Naše články a stanoviska Legislativa Naše projekty Školky, ŠVP a ZA

Pro která zařízení platí povinnost přijímat řádně očkované děti a pro která ne?

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví přinesla změny v podmínkách přijímání dětí do předškolních zařízení.

Může školka přijmout neočkované dítě?

Stále zůstává v platnosti, že dítě plnící povinnou předškolní docházku musí být přijato do mateřské školy bez ohledu na očkování. Tu může plnit v jakékoli mateřské škole, která je zapsána v rejstříku škol, nebo formou domácího, individuálního vzdělávání, kdy může navštěvovat zařízení, které není zapsáno v rejstříku škol.

Změny nastaly v oblasti soukromých mateřských škol, které nejsou zapsány v rejstříku škol. Připravili jsme podrobný přehled (včetně vysvětlivek) toho, které školky mohou přijímat děti bez omezení a které musí přistoupit na diskriminaci.

Ještě podotýkáme, že ač zařízení splňuje veškeré podmínky k tomu přijímat děti bez omezení, může být limitováno podmínkami poskytnutých grantů či dotací. Ve většině dotačních podmínek je nutnost dodržování hygienických standardů a dokonce podmínka přijímat pouze očkované děti.
Znění § 50 po zapracování schválených změn:
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních98), nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče80).

Poznámka pod čarou č. 98 zní: Příloha č. 2 a příloha č. 4 bod 72 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahové náplně:
Z přílohy č. 2
– Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
– Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
– Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci.

Příloha č. 4, bod 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti:
– Výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.
– Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně.
– Výuka jazyků, případně znakové řeči, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně.
– Společenská výchova a s ní spojená výuka společenského tance.
– Pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost.
– Kondiční a zdokonalovací výcvik držitelů řidičského oprávnění, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.
– Výuka obsluhy a řízení technických zařízení sloužících pro různé účely (výtahů, zdvižných vozíků, lyžařských vleků a dalších technických zařízení).
– Výuka řízení sportovních létajících zařízení a plavidel.
Obsahem činnosti není výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle jiného právního předpisu.
Obsahem činnosti dále není dohled na dětmi v rodinách, zprostředkování ani prodej zájezdů, poskytování hostinské činnosti, ubytovacích služeb, ani pořádání kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem podle jiných právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, letadel, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pořádání kurzů a školení podle jiných předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do rejstříku škol a školských zařízení.
Obsahem činnosti rovněž není zaškolení obsluhy technického zařízení jeho výrobcem v souvislosti s uvedením zařízení do provozu, výuka obsluhy technických zařízení provozovaná ve školách a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení.