Vzor odvolání proti rozhodnutí o přestupku

 

Odvolání proti rozhodnutí o přestupku

  


I.
Dne …………. mi byl doručen příkaz č. j. ………, kterým mi byla uložena pokuta ve výši .... Kč a paušální částka nákladů řízení ve výši ……. Kč, za to, že jsem údajně spáchala přestupek na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a to tím, že jsem měla porušit ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a ustanovení vyhlášky č. 439/2000 Sb. A vyhlášky 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.
Tento příkaz byl/nebyl zrušen na základě odporu včas podaného mnou a mým manželem dne .………

Výše uvedeného přestupku jsem se měla dopustit tím, že jsem se i přes výzvu nedostavila:
a)    se svým synem k očkování proti
b)    se svou dcerou k očkování proti
Proti tomuto rozhodnutí podávám v zákonné lhůtě níže odůvodněné odvolání.
II.
Správní orgán nepostupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, což mu ukládá § 3 správního řádu. Především vůbec nevzal v potaz důvody, které mě vedly k rozhodnutí nenechat děti očkovat. Nevypořádal se s předloženými důkazy a návrhy.
Ve svém dopise ze dne ...... a dne  …… a na ústím jednání konaném dne ……. jsem uvedla, že ………. (např. očkování nepovažuji za jediný a vždy ten nejlepší způsob ochrany dětí před nakažlivými chorobami). Uvedla jsem také, že ………. (např. se očkování dětí nebráním v případě výskytu nějaké epidemie).
Neodmítám očkování jako takové, svého syna jsem nechala kompletně naočkovat ………. (např. proti tetanu).
U níže zmíněných onemocnění se však po zvážení všech rozhodných okolností jako je ………. (např. zdraví dítěte, jeho sociální podmínky, procenta možnosti nákazy či množství negativních účinků očkovací látky), jsem se rozhodla děti neočkovat. S manželem jsme přesvědčeni, že ………. (např. negativní účinky očkování v těchto případech převážily nad jeho přínosem, neboť pravděpodobnost onemocnění či komplikace s případným konkrétním onemocněním jsou malé či dokonce menší než riziko nežádoucích účinků očkovacích vakcín).  
Se svým manželem se v oblasti očkování dlouhodobě vzděláváme a aktivně si vyhledáváme nejnovější informace. Odmítnutí každého typu očkování jsme řádně zvážili. Vzali jsme také v potaz dřívější negativní reakce syna Jana a rozhodli v souladu se svým přesvědčením, že pro děti děláme to nejlepší. Každé odmítnutí jsme schopni racionálně zdůvodnit: (např.:
-    Tuberkulóza: Očkovací látka má mnoho negativních vedlejších účinků. Ve vyspělých státech EU se plošně neočkuje vůbec, někde jen rizikové skupiny. Dětské formy TBC nejsou přenosné.
-    Dětská obrna: U syna Jana se po první dávce očkování projevily silné vedlejší účinky, v očkování proto nepokračovali a u druhého syna ani nezapočali. Dětská obrna byla v ČR diagnostikována  naposledy v 60.letech minulého století.
-    Dávivý kašel: Tato vakcína způsobuje nejhorší negativní reakce ze všech očkovacích látek. Očkování není příliš účinné.
-    Invazivní onemocnění vyvolaném původcem Haemophilus influenzae b: Obě děti byly plně kojeny, čímž se pravděpodobnost nákazy značně snižuje. Jsme přesvědčeni, že děti mají vlastní protilátky.
-    Hepatitida typu B: Onemocnění se přenáší tělními tekutinami, je tedy téměř nemožné, aby se dítě nakazilo nebo aby nakazilo ostatní děti.
-    Spalničky, zarděnky, příušnice: Jsme připraveni na to, že si děti těmito nemocemi projdou. Získají tak nejlepší a trvalou imunitu. Očkováním (které má časově omezenou dobu ochrany) se hranice možnosti onemocnění odsunuje na pozdější věk, což znamená velké riziko. – dětské nemoci, patří do dětského věku.
Ve vyspělých státech EU je očkování pouze dobrovolné.
Děti měly navíc téměř vždy po očkování negativní reakci (horečky, průjem), které trvaly i několik dní.)
Můžeme doložit oficiální údaje, ze kterých vyplývá, že ……….……….………. (např. přemětné nemoci se v ČR nevyskytují od roku ………, v jiných evropských státech se určité očkování neprovádí a nedochází tam k ohrožení veřejného zdraví, určité onemocnění není způsobilé ohrozit veřejné zdraví ………., vedlejší účinky vakcín a zdravotní komplikace ………., nebezpečné látky ve složení vakcín ………., apod.)
Podle řady odborníků a studií ……….……….………. (např. tvrzení o nebezpečnosti, neúčinnosti vakcín, o vedlejších účincích, o imunitě, o důsledcích časného očkování apod.)
III.
Vedle výše uvedených věcných argumentů jsem dále přesvědčena, že rozhodnutí Krajské hygienické stanice je v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Úmluva je dle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu. Dále platí, že pokud Úmluva stanoví něco jiného než zákon (v tomto případě zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), použije se Úmluva (čl. 10 Ústavy in fine). Krajská hygienická stanice jakožto správní orgán je povinen „postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu“ (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.“ (§ 2 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).
Podle čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, může být jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví proveden pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas, což spočívá v tom, být informován o účelu a povaze zákroku, o jeho důsledcích a rizicích. Za zákrok v oblasti zdraví se jednoznačné dá považovat i aplikace očkovací látky, neboť podle výkladu vypracovaného Řídícím výborem pro bioetiku Rady Evropy výraz „zákrok“ zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče. Z článku 6 téže úmluvy dále vyplývá, že za nezletilého poskytuje souhlas jeho zákonný zástupce a bez něj (s výjimkou případů vymezených v zákoně) nemůže být zákrok proveden.
Správní úřad sice uvedl, že podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 5 As 17/2005-66 není povinné očkování podle ustanovení § 46 odst. 1 věty prvé zákona č. 258/2000 Sb. samo o sobě v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, ale ……….……….………. (např.:
-    nijak se již nevypořádal s námitkou, že očkovací nesplňují všechny požadavky stanovené čl. 26 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně pro přípustnost zásahu do práv rodičů, zejména požadavek nezbytnosti v demokratické společnosti,
-    správní orgán nevyvrátil argumenty proti očkování vakcínami proti tuberkulóze, dětské obrně, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolaném původcem Haemophilus influenzae b, hepatitidě typu B, spalničkám, zarděnkám a příušnicím,
-    správní orgán nevyvrátil argument, že očkování proti výše uvedeným onemocněním představují větší zátěž pro jednotlivce než je samotná výhoda, kterou představuje takové očkování pro děti obviněných i celou společnost).
Právo odmítnout zákrok lze dle čl. 26 odst. 1 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně zákonem omezit v případech, kdy je to nezbytné v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných. V daném případě je třeba zkoumat především, zda je ze současného stavu věcí toto omezení nutné z důvodu ochrany veřejného zdraví. Povinnost rodiče nechat proti svojí vůli svoje dítě očkovat proti onemocněním, která nepředstavují žádné ohrožení pro veřejné zdraví, i kdyby byla stanovena zákonem, by proto byla porušením čl. 26 odst. 1 Úmluvy.
Co lze považovat za ohrožení veřejného zdraví stanoví § 2odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: „ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví“.  Očkování je preventivní záležitost, nesplňuje tedy výše zmíněnou definici.
Vzhledem k tomu, že správní orgán neprokázal, že by veřejné zdraví bylo ohroženo, pokud bych očkování svých dětí odmítla, je jeho rozhodnutí v rozporu s mezinárodní smlouvou a jako takové by mělo být nadřízeným správním orgánem pro nezákonnost zrušeno.
Jméno
Podpis

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.