Vzory dokumentů

Prohlášení o odmítnutí očkování

Pediatr vám při odmítnutí očkování pravděpodobně dá podepsat vlastní formulář negativního reversu. Klidně mu jej podepište, ale předtím proškrtněte vše, s čím nesouhlasíte (např. že jste byli poučeni o rizicích a alternativách, když ve skutečnosti jste poučeni nebyli). Vzhledem k tomu, že ve formuláři není příliš prostoru vysvětlit svůj postoj k očkování, je vhodné do reversu dopsat, že přikládáte vlastní podrobné vyjádření s důvody odmítnutí očkování k založení do zdravotnické dokumentace a předat lékaři toto vyjádření.

V případě, že vás kontaktuje hygienická stanice (nejčastěji formou oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání), je důležité jí zaslat nebo předat vaše vyjádření s vysvětlením důvodů neočkování s důrazem na to, že spočívají ve svobodě myšlení a svědomí. Pokud Vám hygienická stanice rovnou uloží pokutu příkazem, je potřeba nejprve podat proti takovému rozhodnutí odpor, čímž bude zahájeno běžné řízení o přestupku. V případě zahájení řízení o přestupku máte právo u hygienické stanice nahlédnout do spisu, který si o vás vede a ve kterém shromažďuje podklady. Na základě toho můžete navrhovat důkazy (např. ke zdravotnímu stavu dítěte, pokud byly dány kontraindikace). Můžete zde ale i zjistit, zda vás úřadu udal dětský lékař, což by bylo porušení jeho povinné mlčenlivosti, na které si můžete stěžovat u České lékařské komory nebo u odboru zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

Hygienická stanice si vás také předvolá na ústní jednání. Pokud se ho zúčastníte, je vhodné si průběh jednání nahrávat na diktafon (tajně bez upozornění) kvůli možnému nátlaku ze strany úředníků, který není ničím výjimečným a na který si můžete stěžovat nadřízeným nebo i u veřejného ochránce práv. Pokud se jednání nechcete účastnit (právě z důvodu vyhnutí se nepříjemnému nátlaku), můžete se omluvit a odůvodnit to tímto způsobem: „Na ústní jednání se nedostavíme z důvodu využití svého práva dle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod na odepření výpovědi. Věc můžete projednat v naší nepřítomnosti. Jsme předvoláni pouze jako podezřelí ze spáchání přestupku a využíváme svého práva odepřít výpověď. Zároveň v předvolání nebyl uveden jiný právní důvod, u kterého by nebylo možné odepřít osobní účast. Pokud by bylo předmětem ústního jednání poučení o očkování, uvádíme, že jsme plně poučeni, a to na základě vlastního vyhledávání informací i informování od dětského lékaře, který má tuto povinnost ze zákona. Právo podezřelého z přestupku odepřít osobní účast na jednání vyložil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1849/2008: vyplývá-li z dosud zjištěných skutečností závěr, že předvolaný je pravděpodobným pachatelem přestupku, je vynucování jeho přítomnosti za účelem poskytnutí výpovědi, a to pomocí sankcí, problematické z důvodů porušení jeho práva garantovaného mu čl. 6odst. 1 Úmluvy [o ochraně lidských práv a základních svobod]“. Hygienická stanice Vás nemůže donutit k očkování, může vám pouze uložit pokutu v případě, že dospěje k názoru, že jste se dopustili přestupku. Nicméně vy byste měli využít v řízení všech argumentů ve svůj prospěch, zejména rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého nelze rodiče sankcionovat ve výjimečném případě, kdy je očkování v rozporu s jejich myšlením a svědomím.

Sociální pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí vás budou kontaktovat typicky v případě, že jim neočkování dítěte oznámil dětský lékař. Děje se tak na základě zákona, podle kterého lékaři mohou a musí hlásit podezření na zanedbávání péče o dítě. Neočkování dítěte lékaři často jako zanedbávání lékařské péče vnímají, proto tyto případy hlásí, i když je to nepřiměřené. Sociální pracovnice pak vyžadují vysvětlení postoje rodičů a někdy se je snaží přimět k očkování. Nesmí však na rodiče vyvíjet nepřiměřený nátlak nebo dokonce vyhrožovat odebráním dětí. Takové praktiky v minulosti označil veřejný ochránce práv za zcela nepřijatelné a v rozporu se zájmem dítěte, a tedy i v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Z kontaktu se sociálními pracovnicemi není třeba mít obavy, protože prakticky jde jen o vysvětlení postoje rodičů a orgán sociálně-právní ochrany dětí nemá žádný prostředek, jak rodiče donutit k očkování.

Vyjádření níže je pouze vzorem, optimální je napsat vlastní vyjádření svými vlastními slovy. Zejména pokud jde o přestupkové řízení před hygienickou stanicí, je vhodné nedat úředníkům šanci, aby mohli tvrdit, že nejde o skutečný postoj rodičů, ale o text stažený z internetu. Text také můžete rozšířit o další vaše argumenty a informace k vašemu případu. Můžete podrobněji uvést jaké informace k očkování jste si vyhledali a nastudovali, a odkázat i na odborné texty či předchozí zkušenosti s očkováním vaše nebo vašich známých. Můžete popsat váš životní styl, léčebné postupy, které praktikujete, zdravotní stav dítěte, případnou genetickou zátěž v rodině apod.

Vzorový text je formulován jako univerzální, ale vy jej též můžete přizpůsobit podle toho, komu je určen – zda pediatrovi, hygienické stanici nebo sociálním pracovnicím. U dětského lékaře můžete akcentovat, že jste z jeho strany byli nedostatečně poučeni, že vám nenabídl alternativy (např. jiné očkovací schéma nebo jiné vakcíny) nebo že on sám nechce za případné nežádoucí účinky převzít odpovědnost. V případě hygienické stanice můžete zdůraznit, že z vaší strany nejde o přestupek, že vaše jednání postrádá společenskou nebezpečnost a že se jednáním naopak snažíte bránit škodám na zdraví dítěte. Také můžete v textu navrhovat důkazy. A v případě vyjádření pro orgán sociálně-právní ochrany dětí je namístě zdůraznit, že nejde o žádné zanedbávání péče o dítě, ale naopak o pečlivý a informovaný přístup v zájmu dítěte.

Vzor vyjádření k neočkování:

Jana a Jan Noví

zákonní zástupci nezletilé Anny Nové, nar. 29. 11. 2013

Francouzská 30

11010 Praha 1

Jméno a adresa ordinace dětského lékaře

nebo

adresa příslušné hygienické stanice

nebo

adresa orgánu sociálně-právní ochrany dětí

V Praze dne 1. 3. 2014

Vyjádření k neočkování nezletilé

K neočkování naší dcery Anny Nové, nar. 29. listopadu 2013, proti tetanu, černému kašli, záškrtu, virové hepatitidě B, přenosné dětské obrně a haemophilus influenzae b uvádíme následující:

Odvoláváme se na naše základní právo na svobodu myšlení a svědomí a na naše právo rodičů pečovat o děti v souladu s tímto myšlením a svědomím a rovněž na právo naší dcery na tuto naši rodičovskou péči.

Na základě prostudování mnoha informací jsme dospěli k uváženému a pevnému přesvědčení, že očkování není v zájmu naší dcery a ochrany jejího zdraví, a naše svědomí nám nedovoluje ji nechat očkovat. Nejedná se o zanedbávání péče o ni,ale naopak o výsledek důkladného zvažování jejích zájmů a všech pro a proti očkování. Toto přesvědčení má jak racionální, tak i filosofickou povahu.

Je známo, že očkování způsobuje velké množství závažných nežádoucích účinků (neurologická a autoimunitní poškození, diabetes, alergie, ekzémy) a v nejhorším případě i smrt. Vakcíny obsahují toxické látky nebo jejich zbytky. Nežádoucí účinky nejsou dostatečně sledovány. Neexistují žádné dlouhodobé a objektivní studie, které by prokazovaly, že přínos očkování v populaci převažuje nad jeho riziky. Výhody očkování a jeho účinnost jsou sporné. Očkovacímu systému v České republice, který je pod vlivem farmaceutického průmyslu, nedůvěřujeme.

Jsme příznivci zdravého životního stylu a přirozených léčebných přístupů. Podle našeho přesvědčení je pro dítě nejlepší přirozeně vytvořená imunita, kterou by očkování mohlo narušit a trvale ji poškodit.

S ohledem na to, že rizika spojená s očkováním nejsou zanedbatelná a že stát nepřevzal odpovědnost za škodu na zdraví způsobenou nežádoucímu účinky očkování, je v rozporu s právem na zdraví naší dcery, aby byla nucena k očkování a vystavena tak riziku bez možnosti odškodnění.

Kromě toho jsou vakcíny vyráběny za použití laboratorních zvířat, což považujeme za eticky problematické.

Odkazujeme na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 449/06 ze dne3. 2. 2011, podle kterého nelze povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat ve výjimečných případech, kdy existují zásadní ústavně relevantní důvody, jako je např. víra a přesvědčení rodičů. Právě taková výjimka plně dopadá i na náš případ.

Jana Nová                              Jan Nový