Naše články a stanoviska Vzory dokumentů

Požaduje pediatr úhradu povinného očkování? Jedná protizákonně

Problematiku hrazení povinného očkování jsme řešili již v roce 2016, kdy se pojišťovny pokoušely zastrašit dětské lékaře, že jim nebudou proplácet vakcíny u dětí, kterým rodiče očkování odložili. Nakonec se nám podařilo pomoci některým rodinám získat zpět peníze, které za vakcíny zaplatily.

Pojišťovny nemají právo odmítat hrazení povinného očkování a lékaři je zakázáno přijímat úplatu za služby, které jsou hrazeny pojišťovnou. Dítě má tedy nárok na bezplatné povinné očkování, je-li to v souladu s SPC vakcín či odbornými poznatky. Pokud Česká vakcinologická společnost připouští, že je možné očkovat děti hexavakcínou (proti tetanu, černému kašli, záškrtu, přenosné dětské obrně, hepatitidě typu B, haemophilus influenzae typu B) do šesti let věku, není to snad odborně podloženo? Zároveň MMR vakcína (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) není věkově ohraničená.

Pokud po vás pediatr vyžaduje úhradu očkování a selhaly veškeré pokusy o domluvu s ním, můžete na něj podat stížnost. Vzor najdete níže. Pokud se vám nechce vydávat touto cestou, zkuste jiné možnosti:

  • Očkování odmítněte uhradit a na pojišťovnu doručte žádost o uhrazení očkování s jasnou argumentací o zákonném oprávnění tohoto požadavku. Po jejich souhlasu s úhradou můžete přistoupit k očkování dítěte. Při jejich nesouhlasu postupujte podle dalších námi nabízených možností…
  • Očkování uhraďte (nezapomeňte na doklad o zaplacení!) a následně doručte zdravotní pojišťovně žádost o proplacení povinné vakcíny s tím, že nebude-li vakcína uhrazena, podáte správní žalobu. Se sepsáním žádosti na pojišťovnu rádi v Rozaliu pomůžeme.
  • V krajním případě lze očkování odmítnout. Pediatrovi podepište negativní reverz, kde uvedete, že důvodem odmítnutí je stanovisko pojišťovny o nehrazení povinného očkování. Kopii reverzu zašlete pojišťovně s tím, že se cítíte být diskriminováni, a zodpovědnost za neočkování padá na pojišťovnu. Je možné, že po tomto kroku pojišťovna raději očkování uhradí. Pokud jste chtěli naočkovat dítě pro přijetí do MŠ, můžete odmítnutí naočkování dítěte pediatrem dopsat do žádosti o udělení výjimky. Dítě, které není možné očkovat, protože je to podle mínění jeho lékařky či zdravotní pojišťovny nevhodné, nemůže být diskriminováno v přístupu ke vzdělávání.

Může se hodit:

Vzor stížnosti a výzvy ošetřujícímu lékaři dítěte

Jméno a příjmení lékaře/ky
Ulice, č. p.
PSČ Město
IČ:

V městě dne 1. 1. 2022

Pacient:                nezletilý Jan Novák, nar. 25. 10. 2019

Zastoupen:         Martinou Novákovou a Jiřím Novákem, zákonnými zástupci nezletilého

                                všichni bytem Májová 25, 200 00 Praha

Stížnost dle § 93 a násl. zákona o zdravotních službách

Mimosoudní výzva k poskytnutí hrazené zdravotní péče

Vážená paní doktorko,

obracíme se na Vás s touto stížností a výzvou z důvodu, že jste našemu synovi Janu Novákovi odmítla poskytnutí zdravotní péče, na kterou má ze zákona nárok.

ZDE NAPIŠTE, JAKÉ SKUTEČNOSTI PŘEDCHÁZELY TÉTO STÍŽNOSTI A VÝZVĚ, NAPŘ.:

Dne 8. 2. 2022 jsme se na Vás obrátili e-mailem s dotazem na objednání syna k povinnému očkování kvůli splnění podmínek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání. Na to jste odpověděla, že vzhledem k tomu, že vakcíny nebyly podány v termínu daném státem, budeme si je muset uhradit s tím, že cena za hexavakcínou je okolo 1.700,- Kč a cena Priorixu je okolo 500,- Kč.

Po poradě s právníky jsme jako zákonní zástupci nezletilého přesvědčeni, že vyžadováním úhrady za provedení očkování a neposkytnutím součinnosti k jeho provedení z veřejného zdravotního pojištění porušujete jeho práva.

Syn má na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod právo na ochranu zdraví a právo na bezplatnou zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění za podmínek, které stanoví zákon. Kromě toho v případech dětí vyžaduje Úmluva o právech dítěte, aby zájem dítěte byl zohledňován jako přední hledisko při jakékoliv činnosti týkající se dětí (čl. 3) a dále aby bylo zajištěno právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu včetně přístupu k preventivní zdravotní péči (čl. 24).

Právo pojištěnce na hrazené zdravotní služby vyplývající z Listiny základních práv a svobod upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétně podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) má pojištěnec právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu.

Očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B, dětské obrně, spalničkám, zarděnkám a příušnicím odpovídá definici hrazených zdravotních služeb dle § 13 zákona o veřejném zdravotním pojištění a konkrétně je do hrazených zdravotních služeb řadí i ustanovení § 30 odst. 2 téhož zákona, jako jedinou podmínku zmiňuje stanovené antigenní složení očkovací látky. Podle tohoto ustanovení jsou hrazenými službami očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Tento zákon pro poskytnutí uvedeného očkování jako hrazené služby nestanoví podmínku jeho provedení v termínech stanovených vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ani neodkazuje na žádné časové limity pro provedení očkování. V případě, že by vůle zákonodárce byla hrazené očkování časově omezit, jistě by to bylo přímo v zákoně zmíněno stejně jako v případě antigenního složení. Termíny stanovené v této vyhlášce navíc nemohou z právního hlediska omezovat právo pojištěnce na bezplatnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, neboť toto omezení by v souladu s výše uvedeným čl. 31 Listiny základních práv a svobod a též čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod musel stanovit přímo zákon, a nikoliv pouhá vyhláška, tedy podzákonný právní předpis.

Stejný právní názor má i uznávaný právník specializující se na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který uvedl: „Rozsah, ve kterém jsou pojišťovny povinny hradit péči, je dán výhradně zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ten říká, že hrazenými službami jsou očkování a úhrada léčivých přípravků, které obsahují očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek. Tyto látky jsou stanovené ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“ Podle něj to znamená, že pojišťovna je povinna uhradit všechny očkovací látky, které mají složení uznané ministerstvem. „Nikde není omezeno, že by se hradily jen v určitém časovém rozsahu.“[1]

Podle Dostála se vyhláška úhrad vůbec netýká, neboť uvádí: „Jde o prováděcí vyhlášku k zákonu o ochraně veřejného zdraví, která určuje termíny očkování. Pokud k němu dojde jindy, rodiče se vystavují i riziku pokuty. To ale nezbavuje pojišťovnu povinnosti očkování uhradit, a to i když je opožděné. Úhradový zákon totiž na tuto vyhlášku nijak neodkazuje.“ Pojišťovna by podle něj mohla úhradu odmítnout jen tehdy, pokud by očkování proběhlo tak pozdě, že by nemělo žádný medicínský přínos. Závěrem uvedl: „Pojišťovny nemohou úhradu krátit už proto, že nárok na úhradu očkovacích látek je nárokem dítěte – malého pojištěnce. To, že rodiče na očkování zapomenou, odmítnou ho nebo nestihnou termín, není žádným důvodem, aby bylo dítě nároku na úhradu léčivých přípravků zbaveno.“

K nedodržení vyhláškou stanovených termínů pro pravidelná očkování uvádíme, že v případě našeho syna bylo očkování odloženo na naši žádost, a to nikoliv z důvodu zanedbání péče, ale z důvodu našeho přesvědčení a svědomí a po posouzení nejlepšího zájmu dítěte.

Na základě výše uvedeného a na základě § 31 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, Vás žádáme o zodpovězení následujících otázek:

  • Je očkování našeho syna proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B, dětské obrně, spalničkám, zarděnkám a příušnicím pro něj medicínsky přínosné, individuálně potřebné a v jeho nejlepším zájmu?
  • Pokud ano, pak žádáme, abyste nám obratem, nejpozději do 10 dní od doručení této výzvy, navrhla způsob provedení očkování našeho syna proti těmto nemocem v režimu hrazené služby za podmínek zákona o veřejném zdravotním pojištění bez přímé úhrady od pojištěnce nebo jeho zákonných zástupců.
  • Pokud požadavek v předchozím odstavci nezajistíte, pak žádáme o sdělení, z jakého zákonného důvodu odmítáte našemu synovi zajistit zdravotní služby, které naplňují definici zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Dále žádáme o projednání tohoto podání jako stížnosti ve smyslu § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a vyřízení stížnosti ve zákonné lhůtě. V rámci vyřízení stížnosti požadujeme omluvu za to, že jste našemu synovi protiprávně odmítla poskytnout hrazenou zdravotní službu z veřejného zdravotního pojištění.

V případě, že nadále budete odmítat poskytnout našemu synovi požadované očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, jsme připraveni se proti porušení práv našeho syna bránit soudně, jak ostatně v těchto případech doporučuje i náměstkyně Ministerstva zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová. Upozorňujeme, že v takovém případě budeme požadovat i náhradu nákladů soudního řízení.

S pozdravem

Martina a Jiří Novákovi

zákonní zástupci nezl. Jana Nováka


[1] Článek „Pojišťovny nehradí odložená očkování. Ministerstvo má zmatky ve výkladu“ ze dne 25. 2. 2018. Dostupný zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/povinne-ockovani-odlozeni-proplaceni-ministerstvo-zdravotnictvi-zdravotni-pojistovny.A180221_200521_domaci_ale.