Naše články a stanoviska Školky, ŠVP a ZA

V některých školách nemohou děti bez řádného očkování na lyžák, v jiných ano. Může za to chaotické znění zákona

Na jaře letošního roku se to v poradně Rozalia začalo hemžit dotazy na možnost účasti ne(do)očkovaného dítěte na škole v přírodě, lyžáku a dalších výjezdových akcích školy. Legislativa dříve zakazovala přijmout dítě bez řádného očkování na školu v přírodě, ovšem v roce 2020 byl zákon o ochraně veřejného zdraví novelizován a toto omezení bylo zrušeno. Bohužel to bylo v době covidu, kdy se výjezdové akce škol nekonaly, a tak úpravu zákona zaznamenal jen málokdo. Letošní školní rok, kdy školy zase začaly pořádat výjezdové akce, nám ukázal, že mnozí ředitelé o změně neví nebo se v ní minimálně neorientují. Jenže se jim nelze divit.

V mnohých případech jsme v naší poradně pomohli rodičům, potažmo ředitelům škol, jednoduchou radou, že účast dítěte na ŠVP, resp. akci pořádané školou, je nyní bez omezení, a tak mohli odjet všichni spolužáci.

Občas se však stalo, že komunikace nešla tak hladce. Ředitel jedné školy nechtěl přijmout dítě na lyžařský výcvik, raději se obrátil s dotazem na krajskou hygienickou stanici (KHS), na kterou akci hlásil. Ta mu odpověděla, že není možné na tuto akci přijmout dítě bez potvrzení o očkování. No, to byla nadmíru překvapivá odpověď! Proto se rodiče obrátili ještě na ministerstvo školství (MŠMT), odkud dostali informaci, že jejich dítě na školu v přírodě odjet může!

Radka Slováková, ministerská radová MŠMT: „…účast neočkovaného dítěte na „škole v přírodě“ pořádané na dobu delší než pět dnů je legitimní a v souladu s platnou legislativou.“

V čem byl tedy problém? Ten jsme rozklíčovali až další korespondencí s KHS. Ředitel školy nenahlásil lyžák jako školu v přírodě, ač byla tato akce součástí výuky, ale jako zotavovací akci.

„Vážená paní magistro, pořádající osoba (Základní škola Město, Ulice 1) ohlásila dne 7. 2. 2023 (zaevidováno pod č.j.: KHSXX 00000/2023/YYY-ZZ) v souladu s § 8 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Krajské hygienické stanici XXX kraje se sídlem v YYY jako zotavovací akci ve smyslu § 8 odst. 1 tohoto zákona (jejímž účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, získat specifické znalosti nebo dovednosti), akci pořádanou na Horské chatě xxx. Dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví může pořádající osoba na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaza imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

Ukázalo se, že změna legislativy zapříčinila výkladový chaos. Přitom při novelizaci byl záměr poslanců umožnit všem dětem účast na školních výjezdech bez omezení zcela jasný:

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO): „…tuto úpravu podporuji, pokud jde o školy v přírodě, to znamená zde se domnívám, že není nutné trvat na současné podmínce v zákoně, protože tyto pobyty trvají krátkou dobu. Je to jasně definovaný kolektiv, který je pohromadě celý školní rok, a provozované aktivity jsou méně fyzicky náročné.“  

Poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL):Nicméně určité pokrytectví, které máme v současném znění zákona, týkající se právě účasti dětí na zotavovacích akcích v některých předškolních zařízeních, považujeme spíše proti očkování, proti tomu, aby rodiče věřili a měli důvěru v to, že očkování funguje.“  

Zákon č. 258 byl upraven a nyní má toto znění:

§ 8 Škola v přírodě a zotavovací akce
(1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Pro účely účasti na zotavovací akci se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let. Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.

§ 9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(1) Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat jen dítě, které
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Potřebovali jsme jasný výklad, doptali jsme se proto ještě jednou MŠMT, jak je to se ŠVP a zotavovací akcí pořádanou školou. Podle nás v Rozaliu z nového znění zákona vyplývá, že jakákoli výjezdová akce školy ve školním roce naplňuje definici školy v přírodě, kam mohou jezdit děti bez omezení; tedy zotavovací akci, kde podmínka řádného očkování pro účast dětí stále trvá, škola vůbec nepořádá. Naše převeliké překvapení nastalo, když nám ministerská radová Radka Slováková podala jiný výklad zákona, než v předchozí odpovědi:

„…Pokud bude 30 a více žáků, pak se jedná o zotavovací akci. Pokud jich bude do 30, pak jako ŠVP. ŠVP je typ zotavovací akce, pokud naplňuje její definici dle zákona o ochraně veřejného zdraví: „Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Pro účely účasti na zotavovací akci se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let. Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.“

Místo vyjasnění situace se objevovaly další komplikace. Snažili jsme se najít východisko, a proto jsme obeslali další orgány s dotazy na rozdíl mezi ŠVP a ZA pořádané školou.

Vcelku jasně nám odpověděly dvě KHS :

KHS Jihomoravského kraje: Pokud by existovala možnost pořádání ZA školou, tak rozdíl mezi ZA a ŠvP:

ZOTAVOVACÍ AKCE
* pořádající osoba (škola) musí splnit požadavek § 8 odst. 2), 3), 4)
* podmínky účasti dětí – musí splnit požadavek § 9 
DĚTI MUSÍ BÝT OČKOVÁNY

ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA DOBU DELŠÍ NEŽ 5 DNŮ
* pořádající osoba (škola) musí splnit požadavek § 8 odst. 3), 4)
* podmínky účasti dětí – musí splnit požadavek § 9 odst. 1), 3)
DĚTI NEMUSÍ BÝT OČKOVÁNY

3) ŠvP DO 5 DNŮ
* pořádající osoba (škola) nemusí splňovat nic – neposílají ohlášení na příslušnou KHS
* podmínky účasti dětí – nemusí nic dokládat (nemusí splňovat požadavky § 9 odst. 1), 3)
DĚTI NEMUSÍ BÝT OČKOVÁNY

To, co škola nahlásí, tím se KHS řídí.“  
KHS Pardubického kraje:
K učiněným dotazům KHS sděluje:
Ad 1) Školy v průběhu školního roku ohlašují na KHS zotavovací akce. Zotavovací akce je definována v § 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z této definice neplyne, že by nemohla být pořádána ve školním roce. Jinými slovy řečeno její konání není v průběhu kalendářního roku nijak omezeno či časově ohraničeno (např. na období školního roku, prázdnin apod.).

Ad 2) Definice zotavovací akce a školy v přírodě je uvedena v § 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z této definice vychází pořádající osoba (škola) při určení (rozlišení), zda se jedná o zotavovací akci nebo školu v přírodě.

Ad 3) KHS primárně vychází z presumpce správnosti údajů v ohlášení, učiněném pořádající osobou (školou), pokud se neprokáže opak (při provedení státního zdravotního dozoru v místě konání).

Bohužel zásadní otázka zůstala bez odpovědi: jak ředitelé škol mají vyhodnotit povahu té či oné akce a podle čeho se mají rozhodnout při ohlašování akce na KHS? Existuje zotavovací akce školy nebo jsou všechny akce pořádané školou ve školním roce vždy školou v přírodě? Jaký je mezi nimi tedy rozdíl? Pro rodiče, ředitele a hlavně děti je zásadní, že na ŠVP mohou jet všechny bez rozdílu, zatímco na ZA jen ty s potvrzením.

Zeptali jsme se tedy Ministerstva školství, zda škola může vůbec pořádat zotavovací akci, případně jak mají ředitelé škol poznat, o jaký druh akce jde. MŠMT nám odpovědělo následovně:

Škola může pořádat jak zotavovací akci, tak školu v přírodě. Podle definice, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, platí:

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Pro účely účasti na zotavovací akci se za dítě ve věku do 15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let.

Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.

Z toho vyplývá, že některé pobyty mohou být pouze školou v přírodě (např. při délce do 5 dnů nebo počtu do 29 žáků), jiné pouze zotavovací akcí (typicky akce konané o prázdninách), další mohou zároveň splňovat podmínky obou definic.
Z toho pak lze vyvodit, která další ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, případně prováděcí vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, musí konkrétní akce splňovat.

Nám z toho vyplývá, že úmysl zákonodárců  z roku 2020 umožnit všem dětem účastnit se výjezdových akcí školy se částečně minul účinkem. Změna zákona proběhla, avšak aplikace v praxi je nejasná. Je potřeba to změnit!

Edit 22. února 2024:
V průběhu času se nám podařilo získat další dvě vyjádření k této problematice.

KHS Středočeského kraje:
„Zákon 258 dnes v § 8 odst. 1 definuje školu v přírodě (ŠvP) jako „zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola“.  Povinnosti, které pak zákon 258 stanoví pro organizátora školy v přírodě, jsou odlišné pro ŠvP trvající do 5 dnů a ŠvP trvající déle jak 5 dnů. V případě pobytu delším jak 5 dnů je to například ohlašovací povinnost a další povinnosti stanovené například v § 8 odst. 3,4 a dále v § 9, 10, 11.
 
Požadavky stanovené na organizátora ŠvP trvající déle jak 5 dnů opravdu téměř kopírují požadavky stanovené tímto zákonem na zotavovací akce (ZA), ovšem s jednou podstatnou výjimkou, a to je právě požadavek na očkování dětí.
Dle § 9 odst. 1 může být na ZA a ŠvP na dobu delší než 5 dnů vysláno jen dítě, které je zdravotně způsobilé, nejeví známky akutního onemocnění, nepřišlo ve 14 dnech před odjezdem do kontaktu s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy nebo osobou , které byla nařízena karanténa.
 
Pouze pro ZA pak platí ještě jedna podmínka, stanovená v § 9 odst.  2 zákona 258, a to, že pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že ŠvP – tedy akce pořádané školou bez přerušení vzdělávání, která bude probíhat po dobu delší než 5 dnů, se může Váš syn zúčastnit, ač není řádně očkován. Nemůže se ale zúčastnit zotavovací akce, která bude probíhat v době školních prázdnin, tedy v době mimo vzdělávání.
Mgr. Bc. Radka Slováková, ministerský rada, MŠMT:

„…škola nemůže během období školního vyučování přerušit vzdělávání a pořádat zotavovací akci. Ale to nevyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, ale ze školského zákona a z principu organizace školního roku.“