Vzory dokumentů

Jednání s Krajskou hygienickou stanicí – manuál

Obdrželi jste dopis od krajské hygienické stanice (KHS) s oznámením o zahájení řízení ve věci přestupku nepodrobení dítěte povinnému očkování. Co se teď bude dít? Berte to jako standardní úřední jednání – KHS zjistila přestupek neočkování a ten nyní musí prošetřit. Počítejte s ústním pohovorem nebo vyzváním k písemnému vyjádření a možným následným udělením pokuty.

Při ústním jednání bývá obvykle za KHS přítomen pracovník úřadu, právník a pracovník z oddělení epidemiologie. Na pohovor si ideálně dopředu připravte písemné vyjádření, ve kterém popište všechny důvody, které vás k nenaočkování dítěte vedly, nebo si připravte své argumenty alespoň v bodech a na jednání je předneste. To, co řeknete, musí být zaprotokolováno, v protokolu tedy vaše argumenty budou uvedeny. Opřete se o osobní zkušenosti (rodinná anamnéza, předchozí negativní zkušenosti s očkováním), ale také o teoretické důvody (složení vakcín, nedostatek studií apod.). Požadujte založení svého písemného vyjádření do spisu. Při ústním pohovoru se na něj můžete odvolávat.

U přestupku existuje promlčecí lhůta v délce jednoho roku, která počíná běžet následující den ode dne spáchání přestupku, v případě očkování jde o horní hranici termínu, do kterého má být dítě plně naočkováno – hexavakcínou do 13 měsíců, MMR vakcínou do 18 měsíců věku, tj. 18 měsíců + 12 měsíců = 30 měsíců, je-li přestupkové řízení zahájeno později než ve věku 30 měsíců vašeho dítěte, přestupek je promlčen a pokutu nelze uložit.

KHS vám velmi pravděpodobně udělí pokutu, přičemž se může vést (a většinou vede) společné řízení, ale proti každému rodiči. Pokutu lze uložit až do výše 10 000 Kč pro každého z rodičů, plus správní poplatek ve výši 1000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se můžete do 15 dnů od jeho doručení odvolat k Ministerstvu zdravotnictví (MZ). Povinnost zaplacení pokuty se tak odkládá až do rozhodnutí MZ, které může pokutu potvrdit, snížit, nebo zrušit. Nemůže ji navýšit!

V odvolání rozporujte všechna tvrzení KHS, se kterými nesouhlasíte.

Pokud MZ odvolání zamítne, jste povinni stanovenou pokutu uhradit do 15 dnů, nebo můžete požádat o splátkový kalendář. Můžete také podat správní žalobu (ta ale nemá odkladného účinku, o ten se musí požádat u soudu zvlášť).

Podrobnější informace najdete v rozsáhlém textu níže nebo nám napište na [email protected], kde vám s vyjádřením, odvoláním nebo čímkoliv dalším rádi pomůžeme.

——————————–


Zahájení řízení o přestupku Krajskou hygienickou stanicí

Když se Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) dozví skutečnost, že jste odmítli povinné očkování, může proti vám zahájit řízení o přestupku na úseku zdravotnictví. Svým jednáním jste totiž nesplnili povinnost stanovenou nebo uloženou k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Za to lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Pokutu může KHS uložit každému rodiči zvlášť, pravděpodobně v tzv. společném řízení. O zahájení řízení o přestupku jsou účastníci písemně informováni.

Pokud jste si dopis z KHS nevyzvedli, pak podle § 24 správního řádu se považuje za doručený 10. den poté, kdy byl připraven k vyzvednutí. V tento den je zahájeno řízení o přestupku. V případě, že jste si dopis nemohli převzít pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena.

V ojedinělých případech, kdy rodiče nepřihlásili své dítě k žádnému pediatrovi, neexistuje téměř žádná možnost, jak by KHS zjistila, že dítě nebylo očkováno. Museli byste jim to buď sami sdělit, nebo by to mohli zjistit přes zdravotnické zařízení, např. kdybyste se s dítětem dostali do nemocnice a tam uvedli, že dítě nemá očkování. Pokud se to ale nějakým způsobem dozví, pak bude přestupkovému řízení podle § 46 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví předcházet písemné rozhodnutí, kterým KHS oznámí rodičům povinnost podrobit dítě očkování a stanoví zdravotnické zařízení, které očkování v určené lhůtě provede. Proti tomuto rozhodnutí máte možnost podat odvolání, které má odkladný účinek, což znamená, že nejste povinni se podrobit ve lhůtě tomuto rozhodnutí, dokud nerozhodne nadřízený orgán o odvolání. Pokud se neodvoláte, nebo pokud odvolací orgán dodatečně potvrdí rozhodnutí, musíte se rozhodnutí podrobit, jinak bude zahájeno řízení o přestupku. Nehrozí tedy žádné nařízené očkování bez souhlasu, jen se zahájí řízení o přestupku (tento postup se v ČR v podstatě neaplikuje, bez pediatra je jen hrstka dětí).

Jako u každého přestupku, i u tohoto existuje promlčecí lhůta v délce jednoho roku, která počíná běžet následující den ode dne spáchání přestupku, v případě očkování jde o horní hranici termínu, do kterého má být dítě plně naočkováno – hexavakcínou do 13 měsíců, MMR vakcínou do 18 měsíců věku, tj. 18 měsíců + 12 měsíců = 30 měsíců, je-li přestupkové řízení zahájeno později než ve věku 30 měsíců vašeho dítěte, přestupek je promlčen a pokutu nelze uložit. Stejně tomu pak je i u dalších nastávájících přestupků v 7. roce (přeočkování DTP) a 12. roce()přeočkování DTP+polio).
Zahájením řízení se promlčecí doba přerušuje, ale počíná běžet nová, a to v délce tří let. Pokud se tedy řízení natáhne tak, že pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu (Ministerstva zdravotnictví) nebude vydáno do tří let od zahájení řízení, není možné již pokutu uložit.


Ústní jednání v řízení o přestupku u KHS

Krajskou hygienickou stanicí budete písemně předvoláni k ústnímu jednání, kde s vámi pracovníci úřadu zrekapitulují průběh přestupkového řízení, vysvětlí vám, v čem spatřují naplnění skutkové podstaty přestupku, a poučí vás o možnostech vyjádřit se ke všem skutečnostem uvedeným v protokolu z tohoto jednání. Vyjádření si připravte již dopředu písemně, při následném ústním jednání požadujte založení dokumentu do spisu. Namísto ústního jednání vás KHS může vyzvat k písemnému vyjádření.

Z vážných důvodů můžete požádat o prodloužení lhůty pro vyjádření, která je běžně 15 dnů. V případě, že lhůta uplyne v sobotu, neděli nebo ve svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. K ústnímu jednání se mají dostavit oba rodiče, jednání probíhá společně. Dítě může zastupovat jen jeden z rodičů, v  takovém případě je však potřeba přinést s sebou plnou moc (tzv. zplnomocnění) od druhého rodiče.

V písemném vyjádření buďte upřímní a autentičtí, což je i nejpřesvědčivější. Můžete si připravit buď jen osobní výpovědi jako rodinná anamnéza, předchozí negativní zkušenosti s očkováním, vývoj dítěte apod., nebo i obecné teoretické důvody jako např. složení vakcín. Základem je vaše osobní situace a názory, ideální pak je, existuje-li možnost doložit vaše tvrzení (např. chronické onemocnění rodičů, prarodičů, reakce na vakcínu někoho z rodiny) lékařskou zprávou, výpisem nebo kopií zdravotní dokumentace. Jakékoliv hodnocení zdravotního stavu lékařem má poměrně velkou váhu. Nemáte-li lékařsky potvrzené zdravotní problémy, nevadí, uvádějte je a popisujte sami. Argumentace zdravotními hledisky bývá pro pracovníky KHS přijatelnější.

Ústavní soud připustil výhradu svědomí, kterou lze ve výjimečných případech použít. Pokud máte podobné důvody pro své jednání, můžete výrok ústavního soudu použít.
http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-k-otazce-odmitnuti-povinneho-ockovani-z-duvodu-svetske-vyhrady-svedomi/

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/I._US_1253_14_an.pdf


Vyžádejte si kopii protokolu z jednání, máte na ni právo podle § 38 odst. 4 správního řádu. Pokud se vám při jednání úřadu cokoli nezdá a máte podezření, že nejedná v souladu se zákonem, vyžadujte vždy, aby vám každé ústní sdělení potvrdili v písemné formě včetně uvedení, z kterého ustanovení zákona vycházejí. Pokud to odmítnou, nechte si zavolat nadřízenou osobu a chtějte to po ní. Je také výhodou mít při ústním jednání s úřady u sebe diktafon a vše si nahrávat. Na nahrávání máte plné právo! Všechny tyto materiály se vám mohou později hodit při dokazování v odvolacím řízení nebo případně při podání žaloby k soudu.

Při podpisu protokolu si ho dobře pročtěte, navrhujte změny nebo je sami vpisujte. Nikdy nepodepisujte něco, s čím beze zbytku nesouhlasíte. Pokud by byl na vás vyvíjen velký tlak, můžete ke svému podpisu přidat dodatek „neporozuměl jsem obsahu“ nebo v krajním případě podpis odmítnout s odůvodněním, že se zněním nesouhlasíte.
Máte právo nahlédnout do spisu a nechat si udělat kopie vámi vybraných dokumentů, obsah spisu si můžete také ofotit fotoaparátem.

Na základě zaprotokolované výpovědi je také možné pokusit se využít principu ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci), a zkusit tak předejít budoucím sankcím za odmítnutí dalších očkovacích látek či za odmítnutí očkování u dalších dětí. Podmínkou je přesně specifikovat, že například odmítáte očkování určité nemoci (či více nemocí) obecně jako takové ve všech dalších případech. V budoucnu se můžete zkusit odvolat na to, že jste za tento přestupek již jednou byli potrestáni, protože subjektivní stránka deliktu (vnitřní vztah k protiprávnímu jednání, vaše motivy a pohnutky, zavinění) zůstává stejná.

Dokazování v řízení o přestupku u KHS

Podle § 3 správního řádu je správní orgán povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. To znamená, že skutková stránka věci musí být dostatečně zjištěna tak, aby bylo rozhodnutí zejména v souladu se zákonem, aby byla chráněna práva a oprávněné zájmy jednotlivců před nadměrnými a neúčelnými zásahy, aby bylo řešení v souladu s veřejným zájmem. Je nutno připomenout, že správní orgán se neřídí pouze zákony, ale jsou pro něj přímo závazné i mezinárodní smlouvy (mezi nimiž i Úmluva), které jsou zákonům nadřazeny.

V případě odmítnutí očkování lze použít jako důkaz lékařský nález o zdraví dítěte, odborné články, studii poukazující na možné riziko očkování při výskytu zdravotních problémů, které se nacházejí právě u vašeho dítěte, apod. Můžete použít argumenty a výklad právních předpisů.

Rozhodnutí o uložení pokuty

Pokud během správního řízení o přestupku nepřesvědčíte správní orgán o důvodech svého odmítnutí očkování, bude vám uložena pokuta (každému rodiči zvlášť). O tom vám přijde písemné vyrozumění.

Dá se předpokládat, že výši pokuty by měla KHS stanovovat podle toho, jaký počet očkování jste odmítli a jak jsou dle jejich uvážení tyto nemoci závažné z hlediska ohrožení veřejného zdraví, jak závažné důvody k odmítnutí očkování jsou uvedeny. K pokutě je nutné přičíst poplatek za správní řízení, který činí 1000 Kč pro každého rodiče.

Z vážných důvodů můžete požádat o prodloužení lhůty pro odvolání, která je běžně 15 dnů. V případě, že lhůta uplyne v sobotu, neděli nebo ve svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.

Náš právní řád nedovoluje opakované ukládání pokut za tentýž skutek (s některými výjimkami – např. pořádkové pokuty). Pokud tedy vaše dítě i přes rozhodnutí o uložení pokuty stejně nenecháte naočkovat proti nemocem, proti kterým již mělo být naočkováno podle očkovacího kalendáře a za něž jste dostali pokutu, pak KHS sice může znovu postupovat podle bodů uvedených výše a opět uložit povinnost nechat dítě očkovat, novou pokutu však už uložit nemůže. KHS tedy věc projedná, ale bude nucena řízení zastavit.


Odvolání k Ministerstvu zdravotnictví

Proti rozhodnutí o uložení pokuty se můžete do 15 dnů od jeho doručení odvolat k Ministerstvu zdravotnictví, a to podáním odvolání u KHS, která toto rozhodnutí vydala. Včasně podané odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek, který není možno vyloučit. To znamená, že povinnost zaplacení pokuty se odkládá až do rozhodnutí ministerstva. To může pokutu buď potvrdit, snížit, nebo zrušit. Nemůže ji navýšit!

V odvolání byste měli reagovat na to, co KHS namítala k vašemu vyjádření k přestupku, tedy jejich tvrzení rozporovat. Můžete si vybrat jen některá, nebo můžete rozporovat postupně všechny. K tomu můžete připojit i další argumenty jako vaši oporu. Také můžete namítat, že KHS dostatečně nezohlednila všechny aspekty, a můžete k tomu uvést další souvislosti a informace.

Ministerstvo nemá zákonem danou lhůtu k vyřízení vašeho odvolání a k rozhodnutí. Záleží na něm, jak rychle věc vyřídí. Pokud neuspějete a ministerstvo vaše odvolání v písemném rozhodnutí zamítne, pak máte povinnost do 15 dnů od doručení rozhodnutí zaplatit pokutu, potvrzenou nebo sníženou ministerstvem, spolu se správním poplatkem, nebo můžete požádat o splátkový kalendář.

Přezkoumání rozhodnutí o přestupku správním soudem

Přezkum rozhodnutí o přestupku provádí správní soudŽaloba se podává k místně příslušnému krajskému soudu ve stanovené dvouměsíční lhůtě. Náležitosti žaloby jsou uvedeny v § 71 soudního řádu správního. V řízení nemusíte být zastoupeni advokátem, žalobu můžete podat i sami. Dnem doručení návrhu na soud je zahájeno řízení. Soud nemá danou lhůtu, kdy musí věc projednat, záleží na vytíženosti soudu a dalších faktorech. Ve správním soudnictví se neplatí soudní výlohy, tj. ani při neúspěšném sporu nehrozí placení výdajů protistraně. Finančními výdaji jsou pouze poplatek (kolek) za podání žaloby 2000 Kč a v případě využití právního zastoupení honorář advokáta.

V případě neúspěchu lze do 2 týdnů od doručení rozhodnutí podat u krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu se sídlem v Brně. Ten může na váš návrh přiznat odkladný účinek rozhodnutí krajského soudu. Náležitosti kasační stížnosti jsou uvedeny v § 106, další informace o kasační stížnosti jsou uvedeny v § 102 a následujících soudního řádu správního. V řízení musíte být zastoupeni advokátem. Pokud jste sociálně slabá rodina, lze se obrátit na Českou advokátní komoru a požádat ji s odvoláním na § 18a zákona o advokacii o určení advokáta. Komora vám advokáta určí, pokud jste byli alespoň dvěma advokáty z jakéhokoliv důvodu (tedy i finančního) odmítnuti a předložíte doklad o příjmech vaší rodiny. Podání kasační stížnosti stojí 5000 Kč. Pokud neuspějete ani se stížností u Nejvyššího správního soudu, máte možnost se v rámci českého soudnictví obrátit ještě na Ústavní soud.


Ústavní stížnost, stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ombudsman

Podle § 72 zákona o Ústavním soudu je možné do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat ústavní stížnost. Ve stížnosti můžete napadnout nedodržování platného mezinárodního dokumentu – Úmluvy o lidských právech a biomedicíně –, kterou je naše republika dle Ústavy vázána, ale také ustanovení Listiny základních práv a svobod.
Ústavní soud se již dříve zabýval otázkou svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví. Dne 18. května 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000, vydal nález, ze kterého vyplývá nemožnost provést lékařský výkon bez souhlasu pacienta (resp. zákonných zástupců), pokud se nejedná o případy výslovně uvedené v zákoně o péči o zdraví lidu. Očkování není jedním z těchto případů

Dne 3. února 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06, vydal nález hovořící o tom, že je nutné přihlédnout také k výhradě svědomí. Ústavní soud uvedl, že musí existovat výjimky, zejména z důvodu víry, přesvědčení či svědomí rodičů či jiných ústavně relevantních důvodů, kdy očkování nesmí být sankcionováno či jinak vynucováno.
Dne 22. prosince 2015 vydal Ústavní soud nález (ÚS sp. zn. I. ÚS 1253/14), v němž vymezil tzv. světskou výhradu svědomí k povinnému očkování a stanovil podmínky, při jejichž splnění lze výhradu uznat a očkovací povinnost v konkrétním případě prolomit.

Pro podání stížnosti musíte být opět zastoupeni advokátem. Toto povinné zastoupení platí od samého počátku řízení, je tedy nezbytné, aby již stížnost byla podána kvalifikovaným právním zástupcem.

Po vyčerpání všech možností, jak se domoci svých práv v ČR, je možné se obrátit na Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Bližší informace o podání stížnosti poskytuje občanské sdružení Štrasburský výbor. ESLP v otázce povinného očkování rozhodl již jednou, a to v dubnu 2021, kdy „posvětil“ povinný systém. Přesto není zakázáno podávat žaloby další a argumentovat dalšími okolnostmi. Při zvažování a poměřování, zda má převážit právo státu přikazovat očkování nad dobrovolností lékařských zákroků a lidskou svobodou, může soud přihlížet také k úpravě v ostatních členských státech. Sám vakcinolog prof. Prymula v pořadu ČT24 uvedl, že ve většině západních zemí není očkování povinné, a také jim systém funguje, akorát my jsme zvolili jiný model. To jen dokazuje, že pochybila Česká republika, když nezvolila takový model, aby byla chráněna práva osob poskytnout informovaný souhlas se zákrokem.

Další možností je kontaktovat a informovat o svém problému veřejného ochránce práv. Čím více lidí se na něj obrátí se svým podnětem, tím větší váha se bude problému přisuzovat. Ve zprávě za rok 2004 veřejný ochránce práv uvádí, že žádal v tomto roce opakovaně Ministerstvo zdravotnictví, aby se začalo zabývat problematikou možných výjimek v případě odmítání očkování ze závažných důvodů, současně navrhoval, aby zvážilo možnost změny právní úpravy. Ministerstvo zdravotnictví i nadále zaujímalo k těmto návrhům odmítavý postoj.

Ombudsmana lze kontaktovat v jakékoliv fázi řízení, vhodná doba je po udělení pokuty KHS nebo zamítnutí odvolání ministerstvem.
Zprávy ombudsmana, které se významně dotýkaly tématu očkování:
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_VOP_2014.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2004.pdf