Legislativa Naše články a stanoviska

Vypořádání připomínek k návrhu zákona o náhradě újmy způsobené očkováním

Rozalio se účastnilo vnitřního připomínkového řízení k návrhu zákona o odškodňování, v rámci něhož vypracovalo 26 připomínek, a to na podkladě již dříve zpracovaných základních požadavků. Mnohé připomínky byly přijaty a zapracovány (dokument z MZ – vypořádání připomínek ZDE) , čímž návrh zákona získal přijatelnou podobu. Vznesli jsme nejvíce připomínek z oslovených subjektů a na základě toho se s námi sešel náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Zápis ze schůzky si můžete přečíst ZDE.

Část našich požadavků a návrhů nebylo v tomto prvním řízení přijato, ale mohou být zaneseny do zákona v dalším legislativním procesu, a to především jako poslanecké pozměňovací návrhy.

Jak naše základní požadavky nyní korespondují se současným návrhem zákona si můžete přečíst níže v našem stručném shrnutí:

1) Odškodnění nebude podmíněno prokázáním příčinné souvislosti újmy na zdraví s očkováním.

Současný stav podle návrhu zákona: MZ deklaruje, že poškozený nebude muset dokazovat příčinnou souvislost s očkování. Odškodnění bude vyplaceno, pokud bude újma vyjmenována ve vyhlášce vytvořené k zákonu a zároveň v časové souvislosti, kterou vyhláška určí. V ostatních případech se bude případ dál zkoumat, ovšem zatím není přesně vyjasněno, jak bude tento následný proces nastaven a jak se bude postupovat. To by mělo být součástí dalších debat k návrhu zákona a přípravě vyhlášky.


2) Doba, během které bude vyplaceno odškodnění, by měla být co nejkratší.

Současný stav podle návrhu zákona: Odškodnění bude vypořádáno/vyplaceno nejpozději do šesti měsíců od podání žádosti.


3) Zákon o náhradě újmy způsobené očkováním by se měl vztahovat i na plošně doporučená, státem hrazená očkování.

Současný stav podle návrhu zákona: Zákon je navržen pro odškodňování újmy pouze po povinném očkování. Odůvodnění Ministerstva zdravotnictví: „Stát navrhuje nahradit újmu v případě těch očkování, u kterých stanoví očkovanému povinnost podrobit se danému očkování, nikoli v případě těch očkování, jejichž provedení je věcí svobodné vůle očkovaného.“
I nadále však budeme tento požadavek prosazovat. Ve státech s dobrovolným očkováním se hradí újma po všech plošně doporučených vakcínách, v některých státech se dokonce odškodňují újmy po všech registrovaných vakcínách.


4) Odškodňovat by se mělo i v případech, kdy povinné očkování bylo aplikováno spolu s nepovinným a došlo ke zdravotní újmě (např. hexavakcína + očkování proti rotavirům).

Současný stav podle návrhu zákona: Podle MZ se bude odškodňovat újma, vznikla-li po povinném očkování, i když bylo aplikováno s nepovinným. To, zda při očkování povinnou vakcínou byla aplikována i jiná vakcína, by se nemělo nijak dále zkoumat.
V zákoně toto sice není nikde stanoveno, ale mělo by to být obsaženo minimálně v důvodové zprávě k zákonu a následně uvedeno do praxe.


5) Odškodnění by se mělo vztahovat i na vakcíny, které nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale splňovaly očkovací povinnost.

Současný stav podle návrhu zákona: Zatím se toto neřešilo, bude to předmětem dalšího jednání. Podání jiné, pacientem nebo rodiči vybrané vakcíny, která obsahuje všechny nebo část povinně očkovaných nemocí, je v praxi používané a újma po tomto očkování by měla být odškodněna stejně jako újma po očkování proti povinným nemocem.


6) Zákon o odškodnění by se měl vztahovat i na povinná očkování dospělých (podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem).

Současný stav podle návrhu zákona: Ano, zákon se vztahuje na všechna povinná očkování podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, tedy i na očkování dospělých osob.


7) Nemělo by se finančně kompenzovat pouze tzv. bolestné, ale mělo by být přihlédnuto také k dalším aspektům, a to v průběhu času. Rodiče poškozených dětí se například nemohou vrátit do práce, čímž přicházejí o podstatnou část příjmů. To by jim měl dorovnat stát. Dále hradí léčbu, kompenzační pomůcky, rehabilitace, a to i v průběhu několika let.

Současný stav podle návrhu zákona: Pro odškodnění a jeho výpočet se bude používat metodika Nejvyššího soudu, bude se tedy kompenzovat stejně jako v jiných případech odškodnění zdravotní újmy. Postupovat se bude podle občanského zákoníku (suma by tedy měla obsahovat náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění i náhrady potřebných služeb, tedy i položku kompenzace, kdy se jeden z rodičů kvůli péči nemůže vrátit do práce).
Zhorší-li se zdravotní stav nebo bude-li újma trvat déle, než bylo předpokládáno a odškodněno, bude nutno podat novou žádost. Toto bude předmětem dalšího zkoumání dopadů judikatury na aplikaci tohoto zákona.


8) Financování fondu pro odškodnění

Současný stav podle návrhu zákona: Fond pro odškodnění nebude vytvořen, podle MZ by to bylo velmi komplikované. Financování náhrad bude pokryto z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, to bude žádat o finance ze státního rozpočtu, na odškodňování újmy způsobené očkováním, samostatnou speciální položkou.


9) Měla by být zřízena komise, která by posuzovala sporné žádosti o odškodnění. Ta by měla být mezioborová, jednotlivé odbornosti by měl přímo stanovovat zákon.

Současný stav podle návrhu zákona: V současnosti se s vytvořením takové komise nepočítá. Ovšem bude to předmětem dalších jednání též v souvislosti s bodem č. 1.
MZ zatím plánuje vyžádat si na sporné případy znalecký posudek.


10) Stát by neměl vymáhat peníze za odškodnění po konkrétních lékařích.

Současný stav podle návrhu zákon: Uhrazena má být i ta újma po očkování, která vznikla chybou lékaře nebo jiné osoby. Zároveň si však MZ vyhrazuje právo následně po vinících náhradu újmy vymáhat. Chce tak vyjít vstříc poškozeným, aby byli odškodněni na jednom místě, nemuseli zjišťovat viníky a odškodnění po nich vymáhat. MZ přitom chce mít možnost při jasně zaviněné chybě druhou osobou dostat vyplacenou finanční náhradu od viníků zpět.
Otázkou však zůstává, zda se nebudou lékaři obávat nadměrných kontrol a zbytečnému stíhání. Toto bude také předmětem dalších jednání.

V průběhu připomínkového řízení jsme narazili i na další situace hodné diskuze, které tímto přidáváme k našim původním požadavkům. Jsou to:

11) Na odškodnění by měli mít nárok i rodiče po úmrtí dítěte v souvislosti s očkováním.

Současný stav podle návrhu zákona: Po úmrtí dítěte se odškodnění nebude vyplácet. Podle MZ je úmrtí po očkování mimořádná událost, neodhadnutelná, úmyslně ji nikdo nezavinil. Ani v občanském zákoníku se mimořádné újmy neodškodňují. Zákon má odškodňovat primárně nynější poškozené, pomoci jim v lepším životě, přispět na potřeby žijícího poškozeného a jeho rodiny, ale ne vyplácet bolestné pozůstalým.
Podle nás je úmrtí dítěte nejzávažnější možná situace a nastane-li po státem povinovaném zákroku, měl by stát rodiče odškodnit! O to budeme usilovat.


12) Odškodnit by se měli i ti poškození, kterým újma vznikla před účinností zákona a stále trvá.

Současný stav podle návrhu zákona: V zákoně je nastaveno, že nárok na odškodnění mají ti, jež utrpěli újmu po očkování provedeném po dni nabytí účinnosti zákona. 
Nadále budeme prosazovat kompromisní návrh ustanovení ročního přechodného období pro vznesení nároku na zpětné odškodnění trvající újmy.