Vzory dokumentů

Vzor výzvy k vrácení neoprávněně vyžádané úhrady za povinné očkování

Níže nabízíme rodičům, kteří uhradili odložené povinné očkování (hexavakcínu nebo MMR vakcínu), vzor výzvy k vrácení úhrady. Tento dopis doporučujeme zaslat dětskému lékaři a vyzvat ho k plnění. Odmítne-li vrátit uhrazenou částku, požádejte jej o písemné odůvodnění a s tímto se pak obraťte na zdravotní pojišťovnu. Pro následné jednání s pojišťovnou připravujeme další dokument – předžalobní výzvu.

Již dvěma rodinám se díky naší pomoci podařilo dostat své peníze zpět. Další případy jsou v jednání. Potřebujete-li pomoci, obraťte se na [email protected].

Vzor zpracovaný spolkem Rozalio ve spolupráci s advokátkou Zuzanou Candigliota
(www.rozalio.cz; www.candigliota.cz)

Monika Nová, Jan Nový
zákonní zástupci Martina Nového, nar. 20. ledna 2016
všichni trvale bytem Masarykova 10, 695 01  Hodonín

MUDr. Jana Svobodová
Uliční 205
756 04  MĚSTO


V Hodoníně dne 18. června 2018


Výzva k vrácení neoprávněně vyžádané úhrady za povinné očkování


Vážená paní doktorko,

dne 4. února 2018 jsme Vám v hotovosti uhradili za povinné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím vakcínou Priorix poplatek ve výši 666,- Kč. Očkování bylo provedeno v termínu pozdějším, než určuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, a to z důvodu našeho svědomí a přesvědčení o nejlepším zájmu našeho dítěte.

Podle § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění se z veřejného zdravotního pojištění hradí „očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví“. Podle § 11 odst. 1 písm. d) téhož zákona nesmí poskytovatel za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu.

V zákoně není pro úhradu očkování stanovena podmínka provedení očkování v termínu stanoveném vyhláškou o očkováním proti infekčním nemocem. Podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20091/2018-1/DZP ze dne 16. května 2018 má být očkování hrazeno až do věku dítěte, který odpovídá indikačním podmínkám použitého očkovacího přípravku (v souladu s SPC), což v případě našeho dítěte bylo splněno. Na základě tohoto stanoviska byl ke dni 1. června 2018 vydán metodický postup k vykazování očkování, kde je stanoveno, že pravidelné očkování se hradí i mimo termíny stanovené vyhláškou.

Upozorňujeme na to, že znění zákona bylo shodné i před vydáním stanoviska Ministerstva zdravotnictví a před aktualizací metodického postupu, proto od Vás neměla být vyžadována úhrada ani dříve, tedy v době očkování našeho dítěte.

Očkování jsme uhradili v dobré víře, že ji požadujete v souladu se zákonem. Ve skutečnosti jste úhradu požadovala bez právního důvodu, proto Vás vyzýváme k vrácení tohoto plnění na náš bankovní účet č. 25868159/0001 do 15 dnů od přijetí této výzvy.


S pozdravem
Monika Nová, Jan Nový
zákonní zástupci