Vzor odporu proti příkazu o uložení pokuty za přestupek

Krajská hygienická stanice ………
Adresa:


                                                                                                                   V ……… dne ………
Odpor proti příkazu o uložení pokuty za přestupek


Dne ………  mi byl doručen příkaz č. j ………, kterým mi byla uložena pokuta ve výši .… Kč a zároveň mi bylo uloženo uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši .… Kč. za to, že jsem údajně spáchala přestupek na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a to tím, že jsem měla porušit ustanovení § 46 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a ustanovení vyhlášky č. 439/2000 Sb., a vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Správní orgán nepostupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, což mu ukládá § 3 správního řádu. Především vůbec nevzal v potaz důvody, které mě vedly k rozhodnutí nenechat děti očkovat. Nevypořádal se s předloženými důkazy a návrhy. Správní orgán se při svém rozhodování neřídil platnými mezinárodními smlouvami. Využívám proto svého práva a podávám proti tomuto příkazu odpor.

Navrhuji, aby byl příkaz zrušen a aby bylo řízení o přestupku zastaveno.
Jméno
Podpis

Číst dál...

Vzor - Plná moc pro zastupování při řízení o přestupku

ImageJá, níže podepsaná xxx, narozená xxx, trvale bytem: xxx (zmocnitel), tímto v souladu s § 33 odst.2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zmocňuji

pana xxx, nar.: xxx, trvale bytem: xxx (zmocněnec)

aby mne jako můj zmocněnec zastupoval v řízení o přestupku na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platém znění, kterého jsem se měla dopustit tím, že jsem nepodrobila ve smyslu § 46 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, svou dceru/syna, nar. xxx, bytem xxx, pravidelnému očkování proti xxx v době nejpozději do konce xxx po narození dítěte, které je vedeno Krajskou hygienickou stanicí xxx kraje.
Číst dál...

Žádali jsme o stanovisko Hlavního hygienika

 Dopis adresovaný hl. hygienikovi, je dobře koncipovaný. Postihuje jak názory rodičů, citace z tisku i mnoho argumentů či otázek, které nad očkováním vyvstávají.

A odpověď...

 

Číst dál...

Dopis na KHS - Zdůvodnění odmítnutí očkování

 

Dopis na KHS v v Hradci Králové z r. 2008 - Zdůvodnění odmítnutí očkování po kontaktování rodičů hygienickou stanicí

Číst dál...

Oznámení o neočkování pro KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje                                                                                                               10. 11. 2009
Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00


Oznámení o neočkování

Vážení,
rádi bychom Vám oznámili naše společné rozhodnutí, že naše dcera S. N., narozená dne xxx, r.č. xxx nebyla a nebude podrobena očkování v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Číst dál...

Dopis na HS - Oznamení o neočkování

 

Dopis na Hygienickou stanici v Praze 5  z r. 2008 - Oznámení o neočkování podané samotnými rodiči

Číst dál...

Dopis pro KHS - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

 

Dopis pro KHS v Brně z r. 2008, zaslaný před plánovaným řízení m o přestupku - Odůvodnění odmítnutí očkování našich dětí

Číst dál...

V Poslanecké sněmovně se bude opět jednat o očkování

Ve středu 26. dubna 2017 bude Poslanecká sněmovna PČR na své 56. schůzi projednávat novelu zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (sněmovní tisk č. 874). Na programu jednání jsou i tři pozměňovací návrhy poslance Jana Farského (STAN), které se týkají očkování. Co konkrétně mají řešit a jaké jsou šance na jejich schválení v Poslanecké sněmovně? 

 

Pozměňovací návrh (PN) č. 5858 (bude se hlasovat pod označením B1) – odškodnění následků očkování

Tento PN předpokládá, že za újmu nikoli zanedbatelnou, která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát.

 

Poslanec Farský potřebu této úpravy zdůvodňuje takto: „Očkování je v České republice povinné. Stát však odmítá přijmout odpovědnost za negativní důsledky očkování, kterou nesou vlády i v zemích, kde je očkování dobrovolné. Již několik let slibuje náš stát tento nerovný stav napravit, ale zatím bez výsledku. Naposledy zavedení odpovědnosti přislíbil hlavní hygienik v Pracovní komisi pro problematiku očkování v červnu loňského roku s tím, že do konce listopadu 2016 bude sněmovně předložen návrh právní úpravy. Dosud se tak nestalo. Pokud nepřistoupíme k úpravě v rámci tohoto pozměňovacího návrhu, už se do voleb nestihne žádná odpovědnost státu zavést. Domnívám se, že schválení úpravy zákona je podstatné k narovnání vztahu stát - občan, ale i pro zvýšení důvěry v očkování, aby stát nejen nařizoval, ale zároveň byl připraven nést odpovědnost za případné negativní následky.“

Číst dál...

Analýza LLP: Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama

Liga lidských práv vydala v dubnu 2012 analýzu, která rozkrývá enormní vliv farmaceutických firem na očkování dětí v ČR

"Cílem analýzy je podpořit veřejnou diskusi o mnohdy opomíjených otázkách transparentnosti a střetu zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémech souvisejících s propagací léků a léčiv. Jakkoli jsme se zaměřili z velké části na otázky související s očkováním, naším cílem v žádném případě není bojovat proti očkování jako takovému nebo zpochybňovat jeho přínos k praktickému vymýcení řady infekčních nemocí."

Stručné shrnutí analýzy ke stažení (PDF)

Celá analýza ke stažení (PDF, 6.23 MB)

Žádost o stanovisko MZ k nahlašování rodičů na OSPOD

O. s. ROZALIO požádalo MZ o jasné stanovisko k, mezi pediatry, hojně rozšířené informaci, že rodiče odkládající či odmítající očkování mají hlásit na odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Z odpovědi jasné stanovisko nevyplývá, nejasná situace a možnost zavádějícího výkladu tedy stále trvá.

Číst dál...

Ústavní soud bude poprvé ve své historii jednat o stížnosti týkající se povinného očkování

 Ve středu 26. 1. 2011 bude Ústavní soud České republiky, projednávat ústavní stižnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2006 , týkajícího se odmítnutí povinného očkování.

Tento verdikt US bude mít zásadní význam při vytváření novely zákona o veřejném zdraví a potažmo na směřování České republiky k demokratickým principům.

Veřejného ústního jednání US se může zúčastnit každý, koho tato kauza zajímá.

Jednání proběhne 26. ledna 2011 od 14.00 do 16:00 v budově Ústavního soudu, Joštova 8, Brno, I. poschodí, senátní místnost č. 152

 http://www.concourt.cz/clanek/JednaniSoudu/type/4711

Kroměřížský soud zprostil viny matku, jež nenechala očkovat děti

 Okresní soud v Kroměříži zprostil 13. ledna obžaloby Andreu Jasenčukovou, která byla stíhána za to, že dvě ze svých dětí nenechala naočkovat a že odmítla do bytu vpustit pracovnice sociálního odboru.

Číst dál...