Školky, ŠVP a ZA Naše články a stanoviska Vzory dokumentů

Jak zformulovat a podat žádost o uznání výjimky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte, které není řádně očkováno z důvodu víry nebo výhrady svědomí

Registrované mateřské školy (státní i soukromé) a některá další zařízení věnující se péči o děti předškolního věku v České republice mají přikázáno přijímat pouze děti, které podstoupily řádné očkování nebo které toto očkování nemohly podstoupit z důvodu zdravotní kontraindikace nebo mají doklad, že jsou vůči nákaze imunní.

Existují však také děti, které nejsou očkovány z důvodu víry nebo výhrady svědomí rodičů. Ti mohou žádat o uznání výhrady svědomí pro přijetí dítěte do mateřské školy či jiného předškolního zařízení.

Nejvyšší správní soud v prosinci 2020 dovodil, že ředitelé mateřských škol se těmito výhradami víry či svědomí musí zabývat. Přesněji řečeno musí, při dodržení principu proporcionality, poměřovat kvalitu a přesvědčivost tvrzení žadatele, jenž uplatňuje výhradu svědomí, vůči maximálně akcentovanému zájmu společnosti na ochraně veřejného zdraví a ochraně zdraví a práv ostatních dětí přijatých ke vzdělávání do MŠ.

Sami rodiče mohou tedy žádat o přijetí dítěte do MŠ a odkazovat se na výhradu svědomí či víry. Bude velmi záležet na ředitelích mateřských škol, na jejich přístupu a odhodlání provádět nové kroky ku prospěchu dětí. Za Rozalio však raději mírníme nadšení – je možné, že v praxi se začnou děti přijímat až s dalšími vyhranými soudy. Pokud rodiče podávají žádost o uznání výhrady svědomí či víry, je nutno počítat i s jejím zamítnutím a s následným odvoláním a případně žalobou. Přičemž soudy mohou skončit až v době, kdy jejich dítě bude již školou povinné. Nezbývá však, než se situaci postavit a změnu vydobýt alespoň pro další děti. Rozalio je připraveno pomoci rodičům s každým krokem a podpořit je v tom, aby to dotáhli co nejdále. Spatřujeme v tom příležitost ke změně systému očkování.

Rady a tipy, jak napsat žádost o výjimku k přijetí dítěte do MŠ:

Tip č. 0: Domluvte si s vedením zařízení (ředitelkou či ředitelem) schůzku a proberte situaci osobně. Je dobré vedení MŠ osobně ujistit, že přijetí vašeho dítěte je možné, a poskytnout návod, jak se s tím vypořádat, aby bylo chráněno před případnou pokutou. Manuál pro ředitele najdete ZDE.

I. ŽÁDOST PIŠTE ZA VÁS RODIČE I ZA DÍTĚ

Je důležité vědět, že žadatelem jste vy rodiče, ale zvlášť i vaše nezletilé dítě. Pište žádost za oba subjekty, jménem vaším i jménem dítěte!

Dítě uplatňuje žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání a žádá o zohlednění výhrady svědomí rodičů a rodiče žádají o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a uplatňují výhradu svědomí – postačí na to jeden dobře formulovaný dokument (nemusíte toto podávat samostatně).

Odůvodnění: Za ohrožení ochrany veřejného zdraví v souvislosti s neočkováním může být postižen pouze a jedině rodič nezletilého dítěte, který příslušnou zákonnou normu svým činem porušil.

Oficiálně platí, že omezovat nenaočkované dítě na jeho vlastních základních právech a svobodách lze pouze tam, kde jeho fyzická přítomnost v kolektivu představuje nezanedbatelné ohrožení zdravotního stavu jiných osob a dětí.

Vedení MŠ by se tedy mělo zajímat o míru ohrožení zdravotního stavu jiných dětí v případě, kdy budou pobývat část dne s jedním nenaočkovaným dítětem navíc.

Vzory žádostí najdete v článku ZDE.

II. PEVNÉ ROZHODNUTÍ

Dejte vedení MŠ najevo, že svým rozhodnutím – ať už bude jakékoliv – na celkovém počtu nenaočkovaných dětí v ČR vůbec nic nezmění.

Tím mu dáte právní jistotu, že nemůže ohrozit systém povinného očkování v ČR jako takový, ani jej ochránit. Vaše ujištění ho podpoří v případné nejistotě. Použijte větu:

Správnímu orgánu dávám na vědomí své pevné rozhodnutí, že stav očkování mého dítěte zůstane stejný bez ohledu na to, jakým způsobem bude o této žádosti a žádosti o …. (např. přijetí dítěte do mateřské školy) … rozhodnuto.“

III. VÝHRADA VÍRY I SVĚDOMÍ NAJEDNOU

Pokud budete v žádosti uplatňovat současně důvody své víry i svého svědomí, učiňte tak vždy odděleně a tyto argumenty navzájem nespojujte dohromady. K argumentaci vírou si přečtěte článek ZDE (na konci celého dokumentu).

IV. ODŮVODNĚNÍ VÝHRADY SVĚDOMÍ

Výhrada svědomí musí naplňovat 4 podmínky najednou.

42. Z existence výše citovaného nálezu a jeho posouzení problematiky v ústavněprávní rovině (b. 28) vyplývají následující postuláty na oprávněnost světské výhrady svědomí, jež musí být naplněny kumulativně. Jsou jimi (1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, (2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí, (3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a (4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít.

43. Ústavní soud požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována. Explicitně to plyne z příslušných pasáží jeho nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06 (část IV. ab initio, část IV./d tamtéž, zde b. 29), kde se s kogentním akcentem uvádí, že orgán veřejné moci rozhodující o očkovací povinnosti „musí (…) vzít v potaz výjimečné stěžovatelem tvrzené důvody toho, proč se odmítl podrobit očkování“, a v případě existence okolností, zásadně hovořících pro zachování autonomie dané osoby, orgán veřejné moci pak i při vnímání konkrétně působícího veřejného zájmu „nesmí (…) povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat“.

Každou z podmínek musíte v žádosti konkretizovat a dát jí náležitou váhu. Vedení MŠ musíte přesvědčit, že všechny podmínky jsou splněny.

1. podmínka: Ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí

Splnění této první podmínky je snadné a v principu automatické, pokud nedojde k hrubé chybě formulace žádosti. Samotný ÚS k tomu uvádí:

44. Ústavní relevance tvrzení, která jsou obsahem světské výhrady svědomí projevené vůči povinnému očkování, je v posuzované věci naplněna již samotnou kolizí ochrany veřejného zdraví a zdraví osoby, v jejíž prospěch je výhrada svědomí uplatněna (srov. čl. 31 Listiny). Pominout nelze ani tvrzení rodičů o zásahu do jejich práva na rodičovskou péči, garantovaného v čl. 32 odst. 4 Listiny, byť omezitelného zákonem. Imanentním aspektem případu zůstává čl. 15 odst. 1 o svobodě svědomí, resp. přesvědčení nositelů základního práva. Opomenout nelze rovněž často opakovaný argument o očkování jako zásahu do tělesné integrity ve smyslu čl. 7 odst. 1 Listiny, i když je zde „ve hře“ nejen nedotknutelnost osoby, ale i (či snad ještě více) aspekt vpravené vakcíny s dlouhodobými účinky do těla s dopadem na zdraví osoby ve smyslu čl. 31 Listiny. Ve všech případech se navíc jedná o základní práva způsobilá ke vzájemnému poměřování (optimalizaci).

Tato tvrzení je potřebné ve vhodné formě a formulaci v žádosti nějak uvést, aby věc v podstatě zřejmá byla i formálně jednoznačně podložená. Již samotné tvrzení vašeho práva na uplatnění výhrady svědomí vůči povinnému očkování v podstatě naplňuje tuto podmínku, ale je vhodné to (pro jistotu) o něco rozšířit. Vodítkem vám může být zmíněné vyjádření Ústavního soudu.

2. podmínka: Naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí

Tato podmínka leží na výhradně subjektivním posouzení vašich tvrzení a případně přiložených důkazů.

45. Naléhavost důvodů namítaných v rámci výhrady svědomí proti povinné vakcinaci zůstává beze vší pochybnosti v rovině subjektivní. Jde o ono příslovečné „tady a teď“, jež brání bezvýjimečnému podrobení se příkazu zákona. Varietu obsahů námitky je zde nesnadno vymezit; nepochybně mezi ně potenciálně patří i přesvědčení, že může dojít k nevratnému poškození zdraví osoby blízké. Jedná-li se o nezletilého reprezentovaného zákonným zástupcem, musí být zohledněny konkrétní aspekty jeho zájmu na neprovedení vakcinace.

Při sepisování argumentů k této podmínce počítejte již dopředu s tím, že vedení MŠ ji může odmítnout se slovy: „Důvody uvedené v žádosti nejsou dostatečně naléhavé.“

Proto žádost formulujte tak, aby bylo možné se takovému postupu následně bránit. Vedení MŠ má totiž povinnost nejen vyjádřit svůj konečný názor, ale vyrovnat se s tím, proč konkrétní důvody, které jste uvedli, nepovažuje za naléhavé.

Ideální je používat odrážky či čísla, aby bylo zřetelné, kolik je důkazů a jak přesně zní.

Z bodu 45 nálezu ÚS jasně vyplývá význam tvrzení, že: jste přesvědčeni, že by mohlo dojít k nevratnému poškození zdraví vašeho dítěte. Je však nutné náležitě zdůvodnit vaše obavy. Zkuste si zodpovědět otázku: proč by zrovna u vašeho dítěte mělo podstoupením očkování dojít k poškození zdraví? Máte v rodině takové zkušenosti? Je vaše dítě jinak nemocné či reaguje nějak netypicky na nějaké látky? Jsou jeho přímí příbuzní vážně nemocní a existuje možnost, že byste u něj očkováním zvýšili riziko tohoto onemocnění?

Poznámka: K dispozici je dnes celá řada vědeckých prací a důkazů o tom, že existují vrozené predispozice k vyššímu riziku nežádoucích účinků očkování právě u osob s pozitivní rodinnou alergologickou a imunologickou anamnézou. Velmi dobře také víme, že některé ne zcela optimálně účinné vakcíny mají silnější Th2 stimulační profil a z toho důvodu vyšší riziko právě indukce autoimunitních reakcí i poškození. Důkazy těchto skutečnosti v žádosti nepředkládejte. Pokud to dokážete, můžete na svou podporu uvést třeba 3-4 citační odkazy, ale texty plných vědeckých studií nepoužívejte. Pokud to bude MŠ považovat za významné pro své rozhodnutí, má v každém případě procesní povinnost vás vyzvat k doplnění žádosti o důkazy vašich tvrzení. Bude poté pro MŠ velký problém vyrovnat se s odbornými zdroji v cizích jazycích, kterých od vás může obdržet i desítky. Bylo by totiž zcela nepřiměřené, aby po vás pro jejich uznatelnost požadovalo zajistit překlad do českého jazyka.

V tomto bodě uveďte další důkazy, které vám brání nechat dítěti aplikovat očkovací látku, např.:

  1. Přesvědčení, že vakcíny, kterými má být dítě očkováno, jsou vyráběny na základě rozsáhlých pokusů na zvířatech a způsobování utrpení a úmrtí zvířatům. Tato argumentace je významná a dostává svou váhu „naléhavosti“ zejména v tom případě, pokud jste vegetariány či vegany. Tedy v případech, kdy váš světonázor zjevně zapovídá zneužívání a využívání zvířecích životů ke spotřebnímu prospěchu člověka.
  1. Přesvědčení, že vakcíny, kterými by muselo být dítě očkováno, jsou vyráběny na kulturách buněk získaných z potracených lidských plodů. Tato argumentace je aktuální u MMR vakcín (http://www.immunize.org/concerns/vaticandocument.htm) a blízká některým náboženským přesvědčením (obecný nesouhlas s potraty), může se však příčit světonázoru a osobnímu přesvědčení kohokoli. Náboženská licence na tento světonázor neexistuje. Je však poté potřeba skutečně podrobně vylíčit svůj světonázor k tomuto tématu a přiblížit intenzitu, s jakou se vás tyto otázky a skutečnosti niterně dotýkají. (Tímto důvodem mohou argumentovat například matky, které tento traumatizující výkon podstoupily.)
  1. Mohou samozřejmě existovat i mnohé další individuální důvody. Pokud existuje cokoliv, co zkrátka cítíte jako velmi naléhavé a co vám tedy opravdu silně brání vydat dobrovolný souhlas s očkováním vašeho dítěte, uveďte to. Uveďte to a sdělte, že je to pro vás zkrátka velmi naléhavé a že to tak opravdu cítíte. Slovy Ústavního soudu: „Jde o ono příslovečné tady a teď, jež brání bezvýjimečnému podrobení se příkazu zákona.“

Třetí podmínka: Konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby

Tato podmínka se může jevit problematická spíše zdánlivě. Ústavní soud přibližuje její naplnění tímto způsobem:

46. Přesvědčivost a konzistentnost tvrzení podporujících výhradu sekulárního svědomí je zapotřebí posuzovat ad personam a nelze je podrobit postulátu objektivní pravdivosti; obsah těchto tvrzení nesmí postrádat hodnotový náboj a příkře protiřečit společenskému prostředí, obstát však musí především před jejich nositelem a jeho nejbližšími. Ústavní soud již dříve (b. 28) požadoval, aby autor výhrady komunikoval s příslušným orgánem veřejné moci, tj. aby neospravedlňoval své přesvědčení teprve v pozdější fázi řízení. To platí i nadále, přičemž samozřejmostí musí být jednoznačnost a patřičná (přiměřená) srozumitelnost projevu svědomí dané osoby.

Je nezbytné a důležité, aby výhrada svědomí byla uplatněna včas. Pokud se očkování (doočkování) skutečně příčí vašemu svědomí, víte to samozřejmě již před podáním každé takové žádosti. Pokud se mu příčí naléhavě, poté by vás to mělo logicky vést k tomu, že své naléhavé důvody uvedete ihned a nenecháte si je „až na později“ nebo „do zálohy“, kdyby něco jiného nevyšlo. To totiž prokazatelně oslabuje vaše subjektivní vnímání jejich naléhavosti a mohlo by být použito (úspěšně) proti vám.

Na konzistentnost a přesvědčivost vaší argumentace lze podat těžko nějaký metodický recept. Buďte zkrátka důrazní, přesvědčiví a jednoznační ve svých tvrzeních, líčeních a popisech. Vložte do toho všeho emocionální náboj, který prakticky všichni dotčení rodiče mají.

Značnou výhodu proto mají rodiče, kteří podali vysvětlení k neočkování již dříve, a to svému pediatrovi nebo ve správním řízení o přestupku s KHS, a mohou se na něj odkazovat a čerpat z něj.

Čtvrtá podmínka: Společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít

U této podmínky je podstatné, že její naplnění vlastně vůbec neleží ve vaší argumentaci, nýbrž na argumentaci vedení MŠ, které o žádosti rozhoduje. Právě to si má být vědomo společenských dopadů udělení výjimky.

Pro vedení MŠ bude těžké tvrdit, že udělení takové výjimky, jakou požadujete, již příliš ohrožuje principy ochrany veřejného zdraví.

Nicméně abyste vedení MŠ podpořili ve vyhodnocování společenského dopadu přijetí vaší žádosti, vyzvěte ho, aby ve svém rozhodnutí o vaší žádosti uvážilo a zohlednilo následující okolnosti a odpovědělo na ně:

a) Jaký je počet dětí ve školce, které mají lékařem uznanou kontraindikaci k očkování?

b) Jaký je počet dětí ve školce, které nejsou naočkovány podle očkovacího kalendáře ČR, ale které do školky musí chodit v rámci státem nařízené povinné předškolní docházky?

c) Jaký je počet dětí ve školce, které jsou povinně očkované, ale u kterých vakcíny primárně selhaly a tyto děti proto nejsou účinně chráněné?

d) Jaký je počet dospělých ve školce, kteří z důvodu vyprchání protilátek již nejsou podstoupeným povinným očkováním chráněni?

e) Jaký je počet dospělých ve školce, kteří nebyli naočkováni proti všem devíti dnes povinně očkovaným onemocněním v ČR (tetanus, záškrt, černý kašel, hepatitida B, hemofily B, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky), nebo osob, které nemohou prodělání všech těchto devíti onemocnění prokázat?

f) V kolika případech bylo za posledních 20 let v ČR příčinou lokální epidemie v mateřské škole nenaočkované dítě, o jaké onemocnění se konkrétně jednalo a kolik dalších dětí se v takovém případě nakazilo nebo onemocnělo?

g) Zvýší přítomnost vašeho nenaočkovaného dítěte v kolektivu zdravotní riziko ostatním dětem pouze zanedbatelným, nebo již nezanedbatelným způsobem oproti riziku, kterému by byly vystaveny bez udělení výjimky?

h) O kolik procent se zvýší roční riziko nákazy nejrizikovějšího dítěte ve školce tím prostým faktem, že do školky přibude jedno nenaočkované dítě navíc? (A to ke každé nemoci zvlášť.)

i) Pokud nepřítomnost nenaočkovaných dětí ve školkách nikoho významněji na zdraví neohrožuje v Rakousku či v Polsku, proč by tomu mělo být v ČR právě naopak? (Základní lidská práva jsou jenom jedna, jsou obsahově stejná a jsou společná všem. Není důvod, proč by měla mít jiný obsah v různých zemích.)

Dále dodejte vedení MŠ odborné publikace, studie, články, které podporují vaše rozhodnutí o neočkování, a další věcné argumenty; srovnejte například represe vůči neočkovaným dětem u nás a v sousedních státech.

V. Formální náležitosti žádosti

Žádost o uznání výjimky svědomí podávejte odděleně od klasické žádosti o přijetí dítěte (vzory žádostí o přijetí ZDE). Jeden dokument bude tedy samotná přihláška do školky, druhý žádost o uznání výhrady svědomí (či víry). Je vhodné přimět vedení MŠ, aby o žádosti o uznání výjimky rozhodovalo samostatně. V žádosti o přijetí dítěte se již pouze odkažte na samostatně přiloženou žádost o uznání výjimky svědomí. Tento postup má určité výhody v případě, kdy je žádost odmítnuta a věc se dále řeší v odvolání či ve správním soudnictví.

Uveďte ve své žádosti explicitně, že při jakýchkoliv nejasnostech či pochybnostech a při potřebě dalšího objasnění či ozřejmění některých skutečností a tvrzení jste připraveni takové informace podat a doplnit.

Samozřejmě nezapomeňte na nutné formality. Uveďte adresáta, žadatele (své dítě a sebe jako jeho zákonného zástupce), označte věc žádosti i to, co žádáte, uveďte odůvodnění, dataci a místo žádosti a svůj podpis.

Vždy zasílejte doporučeně poštou nebo datovou schránkou. Nenoste nic nikam osobně, aby se to náhodou neztratilo. Na závěr žádosti uveďte i přehledný seznam listinných důkazů, které k ní přikládáte.

Slovo závěrem

Pro dotčení svědomí jsou podstatné zkušenosti, osobní zážitky, prožitky, emotivní reakce. Prakticky lze říci, že výjimku svědomí nelze uznat na základě toho, že rodič něco četl, někde se vzdělal, něco si dovodil a dal do logických souvislostí a nyní už nechce očkovat. Dotčení svědomí má „hlubší životní charakter“. Pro vaši argumentaci v žádosti je mnohem důležitější a významnější, pokud jste se svým dítětem strávili několik bezesných nocí poté, co se po očkování zmítalo v horečkách, nebo jste ho dokonce museli nechat sanitou odvézt na pohotovost, a měli jste tedy velký strach o jeho život a zdraví, než že jste viděli tři klíčové dokumenty popisující mechanismy nežádoucích účinků očkování na YouTube. Je mnohem důležitější, že jste předsedou nebo aktivním členem organizace, která je v pravidelném kontaktu s lidmi tragicky zasaženými očkováním, než že jste imunolog. Je mnohem důležitější, že jste laborant, který přímo osobně poznal zákulisí manipulace s výsledky klinických studií při výzkumu vakcín, než že jste vědec, který o nějakém tématu napsal uznávaný kritický článek. Vaše osobní prožitky týkající se nežádoucích důsledků očkování v nejbližším okolí jsou významnější než vaše teoretické znalosti toho, co vše by mohlo třeba nastat. S tímto je nutné přemýšlet nikoliv o tom, co v žádosti máte uvést (tam uveďte všechno, co jen můžete), ale jaké věci máte především zdůraznit a o které opřít a dovodit dotčení svého svědomí. Tedy co hlavně uvést ve své žádosti.

Dobře sepsaná žádost o uznání výjimky svědomí nemůže mít pár vět a jeden strohý odstavec věcné argumentace. Jejím cílem je přesvědčit vedení MŠ, že si tuto výjimku opravdu můžete nárokovat. Práce kvapná vám zde bude skutečně málo platná. Stejně tak různé mustry šířené na internetu mohou být spíše ke škodě věci (pokud nepůjde pouze o mustry formálního zpracování a osnovy žádosti). Této žádosti je opravdu potřeba věnovat péči a pozornost a zpracovat si ji individuálně právě pro sebe. Každý má své vlastní reálie a zkušenosti. Svědomí každého bylo dotčeno za odlišných okolností.

Vzory žádostí (technický i výjimku) o přijetí dítěte do MŠ naleznete ZDE.
Manuál pro ředitele najdete ZDE.

Při sepisování tohoto textu jsme vycházeli z materiálu MUDr. Jana Vavrečky, kterému za něj velmi děkujeme! Celý materiál doporučujeme přečíst ZDE.