Naše články a stanoviska Školky, ŠVP a ZA Vzory dokumentů

Odvolání proti nepřijetí dítěte do MŠ – nevypořádání se s žádostí o výjimku

Krajskému úřadu xxx kraje
odboru školství, mládeže a sportu
adresa

prostřednictvím

Mateřské školy xxx
xxx, ředitele MŠ
adresa

Žadatel:                       A. H. nar., adresa
Zákonný zástupce:      E. J., nar., adresa

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
č.j. xxx ze dne xxx

Odvolávám se proti rozhodnutí č.j. xxx ze dne xxxo nepřijetí mého syna _____________ (jméno, příjmení, datum nar.) k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy xxx na školní rok 202x/202x. Toto rozhodnutí bylo vydáno s odůvodněním, že nebyly dodrženy podmínky § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, nepodrobil se stanoveným pravidelným očkováním a nemá doklad, že je proti nákaze imunní.

Odůvodnění

Žádost o přijetí do MŠ byla podána společně se Žádostí o uznání výjimky z důvodu výhrady svědomí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Vzhledem ke skutečnosti, že ve výše uvedeném rozhodnutí o nepřijetí nebylo nijak zmíněno, jak MŠ tuto výhradu svědomí vypořádala, je předpoklad, že se jí nijak nezabývala. V rámci rozhodovacího procesu o přijetí dítěte do MŠ přitom není možné Žádost o uznání výhrady svědomí zcela opomenout. Toto tvrzení opírám o nález Ústavního soudu č. IV. ÚS 2530/20 ze dne 27. dubna 2021, v jehož závěru se konstatuje, že orgán veřejné moci (tedy MŠ) není zbaven povinnosti přiměřeně přezkoumat tzv. výhradu svědomí, a to jde-li o povinnost dítěte strpět nepřijetí k předškolnímu vzdělávání z důvodu nepodstoupení povinného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., jelikož důsledky by mohly vést, byť nepřímo, k vynucení očkovací povinnosti, přičemž mateřská škola není oprávněna vymáhat povinnost očkování. 

Ústavní soud ve svém nálezu dále zdůrazňuje, že k uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování je třeba prokázat, že taková výhrada je založena na objektivně prokazatelných důvodech. Posouzení těchto důvodů je úkolem orgánů veřejné moci, které vycházejí z požadavků:

a) prokázání ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí v porovnání s tím, jaký následek nepodrobení se očkovací povinnosti bude mít;
b) naléhavosti důvodů, jež na podporu své výhrady nositel základní svobody nebo jeho zákonný zástupce v konkrétním případě uvádí;
c) trvalosti, konzistentnosti a přesvědčivosti tvrzení;
d) zvážení společenských dopadů, jež může v konkrétním případě uznaná tzv. sekulární výhrada svědomí mít vzhledem k dosažené míře tzv. proočkovanosti obyvatelstva proti přenosným nemocem a aktuální epidemiologické situaci.
Tyto jednotlivé požadavky musí být naplněny kumulativně.

Stejně tak na tuto situaci nahlíží Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 9 As 62/2020 – 33, ve kterém uvedl, že správní orgány musí v souladu s principem proporcionality poměřovat na jedné straně kvalitu a přesvědčivost tvrzení žadatele uplatňující výhradu svědomí vůči maximálně akcentovanému zájmu společnosti na ochraně veřejného zdraví a ochraně zdraví a práv ostatních dětí přijatých ke vzdělávání v MŠ.

S ohledem na uvedené skutečnosti nebylo rozhodnutí o nepřijetí provedeno procesně správně (výhradu svědomí nelze z rozhodnutí a priori vyloučit). Zařízení má povinnost (zásada dobré správy, předvídatelnost rozhodnutí) se s žádostí o uznání výjimky z důvodu výhrady svědomí vypořádat, ovšem dotčený správní orgán (ředitelka školy) tak nikterak neučinil, čímž se dopustil porušení své procesní povinnosti při rozhodování.

Z výše uvedených důvodů žádám Krajský úřad xxx kraje, jako odvolací orgán, o přezkoumání rozhodnutí. Syn splňuje kritéria pro přijetí stanovená MŠ (spádovost, věk); v případě uznání výjimky z důvodu výhrady svědomí může být k předškolnímu vzdělávání přijat.

V xxx dne ………..

Podpis zákonného zástupce: ………………………

Přílohy:

Kopie napadeného rozhodnutí
Kopie žádosti o uznání výhrady svědomí