Naše články a stanoviska Vzory dokumentů

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

První žádost použijte pro podání přihlášky do MŠ (nepoužíváte formulář dané MŠ), k ní přiložíte ZVLÁŠŤ žádost o výjimku (následující vzor).


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jejíž činnost vykonává:

Název školy, adresa školy (dále též „MŠ“)

Žadatel:

Údaje o dítěti/žadateli:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………..…………………………………………
Rodné číslo: ……..…………………………………………………………….…………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………….…………………………………………
Státní občanství: ……………………………………………………………..…………………………………………
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………
Místo narození: ……………………………………………………………….…………………………………………
Zdravotní pojišťovna dítěte: ………………………………………………………………………………………

Údaje o rodičích (zákonných zástupcích)

Otec:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………
Zaměstnání (adresa, telefon): ……………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………….
Kontakty (telefon, e-mail): …………………………………………………………………………………………

Matka:
Jméno a příjmení: ……………………………………………….……………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………..…………………………………………………….
Zaměstnání (adresa, telefon): ………………………………………………………………………………..…
Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………..………
Kontakty (telefon, e-mail): ………………………………………………………………………………..……….

Sourozenci:
Jméno a rok narození: ……………………………………………………………………………………………..
Navštěvuje/-í školu/školku): ..………………………………………………………………………………..……

TERMÍN NÁSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: …………………………………………………………………
TYP DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ: ..……………………………………………………………………………….

 1. Bereme na vědomí, že pokud v této žádosti uvedeme nepravdivé údaje, může mateřská škola/správní orgán své rozhodnutí zrušit a rozhodnout ve věci znovu a že může být v tomto případě také zahájeno přestupkové řízení.
 2. Souhlasíme, že mateřská škola může v rámci prezenatce školy v médií, na webových stránkách školy a v budově školy využít fotografické záběry vzniklé během pobytu našeho dítěte v MŠ.

ANO – NE (nehodící se škrtněte)

 1. Souhlasíme, že mateřská škola může v rámci prezentace školy v médiích, na webových stránkách školy a v budově školy využít výtvory vzniklé během pobytu našeho dítěte v MŠ.

ANO – NE (nehodící se škrtněte)

 1. Veškeré písemnosti budou předávány nebo zasílány zákonnému zástupci:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………….

Adresa pro zasílání písemností: ………………………………………………………………..…..

 1. Bereme na vědomí, že v souladu s § 36 odts. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, máme jako zákonní zástupci svého dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Bereme na vědomí, že seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim je možné v budově školy po celou dobu řízení po telefonické domluvě s ředitelem školy.
 2. Bereme na vědomí, že MŠ zpracovává osobní údaje dětí jako svou právní povinnost (§ 28 zákona č. 561/2004 Sb.). Souhlasíme se zpracováním osobních a citlivých údajů dle zákona č. 101/2004 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Přikládáme vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte.
 4. Žadatel není očkován v souladu s aktuálně platným očkovacím kalendářem ČR.
 5. Žádost o své přijetí do MŠ i za těchto výjimečných okolností opírá žadatel o ústavní právo a povinnost jeho přednostní aplikace. Konkrétně o ústavním právem zaručenou možnost účinné výhrady náboženského vyznání (víry) a účinné výhrady svědomí (zvolit jedno nebo druhé, nebo obojí) svých zákonných zástupců vůči povinnému očkování v ČR, jeho rozsahu a podmínkám.
 6. Žádost o uznání výhrady víry a výhrady svědomí (zvolit jedno nebo druhé, nebo obojí) přikládá žadatel v samostatné příloze této žádosti.
 7. Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl seznámen(-a) a souhlasím.

Podpis zákonného zástupce/zákonných zástupců dítěte: …………………………….,…………..

V………………………………………… dne………………………………….

Seznam příloh:

 1. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte
 2. Žádost o uznání výhrady víry/výhrady svědomí zákonných zástupců žadatele
 3. Případně doplňte další

Žádost o uznání výjimky svědomí k přijetí dítěte do předškolního vzdělávání

Tento vzor můžete použít k podání přihlášky k přijetí dítěte do MŠ. Podle posledního vyjádření soudu se ředitel musí zabývat vším, co ve výhradě svědomí uvedete a buď náležitě zdůvodnit, proč je vaše výhrada nedostatečná pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, nebo naopak musí dítě přijmout.

DŮLEŽITÉ! Nekopírujte tento vzor, snažte se použít svá slova. Jak dobře sepsat žádost o výjimku k přijetí dítěte do MŠ se dozvíte ZDE.

—————————–
Vážená paní ředitelko,

žádáme tímto o uznání zákonné výjimky pro přijetí naší/našeho dcery/syna ………… nar. xx. xx. xxxx bydlištěm ………………… k předškolnímu vzdělávání, přestože k danému okamžiku není očkován/a řádně a v plném souladu s požadavky podzákonných právních předpisů České republiky.

Jako zákonní zástupci naší dcery/syna žádáme o uznání výjimky (výhrady) svědomí projevené vůči rozsahu a obsahu povinného očkování stanoveném v podzákonném prováděcím právním předpise jako podmínky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Správnímu orgánu dáváme na vědomí své pevné rozhodnutí, že stav očkování našeho dítěte zůstane stejný bez ohledu na to, jakým způsobem bude o této mojí žádosti a žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy rozhodnuto.

Předesíláme, že výjimka svědomí byla Ústavním soudem ČR dovozena z ústavního práva nálezu č. I. ÚS 1253/14. Ústavní soud svým nálezem požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována. Explicitně to plyne z příslušných pasáží jeho nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06 (část IV. ab initio, část IV./d tamtéž), kde se kogentním akcentem uvádí, že orgán veřejné moci rozhodující o očkovací povinnosti musí vzít v potaz výjimečné stěžovatelem tvrzené důvody toho, proč se odmítl podrobit očkování, a v případě existence okolností, zásadně hovořících pro zachování autonomie dané osoby, orgán veřejné moci pak i při vnímání konkrétně působícího veřejného zájmu „nesmí… povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat“.

Odkazujeme na komentář Ústavního soudu ZDE.

Krajský soud v Hradci Králové názor Ústavního soudu vztáhl i na přijímání dětí do mateřských škol (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011) a dovodil, že formou sankce může mít podobu i nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelé škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu dovodil s ohledem na výše citovaný nález ÚS sp. zn. III. ÚS 449/06 ze dne 3. 2. 2011 a rozsudku Krajského soudu v HK, sp. zn. 52A 45/2011-20 ze dne 18. 1. 2012, že se vzrůstajícím věkem dítěte roste potřeba předškolního vzdělávání a rozhodl o přijetí dítěte, které nesplňovalo podmínku řádného očkování. Ostatně dnes do mateřské školy nastupují zcela legálně také děti bez ohledu na očkování, protože docházka do předškolního vzdělávání od pěti let věku je povinná. Je tedy zřejmé, že předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ je postaveno nad povinnost řádného očkování jako podmínky pro vstup do MŠ.

Bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová uvedla, že smyslem mateřských škol není jen hlídání dětí a péče o ně, nýbrž i jejich vzdělávání (ÚS sp. Zn. P1. ÚS 16/14) a že jde o součást práva na vzdělání, když o vzdělávání v mateřských školách hovoří i školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), podle kterého je vzdělávání založeno, mimo jiné, na zásadě rovného přístupu bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení. Z přístupu ke vzdělání a jeho poskytování by tak nemělo být vyloučeno ani dítě, které pro svůj zdravotní stav nemůže být podrobeno pravidelnému očkování a podporuje doporučení Rady vlády pro lidská práva o vymezení a zohlednění psychologických a sociálních kontraindikací a rozšíření individualizace a větší flexibilitu při udělování výjimek z povinného očkování.

A nakonec dne 10. prosince 2020 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek sp. zn. 9 As 62/2020 – 33, ve kterém uvedl, že správní orgány musí v souladu s principem proporcionality poměřovat na jedné straně kvalitu a přesvědčivost tvrzení žadatele uplatňující výhradu svědomí vůči maximálně akcentovanému zájmu společnosti na ochraně veřejného zdraví a ochraně zdraví a práv ostatních dětí přijatých ke vzdělávání v MŠ. Tedy je na rozhodnutí ředitele MŠ, zda přijme dítě bez řádného očkování, mají-li rodiče k nenaočkování dítěte závažné důvody.

Uvádíme tyto ústavně relevantní důvody a další důvody vyplývající z jiných nadnárodních smluv a požadujeme, aby vyjmenované argumenty, které cítíme a vnímáme jako vysoce naléhavé, byly posouzeny každý zvlášť s ohledem na právo našeho dítěte na spravedlivý proces. Zároveň se domníváme, že ve své komplexnosti jsou naprosto ojedinělé a vztahují se výlučně k naší rodině. Uvedené důvody formovaly dlouhodobě, intenzivně a trvale naše přesvědčení a svědomí.

Žádáme o udělení výjimky k přijetí dítěte do předškolního vzdělávání z důvodu našeho přesvědčení a svědomí, které nám nedovoluje naočkovat vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím ani hexavalentní vakcínou proti tetanu, černému kašli, záškrtu, hepatitidě B, dětskou obrnou a onemocněním způsobené haemofilus influenzae typu B. Jsme si vědomi závažnosti těchto onemocnění, ale jsme si též vědomi všech nežádoucích účinků očkovacích látek.

ODŮVODNĚNÍ:

V této části napište dostatečně vážné odůvodnění. K tomu doporučujeme použít manuál ZDE. Zejména je důležité naplnění čtyř podmínek daných Ústavním soudem najednou:
* Ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí
* Naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí
* Konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby
* Společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít

Co jednotlivé podmínky znamenají a jak do žádosti popsat, že je naplňujete, se dočtete v manuálu ZDE.

Na základě prostudování mnoha informací jsme dospěli k uváženému a pevnému přesvědčení, že očkování není v zájmu našeho syna a ochrany jeho zdraví, a naše svědomí nám nedovoluje ho nechat očkovat. Nejedná se o zanedbávání péče o něj, ale naopak o výsledek důkladného zvažování jeho zájmů a všech pro a proti očkování. Toto přesvědčení má jak racionální, tak i filosofickou povahu. Jsme křesťané, příznivci zdravého životního stylu a léčebných přístupů. Podle našeho přesvědčení je pro dítě nejlepší přirozeně vytvořená imunita, kterou by očkování mohlo narušit a trvale ji poškodit.

Při jakýchkoliv nejasnostech či pochybnostech správního orgánu a při potřebě více objasnit či ozřejmit některé skutečnosti a tvrzení jsme samozřejmě připraveni takové informace podat a doplnit.

Podpis zákonných zástupců dítěte:


Rozalio vám nabízí pomoc se sepsáním vaší individuální žádosti. Pište na [email protected].