C-19 a očkování dětí COVID-19 Odškodnění Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví Bc. Josefem Pavlovicem

Místo:Praha – Ministerstvo zdravotnictví
Datum:3. březen 2022 od 13:30 hod
Přítomni:Bc. Josef Pavlovic – náměstek ministra zdravotnictví
MDDr. Bára Malíková – tajemnice NIZP
Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio
JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka
Body jednání:Očkování dětí proti C19, náhrada újmy způsobené povinným očkováním, uznávání protilátek, fungování NIZP, dobrovolné očkování proti C19
1) Očkování dětí proti covid-19

Rozalio se ptá, jaký má MZd plán ohledně očkování dětí proti C19 – bude ho doporučovat, zruší ho pro nižší věkové kategorie, nedoporučí ho?

  • Podle Rozalia by mělo být zrušeno plošné očkování a očkování proti C19 by mělo být nabízeno pouze pro rizikové děti.
  • Podle nové studie dochází k poklesu účinnosti vakcín u dětí 5-11 let za pouhých 7 týdnů: proti nákaze z 68 % na 12 %(!), proti riziku hospitalizace ze 100 % na 48 %  (Effectiveness of the BNT162b2 vaccine among children 5-11 and 12-17 years in New York after the Emergence of the Omicron Variant posted 28.2.2022. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.25.22271454v1) Možná nastal čas nutnost přehodnotit očkování pro děti, mladistvé a mladé lidi.
  • Rozalio by přivítalo ujištění, že očkování pro děti, mladistvé a mladé lidi bude do budoucna zcela bezpodmínečně dobrovolné, tedy že se znovu neobjeví restrikce pro neočkované děti a mládež.

Reakce J. Pavlovice: MZd očkování dětí vidí jako přínosné, doporučuje ho Vakcinologická společnost. MZd tak bude očkování dětí a mladistvých doporučovat, na konec prázdnin se plánuje kampaň. Očkování by mělo zůstat jako dobrovolné, změnu postoje k očkování dětí a mládeže MZd v tento moment nechystá.

Rozalio žádá o vysvětlení, z jakého důvodu MZd neakceptovalo doporučení SÚKLu, aby děti nedostávaly 3. dávku.

Reakce J. Pavlovice: Není pravda, že SÚKL nedoporučil 3. dávku dětem, SÚKL jen uvedl, že čeká na vyjádření od EMA.

Rozalio vyjádřilo obavy z opětovného zavedení restrikcí pro neočkované žáky a studenty na podzim; žáky je třeba chránit před psychickým tlakem a ve školách vytvořit bezpečné prostředí i z pohledu jejich psychiky.

Reakce J. Pavlovice: Všechna opatření stran dětí jsou zrušena a vláda chce očkování pouze doporučovat, nemá v plánu zavádět žádná další omezení pro děti ani pro nikoho jiného.

Pro očekávanou podzimní epidemii vláda vytvořila několik pracovních scénářů.

  • Scénář optimální: bude převládat varianta omikron nebo nějaká podobná. Toto je dánská predikce, ze které vláda v tento moment vychází. V takovém případě se počítá max. se zavedením nošení roušek, pokud možno na bázi dobrovolnosti.
  • Scénář katastrofický: objeví se varianta typu původního viru SARS se smrtností kolem 30 %. V takovém případě by se zaváděla přísná opatření s možností zákazu vycházení a čekalo by se na novou vakcínu a nové léky. Vakcinace by v takovém případě byla nejspíš povinná.

V tento moment nelze odhadnout, co v následujícím období, zejména na podzim, nastane. Každopádně má v současnosti jasnou představu, že by se restrikce v souvislosti s nástupem podzimní epidemie C19 zavádět neměly. S tím, že budou lidé nemocní, se počítá.

2) Dobrovolné očkování

Jedna z vládních stran (Česká pirátská strana) prosazovala ve věci očkování proti C19 pravidlo 3D – dostupnost, dobrovolnost, důvěryhodnost. I ostatní strany vládnoucí koalice před volbami deklarovaly dobrovolnost očkování.  Za dobrovolné nelze považovat očkování, které sice není formálně označeno jako povinné, ale vynucuje se nepřímými sankcemi. Rozalio apeluje na MZd, aby ve věci očkování proti C19 respektovalo dobrovolnost a v očekávané podzimní či jiné budoucí vlně epidemie restrikce vůči očkovaným nezavádělo. To se vztahuje i na tzv. výhody pro očkované, které ve skutečnosti znamenaly normální život pro očkované a segregaci neočkovaných. Současné poznatky o dostupných vakcínách nedávají žádný důvod ke zvýhodňování očkovaných a k faktickému trestání neočkovaných.

Reakce J. Pavlovice: Jak již bylo řečeno k bodu 1., MZd zrušilo všechny restrikce a nemá v plánu je zavádět, pokud si to ovšem nevyžádá velmi závažná situace.

3) Uznávání protilátek

Česká pirátská strana i ostatní strany vládnoucí koalice před volbami deklarovaly záměr uznávat protilátky proti C19 jako alternativu očkování v rámci covid certifikátů. Rozalio se ptá, jak MZd pod vedením prof. Válka, který byl jedním z těch, kteří uznávání protilátek slibovali, na uznávání protilátek pracuje?

Reakce J. Pavlovice: Ohledně metodiky pro uznávání protilátek dlouho nepanovala shoda. Bez metodiky by nešlo protilátky pro účely bezinfekčnosti zavést. Každá laboratoř má jiné metody a pracuje s jinými hodnotami, to bylo třeba sjednotit.  Shoda byla ohledně délky uznávání protilátek – ta měla být obdobná jako u potvrzení o prodělání nemoci v závislosti na pozitivním PCR testu, tedy 180 dní. Ty by se počítaly od laboratorně zjištěných protilátek. Vláda byla připravená k tomuto kroku přistoupit, přestože by takový záznam do covid certifikátu měl význam jen v rámci ČR; protilátky se totiž uznávají jen ve Švýcarsku. Situace se změnila v důsledku varianty omikron – opatření byla zrušena a testování protilátek samo o sobě nemá smysl, navíc je velmi nákladné. MZd nemá v úmyslu přinejmenším v nejbližší době žádné restrikce zavádět, a proto byla otázka protilátek odložená. Kdykoli se k ní však lze vrátit.

4) Fungování NIZP

(Národní institut pro zvládání pandemie https://www.mzcr.cz/nizp/)

  • O činnosti NIZPu nejsou veřejně dostupné žádné informace, nejsou zveřejňovány zápisy z jednání ani stanoviska – zápisy by MZd mělo zveřejňovat na svém webu.
  • Podle informací Rozalia různí členové NIZP vypracovali k řadě otázek zásadní disentní stanoviska, o nichž nebyla veřejnost ze strany NIZP ani MZd informována, v zápisech zasedání komise nebyly některé oponentní názory uvedeny.  Tato stanoviska nebyla ze strany NIZP ani MZd využita. K nahlédnutí jsou na stránkách SMIS – Sdružení mikrobiologů., imunologů a statistiků https://smis-lab.cz/category/cinnost-v-nizp/.

Reakce J. Pavlovice: Zápisy jednání sekcí NIZP budou zveřejňovány na webu MZd. Členové sekcí dosud neschválili své jednací řády, na jejichž základě pak mohou být zápisy sekcí NIZP zveřejňovány. Celý proces je téměř dokončen, zápisy z jednání se brzy objeví veřejně.

V zápise se objevují i názory členů jednotlivých sekcí, ovšem sekce rozhoduje většinou svých členů. Závěry pak projednávají vedoucí sekcí s vedením MZd. Jen některé návrhy NIZP jsou realizovány; ty, které nejsou uskutečnitelné v praxi, nikoli.  

Mezi disentními stanovisky byly dvě otázky, které jsou opravdu zásadní:

1. Stanovení epidemického prahu. Od r. 2020 se vše podřizuje epidemii, aniž by byly definovány parametry epidemie v případě C19. Bez stanovení epidemického prahu nevíme, kdy epidemie začíná a kdy končí. Tak např. v létě 2021 byla sedmidenní incidence 11 na 100 tis. obyvatel a opatření byla vydávána, jako by zde byla epidemie. (Ačkoli víme, že epidemický práh je u různých nemocí různý, jen pro srovnání – epidemie v případě chřipky se vyhlašuje, dosáhne-li počet nemocných /nikoli jen pozitivně testovaných, nýbrž skutečně nemocných, tedy symptomatických/ 1600 na 100 tis. obyvatel). V létě 2021 byl tedy počet osob vedených jako nemocných s C19 na 100 tisíc obyvatel méně než stokrát nižší, než by se vyžadovalo v případě chřipky. Současně byl v létě 2021 cca 100x nižší výskyt pozitivně testovaných, než tomu bylo na vrcholu epidemie v březnu 2021. Přesto jsme tu stále měli epidemii, protože nebyl stanoven epidemický práh.

2. Volnost lékařů při stanovení kontraindikací očkování. V případě C19 je systém nastaven tak, že si lékař musí vybrat z několika málo možností nastavených v ISIN. Je však vždy na lékaři, aby posoudil zdravotní stav, eventuálně jiné okolnosti v případě individuálního pacienta a vhodnost očkování v jeho konkrétním případě. Poskytování lékařské péče lege artis individualizaci přístupu přímo vyžaduje (§ 28 odst. 2 ve spojení s § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Tak, jak je systém v současnosti nastaven, projevuje nedůvěru lékařům. Pokud by se mělo poskytování zdravotní péče ubírat tímto směrem, místo lékařů bychom mohli používat nekvalifikované pracovníky, kteří by uměli vyplňovat dotazník, nebo rovnou stroje.

Reakce B. Malíkové: O návrhu skupiny, která předložila svou představu o stanovení epidemického prahu se jednalo. NIZP došel k závěru, že epidemický práh nelze stanovit na základě jednoho parametru – tak, jak tato skupina navrhovala.

Reakce J. Pavlovice: Pokud ISIN v současnosti neumožňuje zapsat jinou než pevně danou kontraindikaci očkování, není problém tuto skutečnost napravit a do systému doplnit kolonku „jiné“, kterou bude možné zvolit v případě jiných, ve zdravotní dokumentaci zaznamenaných kontraindikací.

5) Náhrada újmy způsobená povinným očkováním a očkováním proti covid-19

Na projednání tohoto bodu již nezbyl čas, další schůzka především k problematice odškodnění je domluvena na 7. 4. 2022 od 13:30 hod.

Zástupkyně ROZALIA přislíbily do termínu příští schůzky dodat některé podklady a návrhy, jak současnou situaci řešit

J. Pavlovic na závěr uvádí, že je s problematičnosti situace ohledně odškodnění zhruba obeznámen a je si vědom toho, že pro změnu podmínek pro odškodnění újmy po očkování je třeba změnit zákon. I kdyby však MZd vypracovalo v blízké budoucnosti návrh zákona, než by tento návrh prošel celým legislativním procesem, trvalo by to alespoň rok. Co by MZd mohlo ve prospěch osob poškozených očkováním upravit snadněji, je prováděcí vyhláška. Ta se však netýká újmy po očkování proti C19, tam je třeba nejdřív změnit zákon.

Rozalio na závěr poznamenává, že je třeba konat rychle, protože poškozeným běží promlčecí lhůty.