Naše články a stanoviska COVID-19 Legislativa

Když si smyslím, tak vás zavřu, když si smyslím, tak vás píchnu… Ministerstvo zdravotnictví chce neomezenou moc

Ministerstvo zdravotnictví předkládá vládě návrh na změnu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Navrhuje pro sebe a některé další instituce takřka neomezené pravomoci. Krajské hygienické stanice (KHS) chce nahradit Státní hygienickou službou v čele s ředitelem přímo spadajícím pod MZ. Ta by disponovala pravomocí omezovat práva a svobody občanů, k čemuž by jí měla postačit pouhá obava z možné hrozící epidemie.

Podle důvodové zprávy chce MZ dosáhnout absolutní centralizace orgánů ochrany veřejného zdraví pod jednu autoritu, a to náměstka ministra zdravotnictví, hlavního hygienika. Zřizuje nově Státní hygienickou službu v čele s ředitelem, který bude komunikovat s hlavním hygienikem. Stávající KHS se stanou pobočkami spadajícími pod Státní hygienickou službu. Ministerstvu zdravotnictví vadilo, že si jednotlivé KHS mohly vyhlašovat protiepidemická opatření samy, i když tak činily podle aktuální situace v jejich regionu.

Snaha o převzetí moci. Bude mít nad námi definitivní nadvládu zdravotnictví?

Zástupci státu se nechávají slyšet, že v případě očkování proti nemoci covid-19 bude vakcinace dobrovolná. V souvislosti s vyjádřeními některých politiků a odborníků si to však musíme přeložit jako dobrovolně povinná. Ministerstvo zdravotnictví by rádo „odměňovalo“ ty, kteří se očkovat nechají. Hovoří se o covid pasu pro očkované, na základě kterého bude dovolen pohyb a cestování. Výkon mnohých zaměstnání má být očkováním též podmíněn.

Tedy nepodvolíte-li se očkování, bude možné vám omezovat výkon základních lidských práv a svobod.

Nařídit mimořádné očkování při epidemii, nebo když epidemie hrozí, může však být nařízeno už nyní i bez nouzového stavu.

Dodnes to byla jen konspirace, viďte? Ale právě s novelizací zákona o ochraně veřejného zdraví vyšlo najevo, že MZ chce jednoduchý a přímý nástroj, aby vám jednoduše mohlo omezit kontakt s vašimi známými, přáteli i rodinou, nebo zakázat cestovat, pokud nebudete očkovaní. Pouze očkované osoby se totiž nebudou považovat za podezřelé z nákazy (i když ochrana je závislá na účinnosti, a tak ve skutečnosti očkování všechny chránit nemusí).

Podle novelizace bude nově možné sledovat váš telefon, zavírat školy, obchody, obchodní centra, podniky poskytující služby jako kadeřnictví, masáže, solária či koupaliště, přikázat používání dezinfekce či provádět „jiná“ protiepidemická opatření. Tyto a další možnosti bude mít Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Státní hygienická služba. A nebudou se muset nikoho ptát na svolení, takže zcela vypadává funkce Poslanecké sněmovny jako pojistky proti nepřiměřeným opatřením.

Když vláda na podzim žádala Poslaneckou sněmovnu o schválení nouzového stavu, odůvodňovala to tím, že jen během nouzového stavu může povolat posily do zdravotnických zařízení. Dojde-li ke schválení novelizace zákona, již nebude potřeba vyhlašovat stav nouze v případě hrozící epidemie. Orgány ochrany veřejného zdraví získají dostatečnou moc takřka kdykoliv omezovat práva a svobody občanů a darovat je pouze očkovaným. Kdo bude moci zasáhnout proti opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví?

Všichni máme stejná práva a svobody. Lze je omezovat pouze do určité míry, a to v případě zvlášť nebezpečného chování. Odmítnutí zásahu do tělesné integrity jednotlivce nepatří mezi případy, které dovolují vzít právo pohybu, pobytu, vzdělání, práce.

K ochraně před epidemií má již nyní MZ nástrojů dostatek!!! Není potřeba to měnit a pravomoci ještě přidávat.

Nenecháme to tak! Naopak budeme požadovat, aby nebylo možné ničím a nijak vynucovat očkování.

Podepište naši petici, ať se ukáže, co občané požadují! Podpořte naši práci i svým hlasem. Budeme komunikovat s poslanci i senátory stejně jako v případě schvalování změn zákona v předchozích letech, pojďte s nimi komunikovat také. Právě teď potřebujeme vaši pomoc! Připravujeme návod, co všechno můžete dělat. Sledujte nás.

EDIT: Vláda poslala návrh novely zákony do připomínkového řízení! Teď budeme pracovat na připomínkách!

Některé změny zákona o ochraně veřejného zdraví (tučně nové pasáže, přeškrtnutý text se vynechává)

§69 Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou
a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje, distribuce a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,
b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi,
c) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování nebo používání,
d) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou vodou a vodami užívanými k účelům podle § 6a a 6d, zákaz používání vod ze studní, pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek,
e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém území; ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1), stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví; v takovém případě jsou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby povinny vytvořit podmínky pro provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a strpět provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v termínu stanoveném tímto rozhodnutím; náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu,
f) příkaz k varovnému označení objektů, v nichž došlo k infekčnímu onemocnění, a text tohoto označení,
f) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),
g) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit lůžka, věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních,
h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich karanténě,
i) uzavření nebo omezení provozu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení pro výchovu a vzdělávání a dalších provozovatelů zařízení uvedených v § 7 odst. 1, zotavovacích akcí, ubytovacích zařízení nebo provozoven stravovacích služeb nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,
j) omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy,
k) omezení činnosti provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,
l) omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo poskytování,
m) omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,
n) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,
o) zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích,
p) příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky nebo provést jiná protiepidemická opatření,
q) příkaz osobám poskytujícím péči nebo odlehčovací sociální služby v pobytové formě poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření,
r) zákaz nebo nařízení další určité činnosti za účelem snížení rizika onemocnění, likvidace epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařizuje a rozhoduje o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Mimořádné opatření se nařídí pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Je-li mimořádné opatření nařizováno jako opatření obecné povahy, v jeho odůvodnění se zohlední aktuální epidemiologická situace na základě hodnocení rizik. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.
(3) Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

§80
(1) Hlavní hygienik k ochraně a podpoře veřejného zdraví
i) na žádost krajské hygienické stanice Státní hygienické služby dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) § 69 odst. 1 písm. f),

(2) Krajské hygienické stanici Státní hygienické službě náleží m) nařizovat mimořádná opatření 1.  při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení; mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. f) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,   2. k ochraně zdraví fyzických osob při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví,