Legislativa Naše články a stanoviska

Připomínkujeme návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví novelizuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to zejména z důvodu zavedení Státní hygienické služby. Návrh jsme přečetli, zkonzultovali s advokáty a ač nejsme oficiální připomínkové místo, zaslali jsme na MZ e-mailem naše připomínky a požádali o jejich zapracování. Materiál k novelizaci zákona, aktualizace a připomínky všech oficiálních míst najdete ZDE.

Naše připomínky:

Připomínky k materiálu s názvem:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 Připomínky
ROZALIO, z. s.        Úvod   
Zásadní připomínka:

K § 53 ohledně povinností nakažených osob – považujeme za problematické, že se navrhuje stanovovat onemocnění prováděcím právním předpisem namísto současné úpravy, kdy jsou onemocnění vyjmenovaná přímo v zákoně. Jde o zásadní zásahy do práv osob a ty by měly být upraveny zákonem, ne vyhláškou ministerstva. Není nijak prokázáno, že by dosavadní znění zákona, které stanoví konkrétní nemoci, bylo problematické tak, aby se to muselo nahrazovat prováděcím předpisem, který neposkytuje občanům ochranu před neodůvodněnými omezeními. Toto je patrné u stanovování povinných očkování, které ministerstvo stanoví prováděcím předpisem a ani neodůvodní, na základě jakých analýz a jakých poznatků jsou jednotlivé nemoci v prováděcím předpise uvedeny. Jde o netransparentní a nežádoucí přístup, který je i v rozporu s praxí vyspělých západních zemí, které mají nějaká očkování povinná, ale vždy je stanoveno zákonem, které nemoci se týká (Itálie, Francie…).

§ 80 a § 82 – novela zákona zavádí Státní hygienickou službu a dává jí určité pravomoci, ale není již řešeno, jak jsou vůči možným nepřiměřeným nařízením chráněni občané. Je potřeba se poučit z doby covidu, kdy Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost mnoha mimořádných opatření, ale spousta žalob občanů byla odmítána z formálních důvodů, tedy se musí myslet na účinnou ochranu práv občanů v případě nařizování mimořádných opatření, která zasahují do základních lidských práv a svobod. Pandemický zákon pozbyl účinnosti, ale byla v něm zakotvena soudní ochrana, kde bylo například uvedeno: „Pozbylo-li mimořádné opatření platnosti v průběhu řízení o jeho zrušení, nebrání to dalšímu postupu v řízení, a to i bez změny návrhu. Dojde-li soud k závěru, že mimořádné opatření nebo jeho části byly v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že mimořádné opatření nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem, v rozsudku vysloví tento závěr.“ Teď to nikde ošetřeno není.

Odst. 7 a 8, § 80 – Chybí ošetření možných konfliktů zájmů členů Rady vlády pro veřejné zdraví a Ústřední epidemiologické komise. Toto je reálný problém z minulosti i ze současnosti. Je třeba efektivně zajistit, aby osoby, které budou v takových orgánech, byly důvěryhodné a bez konfliktu zájmů.

§ 47 a § 79 – co se týče nahlížení do registru obyvatel v souvislosti s očkováním, tak je v důvodové zprávě uvedeno: „Přidáním tohoto odstavce dochází k definování účelu zpracování stanoveného rozsahu údajů nezbytných pro plnění výkonu státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví týkající se pravidelného nebo zvláštního očkování.“ Pravomoc nahlížet do registru jsme nenašli ani v zákoně o základních registrech, ani v kontrolním řádu, ani v současném zákoně o ochraně veřejného zdraví. Pokud je to nová pravomoc, která zasahuje do soukromí obyvatel, pak by měla být velmi pečlivě odůvodněna její nutnost. Požadujeme tedy náležité odůvodnění.
 
Připomínka: Novela zákona se nezabývá problematikou organizace škol v přírodě a zotavovacích akcí. Ovšem organizace těchto aktivit je v praxi problematická z důvodu nejasného výkladu znění zákona, a to v části účasti dětí bez řádného očkování. Je to reálný problém, který působí potíže školám, organizátorům i dětem. Vznikají dezinterpretace, co je  zotavovací akce a co je škola v přírodě, jasný názor na to nemají ani samotné instituce MZd, MŠMT a KHS. Výklad zákona různých institucí najdete v článku zde: https://rozalio.cz/v-nekterych-skolach-nemohou-deti-bez-radneho-ockovani-na-lyzak-v-jinych-ano-muze-za-to-chaoticke-zneni-zakona/  

Problém souvisí s novelizovaným zákonem, tedy navrhujeme, aby se znění také upravilo. Konkrétně navrhujeme tuto úpravu:

§ 9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(1) Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat jen dítě, které
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. V případě zotavovací akce tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).
 
Závěr   Prosíme o zapracování těchto připomínek. 

V Praze dne 10. ledna 2024

Vypracoval: Martina Suchánková               Podpis: ……………………………