Vzory dokumentů COVID-19 Naše články a stanoviska

Odmítnutí nošení roušky/respirátoru dítětem ve škole

S žádostmi o radu, jak řešit vynucování očkování, testů a roušek ve školách, se na Rozalio obrátilo mnoho rodičů. Proto nyní zveřejňujeme vzor pro oznámení o nenošení roušky dítětem v prostorách školy.

Zásadní je, že škole nehrozí žádný postih za to, že dítě nemá nasazenou roušku. Nikdo z učitelů a zaměstnanců školy tedy nemusí mít strach a může nechat dítě dýchat. Zároveň nikdo nemůže dítěti roušku nutit či dokonce nasazovat!

Vzor doplňte o své údaje a předejte jej vedení školy/pošlete doporučeně poštou.


Vaše jméno
Vaše adresa

Název školy
Adresa školy

V xxxxx dne xxxxx

Oznámení o nenošení ochrany dýchacích cest naším dítětem v prostorách školy

Vážená/ý paní/e ředitelko/li,

tímto Vám oznamujeme, že nesouhlasíme s tím, aby dcera/syn xxx ve škole používal/a ochranný prostředek dýchacích cest, a to ani krátkodobě, ani při pohybu ve společných prostorách uvnitř školy.

V době, kdy situace v České republice neodpovídá situaci ani epidemie, ani pandemie, je vyžadování nošení roušek či respirátorů neodůvodněné a (nejen pro děti) zdraví škodlivé.

Naše dcera/syn je zdravé dítě a kdyby jevil/a známky onemocnění, ponecháme ji/ho samozřejmě v domácím prostředí. Nošení roušky nebo respirátoru pro ni/něj představuje zdravotní riziko, jako rodiče máme za povinnost řádnou péči o dítě, a tak ve své podstatě nemůžeme souhlasit se zdraví škodlivým opatřením pro naši/našeho dceru/syna. Naše svědomí takový souhlas nepřipouští.

Důkazů a studií ohledně škodlivosti a zbytečnosti nošení roušek je velké množství. Některé poukazují na to, že hladina oxidu uhličitého pod rouškou se už po pár minutách používání dostává několikanásobně nad mezní hodnotu pro neškodné množství oxidu uhličitého uvnitř místnosti, a jak je toto „dýchání“ v roušce pro zdraví škodlivé. Jiné dokladují, že rouška či respirátor mají „účinnost” jen několik desítek minut a při sundávaní a opakovaném nasazování, což je u dětí častý jev, se teoretická ochrana zcela vytrácí.

Rádi bychom ujistili školu, resp. ředitele/ku, že naším rozhodnutím není nijak ohrožen/a, protože ředitel/ka školy nenese odpovědnost za situaci, kdy žák nepoužívá ve škole ochranu dýchacích cest!

Toto jsou závěry z KHS Olomouckého kraje i KHS Libereckého kraje, které vyplynuly z kontrol na školách.

Tyto závěry považujeme za zcela zásadní pro všechny pracovníky školy, nemusí se obávat svého postihu, když dítě či dospělý v budově školy nemá ochranu horních cest dýchacích. Odmítnutí této ochrany je odpovědností každého jednotlivce.

Žádáme, aby dcera nebyla pedagogickými pracovníky ani dalšími pracovníky školy vyzývána k nošení roušky či respirátoru.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

S úctou

matka a otec

(1) Při kontrolní činnosti v Základní škole a Mateřské škole Troubky pracovnice KHS Olomouckého kraje zjistily dne 29. 4. 2021, že někteří žáci neměli během pobytu ve škole nasazený žádný ochranný prostředek dýchacích cest. Tyto skutečnosti v rámci protokolu o kontrole pouze zaprotokolovaly, avšak nevyvodily z tohoto zjištění žádné závěry v podobě zjištěného nedostatku ze strany kontrolované osoby, neboť vycházely z toho, že kontrolovaná osoba (škola, ředitel) nenese odpovědnost za situaci, kdy si žák v rozporu s příslušným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví (MZ) nenasadí ochranný prostředek dýchacích cest na místě, na kterém je pobyt a pohyb bez ochrany dýchacích cest zakázán. KHS v této souvislosti rovněž upozorňuje, že zjištění nenošení příslušného ochranného prostředku dýchacích cest částí žáků na místě kontroly nebylo kontrolujícími uvedeno v souhrnu zjištěných nedostatků v rámci protokolu o kontrole.

Pro úplnost KHS shrnuje, že nemá-li žák na místě, na kterém je zakázán pohyb a pobyt bez ochranného prostředku dýchacích cest, jedná protiprávně tento žák, přičemž kontrolovaná osoba (škola, ředitel) nenese za tento protiprávní čin žádnou odpovědnost

(2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci vykonala podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále „kontrolní řád“) a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve dnech 12. 4. – 15.4. 2021 ve Waldorfské základní škole v Tyršově ulici 485 v Semilech, kontrolovaná osoba Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, IČ 00854824, státní zdravotní dozor, jehož předmětem bylo dodržování povinností uložených mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. …

Zjištěné skutečnosti uvedené v protokolu, spočívající v nenošení roušek, pak jsou faktickým zjištěním stavu naplňování mimořádného opatření dalšími subjekty. Krajská hygienická stanice je orgánem ochrany veřejného zdraví, kterému přísluší kontrola dodržování tohoto mimořádného opatření, i v samotných prostorách školy, a v protokolu zaznamenala faktický stav věci tak, aby byl nadále určitý a pro případný další postup přezkoumatelný. V protokole uvedené zjištění, spočívající v nenošení roušek samotnými fyzickými osobami, nelze přičítat k tíži samotné kontrolované osoby, a proto se v této části námitce vyhovuje