Nežádoucí účinky COVID-19 Naše články a stanoviska Odškodnění

Návod k podání žádosti o náhradu újmy způsobené povinným očkováním

Pokud u vás nebo vašeho dítěte došlo k újmě na zdraví v důsledku povinného očkování nebo očkování proti covid-19, máte možnost žádat o odškodnění podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, a to u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Mezi dotčená očkování se řadí zejména:

a) pravidelné očkování proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B,

b) zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B a proti vzteklině,

c) očkování proti covid-19

d) mimořádné očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích, a to jak formou sdružené očkovací látky do jedné dávky (vakcína), tak očkovací látky rozložené do více dávek.

Náhrada újmy podle tohoto zákona se tak nevztahuje na důsledky dobrovolného (nepovinného) očkování, a to ani v případě, že je takové očkování hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jedinou výjimku představuje očkování proti covid-19.

Jaké nežádoucí účinky očkování se odškodňují

Újma na zdraví musí spočívat ve zvlášť závažném ublížení na zdraví očkovaného. Nárok na úhradu újmy tak nevzniká například u krátkodobých mírných zdravotních obtíží jako je horečka, alergická kožní reakce apod. Konkrétní následky obsahuje vyhláška o následcích povinného očkování.
Jednoduše se však dá říct, že došlo-li v časové souvislosti s očkováním k závažné změně zdravotního stavu, má smysl žádat o náhradu újmy.

Kdo všechno může být poškozený a na co má nárok

Jste-li očkovaným, máte nárok na náhradu újmy za vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění.

Jste-li osobou, která vynaložila účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost, máte nárok na náhradu těchto nákladů, a to pouze společně s náhradou pro očkovaného. Toto platí však jen u povinného očkování, tedy ne u očkování proti covid-19.

Jste-li osobou blízkou očkovanému, máte nárok na náhradu újmy za duševní útrapy, a to v případě, že následkem povinného očkování dojde k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, jakož i k jeho úmrtí. Opět však toto platí pouze u povinného očkování, tedy ne u očkování proti covid-19.

Důkazní materiál

Žádost by měla obsahovat listinné důkazy. Těmi mohou být lékařské zprávy poskytovatelů zdravotních služeb o poskytování zdravotních služeb očkovanému, dále odborné nebo znalecké posudky. Lze však předložit nebo navrhnout jiné důkazy (např. fotografie, videa, úmrtní list).
Ministerstvo zdravotnictví může samo vyzvat podatele, aby určité podklady doložil. Samostatným zdrojem informací je pak zdravotnická dokumentace očkovaného. Očkovaný, resp. jeho zákonný zástupce, může podle zákona udělit ministerstvu souhlas s nahlížením do příslušné části zdravotnické dokumentace očkovaného.

Důležité je, že se vždy musí jednat o důkazní prostředky, které prokazují právo očkovaného na náhradu újmy. Zjednodušené dokazování bude probíhat v případech, v nichž nastane újma stanovená tímto prováděcím předpisem v době stanovené stejným prováděcím předpisem. Pak se má za to, že újma byla způsobena povinným očkováním. V těchto případech postačí ministerstvu doložit, že se tak skutečně stalo, a tím odpadá další zkoumání příčinné souvislosti mezi újmou a provedeným očkováním.

Náležitosti žádosti

1. Žádost podávaná Ministerstvu zdravotnictví obsahuje:
a) jméno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu očkovaného,

b) název zdravotní pojišťovny, u které je očkovaný pojištěn,

c) popis příčin vzniku újmy a uvedení rozsahu újmy, zejména kdo a kdy očkovací látku podal, jaká újma očkovanému vznikla, kdy se objevily následky daného povinného očkování, jak se projevovaly, jak dlouho trvaly nebo zda stále trvají (co všechno konkrétně je potřeba napsat do žádosti, najdete ZDE),

d) označení vybrané očkovací látky, jejímž použitím újma podle poznatků očkovaného vznikla,

e) požadovanou výši náhrady újmy (vodítkem pro stanovení pro vás může být článek ZDE).

2. Přílohy žádosti
a) Žadatel (očkovaný nebo osoba mu blízká žádající o náhradu duševních útrap) k žádosti přiloží dokumenty potřebné pro posouzení práva na náhradu újmy, a to zejména lékařské zprávy poskytovatelů zdravotních služeb o poskytování zdravotních služeb očkovanému, které prokazují právo očkovaného na náhradu újmy (např. doložení lékařské zprávy ze dne očkování, odborných nebo znaleckých posudků).

b) Žadatel může dále pro účely posouzení jeho práva na náhradu újmy udělit Ministerstvu zdravotnictví souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace očkovaného vedené poskytovatelem zdravotních služeb a s pořizováním výpisů nebo kopií této zdravotnické dokumentace.

Vzor žádosti jsme pro vás připravili ZDE.
Souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace najdete ZDE.

Způsob doručení žádosti

Žádost můžete poslat:
a) poštou na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor právní, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2,

b) datovou schránkou na pv8aaxd,

c) elektronicky s elektronickým podpisem na [email protected],

d) nebo elektronicky bez e-podpisu, pokud do pěti dnů doplnění podání jiným z výše uvedených způsobů.

Lhůty

Promlčecí lhůta trvá podle § 629 OZ tři roky a běží od okamžiku, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé, tj. kdy se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro zahájení promlčecí lhůty, resp. kdy se o nich mohla dozvědět.

Postup Ministerstva zdravotnictví po podání žádosti

1. Ministerstvo zdravotnictví vyrozumí neprodleně podatele o tom, že obdrželo uplatněný nárok, který odbor a která osoba jej vyřizuje.

2. V případě, že žádost trpí vadami nebo nedostatky co do povinných náležitostí nebo příloh, bude současně podatel vyzván k odstranění vad podání nebo k jeho doplnění.

3. Ve složitých věcech může Ministerstvo zdravotnictví ustavit nezávislou odbornou komisi, která případ posoudí.

4. Shledá-li Ministerstvo zdravotnictví nárok důvodným nebo zčásti důvodným, sdělí tuto skutečnost podateli a vyplatí ve stanovené lhůtě požadovanou výši náhrady nebo prokázanou výši náhrady.

5. Neshledá-li Ministerstvo zdravotnictví nárok důvodným, sdělí tuto skutečnost podateli s odůvodněním svého závěru.

Nezávislá odborná komise

1. K posouzení složitých věcí může Ministerstvo zdravotnictví ustavit nezávislou odbornou komisi.

2. Členy nezávislé odborné komise jsou vždy:
a) zástupce ministerstva; zástupce ministerstva, který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je současně předsedou komise a řídí její činnost,

b) nejméně 2 zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče,

c) osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva.

Členové nezávislé odborné komise případ posuzují na základě znalosti příslušné zdravotnické dokumentace a o svém jednání pořizují zápis, který se předává Ministerstvu zdravotnictví.
Členové nezávislé odborné komise musí být nepodjatí ve vztahu k očkovanému a k poskytovateli zdravotních služeb, který očkování provedl.

Výplata náhrady újmy

1. Náhradu újmy vyplatí ministerstvo nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy žádost o poskytnutí náhrady újmy byla ministerstvu doručena.

2. V případě žádosti o poskytnutí náhrady újmy, která byla ministerstvu doručena v prvních 6 měsících ode dne nabytí účinnosti zákona, činí lhůta pro zaplacení náhrady újmy 12 měsíců ode dne, kdy byla ministerstvu žádost o poskytnutí náhrady újmy doručena. Jestliže ministerstvo z části nebo zcela požadovanou výši náhrady újmy nepřizná, bez zbytečného odkladu, nejpozději v této lhůtě žadatele o svém závěru vyrozumí.

3. Pokud ministerstvo nevyplatí náhradu újmy v požadované výši ve lhůtě výše uvedené, může se žadatel domáhat náhrady újmy u civilního soudu. Uplatnění práva na náhradu újmy u ministerstva je podmínkou pro případné uplatnění práva na náhradu újmy u soudu.

Legislativa k tématu

Rádi vám pomůžeme žádost sepsat a poradíme s výší možné náhrady. Pište nám na [email protected].