Zápisy ze schůzek Odškodnění

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví Bc. Josefem Pavlovicem, ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví Mgr. Matyášem Fošumem a vedoucím legislativního oddělení Mgr. Janem Knytlem

Místo:Praha – Ministerstvo zdravotnictví
Datum:16. květen 2023
Přítomni:Bc. Josef Pavlovic – náměstek ministra zdravotnictví
Mgr. Matyáš Fošum – ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Mgr. Jan Knytl – vedoucí legislativního oddělení
Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio
JUDr. Vladana Vališová, LL.M., právnička spolupracující se spolkem Rozalio
Body jednání:Náhrada újmy způsobené povinným očkováním – zhodnocení současného stavu a potřeba změn

Mezi zástupci Rozalio a zástupci MZd panuje shoda, že vyžaduje-li se po občanech podstoupit očkování, kdy ve zřídkavých případech existují závažné NÚ po očkování, pak osobám, které mají poškozené zdraví v důsledku státem vyžadovaného očkování, má společnost/stát pomoci.

Náhrada újmy na zdraví, o němž se obecně mluví jako o odškodnění, by nemělo být chápáno jako forma omluvy nebo jakési „mlčné“, mělo by se jednat o reálnou pomoc, kterou poškození nutně potřebují ke své každodenní existenci. Čelí důsledkům významně sníženého příjmu během pracovní neschopnosti, kterou si vyžádal jejich zdravotní stav po vakcinaci či důsledkům významně sníženého příjmu, když nemohou pracovat, protože musí pečovat o dítě, které má poškozené zdraví v důsledku vakcinace. K tomu musí vynakládat nemalé prostředky na rehabilitace a jiné potřebné terapie, na léky a kompenzační pomůcky, na dopravu za terapiemi… Zástupci MZd jsou toho názoru, že právě k tomu slouží zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, a prováděcí vyhláška.

Zástupci Rozalio upozorňují, že v současnosti ze strany státu není fakticky poskytována podpora osobám, u nichž došlo v důsledku očkování k poškození zdraví, ani jejich blízkým, . Tato situace je v rozporu s deklarací nároku na spravedlivou náhradu škody v případě újmy způsobené zákrokem, obsaženou v čl. 24 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, po formální stránce od dubna 2020 existuje, zákonné podmínky jsou však takové, že z více než 120 žádostí podaných poškozenými od účinnosti uvedeného zákona nebylo vyhověno ani jediné.

I když je ve Velké Británii systém odškodňování nastaven mimořádně přísně, např. za r. 2022 byla ve Velké Británii náhrada újmy na zdraví v důsledku očkování přiznána 44 lidem. S ohledem na to, že Velká Británie má cca 6x více obyvatel, nabízí se, že systém odškodňování není v ČR dobře nastaven, když v ČR nebyl odškodněn vůbec nikdo.

Právní regulace v ČR je nastavena tak, že poškozený bez asistence minimálně právníka a lékaře – specialisty, není schopen podat v žádosti všechny zákonem požadované informace, a když je na nedostatky v žádosti ze strany ministerstva upozorněn, není schopen bez asistence odborníka tomuto upozornění ministerstva ani porozumět, natož jim vyhovět.

Zásadní překážky pro odškodnění shledané na základě zkušeností osob, které se obracejí na Rozalio:

1) Požadavek „zvlášť závažného ublížení na zdraví“, které není legislativně definováno, přičemž MZd se při výkladu tohoto ustanovení odkazovalo na judikát, který se netýkal primárních, nýbrž sekundárních obětí;

2) Požadavek doložení 100% příčinné souvislosti mezi očkováním a následkem;

3) Explicitní odmítání odškodnění při souběhu očkování povinnou a nepovinnou vakcínou;

4) Odůvodnění výše požadované částky – velmi složitý výpočet (práce pro lékaře – znalce a právníka).

Zástupci Rozalia v souvislosti s hodnocením příčinné souvislosti upozorňují, že je třeba vycházet z rozsudku Soudního dvora EU z 21. června 2017 ve věci C-621/15 (k prokázání příčiny poškození zdravotního stavu vakcínou), který vyžaduje, aby se po poškozeném nevyžadovaly nereálné důkazy, ale důkazy, které dostatečně prokazují vysokou pravděpodobnost, že újmu způsobila vakcína. Ještě spravedlivější by bylo řídit se důkazy, které by prokazovaly, že neexistuje jiné vysoce pravděpodobné odůvodnění vzniku nežádoucího stavu. V tomto smyslu se ubíraly ještě dřívější úvahy Ústavního soudu, obsažené v jeho usnesení sp. zn. I. ÚS 1919/08 ze dne 12. srpna 2008: „Vzhledem k tomu, že pojem příčinná souvislost není právními předpisy v České republice nijak definován, což ostatně zdůraznil ve svém rozsudku i nalézací soud, nic nebrání judikatuře českých soudů, aby požadavek „stoprocentně“ prokazované příčinné souvislosti přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad „způsobení škody“, který by vyrovnával slabší postavení poškozených… je třeba důsledněji chránit pacientovo základní právo na tělesnou integritu a v posledku … i právo na život, a to i skrze výklad příslušných ustanovení občanského zákoníku týkajících se náhrady škody.“

Zástupci MZd ujistili zástupce Rozalia, že pomoci poškozeným  MZd chce. Jelikož chce MZd vylepšit pohled veřejnosti na očkování a zvýšit tak celkovou proočkovanost populace, pomoc poškozeným vnímá jako prostředek, jak společnost zbavit strachu z očkování, odškodňování osob poškozených očkováním je tedy i zájmem MZd. Navíc odškodňování MZd považuje za svou „běžnou“ agendu“  – jako příklad je ze strany MZd uváděno odškodňování žen  na základě zákona  o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Aby bylo vůbec možné někomu náhradu újmy přiznat, je nutné udělat alespoň základní, nejrychlejší a jednoduché legislativní úpravy. V budoucnu je potřeba zákon dopracovat k funkčnímu stavu, ale změna zákona je na delší dobu a poškozeným hrozí promlčení jejich nároku.

Co je nutné udělat:

  • Úprava, resp. rozšíření katalogu pravděpodobných následků očkování, obsaženého ve vyhlášce č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování, k provedení § 3 zákona č. 116/2020 Sb.
  • Předefinování podmínky pro poskytnutí odškodnění, a to tak, že bude pojem „zvlášť závažné ublížení na zdraví“, obsažený v § 2 odst. 1 zák. č. 116/2020 Sb., nahrazen a sesouladněn s pojmem závažné ublížení na zdraví, obsaženém v zákoně o léčivech.
  • Upuštění od požadavku na doložení 100% příčinné souvislosti mezi očkováním a poškozením zdraví, jelikož 100% příčinnou souvislost nelze  doložit.

Závěr:

„Nejjednodušší“ a nejrychlejší je úprava vyhlášky (vyhláška není schvalována Parlamentem, vyhlašují jí věcně příslušná ministerstva, jedná se tedy o snazší proces než v případě změny zákona, která musí následovat v dalším sledu).

Rozalio ve spolupráci s odborníky z řad lékařů připraví MZd odborný podklad pro změnu vyhlášky ve smyslu rozšíření katalogu pravděpodobných následků očkování, obsaženého ve vyhlášce č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování, k provedení § 3 zákona č. 116/2020 Sb., včetně odborných argumentů.