejbližším okolí. Výjimečně lze uvažovat o zkušenostech jiných. Například u osob, které důvěrně znají zákulisí výroby vakcín, jejich vývoje, testování a všech omylů a nečestných triků, které se v této branži běžně dějí a provádějí (znalost zákulisí). I takové zkušenosti mohou silně zasáhnout svědomí člověka, ale opět nejde o znalost teoretickou. Je to znalost nabytá výhradně vlastními negativními zkušenostmi a silnými emotivními prožitky případně i jen pozorovanými v nejbližším a důvěrně známém okolí. Všechny takové zkušenosti je potřeba tvrdit a srozumitelně uvést v žádosti. Jimi je potřeba odůvodnit silné a trvalé dotčení vašeho svědomí k tomu, abyste poskytli souhlas s očkováním svého dítěte. Svědomí vám zkrátka již neumožňuje takový souhlas dobrovolně dát. (Pokud tedy patříte mezi takto zkušenostmi a prožitky “zasažené” osoby.)   

 (3) Výjimka z důvodu zdravotního stavu dítěte:

Rodiče se ve své žádosti odkáží přímo na § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Tuto výjimku umožňuje přímo zákon pro tak zvané “trvalé kontraindikace” k provedení očkování. Mnozí lékaři a odborníci již poukazují na to, že je to právnický, politický a lobbistický nesmysl, který nezohledňuje přiměřeně a citlivě medicínskou problematiku věci. Zákonný výklad pojmu “trvalá kontraindikace” je vlastně nejistý. Existují velmi silné lékařské argumenty, že pro účel přijetí dítěte do mateřské školky je podstatná kontraindikace k očkování, která je dlouhodobá. Tedy, která trvá převážnou většinu z těch 3 let, kdy se do školky chodí. Je absurdní přijmout do školky dítě, které má celoživotní (tedy absolutně trvalou) kontraindikaci k provedení očkování, ale nepřijmout dítě, které má kontraindikaci pouze dočasnou, protože jeho onemocnění obvykle vymizí do 15-20 roku věku dítěte. Cílem práva není dosahovat absurdních důsledků.  Proto v těch případech, kdy vaše dítě má od odborného lékaře potvrzenou dočasnou zdravotní kontraindikaci k provedení očkování, ale jedná se o dlouhodobé onemocnění, které může trvat i celé období předškolní docházky a jeho vymizení nelze zaručit a předvídat v krátkém časovém intervalu – poté se neobávejte uplatnit i tuto výjimku.  Tvrďte, že se jedná o “trvalou kontraindikaci” ve smyslu zákona, protože bude pravděpodobně trvat po celou dobu předškolní docházky a věku dítěte v rozmezí 3-6 let. Za tímto účelem je vhodné, aby lékařská zpráva obsahovala vyjádření odborného lékaře v tom smyslu, že se jedná o onemocnění dlouhodobé, jehož ústup a vymizení u dítěte nelze časově odhadnout a přesněji předvídat. 

 Společné údaje

 V žádosti samozřejmě uveďte:

·               Jméno a adresu dítěte a rodičů

·               Název a adresu školy

·               Datum a místo

·               Označení – “Žádost o uznání výjimky k přijetí dítěte do předškolního vzdělávání”

·               Požadavek

·               Odůvodnění

·               Podpis zákonných zástupců

 Požadavek: “Vážený pane řediteli/paní ředitelko, žádám tímto o uznání zákonné výjimky pro přijetí mého syna/dcery k předškolnímu vzdělávání, přestože k danému okamžiku není očkován řádně a v plném souladu s požadavky podzákonných právních předpisů České republiky.” 

 Odůvodnění: Je důležité si uvědomit, že ani jedna ze tří výše uvedených  výjimek není v principu odůvodněna tím, jak je či není vaše dítě právě naočkováno. Podstatné jsou pouze ty důvody výjimky, jak jsou uvedeny výše (1-3). Především tyto argumenty do svého odůvodnění napište a jejich formulaci věnujte patřičnou péči. Je dale významné, pokud je vaše dítě alespoň částečně očkováno. To lze samozřejmě použít ve váš prospěch. Pouze v takovém případě své odůvodnění ještě doplňte a rozšiřte:  

 Napište přesně, jaká očkování již vaše dítě prodělalo (kterou vakcínou, kolikrát, kdy) dle očkovacího průkazu. Poté se odkažte na nález Ústavního soudu III. ÚS 449/06 a raději přímo uveďte i tuto citaci: Orgán veřejné moci, a v řízení o žalobě správní soud, vezme při svém rozhodování v úvahu všechny relevantní okolnosti případu, zejména naléhavost danou osobou tvrzenými důvody, jejich ústavní relevanci, jakož i nebezpečí pro společnost, které může jednání dané osoby vyvolat./…/“ Uveďte, že vaše částečně očkované dítě samozřejmě nepředstavuje pro společnost a děti ve školce takové nebezpečí jako dítě zcela neočkované a že mateřská školka toto má povinnost při rozhodování zohlednit a vzít v úvahu (slovy práva vyrovnat se s touto námitkou). Odkažte přitom také na rozsudek Krajského soudu v Hradci Královék ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011. Obsahuje v podstatě totéž – povinnost zohlednit výjimečné okolnosti - sděleno jinými slovy.

 Zásada dobré správy: Doporučení vedoucím pracovníkům školek

 Zásada dobré správy je zákonnou povinností orgánů rozhodujících ve správním řízení. Mnozí rodiče dnes vůbec nevědí a netuší, že s ohledem na své individuální okolnosti by mohli úspěšně uplatnit některou z výše uvedených výjimek. Zásada dobré správy by měla vest alespoň k tomu, že budou před nepřijetím dítěte dotázáni, zda možnost a podmínky těchto výjimek ve svém případě uvážili. Pokud uvážili, ale nemohou je naplnit, je vše v pořádku.  Pokud o těchto výjimkách ale rodiče vůbec nevědí, měly by mateřské školky podat alespoň základní informace a ponechat ještě přiměřenou lhůtu k uplatnění výjimky.

 Rozhodování o výjimce

Školka může o výjimce rozhodnout dvěma způsoby: Výjimku buď uzná, nebo neuzná. Pokud školka výjimku uzná, může současně rozhodnout o přijetí dítěte. (Uznání výjimky se poté objeví v odůvodnění rozhodnutí o přijetí.)

 Pokud školka výjimku neuzná, je velmi důležité z jakých důvodů tak učiní. Pokud odůvodnění výjimky je pohledem školky nedostatečné či nedostatečně přesvědčivé, má školka povinnost (zásada dobré správy, předvídatelnost rozhodnutí) rodiče o tomto svém názoru informovat a vyzvat je, aby svou argumentaci případně ještě doplnili tak, aby byla dostatečná a přesvědčivá pro požadovaný účel. Pokud to rodiče neučiní, nebo nedokáží argumentaci zlepšit, je to už jejich problém a dítě poté přijato nebude. Pokud však školka tento krok vynechá a rozhodne o nepřijetí, je vysoká šance na úspěch odvolání, protože školka by takovým postupem porušila své procesní povinnosti při rozhodování.

 

 Třetí variantou (vzácnou) je, že školka výjimku neuzná z jiných důvodů. Například bude rodičem požádáno o výjimku úplně jiného typu, uveden zjevně neuznatelný důvod apod.

 

 A ještě existuje varianta čtvrtá, kdy školka rozhodne o nepřijetí dítěte z úplně jiných právních důvodů, které musí uvést. Poté samozřejmě uznání či neuznání výjimky již není důležité. (Poznámka: Tato varianta bývá v některých státech Evropy zneužívána. Vedení školek uvádí jakékoliv jiné zástupné důvody pro nepřijetí, aby nemuseli řešit výjimky přijmout neúplně očkované děti a mít s tím poté problémy.  Na zneužití této varianty musí rodiče pomýšlet v případě, že „nevstřícnost“ školky a subjektivní odpor k neočkovaným dětem je známou skutečností, což se obvykle v okolí ví. Tyto případy lze řešit pouze precizním právním postupem a zapojením advokátů do takových případů, kdy existuje silné podezření na použití zástupných právních důvodů k nepřijetí dítěte.) 

 

 

Rozhodnutí o udělení výjimky (odůvodnění)

 Sdělujeme Vám, že jsme vyhověli Vaší žádosti ze dne………... o udělení výjimky z podmínky povinného očkování k předškolnímu vzdělávání.

 Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Z tohoto pravidla lze činit výjimky pouze ve skutečně výjimečných a dostatečně odůvodněných případech. Tyto případy vymezuje především ústavní právo a judikatura Ústavního soudu České republiky. Judikatura Ústavního soudu je přitom závazná take pro všechny správní orgány rozhodující o základních právech na prvním stupni, tedy i pro mateřské školky. 

(V odůvodnění zvolit právě jednu variantu, nebo kumulativně dle obsahu žádosti).

(1) Výjimka z důvodu víry a přesvědčení (náboženského):

V případě Vaší žádosti jsme přihlédli k nálezu Ústavního soudu ČR číslo III. ÚS 449/06. Argumenty, které uvádíte, jsou dostatečně přesvědčivé a konzistentní. Jedná se zjevně o důvody výjimečné, které nejsou obvyklé a které ospravedlňují ve vzácných případech umožnění zařazení Vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. Vaší žádosti jsme povinni v takovém případě vyhovět a výjimku z důvodu víry a náboženského přesvědčení uznat.

(2) Výjimka z důvodu svědomí:

V případě Vaší žádosti jsme přihlédli k nálezu Ústavního soudu ČR číslo I. ÚS 1253/14. Skutečnosti, které uvádíte a prokazujete a které zasáhly Váš vztah a vnímání rizik očkování, jsou dostatečně přesvědčivé a konzistentní. Jedná se zjevně o důvody vzácné a výjimečné, které nejsou obvyklé a které ospravedlňují ve vzácných případech umožnění zařazení Vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. Vaší žádosti jsme povinni v takovém případě vyhovět a výjimku z důvodu svědomí uznat.

(3) Výjimka z důvodu trvalé zdravotní kontraindikace:

V případě Vaší žádosti jsme přihlédli k individuálním skutečnostem a okolnostem, které prokazujete obsahem odborných lékařských zpráv. Máme za prokázané, že Vašemu dítěti byla odborným lékařem uznána a potvrzena kontraindikace k provedení očkování ze zdravotních důvodů. Pohledem délky celého života dítěte se pravděpodobně jedná o kontraindikaci dočasnou, když je možné a nelze vyloučit, že zdravotní důvody k neprovedení očkování v budoucnu odpadnou a dítě bude poté moci být řádně doočkováno. Avšak s ohledem na zjevnou dlouhodobost zdravotní kontraindikace očkování, která může zasáhnout celou dobu předškolního vzdělávání nebo její značnou část, je nutné tuto kontraindikaci mít za kontraindikaci trvalou v rozhodném věku dítěte právě pro předškolní vzdělávání (3-6 let). Možnost ústupu onemocnění a odpadnutí zdravotních důvodů k neprovedení očkování po dovršení věku 6ti let nelze pro účely předškolního vzdělávání mít za kontraindikaci pouze dočasnou, protože se jedná o kontraindikaci zasahující celou nebo velkou část období předškolního vzdělávání. Není poté možno činit rozdíl mezi dětmi, které mají ve věku 3-6 let zdravotní kontraindikaci k neprovedení očkování de facto celoživotní a dětmi, které mají kontraindikaci sice dočasnou, avšak pravděpodobně zasahující celé rozhodné období 3-6ti let nebo jeho značnou část. Vaší žádosti jsme povinni v takovém případě vyhovět a výjimku z důvodu zdravotní kontraindikace očkování ve smyslu § 50 zákona č. 258/2000 Sb. uznat.

Závěr:

S  ohledem  na výše uvedené odůvodnění bylo žádosti o udělení výjimky k účasti dítěte ………….(jméno) v předškolním vzdělávání, i bez splnění všech devíti povinných očkování v řádném termínu dle očkovacího kalendáře, vyhověno.