Zpráva k Evropské komisi: Jaké nedostatky má systém očkování v ČR

Evropská komise (EK), nejvyšší výkonný orgán Evropské unie, v rámci svého programu pro zlepšování právní úpravy v EU dala v prosinci 2017 občanům, institucím, pacientským organizacím, odborníkům, spolkům, aj. příležitost vyjádřit se ke speciálnímu plánu „Posílení spolupráce v oblasti boje proti infekcím, jimž lze předcházet očkováním“.


Iniciativa Pro volbu ve svém článku, kde najdete i jejich vyjádření k EK, upřesňuje důvody a cíle plánu:

"Epidemie spalniček v evropských zemích, aktivity antivakcinačních skupin, snížení proočkovanosti, problémy s omezenými dodávkami vakcín, nízká proočkovanost imigrantů a různé očkovací kalendáře v různých zemích EU vidí Evropská komise jako důvod, proč je třeba posílit spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, průmyslem a dalšími souvisejícími subjekty, aby se zvýšila proočkovanost, posílilo a podpořilo se sblížení očkovacích kalendářů v členských zemích, podpořila se propagace očkování i výzkum v této oblasti a posílilo se zásobování očkovacími látkami především pro případy mimořádných situací.

Cílem má být mimo jiné sblížení a koordinace očkovacích kalendářů jednotlivých členských zemí ve střednědobém horizontu (5 – 10 let) prostřednictvím dialogu mezi zeměmi, vytvoření udržitelného mechanismu spolupráce na úrovni EU, která bude zajišťovat rozvoj vakcinační politiky a její implementace v členských státech, dále efektivní práce v oblasti odmítání očkování, řešení obav z očkování, zlepšení důvěry občanů v očkování.

Výsledkem tohoto plánu nemají být nová nařízení, ale pouze upřesnění a nasměrování již existujících zavedených regulačních nástrojů. Výsledné doporučení nebude právně závazné."

K tomuto plánu bylo v období od 4. prosince 2017 do 1. ledna 2018 zasláno celkem 368 reakcí. Možnosti se vyjádřit využil i spolek Rozalio.


Naše vyjádření - shrnutí nedostatků systému očkování v ČR

 

Spolek ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování - je nezisková organizace, kterou začátkem roku 2007 založila skupina rodičů nespokojených se situací okolo povinného očkování.

 • V současnosti má přes 900 členů.
 • Ročně zodpoví přes 800 dotazů nejen rodičů, ale i pediatrů, ředitelů mateřských i základních škol a provozovatelů letních dětských táborů.
 • Přednáší po celé ČR na cca 60 besedách ročně.
 • Distribuovalo téměř 100 tisíc letáčků s informacemi o možnostech v očkování.
 • Podílelo se na tvorbě tří dílů brožury s autentickými příběhy o tom, jak systém očkování zasáhl do života některých rodin. Příběhů je celkem 173, brožur se vytisklo 1290 kusů.


Rozalio svými informačními aktivitami často supluje práci Ministerstva zdravotnictví, dětských lékařů a dalších odborníků. Stát rodičům nenabízí žádné alternativy ke striktně vynucovanému systému povinného očkování ani se nezajímá o jejich pochybnosti či zhoršení zdravotního stavu dítěte v souvislosti s očkováním. Rodiče se neorientují v nepřehledné legislativě, často si také neví rady, jak argumentovat v debatě s úředníky či lékaři, kteří k nim nepřistupují s respektem. Zvýšený tlak je tak staví do opozice a oni se vlivem zastrašování (namísto vysvětlování) stávají k očkování nedůvěřivější.

Většina rodičů, kteří se na Rozalio obrací, neodmítá očkování jako takové, nýbrž žádá individuální přístup, jiné vakcíny či rozestupy. Zajímají se o zdraví svých dětí a přistupují k očkování s opatrností, jelikož si jsou vědomi toho, že stejně jako jakékoliv jiné léčivo i vakcíny mohou mít nežádoucí účinky.Negativa systému očkování v České republice

 • V ČR dosud neexistuje žádná forma odškodnění újmy způsobené očkováním. Ústavní soud doporučil zavedení odškodňovacího zákona již v roce 2011. Ministerstvo zdravotnictví připravuje a slibuje odškodňovací fond už roky, ale stále nemá ani paragrafové znění.
 • V ČR nejsou k dispozici kompletní oficiální informace k očkování (komplexní „lékařský“ průvodce) pro pediatry ani rodiče. Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje žádným oficiálním portálem. Některé informace lze obtížně dohledat na webech dalších institucí (SÚKL, pediatrické společnosti, hygienické stanice), mnohé však dohledat nelze, v důsledku čehož ani pediatři, ani rodiče nejsou kvalitně informováni.
 • Pod velkým tlakem veřejnosti i poslanců zřídilo MZ v r. 2015 Pracovní komisi pro problematiku očkování, jejímiž členy jsou zástupci státu, odborníků i veřejnosti. Komise se však během necelých tří let sešla pouze pětkrát! Nevydala žádná stanoviska ani doporučení, pro která byla ustavena. Její činnost nebyla oficiálně ukončena, nicméně se s ní do budoucna nepočítá. (Ne)činnost komise, po níž volala především laická veřejnost, je typickým příkladem přehlížení potřeb dětí a rodičů, což vede k formování opozice a růstu nedůvěry vůči systému i očkování.
 • Ministerstvo zdravotnictví bez odborné diskuze předložilo a schválilo změny ve vyhlášce o očkování dětí, které ještě více omezují volbu doby naočkování, protože zkracují termíny, v nichž musí být dítě jednotlivými vakcínami očkováno, a snižují hranici pro zahájení očkování.
 • V České republice je čím dál omezenější nabídka vakcín – v uplynulých dvou letech se do ČR přestalo dodávat několik vakcín a v rámci povinně očkovaných nemocí je nyní na „výběr“ pouze jedna hexavakcína, jedna trivakcína DiTePe a jedna MMR vakcína. Rodiče tak nemají z čeho volit, varianty jsou buď nulové, nebo jen velmi omezené, a to především pro očkování stigmatizovaných dětí.
 • Ministerstvo zdravotnictví nepodniká osvětové ani další kroky (např. v informování a apelování na pediatry) k navýšení ohlašování nežádoucích účinků po očkování. Státní ústav pro kontrolu léčiv udává, že podhlášenost v ČR dosahuje až 95 %.
 • Legislativa v ČR omezuje řádně neočkovaným dětem (přesně podle nařízeného očkovacího kalendáře) vstup do všech předškolních zařízení. Toto omezení se vztahuje nejen na zcela neočkované děti, ale i na ty, jimž chybí jen jedno jediné očkování. Nejvýrazněji se tato sankce dotýká dětí, které nejsou doočkovány ze zdravotních důvodů. Pro přijetí se podle zákona vyžaduje trvalá kontraindikace, a tu lékaři téměř nevystavují. Celé toto omezení se děje bez odborné argumentace, pouze s vysvětlením, že nedoočkované děti představují hrozbu pro své spolužáky. Ovšem od roku 2017, kdy vstoupila v platnost novelizace školského zákona, musí předškolní zařízení navštěvovat všechny děti starší pěti let bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou očkované. Tedy i ty, které rok předtím nebyly do zařízení kvůli nevyhovujícímu očkování přijaty.
 • Legislativa v ČR také zakazuje řádně neočkovaným dětem účast na školách v přírodě, táborech, ozdravných pobytech a lyžařských výcvicích, ač pro docházku do školního zařízení není očkování vyžadováno a děti spolu tráví mnoho času po celý školní rok v jedné třídě. Ani toto omezení nemá odbornou argumentaci, jedná se pouze o trest.
 • Někteří pediatři, spolu s pojišťovnami, vyžadují po rodičích hrazení povinné vakcíny při jakémkoli odložení očkování, ač je zákonem dané, že povinné vakcíny vždy hradí stát, tedy veřejné zdravotní pojištění.

 


Epidemiologická situace v ČR

Počet osob (v jednotkách) nakažených některými nemocemi,
proti nimž je v ČR očkování povinné
 
Rok/Onemocnění 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Černý kašel 186 767 955 662 324 738 1233 2521 585 627
Spalničky 2 2 5 0 17 22 15 221 9 7
Zarděnky 4 14 6 4 28 7 0 1 0 0
Příušnice 1297 402 357 1068 2885 3902 1553 677 1616 5734
Zdroj: Státní zdravotní ústav; http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2007-2016-absolutne

 


Zvýšený počet onemocnění na spalničky v ČR se v posledních letech vždy týkal především generace dospělých (v roce 2014 i 2017). Nejedná se tedy o problém poklesu proočkovanosti, jak se to oficiální představitelé snaží interpretovat, ale o sekundární selhání vakcíny, tedy vyvanutí její účinnosti v dospělém věku.

Data za rok 2017 ještě nejsou k dispozici, nicméně podle údajů Krajské hygienické stanice z Moravskoslezského kraje, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt spalniček, se nemocí v době od 12. února do 12. června 2017 nakazilo 130 osob, z toho 20 zdravotníků. Většina nemocných byli dospělí lidé očkovaní v dětství a pak kojenci, kteří ještě nemohli být očkováni. Žádný z nakažených nezemřel a nevíme ani o vážnějších komplikacích.

V ČR je vůle k očkování proti spalničkám vysoká. Rodiče by neváhali očkovat monovakcínou, ale MMR vakcína proti dvěma dalším nemocem, proti nimž by bylo optimální očkovat až ve vyšším věku, nepředstavuje ideální nabídku. Rodiče proto často váhají, zda MMR vakcínou očkovat, a odkládají očkování do vyššího věku. I přes apely na rozšíření nabídky vakcín (což by mohlo vést ke zvýšení proočkovanosti) není ze strany státních institucí žádná snaha nabídnout další varianty.Kvůli omezenému prostoru pro vyjádření na stránkách Evropské komise se naše vyjádření v anglickém jazyce mírně liší. Vkládáme jej proto také zde:

The association ROZALIO – Parents For Better Awareness And Free Choice In Vaccination – is a non-profit organization that was founded in early 2007.

The awareness-raising activities of Rozalio often substitute the work of the Ministry of Health (MoH), pediatricians and other experts. Parents are not being offered any alternatives but the ones strictly enforced by the state. Nobody discusses with them concerning their worries associated with vaccines or about the deterioration of the child’s health condition after vaccination. They are also often baffled by the confusing legislation. Parents are therefore often at a loss about how to argue in the debate with the authorities or pediatricians who do not approach them with due respect.

The increased pressure pushed the parents into opposition and parents become more distrustful toward vaccination due to the practices of fear-mongering rather than explaining.

The absolute majority of parents that we meet do not refuse vaccinations as such but ask for an individual approach, other vaccines and larger gaps between vaccine shots. They are interested in the health of their children and approach vaccination with caution because they are aware that vaccines, in the same manner as any other drugs, can have adverse effects.

 

Negatives of the vaccination system in the Czech Republic (CR)

As of now, the CR does not have any form of compensation of adverse effects caused by vaccines. The Constitutional Court recommended to introduce a compensatory law already in 2011. The MoH has been preparing and promising the compensation funds for years but their legal form is still missing.

The CR does not provide any complex medical “guide” for vaccination. The information are often hard to find and are spread over the websites of various institutions (State Institute for Drug Control, pediatric societies, hygiene stations etc.).

Under a big public and MP pressure, the MoH established a Working Commission for Vaccination in 2015 with the participation of state representatives, experts and the public. However over the last 3 years it has met only five times! It has not issued any statements or recommendations for which it has been instituted. The activity of the commission, that was especially called for by the lay public, is a demonstration of disregard for the needs of parents and children which, as a consequence, leads to the cementing of opposition, distrust toward the system and vaccination.

Without any expert discussion, the MoH submitted and approved changes in the decree concerning vaccination that further limit the option of when the vaccine should be administered.

In the CR, the choice of vaccines has become extremely limited – in the last two years, several vaccines ceased to be supplied.

The MoH does not make any awareness-raising or other steps, e.g. informing and calling on the pediatricians to increase the reporting of adverse effects of vaccines. The State Institute for Drug Control states that the under-reporting in the Czech Republic amounts to almost 95 %.

The legislation in the Czech Republic bars access to children without due vaccination (exactly as per the mandatory vaccination schedule) to all types of preschool facilities. This limitation does not concern only fully unvaccinated children but also those who are missing just one vaccine.

The Czech legislation also bans children without full vaccination (exactly as per the mandatory vaccination schedule) in “schools in nature”, camps and ski schools, although vaccination is not required for schools and children spend a lot of time together during the whole school year. Again, this limitation does not stand scientifically, it is merely a punishment.

Some pediatricians together with the insurance companies require parents to pay for mandatory vaccines if they choose to postpone, whatever the delay. Legally however, the mandatory vaccines shall be always covered by the state.

 

Continuation of feedback from December 29


Epidemiological situation in the Czech Republic

Number of infected persons (in units) by selected diseases against which vaccination is mandatory in the Czech Republic (see the pdf file attached):

The increased number of people with measles in the Czech Republic in the last few years affected mainly the adult population (in 2015 as well as in 2017). Therefore the issue is not a low vaccination rate as the officials are trying to interpret the situation.

The data from 2017 are still not available but according to the data of the Regional Hygienic Station of the Moravian-Silesian Region, where the increased number of measles infection occurred, there were 130 infected persons between February 12 and June 12, 2017, of which 20 medical personnel. The majority of the sick were vaccinated adults and sucklings who could not yet be vaccinated. None of the infected persons died and we do not know about any more serious complications.

Where there is risk there must be choice!Plán „Posílení spolupráce v oblasti boje proti infekcím, jimž lze předcházet očkováním“  si můžete v angličtině stáhnout ZDE. Všechny reakce zaslané Evropské komisi si můžete přečíst ZDE.

 

Vysvětlivky
Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Je jediným orgánem Unie, který odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy, a je odpovědná za provádění politik EU a spravuje rozpočet EU.
Komisi vede skupina 28 komisařů, která se také označuje jako „kolegium“. Komisaři jsou jmenováni jednotlivými členskými státy a společně rozhodují o politickém a strategickém směřování Unie.
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_cs


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.