Naše články a stanoviska Odškodnění

Vzkaz poškozeným očkováním: zákon vám nepomůže, musíte se soudit

Osobám, jejichž zdraví bylo poškozeno v důsledku povinného očkování nebo očkování proti covidu, stát přes všechny sliby nepomůže. Zákony, které řeší odškodnění nežádoucích následků očkování, jsou napsány tak, že poškozeným lidem nelze pomoc přiznat. Zásadní překážkou je podmínka zvlášť závažného ublížení na zdraví, která znamená téměř úmrtí a nenávratné poškození zdravotního stavu. Vláda to ví, ale nekoná. Členky spolku Rozalio zabývající se tématem očkování měly schůzku se zástupci Ministerstva zdravotnictví (MZ) a zjišťovaly, jaké kroky k nápravě ministerstvo chystá.

„Jestliže stát pod hrozbou sankcí ukládá občanům povinnost podrobit se očkování ve veřejném zájmu občany ve veřejném zájmu k očkování nutí omezeními v zaměstnání či přístupu ke službám, jako tomu bylo po řadu měsíců v případě očkování proti covidu, neměl by se od očkovaných odvracet, když se u nich v důsledku takového očkování projeví zdravotní problémy a oni potřebují pomoc,“ uvádí Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio, který mimo jiné pomáhá poškozeným podávat žádosti k MZ. Díky těmto zkušenostem a podrobné znalosti problematiky předkládá Rozalio podněty z praxe a návrhy ke změně legislativy zohledňující neutěšený stávající stav. Tak činilo již od zavedení zákona. Ministerstvo zdravotnictví se však zk úpravě zákonu zatím nemá.

Na co tedy MZ čeká? Jak lidé uspějí u soudů…

Účinnost nové právní úpravy bude zkoumána po uplynutí nejméně 2 let ode dne nabytí její účinnosti, aby bylo možné získat relevantní výsledky a komplexně zhodnotit, jaké má právní úprava konkrétní dopady,“ stojí v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). Je tak zřejmé, že MZ mohlo již v roce 2022 udělat přezkum zákona a začít připravovat kroky vedoucí k nápravě.

Náměstek ministra zdravotnictví J. Pavlovic na jednání se spolkem Rozalio dne 6. března sdělil, že s přezkumem účinnosti se vyčkává na rozhodnutí soudů o žalobách k náhradě újmy, které jsou aktuálně podány. Následně snad MZ dle těchto judikátů bude stávající stav řešit a navrhne změnu zákona.

I pokud MZ poté dojde k závěru, že současná právní úprava neumožňuje spravedlivou náhradu újmy poškozených, nelze očekávat, že se poškození dočkají pomoci, a to v důsledku dlouhého legislativního procesu trvajícího běžně několik let. Tou dobou budou nároky většiny poškozených covidovými vakcínami promlčené. Dosud bylo vyočkováno přes 19 mil. dávek vakcín proti covidu, z nichž většina byla podána v roce 2021. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku je tříletá, v letošním roce tedy uplyne pro téměř všechny poškozené. Stát tak v době zavádění vakcinace sliboval něco, čemu nemohl dostát, protože schválil nefunkční legislativu.

Jedním z úskalí při podávání žádosti o odškodnění je požadavek na prokázání příčinné souvislosti mezi očkováním a vzniklou újmou, což je nesmírně náročné. Pomocí pro poškozené měla být vyhláška, která stanovila nežádoucí účinky, u nichž se příčinná souvislost nemusí dokazovat. Vyhláška je však formulována velmi úzce, takže v praxi poškozeným nepomáhá. Spolek Rozalio na základě předchozího jednání s MZ předložil na schůzce návrh na změnu této vyhlášky. „Změna prováděcí vyhlášky je takovou malou první pomocí poškozeným. S ohledem na to, že současný stav neodpovídá závazku státu plynoucímu z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, skutečná pomoc poškozeným bude vyžadovat zásadní změnu celé právní úpravy této oblasti,“ říká advokátka JUDr. Vladana Vališová, LL.M.

Ve svém návrhu vychází Rozalio z poznatků, které výrobci vakcín získali v rámci klinických studií i praxe a které vtělili do souhrnu údajů o přípravku (SPC) s tím, že rozsah poškození zdraví zůstává daný zákonem. První reakce ministerstva na návrh spolku Rozalio na jednání byla, že návrh považují za logický, s největší pravděpodobností však nebude vyhovovat požadavkům Legislativní rady vlády na určitost.

Odkazy na zdroje dalších informací: