Naše články a stanoviska Školky, ŠVP a ZA Vzory dokumentů

Ředitelé MŠ se musí s výhradou svědomí vypořádat. Jak to mohou udělat?

Povinné očkování je dle obecně závazných právních předpisů ČR podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy, dětské skupiny a dalších obdobných zařízení. Někteří rodiče však nenechají očkovat své dítě z různě závažných důvodů a za jejich rozhodnutí je bohužel dítě vystaveno postihu, a to odepřením možnosti účastnit se do svých pěti let předškolního vzdělávání. Dítě i rodiče však mají možnost požádat o udělení výjimky z důvodu výhrady svědomí a zařízení, do kterého se přihlásí, se má touto žádostí náležitě zabývat.

Na udělení výjimky z důvodu výhrady svědomí či víry existuje právo, a to tehdy, pokud jsou splněny podmínky pro výjimku. Vedení školky či jiného zařízení proto musí posoudit, zda žádost o výjimku z důvodu výhrady svědomí naplňuje tyto čtyři aspekty:

  • ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí,
  • naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí,
  • konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby,
  • společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít.

Zatímco první tři uvedené body musí doložit žadatel o výjimku, společenské dopady musí posoudit orgán, který o udělení výjimky rozhoduje. Je proto na daném zařízení, zda udělení výjimky bude mít negativní společenský dopad. Pokud ano, tak to musí být náležitě odůvodněno, aby zařízení nehrozil žádný postih za neplnění povinností. Pokud společenský dopad udělení výjimky bude zanedbatelný a budou v žádosti řádně doložena naplnění dalších podmínek udělení výjimky, je vedení školky či obdobného zařízení oprávněno výjimku uznat.

Nový nález Ústavního soudu č. IV. ÚS 2530/20 ze dne 27. dubna 2021 byl uzavřen tak, že jde-li o povinnost dítěte strpět nepřijetí k předškolnímu vzdělávání z důvodu nepodstoupení povinného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., není orgán veřejné moci (správní orgán, mateřská škola, její zřizovatel atp., pozn. red.) zbaven povinnosti přiměřeně přezkoumat tzv. výhradu svědomí z hlediska výše uvedených čtyř požadavků, neboť důsledky použití uvedeného ustanovení mohou vést, byť nepřímo, k vynucení očkovací povinnosti, a proto nemůže a priori uplatněnou výhradu svědomí z přezkumu vyloučit.

Aneb – mateřské školy nejsou orgánem, který má povinnost očkování vynucovat. Může tedy přijmout dítě, pokud je prokázáno, že výhrada svědomí naplňuje všechny výše uvedené aspekty.

Jak se vypořádat se žádostí o výjimku

Pokud zařízení výjimku uzná, může současně rozhodnout o přijetí dítěte. Uznání výjimky je nutné uvést také v odůvodnění rozhodnutí o přijetí.

Pokud zařízení výjimku neuzná, je důležité odůvodnit, proč tak činí. Pokud je odůvodnění žádosti o výjimku z pohledu zařízení nedostatečné či nedostatečně přesvědčivé, má zařízení povinnost (zásada dobré správy, předvídatelnost rozhodnutí) o tomto svém názoru žadatele informovat a vyzvat jej, aby svou argumentaci případně doplnil tak, aby byla dostatečná a přesvědčivá pro požadovaný účel. Pokud tak žadatel neučiní, nebo nedokáže argumentaci zlepšit, zařízení nemusí dítě přijmout.

Pokud však zařízení nevyzve k doplnění a rovnou rozhodne o nepřijetí, dopouští se takovým postupem porušení své procesní povinnosti při rozhodování.

Vyžádání doplnění v případě uznání výjimky je však možnou pojistkou proti sankcím z KHS. Ukazuje to, že se zařízení zabývalo žádostí náležitě a na některé otázky žádalo další odpovědi ze strany žadatelů. Je-li odůvodnění žadatelů natolik závažné, že MŠ nemá šanci ze své odborné způsobilosti oponovat, výjimku uzná.

Možný postih z KHS a jak se mu bránit

Při informovaném postupu rodičů a zařízení by rozhodně nemělo docházet ke skutečně  reálnému ohrožení školek a zařízení po stránce finanční ve formě pokut a sankcí.

Je důležité si uvědomit, že dnes vůbec nikdo neví, kdy tyto výjimky lze či nelze oprávněně udělit. Neexistuje žádné univerzální vodítko. Existují výhradně subjektivní zcela nepodložené názory každého. Mnohem důležitější pro „bezpečnost“ školek (při udělení výjimky) je, aby byl opravdu v pořádku proces udělení výjimky, a aby bylo zjevné, že mateřská školy schválila opravdu dostatečně odůvodněnou výjimku (propracovaný přesvědčivý text) a že byla ještě třeba velmi pečlivá a opatrná při hodnocení (výzva k doplnění či upřesnění výjimky a její schválení až napodruhé).

Kontrolní orgány musí být postaveny do situace, kdy mohou napadnout jedině posouzení věci samé po stránce posouzení aspektů víry a aspektů dotčení svědomí správním orgánem prvního stupně – což jim vlastně vůbec nepřísluší. Tedy nemají možnost napadnout rozhodnutí MŠ v otázkách, kde nemají žádnou specifickou odbornou způsobilost to provést lépe a přesněji než MŠ samotná.

Avšak kontrolní orgány mohou kdykoliv komukoliv uložit jakoukoliv pokutu v podstatě za cokoliv. Tomu nikdo zabránit nemůže. V případě uložení pokuty je nutné se tomuto bránit jako pokutě nezákonné, a to odvoláním, případně až správní žalobou. Mateřské školy a další zařízení v takových případech mohou být úspěšné.

Vzor rozhodnutí o schválení žádosti o výjimku

Sdělujeme Vám, že jsme vyhověli Vaší žádosti ze dne………… o udělení výjimky z podmínky povinného očkování k předškolnímu vzdělávání.

Tuto žádost jste na naše vyzvání následně doplnili….

Přihlédli jsme k ústavně relevantním argumentům ohledně práva rodičů na svobodu myšlení a svědomí a jejich práva pečovat o dítě a chránit jeho zdraví v souladu s tímto myšlením a svědomím.

Listina základních práv a svobod zaručuje rodičům právo pečovat o své děti, a to v souladu s jejich právem na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Dále zaručuje právo na vzdělání, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Podle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon), je zakázána diskriminace v přístupu ke vzdělání či jiným službám z důvodu víry či světového názoru.

Podle Ústavního soudu (nález ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06 a nález ze dne 22. 12. 2015 sp. zn.  I. ÚS 1253/14 ) musí existovat výjimky z povinného očkování z ústavně relevantních důvodů, zejména z důvodu víry, přesvědčení či výhrady svědomí rodičů, kdy očkování nesmí být sankcionováno či jinak vynucováno.

Krajský soud v Hradci Králové názor Ústavního soudu vztáhl i na přijímání dětí do mateřských škol (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011) a dovodil, že formou sankce může mít podobu i nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelé škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu dovodil s ohledem na výše citovaný nález ÚS sp. zn. III. ÚS 449/06 ze dne 3. 2. 2011 a rozsudku Krajského soudu v HK, sp. zn. 52A 45/2011-20 ze dne 18. 1. 2012, že se vzrůstajícím věkem dítěte roste potřeba předškolního vzdělávání a rozhodl o přijetí dítěte, které nesplňovalo podmínku řádného očkování.

Bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová uvedla, že smyslem mateřských škol není jen hlídání dětí a péče o ně, nýbrž i jejich vzdělávání (ÚS sp. Zn. P1. ÚS 16/14) a že jde o součást práva na vzdělání, když o vzdělávání v mateřských školách hovoří i školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), podle kterého je vzdělávání založeno, mimo jiné, na zásadě rovného přístupu bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení. Z přístupu ke vzdělání a jeho poskytování by tak nemělo být vyloučeno ani dítě, které pro svůj zdravotní stav nemůže být podrobeno pravidelnému očkování a podporuje doporučení Rady vlády pro lidská práva o vymezení a zohlednění psychologických a sociálních kontraindikací a rozšíření individualizace a větší flexibilitu při udělování výjimek z povinného očkování.

Dne 10. prosince 2020 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek sp. zn. 9 As 62/2020 – 33, ve kterém uvedl, že správní orgány musí v souladu s principem proporcionality poměřovat na jedné straně kvalitu a přesvědčivost tvrzení žadatele uplatňující výhradu svědomí vůči maximálně akcentovanému zájmu společnosti na ochraně veřejného zdraví a ochraně zdraví a práv ostatních dětí přijatých ke vzdělávání v MŠ.

Dne 27. dubna 2021 vydal Ústavní soud nález č. IV. ÚS 2530/20 ze dne 27. dubna 2021, kterým potvrdil, že orgán veřejné moci není zbaven povinnosti přiměřeně přezkoumat tzv. výhradu svědomí, a to jde-li o povinnost dítěte strpět nepřijetí k předškolnímu vzdělávání z důvodu nepodstoupení povinného očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., jelikož by důsledky mohly vést, byť nepřímo, k vynucení očkovací povinnosti, přičemž mateřská škola není oprávněna ani povinna vymáhat povinnost podstoupit očkování.

Od školního roku 2017/2018 je stanovena povinná předškolní docházka, které se musí účastnit všechny děti bez ohledu na očkování. Toto ukazuje, že vzdělávání je důležitější než status očkování dítěte.

Také v sousedních státech jsou do předškolních zařízení přijímány děti bez ohledu na očkování. Tedy není to považováno za stav vážně ohrožující veřejné zdraví.

Závěr:

Naše zařízení může podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijmout pouze dítě s řádným očkováním, které má kontraindikaci, nebo potvrzení, že je vůči nákaze imunní. Avšak na základě výše uvedených rozhodnutí soudů jsme zároveň povinni a oprávněni posuzovat žádosti o výjimku z důvodu výhrady svědomí či víry rodičů.

(1) Výjimka z důvodu víry a přesvědčení (náboženského):

V případě Vaší žádosti jsme přihlédli k nálezu Ústavního soudu ČR číslo III. ÚS 449/06. Argumenty, které uvádíte, jsou dostatečně přesvědčivé a konzistentní. Jedná se zjevně o důvody výjimečné, které nejsou obvyklé a které ospravedlňují ve vzácných případech umožnění zařazení Vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. Vaší žádosti jsme povinni v takovém případě vyhovět a výjimku z důvodu víry a náboženského přesvědčení uznat.

(2) Výjimka z důvodu svědomí:

V případě Vaší žádosti jsme přihlédli k nálezu Ústavního soudu ČR číslo I. ÚS 1253/14. Skutečnosti, které uvádíte a prokazujete a které zasáhly Váš vztah a vnímání rizik očkování, jsou dostatečně přesvědčivé a konzistentní. Jedná se zjevně o důvody vzácné a výjimečné, které nejsou obvyklé a které ospravedlňují ve vzácných případech umožnění zařazení Vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. Vaší žádosti jsme povinni v takovém případě vyhovět a výjimku z důvodu svědomí uznat.

S ohledem na výše uvedené odůvodnění bylo žádosti o udělení výjimky k účasti dítěte ………….(jméno) v předškolním vzdělávání, i bez splnění všech devíti povinných očkování v řádném termínu dle očkovacího kalendáře, vyhověno.

nebo

S ohledem na uplatnění práva na výjimku ze strany rodičů, jejichž důvody spadají pod zákaz diskriminace, s ohledem na soudní judikaturu a správní praxi a okolnosti případu bylo žádosti o výjimku vyhověno.