Jak očkovat podle nové vyhlášky?

 

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 537/2006 se mění a od 1. ledna 2018 přináší určité změny nejen v pravidelném očkování dětí. Jelikož nám do poradny přichází mnoho dotazů na změnu vyhlášky a její reálný dopad, rozhodli jsme se shrnout aktuální situaci v očkování do deseti bodů.1) Hexavakcína (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence typu b, dětské obrně, haemophilu influenzae b) se bude aplikovat ve schématu 2+1 namísto dosavadního 3+1.

Očkovat ve schématu 2+1 lze již nyní a mnozí rodiče tak činí. Schéma 2+1 je v souladu s příbalovými informacemi (pravidly pro aplikaci), lze ho tedy používat, i když není uvedeno ve vyhlášce.
Necháte-li naočkovat své dítě první dávkou hexavakcíny do konce roku 2017, pohlídejte si minimální dvouměsíční interval od první dávky, abyste splňovali podmínky pro schéma 2+1. Třetí dávku vakcíny má dítě dostat nejdříve po šesti měsících od dávky druhé.


Nedonošené děti se však podle vyhlášky mají i nadále očkovat ve schématu 3+1. Samozřejmě je možné zažádat i o schéma 2+1. Nedonošené děti představují širokou skupinu s různými potřebami. Není uvedeno, zda se toto pravidlo týká předčasně narozených, velmi předčasně narozených, či extrémně předčasně narozených. I pro nedonošené děti se za určitých pravidel dá použít schéma 2+1. Záleží tedy na rodičích, co zvolí; rodič je zákonným zástupcem a má tedy právo rozhodovat. V případě neshody s pediatrem postačí podepsat negativní revers, resp. prohlášení rodičů a jejich rozhodnutí postupovat podle vlastního uvážení.

Odborné stanovisko k pravidelnému očkování předčasně narozených dětí ZDE.

 

Aktualizace 22. prosince 2017: Podle doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL) k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování, které najdete ZDE, je možné očkovat hexavakcínou ve schématu 2+1 i děti narozené roku 2017, u kterých ještě očkování zahájeno nebylo, nebo bylo zahájeno tak, že je možné dokončit ho ve schématu 2+1.

Děti, které již byly očkovány třemi dávkami hexavakcíny, mohou být doočkovány čtvrtou dávkou až do věku 18 měsíců.

 

2) Očkování hexavakcínou se provádí od započatého devátého týdne věku dítěte.

 

Zahájení očkování v 9. týdnu zůstává stejné. Je však potřeba zdůraznit, že 9. týden je nejnižší věkovou hranicí, kdy je možno začít očkovat. Je na rozhodnutí rodičů, zda tuto možnost využijí, nebo zvolí pozdější termín k zahájení očkování. Za zahájení očkování později než v 9. týdnu rodičům nic nehrozí, nic tím neporušují.

 

3) Očkování hexavakcínou ve schématu 2+1 má být dokončeno mezi 11. -13. měsícem věku dítěte.

Horní hranice pro doočkování hexavalentní vakcíny se snižuje. Dosud bylo stanoveno dokončit očkování do 18. měsíce věku. 
Co nastane, když rodiče zvolí pozdější začátek a poslední dávka bude vycházet až po 13. měsíci věku dítěte? Ač se termíny pro naočkování podle vyhlášky zkrátily,  i nadále platí, že rodič uděluje informovaný souhlas a pokud chce termín posunout, je to možné. Stačí pediatrovi podepsat negativní revers o odkladu a naočkovat či doočkovat dítě podle vlastní volby a zdravotního stavu dítěte.

Nová vyhláška platná od 1. ledna 2018 se týká všech dětí. Pokud máte nyní očkování odloženo a nestihnete dítě doočkovat do 13. měsíce věku, v očkování pokračujte, podle již zvoleného plánu a podle potřeb dítěte.

 

4) První dávka MMR vakcíny (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) se bude aplikovat nejdříve první den 13. měsíce nejpozději do 18. měsíce věku dítěte.

Stanovení dolní i horní hranice u MMR vakcíny je principiálně stejné jako u základního očkování (hexavakcínou). První den třináctého měsíce, tedy den po prvních narozeninách dítěte, znamená nejnižší věkovou hranici, od kdy lze dítě očkovat. Je tedy na rozhodnutí rodičů, zda tuto možnost využijí, nebo zvolí pozdější termín k zahájení očkování v souladu se zdravotním stavem dítěte.
Budou-li chtít rodiče naočkovat dítě později než v 18. měsíci, i to je možné. Postačí pediatrovi podepsat odklad. Přestupek vzniklý nenaočkováním v termínu vymezeném vyhláškou skončí v den, kdy bude dítě naočkováno a neznamená pro rodiče zásadní ohrožení.

 

5) Mezi poslední (třetí) dávkou hexavakcíny a první dávkou MMR by měl být  dostatečný odstup.

Podle příbalových letáků je sice možné aplikovat obě vakcíny současně, ale s ohledem na minimalizaci rizik spojených s vakcinací je vhodné MMR vakcínu očkovat s dostatečným odstupem od hexavakcíny. Na očkování MMR vakcínou je podle vyhlášky čas do 18. měsíce věku dítěte, ale samozřejmě můžete očkování odložit i na pozdější dobu.

 

6) Druhá dávka MMR vakcíny se bude aplikovat mezi pátým a šestým rokem věku dítěte.

Aplikace druhé dávky MMR vakcíny byla posunuta na věk pozdější, má tak zajistit déletrvající ochranu proti těmto nemocem.
Ve věku pěti až šesti let se také přeočkovává jedna dávka vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Pro očkování s minimalizací rizik lze opět doporučit aplikovat tyto vakcíny zvlášť a s dostatečným odstupem.

 

7) Odložení povinného očkování

Zcela nový je §11b, který umožňuje očkovat dítě ze zdravotních důvodů i později, než je vyhláškou stanoveno.

§11b

Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte

„Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.“

 

Tento paragraf je dobrou možností především pro pediatry, kteří dosud neměli jasný rámec pro odložení očkování ze zdravotního důvodu. Má-li vaše dítě zdravotní problémy, které brání podání očkovací látky, upozorněte na to svého pediatra, požádejte o jejich zapsání do zdravotní karty dítěte a očkování odložte. Je to legální jednání v nejlepším zájmu dítěte.


Pokud chcete očkování dítěte odložit a pediatr vám nechce vyjít vstříc, sepište negativní reverz s uvedením důvodů odkladu očkování, ať je patrné, že se jedná o zdravotní důvody, a odvolávejte se na §11b.
Pediatr je chráněný a rodiče, pokud by své jednání museli vysvětlovat Orgánu sociálně-právní ochraně dětí, („sociálce“) či Krajské hygienické stanici, mohou poukazovat na tento paragraf a upozornit, že jde o odklad ze zdravotních důvodů.

 

8) Pokuty za nedodržování povinnosti očkovat

Vyhláška, která udává schémata a termíny povinného očkování, je podzákonná norma. Není-li dítě naočkováno podle vyhlášky, rodiče se dopouštějí pouze přestupku. Ten skončí ve chvíli, kdy je dítě doočkováno nebo se přestupek promlčí - 1 rok od jeho spáchání, v případě očkování tedy 12 měsíců od uplynutí nejzazší lhůty toho konkrétního očkování dané vyhláškou.
Možnost zahájení přestupkového řízení a udělení pokuty je možné, ale nepravděpodobné.

Zásadní informací pro rodiče je, že pokud zvolí jiné časové rozložení, jiné vakcíny než uvedené ve vyhlášce, nehrozí jim žádné zásadní přímé sankce. Individuální přístup sice není státem podporován, ale rodiče se jím nedopouštějí trestného činu.

 

9) Úhrada vakcín při odložení očkování

Vakcíny, které se povinně očkují, jsou hrazeny ze státního rozpočtu, lékaři tyto vakcíny odebírají od distributora a neplatí za ně! Pediatr pouze vykazuje podání vakcíny zdravotní pojišťovně a ta ji následně uhradí distributorovi. Platba tak probíhá mezi zdravotní pojišťovnou a distributorem. Aplikaci vakcíny lékařům bezpodmínečně proplácí zdravotní pojišťovna, a to ve všech případech povinného očkování.

Pravidla úhrad vakcín ZDE.


Pokud by vám pediatr při žádosti odložit očkování na dobu spadající mimo termín daný vyhláškou oznámil, že v takovém případě si vakcínu budete muset uhradit, stůjte si za svým rozhodnutím, POVINNÉ VAKCÍNY se proplácí VŽDY bez vazby na vyhláškou stanovené termíny.
V případě nemožnosti dohody se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, vaši zdravotní pojišťovnu, zřizovatele zdravotních služeb nebo Rozalio.

V případě, že toto očkování přesto uhradíte, vyžádejte si jak doklad o zaplacení, tak i výpis ze zdravotní pojišťovny, a s těmito doklady se obraťte na zřizovatele, zdravotní pojišťovnu nebo Rozalio.

Stanovisko MZ k úhradám pravidelného očkování zdravotními pojišťovnami ZDE.

Problematiku hrazení povinných vakcín jsme zmapovali ZDE.

 

 

10) Vydání potvrzení o řádném očkování pro přihlášku do mateřské školy

Vyskytují se případy, kdy pediatr odmítá potvrdit řádné očkování, pokud bylo očkování odloženo. Podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví pro mateřskou školu potřebujete potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Dítě tedy musí být do doby přijetí resp. nástupu do předškolního zařízení očkováno hexavalentní vakcínou, resp. proti 6 nemocem obsažených v hexavakcíně, ve schématu 2+1 a jednou dávkou MMR vakcíny přičemž na době naočkování absolutně nezáleží. Nebude-li vám chtít pediatr potvrzení vydat, můžete jako řádný doklad použít i očkovací průkaz dítěte.

Nová vyhláška podporuje stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které již dříve určilo, že pro přijetí do mateřských škol se za řádné očkování považuje i očkování jednou dávkou MMR vakcíny a v případě očkování hexavakcínou postačuje schéma 2+1. Stanovisko ZDE.

Znění vyhlášky č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů naleznete ZDE.

Vyhlášku s vyznačenými změnami platnou od 1. ledna 2018 najdete ZDE.


Budete-li mít jakýkoliv dotaz k očkování, obraťte se na naši poradnu (telefonicky, e-mailem či přes facebook). Kontakty najdete ZDE.

 

Aktuálně v legislativě

Zákon o ochraně veřejného zdraví

* Sněmovní tisk 530

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

Náš poslední článek ZDE.

 

Zákon o náhradě újmy způsobené

povinným očkováním

* Sněmovní tisk 451

* Vyhlášen ve Sbírce zákonů

jako zákon č. 116/2020 Sb.

Náš poslední článek ZDE.

O vyhlášce k zákonu ZDE.