Právní stanovisko MZ - Odložit očkování je možné až do 18. měsíce věku dítěte

VOX PEDIATRIAE 6/2009
Podle stanoviska právního odboru Ministerstva zdravotnictví ČR je možné očkování odložit až do 18. měsíce věku dítěte. Do té doby má  rodič právo na odklad bez započetí řízení o přestupku (t.j. řízení na hygienické stanici). Tato skutečnost rodičům napomáhá tím, že mají dostatek prostoru na hledávání informací a rozhodování se o způsobu jimi zvoleného očkování.

Číst dál...

Povinnost očkovaní je v rozporu s Ústavou České republiky

ImagePovinné očkování totiž nařizuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který je ovšem v rozporu s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001. V Ústavě ČR ve čl. 10 se praví : Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

A právě  v čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně se píše: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.“ Podle výkladu vypracovaného Řídícím výborem pro bioetiku (CDBI) Rady Evropy se výraz "zákrok" se zde chápe v nejširším smyslu a zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče.

Číst dál...

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

Úmluva o lidských právech a biomedicíně byla otevřena k podpisu dne 4. dubna 1997 ve španělském Oviedu, 1. prosince 1999 vstoupila v platnost. Česká republika ji podepsala 24. června 1998. Vláda ČR uložila Ministerstvu zdravotnictví usnesením č. 403 ze dne 10. června 1998 předložit Úmluvu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu. Proces ratifikace byl dokončen podpisem prezidenta. Ratifikačni listiny byly 22. června 2001 uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, smlouva vstoupila v platnost 1. října 2001.

Vyhlašujícím orgánem je Rada Evropy 

Číst dál...

Vysvětlující zpráva k úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Vysvětlující zpráva k úmluvě Rady Evropy č. 164 na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Tato Vysvětlující zpráva byla vypracována z pověření generálního tajemníka Rady Evropy na základě návrhu vypracovaného na žádost Řídícího výboru pro bioetiku (Steering Committee on Bioethics, CDBI), p. Jeanem MICHAUDem (Francie), předsedou CDBI. Bere v úvahu diskuse, které probíhaly v CDBI a v jeho pracovní skupině pověřené návrhem Úmluvy; bere také v úvahu připomínky a návrhy ze strany delegací.

Číst dál...

Zákon 258/2000 Sb.


Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 

Číst dál...

Vyhláška 65/2009 Sb.


Vyhláška č. 65 ze dne 25. února 2009,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Číst dál...

Vvhláška 537/2006 Sb.

 

Vvhláška č. 537/2006 SB. o očkování proti infekčním nemocem ze dne 29. listopadu 2006

 

Číst dál...

Vyhláška 439/2000 Sb.

 

Vyhláška č.439/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR o očkování proti infekčním nemocem

 

Číst dál...

Odmítnutí očkování proti TBC musí být projednáno do jednoho roku

ImageLiga lidských práv zastupuje rodiče, kteří nesouhlasí s rozsahem povinného očkování v ČR, odmítli některá očkování svých dětí, a jsou proto stíháni za přestupek. Zákon obecně stanoví od spáchání přestupku roční lhůtu, po jejímž uplynutí není možné věc projednat a udělit pokutu. Dosud nebylo jasné, platí-li to také pro odmítnutí očkování. Krajská hygienická stanice však nyní potvrdila, že i odmítnutí očkování proti tuberkulóze musí být projednáno do jednoho roku.

Číst dál...

Liga lidských práv nabízí svou pomoc


Liga lidských práv nabízí v rámci svého projektu "Informovaný souhlas", zdarma právní poradenství a v některých případech i právní zastupování v řízeních při prosazování individuálního očkovacího plánu nebo při stížnostech na zhoršení zdravotního stavu dětí či trvalé poškození způsobené očkováním.
LLP se opírá o Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, kde se mimo jiné uvádí : "Jakýkoli zákrok (ať už za účelem preventivní péče, diagnostiky, léčby nebo rehabilitace či v souvislosti s výzkumem) je možno provést pouze za podmínky, že k němu pacient poskytl svobodný a informovaný souhlas. Pacient musí být předem řádně informován o účelu a povaze zákroku, o jeho alternativách, důsledcích a v úvahu přicházejících rizicích."
V případě potřeby kontaktujte JUDr. Davida Zahumenského na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo navštivte poradnu na webových stránkách Ligy lidských práv na adrese  www.llp.cz/cz/poradna/dotazy .

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Podáváme odvolání proti rozhodnutí ředitele Mateřské školy xxx ze dne xxx, č. j.xxx, a to v celém rozsahu proti výroku, že xxx, nar. xxx, bytem xxx se nepříjímá k předškolnímu vzdělávání ve jmenované škole. Odvolání je podáno z důvodu nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí.


Rozhodnutí bylo odůvodněno takto:  xxxxx


Nejprve je potřeba citovat právní úpravu, které se škola dovolává:
§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“


K tomu je potřeba připojit i znění vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, z které vyplývají stanovené druhy povinného očkování a termíny, do kdy je osoba povinna se stanovenému očkování podrobit. K očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se v § 5 uvádí:
„(1) Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den patnáctého měsíce po narození dítěte.
(2) Přeočkování se provede za 6 až 10 měsíců po provedeném základním očkování, v odůvodněných případech i později s tím, že horní věková hranice pro podání očkovací látky není omezena.“

Číst dál...

Žádost o uznání výjimky svědomí k přijetí dítěte do předškolního vzdělávání

Vážená paní ředitelko,


žádáme tímto o uznání zákonné výjimky pro přijetí naší/našeho dcery/syna ………… nar. xx. xx. xxxx bydlištěm ………………… k předškolnímu vzdělávání, přestože k danému okamžiku není očkován/a řádně a v plném souladu s požadavky podzákonných právních předpisů České republiky.


Jako zákonní zástupci naší dcery/syna žádáme o uznání výjimky (výhrady) svědomí projevené vůči rozsahu a obsahu povinného očkování stanoveném v podzákonném prováděcím právním předpise jako podmínky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Číst dál...

Jak ve školce požádat o výjimku a jak výjimku udělit

Jak požádat o výjimku k přijetí do mateřské školky u dítěte, které není očkováno přesně podle právních předpisů ČR

 Rodiče požádají ředitele školky o udělení výjimky a prohlásí, že dítě nebylo očkováno z důvodů zákonných. Uplatněny mohou být samostatně nebo i kumulativně výjimka z důvodu víry (nábožesnké důvody), výjimka z důvodu svědomí (silné dotčení rodičů negativními zkušenostmi) a výjimka z důvodu zdravotního stavu dítěte (kontraindikace k očkování potvrzená lékařem). 

Číst dál...

Ne/Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb - očkování

V ordinacích pediatrů se rodiče nejčastěji setkávají s níže zveřejněným formulářem při udílení nesouhlasu s očkováním. Tento formulář by měl být předkládán všem rodičům i při udílení souhlasu spolu s příbalovým letákem vakcín/y. Bohužel, většinou se s ním setkávají jen rodiče očkování odmítající nebo odkládající.

Právo lékaře je mít potvrzeno, že nabídnutou zdravotní službu pacient odmítá, tedy i očkování, ovšem právo každého pacienta je to, že toto prohlášení resp. negativní revers obsahuje skutečnosti se kterými pacient plně souhlasí. Souhlasí-li rodiče s předloženými formulacemi, je to v pořádku, není-li tomu tak přeložený formulář je možné doplnit o vlastní vyjádření, vyškrtnout s čím nesouhlasí nebo napsat prohlášení zcela vlastní. Např. chtějí-li rodiče odklad, není důvod aby podepisovali odmítnutí očkování, postačí prohlášení, že odklad je na žádost rodičů.

Číst dál...

Informovaný nesouhlas s aplikací vakcín

Vzor možného informovaný nesouhlas s aplikací dostupných vakcín proti difterii, tetanu, pertusi, hepatititě B, poliu a Hib, nikoliv s očkováním apriori

Číst dál...

Prohlášení o odmítnutí očkování

Při odmítnutí očkování je rodičům předkládán formulář lékařů, který byl vytvořen pro jejich potřeby, ale prostor pro vyjádření rodičů je minimální či nulový. Rodiče by měli vždy podepsat jen prohlášení, se kterým absolutně souhlasí. Pro pomoc se sestavováním vlastního vyjádření jsme vytvořili vzor, který rodiče mohou naformulovat či doplnit podle svého. Toto vyjádření je v optimálním případě použitelné, jak pro předání pediatrovi, tak i pro předání hygienické stanici.

 

 

Číst dál...

Podání vyjádření s ohledem na výnos US

 Vzor podání vyjádření pro účastníky přestupkového či správního řízení s ohledem na nové okolnosti, jenž nastaly Nálezem Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011

Číst dál...

Odmítnutí povinného očkování – manuál

Image

Původní text vypracovaného Mgr. Tomášem Beranem a Jaroslavem Pšeničkou upravily Mgr. Michaela Kopalová a Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv www.llp.cz a Martina Suchánková z ROZALIO

Číst dál...

Vzor odvolání proti rozhodnutí o přestupku

 

Odvolání proti rozhodnutí o přestupku

  

Číst dál...