Očkování: Kde končí ochrana zdraví a začíná totalita?

ImageJana Mihovičová uveřejnila 25.2.2008 na blogu aktualne.cz svůj článek o očkování:

Očkování: Kde končí ochrana zdraví a začíná totalita?

Povinné plošné očkování dětí porušuje lidská práva a Česká republika má téměř dvacet let po revoluci stále v platnosti „očkovací“ zákon, který se rozhodně nedá označit slovem demokratický.

Číst dál...

Rozhovor s prof. Prymulou o očkování v Lidových Novinách

Image20.11.2007 vyšel v Lidových Novinách rozhovor s prof. Prymulou pod názvem: Očkování proti TBC bych zrušil

Prof. Prymula (předseda České vakcinologické společnosti) se v něm vyjadřuje zejména k očkování proti TBC, pneumokokovým infekcím a černému kašli. O očkování proti TBC říka: “... Celý problém ale musíme vidět ve dvou rovinách. Jednou je přeočkování v jedenácti letech života, které nemá jakékoli odborné opodstatnění a Česko je mezi hrstkou posledních zemí, které přeočkovávají. Toto přeočkování bychom velice rádi co nejdříve zrušili. Druhou rovinou je očkování v nejmladších věkových kategoriích obecně. Tady už můj názor není zcela černobílý, i když i zde bych se vzhledem k nízké účinnosti BCG vakcíny, komplikacím v možné souvislosti s dalšími následně podanými vakcínami, velmi nízkému tuzemskému výskytu TBC, zkušenostem evropských zemí a doporučením WHO přimlouval za jeho zrušení....”

Celý rozhovor najdete zde: http://www.lidovky.cz/ockovani-proti-tbc-bych-zrusil-dzh-/ln_noviny.asp?c=A071120_000142_ln_noviny_sko&klic=222525&mes=071120_0

Očkovat, či neočkovat?

ImageNa internetovém serveru http://aktualne.centrum.cz/zdravi/jak-byt-zdravy/clanek.phtml?id=407833  je článek Věry Vojtěchové zohledňující vybrané argumenty lékařů pro a proti týkající se problematiky očkování. Ačkoliv článek je stručný a očkováním se zabývá pouze povrchně, je potěšitelné, že se česká media konečně začínají zajímat o  tuto problematiku objektivněji, a nepapouškují pouze jednostranné názory, které jsou v naší zemi ( a ponejvíce v dalších postkomunistických státech) zakořeněné již desítky let. Doporučuji přečíst také komentáře v diskusním fóru u tohoto článku.

Očkování: Nelehká (a zakázaná) volba - rozhovor s MUDr. Lukášem Dostalem

ImageEva Labusová vedla pro časopis Aperio obsáhlý rozhovor s MUDr. Lukášem Dostalem. Lukáš Dostal je internista a otec čtyř dětí, který se problematikou očkování již delší dobu zabývá.

 Očkování patří k převratným novodobým medicínským objevům. V naší zemi tvoří již několik desetiletí nedílnou součást státem garantované základní zdravotní péče. Do nedávna nikdo nezkoumal, nakolik jde o opatření nezbytné, správně načasované a - bezpečné. Se vstupem ČR do EU se však i u nás leccos mění a přibývá debat o dosud neobvyklých otázkách. Dokonce i ve veřejnoprávních médiích lze v poslední době narazit na pořady informující o tom, že vzrůstá podezření na negativní dopad vedlejších účinků očkovacích látek na organismus a že i v odborných lékařských kruzích přibývá hlasů upozorňujících na možnou souvislost některých vakcín s pozdějšími zdravotními neduhy očkovaných dětí. Ačkoliv zastánci očkování takové zprávy popírají, mnozí  rodiče dnes k očkování přivádějí své děti s nejistotou či přímo se strachem. Nedostatek informací  a nízké pacientské sebevědomí jim však většinou brání zaujmout vlastní stanovisko a v případě pochybností o smysluplnosti očkování podniknout konkrétní kroky.

Číst dál...

Může být očkování nebezpečné?

ImageHlavním tématem únorového čísla r.2007 časopisu Meduňka bylo očkování. S laskavým svolením redakce tyto články, od českých autorů, přebíráme a předkládáme jako další kaminek do mnohovrstevnaté mozaiky jménem očkování.

Další články s podobnou tématikou můžete ještě najít na stránkach Meduňky http://medunka.pvsp.cz  

Číst dál...

Žádost o stanovisko MZ k nahlašování rodičů na OSPOD

O. s. ROZALIO požádalo MZ o jasné stanovisko k, mezi pediatry, hojně rozšířené informaci, že rodiče odkládající či odmítající očkování mají hlásit na odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Z odpovědi jasné stanovisko nevyplývá, nejasná situace a možnost zavádějícího výkladu tedy stále trvá.

Číst dál...

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k situaci v očkování hexavakcínou

17. ledna 2018, Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví má zájem na tom, aby na trhu byla více než jedna očkovací látka. V současnosti však bohužel nemá v celém procesu dostatečně silnou roli na to, aby jej mohlo zásadním způsobem usměrnit. Posílení úlohy ministerstva je nyní diskutováno.

Číst dál...

Rozhodnutí správního soudu žalob za nepřijetí neočkovaných dětí do MŠ

Zpráva o jednání a rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 10. 5. 2016

o nepřijetí neočkovaných dětí do mateřské školky

a o soudním potvrzení neomezené úřednické svévole a nezastavitelné lobbistické šikany občanů České republiky

 

Vážení kolegové,

vážení rodiče,

vážení slušní lidé,

dovolte mi, abych Vás informoval o hanebném justičním příběhu, který se odehrál dne 10. 5. 2016 na Krajském soudu v Hradci Králové v kauzách dvou žalob dětí vyloučených z mateřské školky. Přestože se jednalo o žaloby velmi složité a rozsáhlé co do svých tvrzení, důkazů a právní argumentace, jejich základní problém a podstata byly jednoduché a jsou snadno pochopitelné.

Povinné očkování stejně, jako vylučování dětí z mateřských školek a dětských kolektivů, jsou zcela nesporně opatření, která omezují některá základní lidská práva a svobody. Taková omezující opatření však v principu státy přijímat a uplatňovat mohou. Všechny lidskoprávní předpisy se ale shodují v tom, že státy mohou taková opatření přijímat a uplatňovat jen v jednom jediném případě. Tehdy, pokud dané konkrétní opatření „… je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví v demokratické společnosti“.

Číst dál...

Očkování pro přijetí do mateřských škol v r. 2017

15.11.2016

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017

K zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví I. stupně, jakož i mateřských škol v otázce plnění § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb., vydává Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy toto stanovisko k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017:

Číst dál...

Ústavní soud k otázce odmítnutí povinného očkování z důvodu světské výhrady svědomí

20.01.2016, Ústavní soud, Brno

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudky Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatelů na svobodu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelé (matka a otec nezletilé) byli shledáni vinnými ze spáchání přestupku na úseku zdravotnictví, kterého se dopustili tím, že nesplnili povinnost k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, stanovenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví a vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem, když nezajistili, aby se jejich nezletilá dcera (v řízení o ústavní stížnosti 3. stěžovatelka) podrobila u zvoleného praktického lékaře pro děti a dorost základnímu očkování (tzv. hexavakcína) v termínech stanovených uvedenými právními předpisy. Za to jim byla každému uložena rozhodnutím krajské hygienické stanice pokuta ve výši 6 000 Kč, která byla následně rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví snížena na částku 4 000 Kč. Stěžovatelé proti rozhodnutí o uložení pokuty neúspěšně brojili žalobou ve správním soudnictví, kde především namítali, že se rozhodli svoji dceru nenechat očkovat z důvodu svědomí a myšlení, svého etického, racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při ochraně jeho zdraví. Zamítavá rozhodnutí Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu napadli ústavní stížností. Současně navrhli zrušení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 29 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích.

Číst dál...

Nález ÚS ve věci povinného očkování

Ústavní soud se dne 9. 2. 2011 poprvé vyjádřil k otázce odmítání povinného očkování dětí. Soud na jednu stranu připustil, že stát má právo nařizovat povinná očkování. Zároveň ovšem zdůraznil, že z této povinnosti musí v odůvodněných případech existovat výjimky, jako je například víra rodičů.

Číst dál...

Stanovisko ČVS k použití hexavakcíny v pozdějším věku dítěte

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k využití kombinovaných hexavalentních vakcín (Infanrix Hexa, Hexacima) pro primovakcinaci v pozdějším věku dítěte (4 - 6 let)

19. července 2017

V současné době jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost ze strany rodičů opakovaně žádáni o doočkování jejich dosud neočkovaných dětí (tj. dětí neočkovaných na přání rodičů nebo z jakýchkoliv jiných než zdravotních indikací, včetně doočkování dětí cizinců). Hlavními důvody bývá plánovaný nástup do předškolního zařízení, pominutí obavy z očkování při dosaženém věku dítěte nebo dlouhodobý pobyt dětí cizinců.

Číst dál...

Ukončení distribuce vakcíny Infanrix hexa

Podle sdělení Svazu zdravotních pojišťoven přestane distributor vakcín Avenier dovážet k 1. lednu 2018 do České republiky hexavalentní vakcínu Infanrix hexa určenou pro pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě b, dětské obrně a heamophilus influenzae typu b. Pro toto očkování bude nyní dostupná pouze Hexacima. Důvodem je podle Svazu zdravotních pojišťoven potřeba optimalizace prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění, podle distributora Avenier pak neadekvátní zvýšení nákupní ceny vakcíny ze strany výrobce.

Číst dál...

Doporučení ČVS a OSPDL ke změně metodiky pro vykazování a úhradu očkování

Doporučení  České  vakcinologické  společnosti  ČLS  JEP  a  Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývající z novelizace vyhlášky č.537/2006 sb. a zákona č. 48/1997 sb.

 

14. 12. 2017

K novele vyhlášky č. 537/2006 sb. o očkování proti infekčním onemocněním účinné od 1. 1. 2018

 Svaz zdravotních pojišťoven ČR sdělil Ministerstvu zdravotnictví, že na základě uzavřené Smlouvy o zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021, dochází k zásadní změně ve výběru hexavakcíny pro pravidelné očkování. S platností od 1. 1. 2018 bude, dle sdělení zdravotních pojišťoven, pro účely pravidelného očkování pro očkující lékaře dostupná pouze vakcína Hexacima.

Číst dál...

Za odmítnutí nelze sankcionovat- potvrzuje i MZ ČR

Po vynesení zamítavého rozsudku k pokutování rodičů za odmítnutí očkování NNS 21. 7. 2010 , KHS v Českých Budějovicích sankcionovala v srpnu 2010 rodiče za tentýž přestupek. Odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR bylo přijato, čímž se potvrdila nesprávnost postupu KHS v Českých Budějovicích.
Odvolání i vyjádření MZ ČR naleznete níže.
 

Odvolání 

Vyjádření MZ

 

Právní stanovisko MZ - Odložit očkování je možné až do 18. měsíce věku dítěte

VOX PEDIATRIAE 6/2009
Podle stanoviska právního odboru Ministerstva zdravotnictví ČR je možné očkování odložit až do 18. měsíce věku dítěte. Do té doby má  rodič právo na odklad bez započetí řízení o přestupku (t.j. řízení na hygienické stanici). Tato skutečnost rodičům napomáhá tím, že mají dostatek prostoru na hledávání informací a rozhodování se o způsobu jimi zvoleného očkování.

Číst dál...