Instituce v ČR

Systém očkování v České republice v úzké spolupráci řídí a zajišťuje několik institucí:

Ministerstvo zdravotnictví – vydává nařízení, doporučení, ustavuje komise, vydává vyhlášky, navrhuje legislativní změny, prostřednictvím hlavního hygienika řídí očkování.

Krajské hygienické stanice – jsou oprávněny provádět kontroly plnění očkovací povinnosti nahlédnutím do zdravotnické dokumentace u lékaře a v případě porušení povinnosti zahajují správní řízení, ve kterém mohou udělit napomentuí či pokutu.

Národní imunizační komise – poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, připravuje odborná doporučení k vytvoření optimální strategie vakcinační politiky ČR, připravuje doporučení antigenního složení vakcín, projednává návhry na změnu vakcinační strategie a změnu legislativy. Zápisy z jednání a další informace ZDE.

Státní ústav pro kontrolu léčiv – zajišťuje, aby se v praxi a při klinickém hodnocení používala pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná léčiva, jakostní a bezpečné suroviny pro výrobu a přípravu léčiv a bezpečné a funkční zdravotnické prostředky s informacemi popisujícími jejich objektivně zjištěné vlastnosti, a aby údaje z výzkumu léčiv, surovin a prostředků byly věrohodné a získávány eticky. Za tímto účelem přijímá hlášení o závažných a neočekávaných nežádoucích účincích léků, tedy i vakcín. Další informace naleznete ZDE.
Zpravodaje SÚKLu týkající se očkování a hlášení NÚ očkování naleznete ZDE.

Státní zdravotní ústav – připravuje podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.
Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a má oprávnění zpracovávat (za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění) údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví. Více ZDE.

Český statistický úřad – ústřední orgán státní správy České republiky. Jako hlavní orgán státní statistické služby také koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva. K čemu slouží data úřadu najdete ZDE.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) – spolupracuje s ČSÚ, asociacemi nemocnic, odbornými lékařskými společnostmi, sdruženími lékařů, zdravotními pojišťovnami, WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími organizacemi. Je správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Sbírá tak informace k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke sledování incidence, okolností vzniku a šíření společensky závažných nemocí, sleduje výskyt, vývoj, příčiny a důsledky závažných nemocí atp. Více informací ZDE.

Clearingové centrum – zřízeno pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných a likvidovaných očkovacích látek. Eviduje platby za vakcíny, zásoby a ztráty. Clearingovému centru předávají informace distributoři očkovacích látek (informace o očkovacích látkách dodaných jednotlivým PZS), zdravotní pojišťovny (informace o očkovacích látkách vykázaných jednotlivými PZS) a PZS, která provádějí pravidelná očkování (informace o dodaných očkovacích látkách, stavu zásob jednotlivých očkovacích látek, včetně informace o znehodnocených / zlikvidovaných očkovacích látkách). Více najdete na webu Kanceláře zdravotního pojištění.

Kancelář zdravotního pojištění – styčný orgán České republiky pro oblast zdravotního pojištění a poskytování péče. Zajišťuje shromažďování, zpracování, evidence a analýzy dat a číselných údajů pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, zejména zpracování dat nutných k zajištění očkování a úhrady léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování (tzv. clearingové centrum) a dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP).

Svaz zdravotních pojišťoven – (SZP ČR, z.s.) sdružuje šest zdravotních pojišťoven v České republice (nikoli VZP). Hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Mimo jiné vydává metodický postup k vykazování očkování a vybírá hlavního distributora pro dovoz vakcín, s nímž domlouvá ceny za vakcíny, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Web najdete ZDE.

Avenier – komerční společnost, hlavní distributor vakcín určených pro plošné očkování. Je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny, která se nacházejí téměř ve všech krajských a vybraných okresních městech. Na web společnosti se můžete podívat ZDE.

Česká vakcinologická společnost – spolek odborných lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Informuje o záležitostech v oblasti očkování a vydává doporučení k očkování. Veškeré související informace ZDE.