Očkování pro přijetí do mateřských škol v r. 2017

15.11.2016

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017

K zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví I. stupně, jakož i mateřských škol v otázce plnění § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb., vydává Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy toto stanovisko k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017:

 Dnem 1. ledna 2017 nabude účinnosti ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., které stanoví: "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.". Podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení k novele školského zákona vyhlášené pod č. 178/2016 Sb.: „Předškolní vzdělávání podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinné od 1. září 2017.“.

Dnem 1. prosince 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášená pod č. 267/2015 Sb., kterou bylo změněno ustanovení § 50, které stanoví: „Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“.

Nedílnou součástí vládního návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášené pod č. 267/2015 Sb., byla důvodová zpráva, v níž se ke změně ust. § 50 uvádí: „V ust. § 50 se dosavadní dikce rozšiřuje o právnické osoby, které v režimu mimo rámec živnosti provozují činnost, jejímž předmětem je pečovat o děti ve věku do tří ČR - let. Není důvod pro odchylný režim v těchto zařízeních, pokud jde o nepřijetí dítěte, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Současně se však stanoví, že toto ustanovení neplatí pro zařízení vyjmenovaná v § 46 odst. 4 a zařízení, do nichž je docházka povinná, což může být např. poslední třída mateřské školy.“. Ve školském zákoně zůstává nadále zachováno a novelou z r. 2016 nebylo dotčeno ust. § 34 odst. 5, podle něhož: „Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem(22).“. Zvláštním právním předpisem se podle textu poznámky pod čarou č. 22 rozumí § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ze shora uvedeného plyne, že mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku. Uvedené jednoznačně plyne z účelu, který novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. sledovala.

Tím bylo zavést povinný rok předškolního vzdělávání, nikoli nepřímo novelizovat ust. § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a prakticky učinit výjimku zakotvenou v tomto ustanovení nadbytečnou. Smyslem příslušného ustanovení školského zákona je připravit děti na povinnou školní docházku a zvýšit jejich připravenost na socializaci ve školním prostředí. Výjimka nadále cílí na povinné předškolní vzdělávání, což potvrzuje i výše citovaná důvodová zpráva k novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Proto je nutné aplikovat výjimku ust. § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví pouze na děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a nevztahovat ji na mateřskou školu jako celek.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Prioritou při přijímání dětí do předškolních kolektivních zařízení totiž nadále zůstává zachování kolektivní imunity, tj. takové formy imunity, ke které dochází, když je významné množství osob v populaci proočkováno proti konkrétnímu onemocnění a patogen ztrácí schopnost epidemické incidence. Kolektivní imunita nemůže ovlivnit patogenitu původce, ale může snížit cirkulaci původce v populaci, případně vést až k eliminaci původce v populaci. Právě míra proočkovanosti je klíčová pro dosažení kolektivní imunity a snížení cirkulace původců infekčních nákaz v populaci. 

 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_12936_5.html


Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Projednávání navrženo od 10. září

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Druhé čtení od 10. září

* Vypracovává se vyhláška

k zákonu

Náš poslední článek ZDE.