Zápisy ze schůzek Odškodnění

Zápis ze schůzky s náměstkem ministra zdravotnictví JUDr. Radkem Policarem

Místo:Praha – Ministerstvo zdravotnictví
Datum:14. únor 2022 od 15:15 hod.
Přítomni:– JUDr. Radek Policar – náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo
– Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio
– JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka
Body jednání:Připomínky k uplatňování náhrady újmy způsobené očkováním

Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, vešel v platnost 24. 3. 2020. Rozalio iniciovalo schůzku za účelem poskytnutí zpětné vazby k zákonu Ministerstvu zdravotnictví na základě nasbíraných zkušeností z terénu po téměř 2 letech platnosti zákona, a to zejména ve vztahu k nároku na odškodnění v případě újmy způsobené očkováním. V této souvislosti mělo MZ získat informace také o aktuálních otázkách odškodňování újmy po očkování proti covid-19.

1) Zvlášť závažná újma

Projednáváno:

V zákoně je uvedeno: „Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování,…dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním…“

Pojem „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ ovšem není v zákoně definován, při poskytování náhrad se tedy bude vycházet z judikatury. Tento pojem je v judikatuře použit pouze ve spojení s odškodněním sekundárních obětí a rozumí se jím ta nejtěžší zdravotní poškození, jako jsou kómatické stavy, závažná postižení mozku či ochrnutí výrazného rozsahu, tedy následky srovnatelné s usmrcením.

V důsledku tohoto chápání pojmu „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ tak MZ nebude v konečném důsledku odškodňovat nikoho.

Podrobnější vysvětlení: „Zvlášť závažné ublížení na zdraví očkovaného“ je pojem, který není nijak definován, ale je Nejvyšším soudem vykládán velmi přísně. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 25 Cdo 4210/2018, pod tento pojem nelze podřadit ani těžká vnitřní zranění, po kterých osoba upadla na 3 týdny do bezvědomí a byla 6 měsíců upoutána na lůžku bez možnosti pohybu, což orgány činné v trestním řízení vyhodnotily jako těžkou újmu na zdraví. Podle Nejvyššího soudu musí být následky natolik vážné, aby osobu vyřazovaly z většiny sfér společenského uplatnění.

Reakce JUDr. Policara:

MZ odškodňuje podle zákona! Zákon byl upraven poslanci a senátory do tohoto znění, a tak MZ nemůže postupovat jinak. MZ navrhovat úpravy zatím nehodlá. Případné úpravy zákona by MZ navrhlo až za 3–5 let, kdy se zákon dostatečně prověří v praxi. JUDr. Policar přiznal, že podmínka pro uplatnění náhrady újmy způsobené povinným očkováním i očkováním proti covid-19 je velmi přísná, ale zopakoval, že žijeme v právním státě, a není tedy možné postupovat jinak než v souladu se zákonem.

Reakce Rozalio:

Zástupkyně Rozalia žádaly, aby MZ navrhlo úpravu dříve, protože poškozeným běží promlčecí lhůta a po jejím marném uplynutí se jejich případné nároky promlčí a oni zůstanou neodškodnění.

Reakce JUDr. Policara:

MZ odškodňuje podle zákona! Chce-li Rozalio zákon upravit, musí si najít poslance a senátory, které o potřebě změny zákona přesvědčí, a poslance, kteří změnu zákona navrhnou a coby poslanecký návrh předloží Parlamentu.

Reakce Rozalia:

Zástupkyně Rozalia žádaly o ujištění, že v případě, že by se Rozaliu podařilo poslance a senátory o potřebě změny zákona přesvědčit, MZ tuto změnu podpoří.

Reakce JUDr. Policara:

To Rozaliu nemůže slíbit, dosud o tomto tématu s ministrem nejednal. Nicméně přislíbil o nastíněném problému ministra informovat.

2) Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

Projednáváno:

Dlouho očekávaná úprava je nakonec nedostatečná, v příloze je obsažen jen úzký výčet diagnóz. Časové intervaly pro manifestaci NÚ jsou u některých poškození krátké, přestože i SÚKL udává mnohem delší intervaly, kdy se mohou NÚ po očkování objevit.

V době přípravy vyhlášky bylo přislíbeno, že se na tvorbě vyhlášky bude podílet širší panel odborníků, pravděpodobně se však MZ řídilo pouze doporučením České vakcinologické společnosti.

Reakce JUDr. Policara:

Odborný panel proběhl, MZ to zadalo odborným garantům, tj. České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Kdo v tomto panelu odborníků byl a nakolik byla odborná diskuse nad vyhláškou podrobná, p. Policar neví, je to záležitost odborná, tedy nepřísluší laikům ji hodnotit. MZ považuje znění vyhlášky včetně přílohy za dostatečně odborně vyhodnocené, v důvodové zprávě k vyhlášce je dostačující vysvětlení.

JUDr. Policar přislíbil, že MZ Rozaliu poskytne informace o tom, kdo konkrétně na vyhlášce pracoval, a přislíbil, že Rozaliu poskytne kontakt na pracovní skupinu MZ, která má otázku stanovení přílohy vyhlášky v gesci.

3) Požadavek vyčíslení částky po žadateli, otázka zpracování žádosti žadatelem

Projednáváno:

Rozalio si je vědomo toho, že tato podmínka vyplývá ze zákona, přesto se jedná o něco, co by bylo potřeba změnit tak, aby vyčíslení provádělo MZ. Pro poškozené, většinou obyčejné osoby bez právního vzdělání, je prakticky nemožné požadovanou náhradu vyčíslit, jelikož se jedná o velice složitý výpočet, který pro účely soudního řízení zajišťuje znalec. Žadatel by musel sehnat znalce (ani to není snadné) a za znalecký posudek zaplatit nemalou částku bez jistoty, že mu bude náhrada poskytnuta, a že se mu tedy náklad na znalce vrátí. Většina poškozených je dlouhodobě v pracovní neschopnosti, a nemají tedy na zaplacení znalce prostředky.

Pro žadatele je porozumění požadavků MZ složité. V době přípravy zákona č. 116/2020 Sb. MZ hovořilo o záměru poskytnout odškodnění ve smyslu apelu Ústavního soudu. Proces žádání o odškodnění měl být zjednodušený, aby mohlo dojít ke skutečnému naplnění převzetí odpovědnosti státu za újmu způsobenou povinným očkováním (v případě očkování covid-19 se původně mluvilo o pozitivní motivaci).

Reakce JUDr. Policara:

Je to standardní postup při žádosti o odškodnění újmy, s tím MZ žadatelům pomoci nemůže.

Reakce Rozalia:

Toto není zcela standardní žádost o odškodnění. Jedná se o odškodnění za zákrok, který stát ukládá rodičům dětí jako povinnost, a to jak pod finanční sankcí, tak pod sankcí vyloučení dítěte z dětského kolektivu (u pravidelného očkování dětí). V případě očkování proti covid-19 se jedná o odškodnění za zákrok, který byl nepřímo vynucován vyloučením neočkovaných z běžného života, takže se prakticky jednalo o povinné očkování.

Reakce JUDr. Policara:

Nelze jinak než toto požadovat, náklady na znalecké posudky a eventuální právní služby spojené s uplatněním nároku na náhradu újmy by mohly žadatelům poskytnout třeba nějaké neziskové organizace.

Co se týče nesrozumitelnosti požadavků MZ, Rozalio může JUDr. Policarovi předložit konkrétní příklady toho, s čím si žadatelé nevědí rady, a MZ se vynasnaží problematické body lépe vysvětlit.

4) Nezávislá odborná komise, která by měla projednávat složitější případy náhrady újmy

Projednáváno:

Rozalio se dotázalo na personální složení této komise.

Reakce JUDr. Policara:

Komise nebyla zatím ustavena, doposud to nebylo potřeba, neobjevila se žádost, která by posouzení potřebovala.

5) Roční souhrn žádostí

Projednáváno:

Požadavek Rozalia na zveřejňování přijatých žádostí a jejich posouzení ze strany MZ (výsledek vyhodnocení, o jakou částku bylo žádáno, jaká výše případně byla přiznána, o jaké NÚ/ poškození se jednalo, zda rozhodovala komise).

Reakce JUDr. Policara:

MZ souhrn připraví a zveřejní cca do poloviny roku 2022. Od prvního zveřejnění bude tento přehled průběžně doplňovat.

6) Odškodnění smrti pro očkování proti covid-19

Projednáváno:

Zákon č. 569/2020 Sb. neobsahuje odškodnění sekundárních obětí v případě úmrtí v souvislosti s očkováním proti covid-19. Rozalio požádalo, aby MZ navrhlo novelu zákona, která by učinila nároky na odškodnění újmy v důsledku povinného očkování a očkování proti covid-19 souměrnými. Současná úprava není spravedlivá.

Reakce JUDr. Policara:

S odškodněním sekundárních obětí MZ nepočítá, ani to nevidí jako potřebné. JUDr. Policar o žádném zemřelém po očkování neví, podle jeho názoru tedy ani zřejmě neexistují pozůstalí, kteří by mohli nárok uplatnit, i kdyby byl v zákoně zaveden.

Reakce Rozalia:

SÚKL registruje cca sto šedesát nahlášených úmrtí po očkování proti covid-19.

Reakce JUDr. Policara:

To jsou pouze podezření na úmrtí, nikoliv prokázaná úmrtí související s očkováním proti covid-19.

Závěr:

  • JUDr. Policar přislíbil informovat ministra i příslušné úředníky o proběhlé schůzce s Rozaliem, včetně připomínek a návrzích Rozalia.
  • JUDr. Policar přislíbil, že MZ Rozaliu poskytne informace o tom, kdo konkrétně na vyhlášce č. 483/2021 Sb. pracoval, a přislíbil, že Rozaliu poskytne kontakt na pracovní skupinu MZ, která má otázku stanovení přílohy vyhlášky v gesci.
  • MZ připraví a zveřejní souhrn informací o žádostech o odškodnění újmy po očkování cca do poloviny roku 2022. Od prvního zveřejnění bude tento přehled průběžně doplňovat.
  • Rozalio může JUDr. Policarovi předložit konkrétní příklady toho, s čím si žadatelé při podávání žádosti nevědí rady, a MZ se vynasnaží problematické body lépe vysvětlit v manuálu pro žadatele na svém webu.