Stanovisko MZ - rozsah očkování pro přijetí školky

 22.1.2016

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ze kterého vyplývá,  pro přijetí dítěte do předškolního zařízení postačí očkování proti 6 dětským nemocem ve schématu 2+1 a 1 dávka očkování proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám (MMR). 

Číst dál...

TOP 09 - Očkování dětí bez sankcí a s důvěrou v lékaře

3.3.2015

 

Lékaři mají mít možnost na základě požadavku rodičů sestavit individuální očkovací plán. Pokud stát nařizuje povinné očkování, musí za případné komplikace nést odpovědnost. Počítá s tím návrh poslanců Niny Novákové a Jana Farského (klub TOP 09 a Starostové), který dnes představili na semináři v Poslanecké sněmovně.

Návrh poslanců Novákové a Farského odpovídá nálezu Ústavního soudu i stanovisku ombudsmana. „Chceme, aby pravidelné očkování jako proces bylo více individualizované. Stát by měl víc počítat s rodiči jako s plnohodnotnými partnery v péči o zdraví dítěte,“ říká poslanec Jan Farský. „Přílišný paternalistický přístup státu vede k rozmělnění odpovědnosti a vyvolává přirozený odpor. Současné sankční nastavení norem vede lékaře k minimální komunikaci v podobě vysvětlování potřebnosti i možných komplikací očkování, což podlamuje přesvědčení rodičů,“ míní Farský.

„Je také důležité, aby stát nenarušoval důvěru obyvatel v lékaře. Jeho jednání by měla vést Hippokratova přísaha, ne obava z milionových pokut. Stát nemá zatěžovat organizace věnující se dětem zbytečným strachem z pokut. Odpovědnost je především na rodičích,“ dodala poslankyně Nina Nováková.

Číst dál...

Séronegativita - vyjádření MZ a SZÚ

11. listopadu 2013

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví určeného pediatrům k dalšímu postupu v případech prokázané séronegativity v rámci vyšetřování protilátek pro sérologický přehled prováděný v roce 2013.

Séronegativita - vyjádření Ministerstva zdravotnictví
Zjištěná séronegativita protilátek je výsledek vyšetření humorální imunitní odpovědi, nikoli buněčné imunity a neznamená tak nutně nedostatečnou ochranu před infekčním onemocněním. Vzhledem k tomu, že cílem přehledu je podle jeho výsledků stanovit další strategii očkování v ČR nikoliv provést u séronegativních dětí další očkování přijala

Číst dál...

Intervaly mezi jednotlivými dávkami očkování

 

Vyjádření MUDr. Jana Marounka, MBA, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR (k vidění ZDE):

Za maximální interval mezi podáním první a druhé dávky hexavakcíny lze považovat 12 měsíců. Maximální interval 3 roky mezi druhou a třetí dávkou hexavakcíny je nutné považovat za opravdu velmi hraniční, ale odpovídá šestinásobku doporučeného intervalu, podobně jako je šestinásobek doporučený pro interval mezi první a druhou dávkou. 

Při překročení těchto opravdu limitních nevyzkoušených intervalů lze doporučit začít znovu očkovat ve schématu 2 + 1 dávka.  V žádném případě nelze při takto dlouhých intervalech zaručit, že ochrana bude dostatečná.

Číst dál...

Výskyt vybraných infekcí v České republice hlášených v letech 2009-2018

Tabulka výskytu vybraných infekcí k nahlédnutí ZDE.

SÚKL - Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2016

7.6.2016

 

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 20. 5. 2016  

Obsah:
  • Stroncium-ranelát – neurologické, psychiatrické a další nežádoucí účinky
  • Prokain penicilin – generalizované tonicko-klonické křeče u dětí
  • Mebendazol a závažné kožní reakce
  • Amiodaron v kombinaci s antivirotiky k léčbě hepatitidy C – riziko klinicky významných arytmií
  • Esomeprazol – nežádoucí účinky očekávané i neočekávané
  • Nežádoucí účinky vakcín za rok 2015
  • Vakcinace vs autismus
Číst dál...

Report ze čtvrtého jednání komise pro problematiku očkování

Dne 23. 6. 2016 proběhlo další zasedání komise pro problematiku očkování při Ministerstvu zdravotnictví. Byly projednávány následující body: představení zákona o odškodňování nežádoucích účinků očkování, rozšíření Národní imunizační komise (NIKO), definice dočasné kontraindikace, kapacita a odbornost specializovaných očkovacích center, problémy s hrazením vakcín ze strany pojišťoven, poznatky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k ověřování regresu psychomotorického vývoje po očkování. A na závěr rozhořčení MUDr. A. Šebkové k vyjádření Rozalia a Společnosti pacientů s následky po očkování pro Evropský soud pro lidská práva a diskuse nad nepřesnostmi sestavené zprávy z dotazníkového šetření mezi rodiči v souvislosti se současnou aplikací hexavakcíny a vakcíny proti pneumokokům, kterou připravilo Rozalio s Společnosti pacientů s následky po očkování.

Číst dál...

LLP - Report z třetího jednání komise pro problematiku očkování

25. listopadu 2015

Dne 3. 11. proběhlo třetí jednání na Ministerstvu zdravotnictví k problematice očkování. Původně se mělo konat v září, z důvodu malého počtu nahlášených účastníků bylo přesunuto na říjen. Říjnové jednání se taktéž nekonalo, bylo přesunuto z důvodu projednávání státního rozpočtu na začátek listopadu. Jednání se za Ligu lidských práv účastnila právnička Zuzana Candigliota. Nyní si můžete přečíst report z jednání komise. Zápisy z předchozích jednání najdete zdezde.

Číst dál...

Report z 5. jednání Pracovní komise pro problematiku očkování konaného dne 15. března 2017

Páté jednání Pracovní komise pro problematiku očkování na Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „Komise“) bylo věnováno diskusi o připravovaném zákoně, kde stát převezme odpovědnost za újmu způsobenou očkováním. Ministerstvo zdravotnictví ČR jej slíbilo předložit co nejdříve po zvolení nové vlády, tedy po podzimních volbách. Dodrží-li MZ slíbený termín, lze očekávat, že se tento zákon bude projednávat během roku 2018.

Zasedání Komise poprvé zahájila, v loňském roce jmenovaná, hlavní hygienička Eva Gottvaldová a rovnou předala slovo náměstku pro legislativu a právo Radku Policarovi. Ten představil celkový návrh zákona a body, které by rád dal k diskuzi.

Prvním projednávaným bodem byla otázka, zda se odškodnění bude týkat nežádoucích účinků (dále jen NÚ) pouze po povinném očkování nebo i po dobrovolném, resp. plošně doporučovaném a státem hrazeném. Byly vzneseny námitky, že absence odškodňování NÚ po plošném doporučeném očkování může ohrozit jeho důvěryhodnost a způsobit následnou nižší proočkovanost. Rodiče budou chtít mít záruku, kterou u dobrovolného očkování nebudou mít. Konkrétně bylo zmíněno očkování proti pneumokokům a HPV. Podle některých členů je tento názor čistě marketingový. Nicméně podle mnohých má stát zájem, aby proočkovanost na plošně doporučená očkování byla vysoká a tedy by měl dávat lidem jistotu v podobě odškodnění případných NÚ.

Číst dál...

Aktuálně v legislativě

 

 

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.