Otázky a odpovědi

Nenajdete-li odpověď na svou otázku, obraťte se na nás v poradně ZDE.

Zaměstnavatel mne nutí do očkování proti covid-19. Má na to právo?
Zcela jednoduše platí pravidlo, že očkování proti covid-19 nemůže nikdo nikomu nařizovat, protože to nestanovuje žádná zákonná norma.

Pokud by očkování bylo v budoucnu pro jakoukoliv skupinu obyvatel zákonným předpisem nařízeno, je možné uplatnit výhradu svědomí či víry! Tedy vždy lze odmítnout. Také je však nutné počítat s důsledky.

Více informací můžete najít v článku 5 možností obrany zaměstnanců proti nátlaku na očkování (covid-19)

Jaké očkování je povinné v České republice? (očkovací kalendář, intervaly očkování)

Základní povinný očkovací kalendář zahrnuje očkování proti devíti onemocněním: tetanu, záškrtu, černému kašli, hepatitidě typu B, přenosné dětské obrně, haemophilus influenzae b, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Pro některé rizikové skupiny dětí je pak očkování povinné proti tuberkulóze. Více napoví kalendář povinného a doporučeného očkování:

Věk Povinné očkování Poznámka Dobrovolné, hrazené očkování Poznámka
1. měsíc Proti tuberkulóze Očkování je prováděno pouze u rizikových dětí    
2. – 3. měsíc Proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B, dětské přenosné obrně, haemophilus influenzae b U nedonošených dětí se doporučuje schéma 3+1, obecně se aplikuje schéma 2+1 Proti pneumokokům Hrazeno z veř. zdrav. pojištění, pokud byly všechny dávky aplikovány do 7. měsíce věku
Proti meningokokům typu B Hrazeno z veř. zdrav. pojištění, pokud bylo očkování zahájeno do 6 měsíců věku
Proti meningokokům typu A, C, W135, Y Hrazeno z veř. zdrav. pojištění, pokud bylo očkování provedeno v prvním roce života
5. – 7. měsíc Proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B, dětské přenosné obrně, haemophilus influenzae b Druhá dávka Možné přeočkování proti pneumokokům Druhá dávka
Možné přeočkování proti meningokokům b Druhá dávka
11. – 15. měsíc Proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B, dětské přenosné obrně, haemophilus influenzae b Podle vyhlášky má být naočkována poslední dávka do 13. měsíce věku Možné přeočkování proti pneumokokům Třetí dávka, nutno aplikovat do 15. měsíce věku, aby byla hrazená z vzp
Možné přeočkování proti meningokokům b Třetí dávka, aplikuje se od 12. do 15. měsíce věku
13. – 18. měsíc Proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
 1. dávka
   
5. – 6. rok Proti záškrtu, tetanu, černému kašli
Přeočkování
 

 

5. – 6. rok Proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 2. dávka    
10. – 11. rok Proti záškrtu, tetanu, černému kašli, přenosné dětské obrně
Přeočkování
   
13. – 14. rok     Proti lidským papilomavirům Hrazeno z vzp, pokud je provedeno mezi 13. a 14. rokem věku
25. rok Proti tetanu Přeočkování pak probíhá po 10 letech    V ČR je obecná povinnost očkovat zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Přesné specifikace kdy, jakým schématem a jakými vakcínami se očkuje, udává vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Odkazy:

Maximální a minimální intervaly pro očkování
Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
Zákon o ochraně veřejného zdraví

Co znamená schéma 3 + 1 a 2 + 1?
Tato čísla udávají počet aplikací jednotlivých dávek vakcíny. Znamená to, že se základní očkování provede třemi nebo dvěma dávkami a s delším časovým odstupem se pak provede přeočkování jednou dávkou. S těmito schématy se můžete setkat u většiny „neživých“ vakcín, např. Hexacima nebo Prevenar 13.

V jakém schématu se má vakcína očkovat, je vždy uvedeno v  informacích v příbalovém letáku nebo v SPC.

Hexavakcína (proti tetanu, záškrtu, černému kašli, hepatitidě typu B, přenosné dětské obrně a haemophilus influenzae b) se v ČR očkuje ve schématu 2 + 1. Výjimka je u předčasně narozených dětí, kde je indikováno očkování ve schématu 3 + 1. Názory odborníků na očkování předčasně narozených se však liší, zásadně záleží na míře nedonošenosti a na věku, ve kterém jsou nedonošené děti očkovány.

Intervaly mezi jednotlivými dávkami základního očkování
  Mezi dávkami Minimální Doporučený Přípustný Poznámka
Hexavakcína 1. – 2. 4 týdny 1 – 2 měsíce 6 měsíců  
2. – 3. 4 týdny 1 – 2 měsíce 6 – 36 měsíců Schéma 3+1
5 měsíců 6 – 12 měsíců 1 – 3 roky Schéma 2+1
3. – 4. 5 měsíců 6 – 12 měsíců 1 – 3 roky Schéma 3+1
MMR vakcína 1. – 2. 4 týdny podle platné vyhlášky ČR 3,5 – 4,5 let 12 let  

 

Musí/může pediatr nahlásit rodiče na hygienickou stanici nebo na „sociálku“, když odmítnou nebo odloží očkování?

Pediatr žádnou nahlašovací povinnost nemá, dokonce mu to zákon zakazuje.

Lékař je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním péče. Výjimky z mlčenlivosti stanovuje zákon, pro hlášení neočkování však žádná výjimka stanovena není.

Ze zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá pouze povinnost lékaře umožnit pracovníkům hygienické stanice nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. Také je povinen hlásit vedlejší účinky očkování. Ze žádného zákonného ustanovení ale nevyplývá, že by lékař sám z vlastní iniciativy a bez vyžádání hygienické stanice byl oprávněn cokoliv jiného hygienické stanici hlásit. Takové hlášení je tedy porušením povinné lékařské mlčenlivosti s tím spojenými důsledky.

§ 45, odst. 3, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
b) umožnit vstup osobám pověřeným příslušným správním orgánem, orgánem ochrany veřejného zdraví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, smluvní zdravotní pojišťovnou, komorou, pověřeným lékařům posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnancům okresních správ sociálního zabezpečení pověřených provedením kontroly, Veřejnému ochránci práv a pověřeným zaměstnancům Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů a poskytnout jim potřebnou součinnost a předložit doklady nezbytné k provedení kontroly a plnění jejich úkolů; vstupem pověřených osob nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb,

§ 51 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
Zdravotnické zařízení je povinno příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
a) neprodleně sdělit neobvyklé reakce po očkování,
b) na jeho žádost sdělit osobní údaje fyzických osob, které mají ve své evidenci, a to jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt, dále druh a datum očkování, trvalou kontraindikaci či imunitu vůči nákaze,
c) umožnit, aby pro potřeby kontroly prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví nahlížel do zdravotnické dokumentace a pořizoval z ní výpisy.

Žádné nahlašování orgánům HS kvůli odmítnutí očkování zde uvedeno není!

Pokud jde o Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), tak k němu je pediatr povinen hlásit podezření na zanedbání péče. O zanedbání péče může jít v případech, kdy děti nejsou očkovány z důvodu, že se o ně rodiče dostatečně nestarají a nejeví zájem o jejich zdravotní stav. V případě rodičů, kteří žádají o odklad očkování nebo ho odmítají z důvodu svého nejlepšího přesvědčení o zájmu dítěte po prostudování řady materiálů, zvážení výhod a nevýhod očkování nebo po předchozí špatné reakci dítěte na očkování, rozhodně nejde o zanedbávání péče o dítě.
Samotné odmítnutí očkování nelze kvalifikovat jako nedostatečnou péči. Nahlášení na OSPOD je tak neodůvodněné.

Odkazy:

– Článek: Mají pediatři povinnost hlásit odložení nebo odmítnutí očkování na OSPOD a KHS?

Pediatr očkuje dvě vakcíny naráz, je to v pořádku?

Očkování více vakcín najednou se nazývá simultánní očkování. Někteří odborníci doporučují takto očkovat, jiní zase doporučují očkovat vakcíny s odstupem. Simultánní očkování zvyšuje riziko nežádoucí reakce. Pokud dojde po očkování k nežádoucí reakci, nelze posoudit, která vakcína ji způsobila.

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve svém zpravodaji vyzývá k předběžné opatrnosti kvůli zvýšenému počtu nežádoucích účinků. Podle příbalového letáku Infanrix Hexa je zvýšené riziko výskytu horeček či křečí po současném podání s jinou vakcínou – Prevenarem či MMRV.
Je na zvážení každého rodiče, jaký postup zvolí s ohledem na zdravotní stav svého dítěte.

Odkazy:
Souhrnné údaje o přípravku Infanrix hexa
Zpravodaj SÚKL

Může pediatr nepřijmout do péče nebo z ní vyloučit dítě, které jeho rodiče nechtějí očkovat nebo pro které požadují individuální očkovací plán?

Podle § 48 odst. 1 a 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nepředstavuje zdrženlivý postoj k očkování žádnou z možností pro odmítnutí péče:

§ 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

(1) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud

a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

b) by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

(2) Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že

a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno,

c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,

e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta;

ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

K tomu, aby pacient mohl být vyloučen z péče ošetřujícího lékaře, by musel on nebo jeho zákonní zástupci nesouhlasit s veškerými návrhy léčby, nebo by musel být pozastaven příjem nových pacientů z důvodu naplněné kapacity ordinace.

Pokud i přes upozornění rodičů na toto zákonné ustanovení lékař péči o dítě odmítne, musí podle zákona o zdravotních službách vydat o tomto svém rozhodnutí písemnou zprávu, ve které uvede důvod odmítnutí nebo ukončení péče.
„Rodičům lze doporučit, aby trvali na vystavení této zprávy a situaci následně řešili podáním stížnosti na postup pediatra dle ustanovení.. § 93 zákona o zdravotních službách. Stížnost v první fázi řeší přímo poskytovatel zdravotních služeb, následně při nespokojenosti s řešením poskytovatele správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto orgánem je zpravidla krajský úřad kraje, v jehož obvodu se poskytovatel nachází. Krajský úřad je povinen stížnost prošetřit a zjednat nápravu. Zároveň je krajský úřad orgánem příslušným k projednání přestupku, kterého se poskytovatel zdravotních služeb dopustí tím, že péči o pacienta ukončí neoprávněně. Za tento přestupek lze poskytovateli udělit pokutu ve výši do 300 000 Kč. Na tuto skutečnost lze pediatra upozornit,“ uvedla na náš dotaz ombudsmanka pro zdraví Kateřina Havelková.

§ 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

(5) Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončení péče podle odstavce 2 posuzuje poskytovatel. Poskytovatel o odmítnutí přijetí do péče podle odstavce 1 nebo o ukončení péče podle odstavce 2 písm. d) a e) nebo o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb podle § 50 odst. 2 vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Tuto písemnou zprávu tedy mohou rodiče doložit zdravotní pojišťovně spolu s žádostí o zajištění péče pro dítě. Ta je povinna, podle § 40 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zajistit dítěti ošetřujícího lékaře v místě bydliště.

§ 40, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění:

(7) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům

a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením,

b) časovou dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením.

Odkazy:
– Článek: Odkládáte? Neočkujete? Odmítám mít vaše dítě v péči!
– ozdravotnictvi.cz: Nemůžete sehnat lékaře? Stěžovat si má smysl
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
– Liga lidských práv: Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému
Stížnost na nedostupnost zdravotní péče

Pediatr požaduje podepsat formulář o odmítnutí/odložení očkování. Má na to právo? Je možné použít svůj vlastní?

Každý lékař má právo požadovat podepsání reverzu, když pacient odmítá navrhovaný zákrok či léčbu, a každý pacient má právo, aby tento reverz obsahoval pravdivé informace.
Odmítnutí očkování je důležité potvrdit negativním reverzem o nesouhlasu s výkonem. Je možné předložit svůj vlastní negativní reverz, ale může být také podepsán formulář předložený praktickým lékařem pro děti a dorost.
V tomto případě však doporučujeme vzít si čas na prostudování dokumentu. Pokud rodiče s čímkoliv nesouhlasí, je možné text přeškrtnout a doplnit tak, aby se formulace zakládala na pravdivých údajích, např. krátce shrnout důvod odmítnutí, zdravotní okolnosti apod. Negativní reverz může podepsat buď jen jeden z rodičů, nebo oba.

Chtějí-li rodiče očkování pouze odložit, není důvodné podepisovat prohlášení o odmítnutí. Optimální je stvrzení prohlášení o odkladu očkování na žádost rodičů. Takto lze upravit i klasický negativní reverz, odmítnutí přepsat na odložení.

Odkazy:
Význam negativního reverzu
Vzor negativního reverzu

Pokud se rodiče rozhodnou pro jinou vakcínu, než která je určena k povinnému očkování, musí ji uhradit?
Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, mají rodiče právo vybrat si jakékoliv vakcíny, které jsou schváleny na našem trhu. Antigenní složení vakcín uvádí Ministerstvo zdravotnictví každoročně ve svém sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování. Na základě toho dovozce vakcín a zdravotní pojišťovny stanovují, jaké vakcíny se budou aplikovat, tedy hradit z veřejného zdravotního pojištění.
V případě, že rodiče zvolí alternativu (jinou než plošně hrazenou vakcínu), která není zdravotně indikována, musí tuto vakcínu zaplatit. Její aplikaci pak hradí vždy zdravotní pojišťovna.
V rámci zdravotní pojišťovny lze využít benefitu ve formě příspěvku na očkování. Výše tohoto příspěvku a to, zda se vztahuje také na povinné očkování v případě, že je zvoleno očkování jinou vakcínou, záleží na zdravotní pojišťovně.
Je možné očkovat proti jednotlivým nemocem z hexavakcíny?

Proti některým nemocem monovakcíny existují, proti jiným jsou dostupné pouze v kombinovaných vakcínách.

Jednotlivé (monovalentní) vakcíny jsou k dispozici pouze:

  • proti tetanu – Vacteta, Tetavax
  • hemofilovým nákazám – Hiberix
  • dětské přenosné obrně – Imovax polio
  • hepatitidě B – Engerix B

Černý kašel a záškrt existují pouze v kombinacích s tetanickou složkou – Infanrix.

Odkazy:
Příbalové informace a dostupnost všech vakcín registrovaných v ČR

Je možné očkovat pentavakcínou, bez složky proti hepatitidě B?
Dříve u nás byla dostupná vakcína Pediacel. Od roku 2017 se však již nedováží. Nyní je na evropském trhu dostupná vakcína Pentavac, která ale není v ČR registrovaná. Do ČR se nedováží, a pokud se rodiče rozhodli pro její aplikaci, musí si ji objednat ze zahraničí na tzv. individuální dovoz.
Jak ze zahraničí objednat vakcínu, která u nás není dostupná?

Lékař může předepsat neregistrovaný lék jednotlivým pacientům (tzv. „individuální” dovoz), a to v případě, že není k dispozici odpovídající registrovaný lék. Předepisovaný lék však musí být registrován v zahraničí a jeho použití musí být dostatečně odůvodněno vědeckými poznatky. Za použití neregistrovaného léku nese plnou odpovědnost zdravotnické zařízení.

Individuálně dovezenou vakcínu i její aplikaci hradí pacient, pouze v případě předchozího schválení výše úhrady revizním lékařem zdravotní pojišťovny je hrazena ze zdravotního pojištění
Individuální dovoz musí splňovat podmínky § 8 odst. 3 až 5 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Když rodiče chtějí například vakcínu bez žloutenky B, která v ČR není dostupná, splňují podmínku výše zmíněnou. Ošetřující lékař může takový přípravek předepsat a také aplikovat. V takovém případě musí tuto skutečnost vyznačit na lékařském předpisu a použití přípravku neprodleně oznámit na Státní ústav kontroly léčiv, nemusí se dopředu nikoho ptát.

Postup je většinou následující:

Rodiče si zjistí, kterou vakcínu chtějí, lékař ji na jejich žádost předepíše a oni pak vyhledají lékárnu, která jim vakcínu objedná.

Lékař vyznačí na receptu, že jde o neregistrovaný lék, a na základě toho pak lékárna daný lék objedná ze zahraničí.

V tomto případě (v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona) odpovídá za škodu na zdraví, k níž došlo v důsledku použití neregistrovaného léčivého přípravku, provozovatel zdravotnického zařízení. Je-li výběr a aplikace neregistrované vakcíny na žádost rodičů, měli by tuto skutečnost stvrdit prohlášením a to založit do zdravotní dokumentace.
Je potřeba mít recept s tzv. prodlouženou dobou kvůli časové prodlevě při dovozu.

Odkazy:
Formulář pro nahlášení a bližší informace
Evropská léková agentura (EMA), léčivé přípravky s euroregistrací (pouze authorised medicine)
Zákon o léčivech

Co hrozí rodičům, když odloží očkování dítěte za lhůty dané vyhláškou?

V podstatě jim hrozí to stejné jako při odmítnutí očkování. Pokud totiž nejsou dodrženy lhůty stanovené vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním onemocněním, aniž by k tomu byl zdravotní důvod potvrzený lékařem, činí zákonní zástupci přestupek a vystavují se riziku pokuty, a to až do výše 10 000 Kč pro každého rodiče.

Přestupek nastává dnem, kdy byla překročena vyhláškou daná lhůta pro dané očkování.
Když do jednoho roku od učinění přestupku není zahájeno přestupkové řízení, přestupek je promlčen (podle § 29 a) a § 30 a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)!

Očkování Termín pro naočkování Počet dávek, které musí být v daném termínu naočkovány Přestupek je promlčen po dovršení věku
Proti tetanu, záškrtu, černému kašli, hepatitidě typu B, přenosné dětské obrně, haemophilus influenzae b 13. měsíc věku 3 (2+1) 25 měsíců
Proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 18. měsíc věku 1 30 měsíců
5. – 6. rok věku 1 7 let
Proti tetanu, záškrtu a černému kašli 5. – 6. rok věku 1 7 let
Proti tetanu, záškrtu, černému kašli a přenosné dětské obrně 10. – 11. rok věku 1 12 let

Další sankcí pro řádně neočkované děti je nemožnost přijetí do předškolního zařízení do 5 let věku a nemožnost účasti na zotavovacích akcí do 15 let věku.

Kdy dítě po odložení očkování podstoupí vakcinaci, je na rozhodnutí rodičů, ale mělo by být postupováno v souladu s SPC vakcíny  – věk, do kterého může být vakcína naočkována, indikované skupiny, kontraindikace apod.

Například vakcína Hexacima nebyla prověřena v klinických testech u dětí starších 24 měsíců, u vakcíny Infanrix hexa nebyla stanovena bezpečnost a účinnost u dětí starších 36 měsíců.
Podle stanoviska České vakcinologické společnosti je možné překročit u hexavalentních vakcín (Infanrix hexa, Hexacima) SPC doporučovanou horní věkovou hranici 36 měsíců věku pro aplikaci. Využití hexavalentních vakcín by ale nemělo překročit hranici dovršení 6 let věku.
Vakcína Priorix (MMR) není omezená věkem.

V případě odložení očkování je vhodné sepsat negativní revers (prohlášení) o odkladu, který chrání ošetřujícího lékaře a pro rodiče je dokladem při zahájení přestupkového řízení.

Odkazy:
Stanovisko České vakcinologické společnosti k očkování hexavakcínami ve vyšším věku než stanovuje SPC
SPC Infanrix hexa
SPC Hexacima

Hlásí se někam nežádoucí účinek vakcíny?

Pokud dítě prodělalo nežádoucí reakci, je na místě toto nahlásit ošetřujícímu lékaři a také Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Hlásit na SÚKL může rodič sám, povinnost hlášení má však i lékař.

Hlásit se přitom má již pouhé podezření na nežádoucí účinek, nikoliv prokázaná kauzální souvislost. Lékaři by neměli čekat na výsledky specializovaných vyšetření, neboť v době čekání na výsledky již dochází k prodlení.

Je důležité, aby reakce byla zapsána i ve zdravotní dokumentaci dítěte. I když ošetřující lékař nebude ochotný k zapsání, měli by rodiče na zápisu trvat. Lékař může připsat, že zápis je proveden na jejich vlastní žádost. V dokumentaci by měl být popsán nežádoucí stav a jeho průběh. Rodiče popis mohou sepsat i sami a do dokumentace ho lze založit jako přílohu.

Závažné nežádoucí účinky mohou být státem odškodněny na základě zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Odkazy:
Seznam možných NÚ podle Společnosti pacientů s následky po očkování
Formulář pro nahlášení nežádoucího účinku léčivého přípravku určený pro veřejnost

Musí si rodič hradit povinné očkování, pokud jej odloží, tedy nenechá očkovat v přesně daném termínu?

Pravidelné (povinné) očkování  je v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Samotnou úhradu pravidelného (povinného) očkování zákon nijak neváže na to, zda termíny vyhlášky pro provedení očkování byly či nebyly dodrženy.

Metodický postup k vykazování očkování jasně nastavuje, že v zájmu podpory proočkovanosti populace hradí zdravotní pojišťovny i očkování provedená mimo termíny stanovené vyhláškou, a to i v případech, kdy odklad očkování byl na žádost pacienta, resp. rodičů, avšak v souladu s SPC dané vakcíny.

Doporučujeme tedy vakcínu, která je státem povinně nařízena, NEHRADIT.

V komunikaci s lékařem je možné poukázat na metodický pokyn zdravotních pojišťoven k hrazení očkování a argumentovat zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Odkazy:
Náš článek se všemi důležitými informacemi k této problematice
Metodický postup k vykazování očkování

Mateřská škola požaduje předložit očkovací průkaz. Má na to právo?
Právo na to nemá. Obecně platí, že k přijetí dítěte do mateřské školy stačí potvrzení od lékaře o řádném očkování nebo o kontraindikaci k očkování. Očkovací průkaz je součástí zdravotnické dokumentace, a proto se na něj vztahuje lékařské tajemství. Pokud však očkovací průkaz předloží rodiče dobrovolně, např. jako alternativu k potvrzení o očkování, lékařské tajemství porušeno není.

Problém by pro školku nastal tehdy, pokud by dítě odmítla přijmout z důvodu nedodání kopie očkovacího průkazu. Situaci je možné řešit tak, že se rodiče zkusí se školkou dohodnout a upozornit ji na daný problém, tedy na to, že neoprávněně vyžadují citlivé údaje.

Je možné umístit nekompletně očkované dítě do školky?

Školka může přijmout pouze dítě, které je řádně očkované, nebo nemůže být očkováno ze zdravotního důvodu a má od pediatra potvrzení o zdravotní kontraindikaci nebo o odkladu očkování ze zdravotního důvodu. Toto musí pediatr zaznamenat do přihlášky k přijetí do školky.

Dítě bez řádného očkování lze umístit pouze do zařízení, na která se nevztahuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který určuje rozsah povinností pro předškolní zařízení stran očkování a přijímání dětí. Obecně mají volná pravidla právnické osoby, které neprovozují živnost či neprovozují činnost v provozovně.

 

 

Ve věku pěti let, kdy se dítě stane předškolákem, musí být přijato do mateřské školy bez ohledu na očkování, aby zde plnilo povinnou předškolní docházku.

§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče.

Odkazy:
Podrobný rozcestník, která zařízení mohou přijímat děti bez omezení očkováním

Jak je to s povinným předškolním rokem a povinností očkovat?

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí každé dítě, které k 31. srpnu dovrší věku pěti let, nastoupit do povinného předškolního vzdělávání ve školském zařízení, které je v rejstříku MŠMT.

Do předškolního zařízení není potřeba dokládat, zda dítě bylo očkováno; případně uvedené údaje o očkování dítěte nemají žádný vliv na přijetí dítěte do MŠ. Mnohé školky již mají pro předškoláky přihlášky, do nichž nevyžadují údaje o očkování.

Povinnou předškolní docházku může dítě plnit v jakékoli mateřské škole, která je zapsána v rejstříku škol, nebo formou domácího, individuálního vzdělávání, kdy může navštěvovat zařízení, které není zapsáno v rejstříku škol (a může přijímat děti bez omezení očkováním).
Spádová školka musí přijmout každého předškoláka. U nespádové se přihlášené dítě hodnotí jasnými kritérii, která jsou dopředu dána a musí být veřejně dostupná na webu nebo v budově školy.

U předškolního roku ovšem došlo k určitému paradoxu, kdy děti ve čtyřech letech do MŠ nesmí, protože jim to zákon zakazuje, ale v pěti letech již do MŠ docházet musí.

Odkazy:
Stanovisko MZ a MŠMT k přijímání dětí do MŠ a očkování
Školský zákon