Naše články a stanoviska Vzory dokumentů

Vzor reakce na usnesení o přerušení řízení a na výzvu k doložení lékařské zprávy k přijetí do MŠ (po žádosti o přijetí na výjimku)

Mateřská škola Sluníčko
IČO: 123 456 789
Nová 1
234 56 Nová Ves

V Nové Vsi dne 1. 5. 2024

Žadatelé:             nezletilá Anna Nováková, nar. 1. 1. 2021

                              zákonní zástupci Eva a František Novákovi

                              všichni bytem Stará 1, 234 56 Nová Ves

Reakce na usnesení o přerušení řízení a výzvu k doložení lékařské zprávy ze dne 20. 5. 2024, č. j. 10/MŠ/2024

Vážená paní ředitelko,

dne 10. 5. 2024 jsme podali žádost o přijetí naší dcery Anny Novákové k předškolnímu vzdělávání do Vaší mateřské školy na školní rok 2024/2025. Připojili jsme žádost o uznání výjimky z podmínky očkování z důvodu výhrady svědomí. Žádost o výjimku jsme zdůvodnili splněním všech kritérií dle soudní rozhodovací praxe. Připojena byla i lékařská zpráva prokazující zdravotní problémy dcery, které jsou zmíněny v žádosti o výjimku jako jeden z důvodů obav z očkování.

Namísto rozhodnutí nám bylo doručeno výše uvedené usnesení o přerušení řízení a výzva k doložení lékařské zprávy v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Uvádíte, že doložená lékařská zpráva neuvádí splnění podmínky očkování, ani kontraindikaci, ani imunitu ve smyslu ustanovení tohoto zákona, proto nás vyzýváte k doložení nové zprávy, která jeden z těchto bodů splňuje.

K tomu uvádíme, že takovou zprávu předložit nemůžeme, neboť dcera nesplňuje ani jednu z podmínek a očkována nebyla z důvodu našeho svědomí. Právě proto jsme podali žádost o uznání výjimky z důvodu výhrady svědomí a odkázali jsme na judikaturu soudů, která takovou výjimku umožňuje. Vzhledem k tomu, že součástí výhrady svědomí jsou i obavy z nežádoucích účinků očkování z důvodu zdravotního stavu dcery, předložili jsme i lékařskou zprávu jako důkaz k výhradě svědomí. Tato lékařská zpráva nebyla předložena k prokázání splnění jedné z podmínek dle uvedeného § 50, ale k prokázání jednoho z důvodů, které k výhradě svědomí vedly, a jeho závažnosti a naléhavosti (nepříznivý zdravotní stav dítěte a s tím spojené obavy). Žádost ovšem obsahovala i další důvody pro výhradu svědomí.

Máme za to, že z naší strany bylo doloženo vše potřebné k posouzení žádosti o výjimku z důvodu výhrady svědomí. Nyní je na mateřské škole jako správním orgánu, aby se s touto výhradou přesvědčivě vypořádala ve smyslu soudní judikatury. Proto navrhujeme pokračování řízení, uznání výjimky z důvodu výhrady svědomí na základě doložených podkladů a vydání rozhodnutí o přijetí dcery k předškolnímu vzdělávání.

S pozdravem

(podpisy)

Eva Nováková, František Novák

rodiče nezl. Anny Novákové