Naše články a stanoviska

Mají pediatři povinnost hlásit odložení nebo odmítnutí očkování na OSPOD a KHS?

Na spolek ROZALIO se v posledních dnech obracejí rodiče, kteří byli svými pediatry informováni, že od ledna 2018 je nově lékař povinen hlásit každé odmítnutí očkování na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a Krajskou hygienickou stanici (KHS).

Od 1. ledna 2018 platí nová vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ostatní níže zmíněné zákony se oproti roku 2017 nezměnily. Přinášíme vysvětlení jak pro rodiče, tak i pediatry, a přikládáme citace z některých zákonů.


Souhlas s očkováním


Rodiče vyslovují s každým zákrokem provedeným jejich dítěti souhlas. Ten musí být svobodný a informovaný. Očkování tedy není výkonem, který lze provést bez vyžádání si souhlasu rodičů.

§ 34 zákona o zdravotních službách
(1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za
a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.


Oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí


Lékař je oprávněn a zároveň povinen oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí podezření na zanedbávání péče o dítě. To je podrobněji upraveno v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí včetně případů. Zákon o zdravotních službách pouze tuto již existující povinnost zmiňuje mezi povinnostmi lékařů.

Ze znění zákona je patrné, že lékař má právo hlásit rodiče na orgán sociálně-právní ochrany dětí jen v případě podezření na zanedbání péče. O zanedbání péče může jít v případech, kdy děti nejsou očkovány z důvodu, že se o ně rodiče nedostatečně starají a jeví nezájem o jejich zdravotní stav. V případě rodičů, kteří žádají o odklad očkování nebo ho odmítají z důvodu svého nejlepšího přesvědčení o zájmu dítěte po prostudování řady materiálů, zvážení výhod a nevýhod očkování nebo po předchozí špatné reakci dítěte na očkování, rozhodně nejde o zanedbávání péče o dítě. Právě naopak jde o zhodnocení nejlepšího zájmu dítěte a též o základní právo na svobodu myšlení, přesvědčení a víry, což je podle Ústavního soudu legitimním důvodem pro odmítnutí očkování. Nehledě na to, že rodiče, kteří se důkladně zajímají o očkování a řeší individuální očkovací kalendář, o své děti pečují skutečně řádně a pečlivě.

§ 45 zákona o zdravotních službách
(3) Poskytovatel je dále povinen
f) zajistit splnění oznamovací povinnosti a sdělování údajů podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí.

§ 858 Občanského zákoníku
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

§ 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
(1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
a) jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti

§ 7 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
(1) Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.
(2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního předpisu.


Oznámení hygienické stanici


Nic se v letošním roce nemění ani na právní úpravě, která zakazuje lékařům podávat z vlastní iniciativy hlášení hygienické stanici o tom, že došlo k odložení nebo odmítnutí očkování. Lékař je stále povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním péče. Výjimky z mlčenlivosti stanoví zákon, ovšem pro hlášení neočkování není stanovena žádná výjimka.

Ze zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá pouze povinnost lékaře umožnit pracovníkům hygienické stanice nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. Také je povinen hlásit vedlejší účinky očkování. Z žádného zákonného ustanovení ale nevyplývá, že by lékař sám z vlastní iniciativy a bez vyžádání hygienické stanice byl oprávněn cokoliv jiného hygienické stanici hlásit. Takové hlášení je tedy porušením povinné lékařské mlčenlivosti s tím spojenými důsledky.

§ 45 odst. 3 zákona o zdravotních službách
b) umožnit vstup osobám pověřeným příslušným správním orgánem, orgánem ochrany veřejného zdraví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, smluvní zdravotní pojišťovnou, komorou, pověřeným lékařům posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnancům okresních správ sociálního zabezpečení pověřených provedením kontroly, Veřejnému ochránci práv a pověřeným zaměstnancům Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů a poskytnout jim potřebnou součinnost a předložit doklady nezbytné k provedení kontroly a plnění jejich úkolů; vstupem pověřených osob nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb,

§ 51 zákona o ochraně veřejného zdraví
(1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
a) neprodleně sdělit neobvyklé reakce po očkování a název a číslo šarže použité očkovací látky,
b) na jeho žádost sdělit osobní údaje fyzických osob, které mají ve své evidenci, a to jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt, dále druh a datum očkování, trvalou kontraindikaci či imunitu vůči nákaze,
c) umožnit, aby pro potřeby kontroly prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví nahlížel do zdravotnické dokumentace a pořizoval z ní výpisy.

Doporučujeme rodičům, aby se nevzdávali práva rozhodovat o zdraví svých dětí. Překročí-li lékař dikci zákona, je možné podat na něj stížnost k odboru zdravotnictví na příslušném Krajském úřadu, k Úřadu na ochranu osobních údajů i k České lékařské komoře. V případě, že lékař skutečně oznámí neočkování dítěte, neváhejte se obrátit na naši poradnu ZDE.