Legislativa Naše články a stanoviska Odškodnění Školky, ŠVP a ZA

Zápis ze schůzky se zástupci Ministerstva zdravotnictví

Místo:Praha – Ministerstvo zdravotnictví
Datum:6. března 2024 od 10:00 do 11:05 hod.
Přítomni:* Bc. Josef Pavlovic – náměstek ministra zdravotnictví
* Mgr. Jan Knytl – vedoucí legislativního oddělení
* Mgr. Martin Pohl – vedoucí oddělení právních agend
* Mgr. Zdeněk Kyselý – oddělení epidemiologie a podpory zdraví
* Martina Suchánková – předsedkyně spolku Rozalio
* JUDr. Vladana Vališová, LL.M. – advokátka spolupracující se spolkem Rozalio
Body jednání:* Náhrada újmy způsobené povinným očkováním a očkováním proti C-19
* Podmínky pro účast dětí na zotavovacích akcích
  1. Náhrada újmy způsobené povinným očkováním a očkováním proti covidu

V úvodu Bc. Pavlovic zopakoval, co již uvedl na předchozích schůzkách, a sice, že odpovídá-li nárok zákonnému rámci, MZd odškodňuje. Jako příklad uvedl nezákonné sterilizace.

K dotazu Rozalia, zda je záměrem MZd poškozeným pomoct, anebo jen dodržovat zákon (bez ohledu na to, že to lidem nepomáhá), Bc. Pavlovic odpověděl, že tento problém diskutovali s ministrem, který se vyjádřil v rozhovoru z 5. 3. 2024 tak, že odpovědnost za újmu po očkování proti covidu by měl nést výrobce (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-ujma-po-ockovani-proti-covidu-odpovednost-by-mel-nest-vyrobce-rika-valek-247122 ). Mgr. Pohl dodal, že právní rámec je nastavený, což neznamená, že nikdo není odškodnitelný. Dosud se žadatelé domáhali nároků, které byly neodškodnitelné, jako třeba v případech, kdy nárok uplatňují pozůstalí – zákon kompenzaci pozůstalým neumožňuje.

Rozalio připomnělo svůj dávný argument, že požadavek na zvlášť závažné ublížení na zdraví je vysoce limitující, až do té míry, že nárok má pouze ten poškozený s „následky v rozsahu srovnatelném s usmrcením osoby, která je v tomto případě trvale vyřazena z většiny sfér společenského uplatnění“. Navíc není jasné, jak může úředník bez lékařského vzdělání nebo dalších konzultací sám posuzovat žádost obsahující třeba 20 lékařských zpráv. K tomu se přidává laxnost ministerstva – s žadateli úředníci nekomunikují.

Bc. Pavlovic uvedl, že ministrovi problém odškodňování újmy po očkování není lhostejný, ale otázka je, jak se bude k dané problematice vyvíjet postoj soudů a jaká bude judikatura (v současnosti MZd vede 8 sporů o odškodnění újmy po očkování). Ta pak může vyvolat tlak na změnu. Dosud ministr změnu legislativy neinicioval, tato problematika není zařazena do plánu legislativních prací. Nicméně se jedná o otázku probíranou na evropských plénech, kterých se ministr účastní. V tento moment je u nás toto téma uzavřené, ale do budoucna je třeba definovat, kdo bude za újmu odpovědný.

Zástupkyně Rozalia se dotazovaly na post RIA (přezkum účinnosti regulace), kterou mohlo MZd provést již po 2 letech od přijetí zákona, nyní jsou to 4 roky a žádná shrnující zpráva neexistuje.  Rozalio minimálně od r. 2022 upozorňuje na to, že podle současného znění zákona nebude možné odškodnit nikoho, a skutečně náhrada újmy nebyla nikomu dosud přiznána. Mgr. Knytl odpověděl, že z hlediska funkčnosti právního dopadu ukotvení se čeká na soudní rozhodnutí, pak MZd provede zhodnocení. MZd tedy nyní vyčká na rozhodnutí soudů, a pokud z judikátů vyplyne, že se jedná o nespravedlivou úpravu, MZd navrhne změnu úpravy. Bc. Pavlovic dodal, že proto se teď nedělá ani post RIA, protože se čeká na výsledky soudních sporů.

Rozalio zástupce MZd upozornilo, že plánovaný postup je procesem na několik let. Na rozsudky se bude čekat měsíce nebo i roky. I kdyby pak MZd došlo k závěru, že současná právní úprava neumožňuje spravedlivé odškodnění újmy poškozených, s ohledem na pravidla legislativního procesu trvajícího běžně několik let nelze očekávat, že by se poškození dočkali pomoci. Tou dobou budou nároky většiny osob poškozených covidovými vakcínami promlčené, stejně tak i poškození povinným očkováním z uplynulých let.

MZd si je vědomo, že když stát nařizuje, musí nést odpovědnost, takže je pravděpodobné, že odškodňovat nakonec bude stát, nikoli výrobce. Ale procesy se hledají a otázka, jakým způsobem to stát pojme a zda se bude snažit o vyrovnání s výrobci vakcín, zůstává otevřená.

Pomocí pro poškozené měla být vyhláška, která stanovila nežádoucí účinky, u nichž se příčinná souvislost nemusí dokazovat, a uznání náhrady újmy by tak bylo snazší. Současná podoba vyhlášky je nedostačující, poškozeným rozhodně nepomáhá, a Rozalio proto již před jednáním předložilo MZd návrh novely vyhlášky č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování. K návrhu úpravy vyhlášky Mgr. Knytl sdělil, že při předkládání zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, MZd v pracovní komisi předložilo návrh podobný, avšak Legislativní rada vlády ho odmítla jako nedostatečně určitý. Proto má za to, že by návrh Rozalia Legislativní radou vlády neprošel. Mgr. Knytl přislíbil zaslat Rozaliu tento původní návrh vyhlášky č. 483/2021 Sb., případně zápis z pracovní komise, kde byl tento návrh ze strany LRV odmítnut.

K upozornění Rozalia, že poškozeným by pomohla metodika, jak definovat náhradu újmy, Bc. Pavlovic řekl, že tento podnět přijímá a MZd se jím bude zabývat.

K dotazu Rozalia, zda má MZd za to, že mu zákon umožňuje žádostmi o očkování se vůbec nezabývat a jen po uplynutí zákonné lhůty sdělit žadateli, že jeho žádosti v zákonné lhůtě nevyhovělo, Mgr. Pohl odpověděl, že MZd každou žádost vyřídí. Po předložení kopie sdělení MZd, v němž žadateli MZd sdělovalo přesně jen to, že jeho žádosti v zákonné lhůtě nevyhovělo (viz https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-ockovani-mu-prevratilo-zivot-naruby-nestihli-jsme-podejte-zalobu-vzkazal-stat-245303 z 8. 2. 2024), Bc. Pavlovic uvedl, že tato žádost dosud vyřízena nebyla, že se jí MZd ještě bude zabývat a žadateli zašle jasné rozhodnutí. Jako podnět bere, že bude do podobných sdělení uvádět, že se MZd bude ještě žádostí dál zabývat, bez toho dovětku sdělení působí dojmem, že se jedná o vyřízenou věc.

  • Novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, konkrétně podmínky pro účast dětí na zotavovacích akcích

Co se týče novely zákona o ochraně veřejného zdraví, Bc. Pavlovic sdělil Rozaliu, že se připravuje ještě jedna novelizace ZOVZ, která se týká jeho odborné části.  MZd si je vědomo toho, že praxe je nesladěná a zákon komplikovaně formulovaný, ačkoli při poslední novelizaci byl akceptován záměr, aby na školní akce (školy v přírodě) mohly jezdit i neočkované děti. Cílem je tedy sjednotit praxi KHS.

Rozalio připomíná, že podmínka řádného očkování pro účast na zotavovacích akcích nemá odborné odůvodnění, má pouze sankční charakter, který dopadá především na děti, na pořadatele a zřizovatele těchto akcí. Úprava postrádá logiku – děti v dětských oddílech se celoročně účastní schůzek, na víkendové výpravy jezdit mohou, ale letního tábora se účastnit nemohou. Není zřejmé, proč neočkované dítě může jet na akci trvající 5 dní pro 29 dětí, ale na akci pro 31 již nesmí. Je třeba si položit otázku, zda je toto omezení důvodné, zda sankce míří dobrým směrem a jestli je stávající úprava funkční.

Mgr. Kyselý navrhuje, aby se toto téma otevřelo na fóru SZÚ, MZd se diskusi nebrání.

Bc. Pavlovic vyzval Rozalio, aby mu zástupkyně zavolaly za měsíc, kdy by již měl mít stanovisko SZÚ. MZd se v současnosti potýká s epidemiemi v regionech – musí hodnotit, zda opatření fungují, či nefungují, a zhodnotit, proč epidemie propukla zrovna v konkrétních kolektivech. MZd bude mít před podzimem k dispozici legislativní znění navrhované novely ZOVZ, takže bude prostor získat data o tom, jak to narušuje soudržnost a sounáležitost v kolektivech.

Shrnutí:

  1. V současnosti není změna zákona č. 116/2020 Sb. zahrnuta do plánu legislativních prací. MZd změnu nebude iniciovat, dokud nebude provedena post RIA. K tomu však nedojde dříve, než soudy posoudí žaloby o odškodnění, které jsou proti MZd vedeny.
  2. MZd se bude návrhem Rozalia na změnu vyhlášky č. 483/2021 Sb. zabývat, je však toho názoru, že takto formulovaný návrh nemůže z důvodu nedostatečné určitosti uspět u Legislativní rady vlády.
  3. MZd se bude zabývat podnětem Rozalia směřujícím k tomu, aby byla vytvořena metodika, jak definovat náhradu újmy.
  4. Co se týče novely zákona o ochraně veřejném zdraví, připravuje se další novelizace ZOVZ, která se týká jeho odborné části. MZd si je vědomo toho, že praxe je nesladěná a zákon komplikovaně formulovaný. MZd navrhuje téma otevřít na fóru SZÚ. Výsledky budou Rozaliu na jeho žádost poskytnuty cca za měsíc.