Veřejné dokumenty

Stanovy spolku

Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.

 

1. Název spolku

Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.

Zkrácený název: Rozalio

2. Sídlo spolku

Voskovcova 986/12, Praha 5, PSČ 152 00

3. Působnost spolku

Spolek působí na celém území České republiky.

4. Účel spolku

Účelem spolku Rozalio je podpora zodpovědného a informovaného rozhodování rodičů o zdravém vývoji svých dětí, šíření informací o problematice očkování, vytváření prostoru pro otevřenou diskuzi o tomto tématu a působení jako právnická osoba chránící práva spotřebitelů, včetně předkládání návrhů na zahájení řízení u soudu ve věcech ochrany práv spotřebitelů, např. o zdržení se protiprávního jednání a vystupování v těchto řízeních jako účastník.

5. Cíle, hodnoty, principy a činnost spolku

5.1 Cíle Rozalia

 • podporovat zodpovědné a informované rozhodování rodičů v péči o zdravý vývoj dětí;
 • shromažďovat a šířit informace o problematice očkování;
 • vytvářet prostor pro otevřenou diskusi o této problematice;
 • aktivně se jako zástupci veřejnosti podílet na změně právních předpisů s cílem zajistit možnost rodičů (zákonných zástupců) zodpovědně, informovaně a svobodně se rozhodnout v problematice očkování svých dětí;
 • působit na systém poskytování zdravotní péče a systém ochrany veřejného zdraví pro odstranění rozporů s právy a svobodami občanů.

5.2 Hodnoty Rozalia

Hodnoty spolku jsou důležité při naplňování jeho cílů. Orgány spolku jsou povinny brát spolkové hodnoty v úvahu při každém svém rozhodování tak, aby se jejich činnost nedostala s hodnotami spolku do rozporu.

 

Respekt a ohleduplnost

Respektujeme rodiče a další zájemce o informace týkající se vakcinace, systému očkování, systému poskytování zdravotní péče a systému ochrany veřejného zdraví. Nevytváříme strach, nekritizujeme, nehodnotíme, ale snažíme se pochopit jejich situaci a názory.

 

Podpora

Poskytujeme široké spektrum informací a podporujeme samostatné rozhodování rodičů v péči o zdraví jejich dětí, dospělých osob v péči o své zdraví a dalších osob v péči o zdraví svých rodinných příslušníků. Klientům věnujeme dostatečný čas a nasloucháme jim.

 

Důvěryhodnost

Všechna svá vyjádření se snažíme mít podložená, pomáháme zohledňovat důležitá kritéria, negativa i pozitiva. Jsme dlouhodobě konzistentní ve svých názorech a cílech. Jsme upřímní.

 

Loajalita

Hájíme a ctíme zájmy těch, kteří se na náš spolek obrátí se žádostí o pomoc, radu či podporu. Mohou se spolehnout, že jejich žádost přijmeme, pokusíme se jim vyjít vstříc a budeme diskrétní.

 

Umírněnost

Snažíme se spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, a vytvořit tak komunikační most mezi rodiči, pacienty a státními institucemi.

 

5.3 Základní principy spolku:

 • zdraví
 • bezpečnější očkování (s minimalizací rizik)
 • ověřené a dostupné informace

 

5.4 Činnost Rozalia

Hlavní činnost směřuje k ochraně hodnot spolku a naplňování cílů stanovených v předchozích bodech, a to především:

 • spoluprací s odbornými i laickými organizacemi a institucemi;
 • pořádáním vzdělávacích akcí, konferencí, školení, diskusí a seminářů, publikační činností;
 • pomocí internetových stránek s informací o výše uvedené problematice;
 • poskytováním a zprostředkováváním právního a odborného poradenství a zastoupení;
 • ovlivňováním legislativy z pozice zástupců veřejnosti.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek činnost vedlejší:

 • tvorba pracovních skupin a spolupráce s dobrovolníky;
 • doplňkový prodej zboží souvisejícího s tematikou očkování, např. knih, DVD, propagačních předmětů.

6. Členství

6.1

Rozalio sdružuje fyzické osoby, které souhlasí s cíli a činností spolku.

6.2

Členem se může stát pouze osoba starší patnácti let.

6.3 Druhy členství

Členství v Rozaliu je trojího druhu – řádné, přidružené a čestné. S jednotlivými druhy se pojí konkrétní práva a povinnosti.

6.4 Vznik členství

Řádné členství ve spolku vzniká na základě písemně nebo online vyplněné přihlášky, zvolení tohoto druhu členství a zaplacení členského příspěvku.

Přidružené členství ve spolku vzniká na základě písemně nebo online vyplněné přihlášky a zvolení tohoto druhu členství. Může také vzniknout přesunutím z řádného členství, a to buď na vlastní žádost člena, nebo na základě nezaplacení členského příspěvku podle bodu 6.5.1 těchto stanov.

Čestné členství ve spolku je udělováno výborem. Osobu vhodnou pro čestné členství může navrhnout kdokoliv. Osoba nominovaná na čestné členství musí s touto nominací souhlasit.

6.5 Podmínky členství, práva a povinnosti

6.5.1 Řádný člen Rozalia

Práva:

 • aktivně se podílet na činnosti spolku;
 • hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku;
 • podávat podněty a návrhy na zasedání valné hromady.

Povinnosti:

 • dodržovat stanovy spolku;
 • řádně a včas platit členské příspěvky;
 • svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku.

V případě nezaplacení členského příspěvku za daný kalendářní rok bude člen spolku na tuto skutečnost upozorněn e-mailem do konce měsíce ledna roku následujícího po roce, ve kterém příspěvek nezaplatil. Neuhradí-li příspěvek za dotčený rok do 1. března roku následujícího po roce, ve kterém příspěvek neuhradil, bude mu členství změněno na přidružené. Bude-li chtít řádné členství obnovit, bude mu účtován poplatek ve výši jednoho ročního příspěvku a k tomu příspěvek na následující kalendářní rok. V případě zaslání financí nad limit stanoveného členského příspěvku se částka navíc považuje za dar, nikoli za předplacení příspěvků na další roky, pokud na toto člen výslovně neupozorní výbor předem nebo nejpozději do dvou týdnů od uhrazení.

6.5.2 Příznivec (přidružený člen)

Práva:

 • být informován o činnosti spolku;
 • vykonávat dobrovolnickou činnost v rámci spolku;
 • účastnit se a vyjadřovat se na zasedání valné hromady.

 

Povinnosti:

 • dodržovat stanovy spolku.

6.5.3 Čestný člen

Práva:

 • být informován o činnosti spolku;
 • vykonávat dobrovolnickou činnost v rámci spolku;
 • podávat podněty a návrhy na zasedání valné hromady;
 • účastnit se zasedání valných hromad a přispívat svým názorem.

Povinnosti:

 dodržovat stanovy spolku.

6.6

Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem spolku.

6.7

Úpravy v seznamu členů se provedou na základě žádosti podané písemně dopisem či e-mailem členem spolku, adresované výboru spolku, pokud stanovy neurčí jinak. Seznam členů spolku vede osoba pověřená výborem spolku. Seznam členů spolku nebude veřejně přístupný.

6.8 Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením člena písemným či e-mailovým oznámením;
 • úmrtím člena;
 • na návrh výboru a následně rozhodnutím valné hromady;
 • zánikem spolku.

7. Orgány spolku

Orgány spolku Rozalio jsou:

 • valná hromada, která ze svých řad volí pětičlenný výbor spolku;
 • výbor spolku;
 • předseda a místopředsedové, kteří jsou zároveň členy výboru.

8. Valná hromada

8.1

Valná hromada je nejvyšším orgánem Rozalia.

8.2

Valnou hromadu tvoří řádní členové Rozalia.

8.3

Zasedání valné hromady svolává výbor spolku v případě potřeby, nejméně však jednou za rok. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Rozalia. O konání zasedání valné hromady a jejím programu musejí být členové Rozalia vyrozuměni minimálně s dvoutýdenním předstihem. Zasedání valné hromady je neveřejné, ale může být přítomen host zasedání.

8.4 

Valná hromada:

 • rozhoduje o změnách stanov Rozalia;
 • rozhoduje o sloučení či zániku Rozalia;
 • rozhoduje o návrzích a podnětech podaných členy Rozalia;
 • schvaluje úkoly Rozalia pro příští období;
 • stanovuje výši členského příspěvku;
 • tajnou volbou volí členy výboru spolku.

8.5

Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

8.6

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

8.7

Řádný člen může na zasedání valné hromady vyslat svého zástupce, kterému poskytne plnou moc. Tato plná moc musí být předložena před zasedáním.

9. Výbor spolku

9.1

Výbor spolku je kolektivním výkonným orgánem Rozalia, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

9.2

Výbor spolku má pět členů volených valnou hromadou.

9.3

Členové výboru jsou voleni na funkční období dvou let, přičemž toto období začíná dnem zvolení.

9.4

Výbor spolku:

 • řídí činnost Rozalia v období mezi zasedáními valné hromady;
 • schvaluje rozpočet spolku a účetní závěrku;
 • schvaluje výroční zprávu;
 • navrhuje změny stanov;
 • schvaluje a upravuje interní řídící dokumenty;
 • předkládá valné hromadě zprávy o činnosti spolku a výsledky práce;
 • stanovuje a schvaluje odměňování členů výboru či dalších osob pověřených prací pro spolek.

9.5

Zasedání výboru spolku svolává předseda spolku nebo jeho zástupce.

9.6

Výbor spolku se schází nejméně dvakrát ročně a je zasedáníschopný, jsou-li přítomni alespoň jeho tři členové.

9.7

Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

9.8

V nutných případech může předseda výboru spolku, popřípadě jeho zástupce, zajistit vydání rozhodnutí rady per rollam, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny členů výboru.

10. Předseda a místopředsedové

10.1

Výbor sám volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.

10.2

Předseda je oficiálním reprezentantem Rozalia, zastupuje spolek při významných událostech, svolává zasedání výboru, zpravidla předsedá zasedání výboru a valné hromady.

10.3

Funkční období předsedy a místopředsedů je dva roky a začíná dnem zvolení.

10.4

Místopředsedové pomáhají předsedovi a zastupují ho v době jeho nepřítomnosti.

11. Zastupování

11.1

Statutárními orgány spolku, oprávněnými jej zastupovat navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem, jsou předseda a místopředsedové spolku.

11.2 

Jménem spolku může jednat každý ze statutárních zástupců uvedených v čl. 11.1 samostatně.

11.3

Vydávat jménem spolku oficiální stanoviska mohou pouze členové výboru, popřípadě jimi pověřené osoby.

11.4

Zastupovat spolek může i osoba pověřená výborem spolku.

12. Zásady hospodaření

12.1

Zdroje majetku spolku jsou zejména příspěvky od členů, dary, granty, sbírky a výtěžek z neziskové činnosti spolku.

12.2

Za hospodaření Rozalia odpovídá výbor spolku, který na zasedání valné hromady předkládá zprávu o hospodaření za každý rok.

12.3

Členové neručí za dluhy spolku.

13. Zánik spolku

13.1

V případě dobrovolného rozpuštění spolku nebude majetek po zaplacení všech dluhů rozdělen mezi členy spolku, ale darován nebo převeden jinému subjektu (spolku, ústavu, nadačnímu fondu nebo nadaci) zabývajícím se obdobnou problematikou. Valná hromada vybere a schválí výběr tohoto subjektu na základě návrhů členů Rozalia.

13.2

Dobrovolné rozpuštění spolku musí být schváleno nadpoloviční většinou členů přítomných na valné hromadě, svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech členů, rozeslaným nejméně měsíc předem. Převod majetku jinému subjektu musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

13.3

K likvidaci spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude na zasedání valné hromady ustavena likvidační komise; návrh na její složení podá na zasedání valné hromady výbor spolku.

 

Stanovy jsou platné od 7. září 2021.

 

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen GDPR), spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

Základní pojmy

Osobní údaje – zejména: Jméno a příjmení, oslovení, IČO, DIČ, akademický titul, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, ID datové schránky, IP adresa (při návštěvě stránek), číslo bankovního účtu, síťové, elektronické a další identifikátory a údaje, podle kterých je subjekt údajů identifikován, nebo jej lze identifikovat.

Výčet osobních údajů nemusí být úplný např. v případě, pokud jste nám doručil(a) dokumenty, obsahující další osobní údaje (týká se převážně osobních údajů, které nepožadujeme, ale kvůli zpracování celých dokumentů je rovněž zpracováváme). Dále můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v rámci e-mailové, telefonické, či osobní komunikace.

Správce osobních údajů: Rozalio, Voskovcova 986/12, 152 00 PRAHA 5, IČ 27056473

Subjekt údajů: Fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Informace k jednotlivým zpracováním může správce poskytnout prostřednictvím dalších dokumentů. Liší-li se informace z dalších (konkrétně zaměřených) informačních memorand od informací uvedených v tomto dokumentu, mají přednost informace z konkrétně zaměřených informací o zpracování.

 
II. Způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů. Správce získává Vaše osobní údaje buď od Vás, nebo z veřejně dostupných zdrojů (registry, evidence), od orgánů státní moci, či na základě zvláštních právních předpisů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně, jako správce. Osobní údaje zpracováváme v papírové podobě i prostřednictvím výpočetní techniky, v obou případech dbáme na dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám jen na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejíchž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

III. Právní titul zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

a) V rámci oprávněného zájmu správce, například kvůli potencionálnímu riziku soudních sporů

b) Pro účely splnění právních povinností – např. v souvislosti s pracovně-právními předpisy, vedením účetnictví atd.

c) Na základě Vašeho souhlasu, pro účely, které jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 
IV. Další informace

1. Berete na vědomí, že okamžikem poskytnutí osobních údajů správci započne či započalo zpracovávání osobních údajů správcem.

2. Berete na vědomí, že osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány i po ukončení zpracování na základě současného právního základu (např. smluvního vztahu, odvolání souhlasu aj.), vyžaduje-li to zákon, nebo je-li další zpracování v oprávněném zájmu správce údajů, či třetí osoby. Následné zpracování bude probíhat po dobu 36 měsíců, nebo po dobu, kterou vyžaduje aktuální platná legislativa (se zohledněním doporučení orgánů a úřadů).

3. Poskytl/a jste nám přesné a pravdivé informace.

4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci, vyjma případů, kdy to vyžaduje legislativa, nebo jste o tom informován.

5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani automatizovanému profilování.

6. Berete na vědomí, že z důvodu zajištění bezpečnosti a dalších oprávněných zájmů správce mohou být v objektu správce osobních údajů umístěny kamerové systémy. Záznam z těchto kamerových systémů je uchováván po nezbytnou dobu a může být poskytnut třetím stranám na základě plnění právní povinnosti (spolupráce s orgány, činnými v trestním řízení), či na základě oprávněného zájmu správce (např. při komunikaci s pojišťovnou při šetření škodní události). O umístění jste informován informačními tabulkami s příslušnými znázorněními piktogramu kamery, kde máte zároveň k dispozici další informace, spolu s kontaktem na pověřence pro ochranu osobních údajů, či osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů ve společnosti.

 
V. Práva, související se zpracováváním

1. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiného právního základu.

2. Dále máte právo:

a) Být informován o zpracování svých Osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.

b) Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům

c) Požadovat opravu poskytnutých osobních údajů

d) Požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, žádosti jsou posuzovány s ohledem na právní základ zpracování osobních údajů

e) Požadovat omezení zpracování osobních údajů

f) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

3. Můžete také vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Vaše žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

5. Správce údajů je oprávněn v případě žádostí zjevně nedůvodných a opakovaných účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady, či odmítnout žádosti vyhovět.

 
VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.

2. Znění tohoto dokumentu může správce osobních údajů změnit či doplňovat, aktuální znění je k dispozici na stránkách správce osobních údajů

3. Tyto informace o zpracování nabývají účinnosti 25. 5. 2018.