Naše články a stanoviska Legislativa Naše projekty

Finále novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Co se schválilo a co zamítlo?

Praha, 21. dubna 2020

Podle novely zákona o ochraně veřejného zdraví budou v oblasti očkování platit tato pravidla:

V oblasti přijímání dětí do předškolních zařízení

Mateřské školy, dětské skupiny a dále zařízení, které provozují v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, mohou přijmout pouze dítě, které je řádně očkované, nebo má kontraindikaci k očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní. Pro lesní školky a kluby, které nejsou registrovanou mateřskou školou, dětskou skupinou ve smyslu zákona o dětských skupinách, nebo které neprovozují v provozovně živnost (obvykle jsou to spolky zřízené samotnými rodiči, jejichž děti se scházejí v jurtách či jiných prostorech), tato pravidla neplatí!

Za řádné očkování se pro tyto účely považuje očkování proti šesti onemocněním (tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna, hepatitida typu B, záškrt, onemocnění vyvolané haemophilus influenzae typu b) ve schématu minimálně 2 + 1 a dále očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám v minimálně jedné dávce.

Dosud platilo, že do předškolního zařízení může být přijato dítě s TRVALOU kontraindikací, tedy takové, které nemohlo být očkováno vůbec. Tím byly omezovány děti, které kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu nemohly být dočasně očkovány. Tohle se v zákoně také mění, a tak bude moci praktický lékař pro děti a dorost vydat souhlas s přijetím do školky i dítěti s dočasnou kontraindikací. Ministerstvo zdravotnictví podle našich informací připravuje podklady pro vydávání kontraindikací.

Zařízení, které poruší svou povinnost a přijme dítě bez výše uvedeného, může být pokutováno až do výše 500 000 Kč, avšak nově opakovaně. Pokud dítě bez řádného očkování nevyřadí ze svého zařízení, může být udělena pokuta znovu.

Školy v přírodě a zotavovací akce

Na školu v přírodě může být nově přijato dítě bez ohledu na očkování.

Na zotavovací akci (trvající déle než pět dnů o počtu dětí 30 a více) může být přijato pouze dítě s řádným očkováním, kontraindikací nebo dokladem, že je proti nákaze imunní.

Návrhy, které byly v průběhu legislativního procesu také projednávány, ale nebyly schváleny:

1. Zrušení povinnosti očkování na zotavovací akce.

2. Umožnění dětským skupinám a soukromým zařízením přijímat děti i bez řádného očkování.

3. Umožnění všem předškolním zařízením přijímat děti bez očkování proti hepatitidě B.