Nemoci V médiích

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. o očkování proti spalničkám

Shrnutí článku OČKOVÁNÍ PROTI SPALNIČKÁM – Přesvědčivý důkaz neetické reality vakcinačního byznysu, selhání odborné lékařské veřejnosti a mediální propagandy bez hranic

 •           Počet dětí, které nejsou očkované proti spalničkám, byl (do posledního odečteného roku 2017) pouhá 13 %. Pouhá 13 % dětí v ČR skutečně nedostala ani jednu dávku MMR vakcíny. Proto pouze 1-3 % dětí z ročníku (dnes maximálně 3-4 %) jsou skutečně riziková z důvodu odmítnutí očkování svými rodiči.
 •      Údaje o nízké proočkovanosti dětí proti spalničkám, které se dnes uvádějí v rozmezí 93-83,5 %, jsou zavádějící. Vyjadřují, kolik dětí nedostalo v zákonném termínu obě dávky MMR vakcíny. Většina z dětí, označených dnes tímto trikovým způsobem za neproočkované, jsou děti imunologicky chráněné, a to právě vakcinálními protilátkami. Jsou chráněné jednou dávkou MMR vakcíny nebo dokonce oběma dávkami, pouze doočkovanými o něco později. Takové děti se na současných epidemiích spalniček podílet vůbec nemohou a nepatří mezi jejich příčiny.
 • ·       Skutečnou příčinou současných epidemií spalniček je zcela dominantně vyvanutí imunity po dysfunkčních MMR vakcínách. Problém vyvanutí imunity proti spalničkám u očkovaných osob je 10-15x významnější (rozsáhlejší), než je problém dětí, které z rozhodnutí rodičů nedostaly ani jednu dávku MMR vakcíny.
 •       Vědci již dlouho upozorňují stratégy očkovací politiky na velmi závažnou skutečnost: epidemiologické modely potvrzují, že vyvanutí postvakcinační imunity vůči spalničkám společně s omezením cirkulace divokého viru povedou i při velmi vysoké proočkovanosti populace k rozsáhlým epidemickým cyklům spalniček. Velké epidemie spalniček zapříčiněné právě očkováním a očkovacími programy pouze nenastanou dříve než za 50 let od jeho plošného zahájení. Ten čas právě nastává. (V ČR se očkuje od roku 1969.
 •      Informace o spalničkách je nutné rozdělit na informace šířené vědci a dezinformace šířené lobbisty a médii. Nezávislí vědci neuvádějí mezi významnými příčinami lokálních epidemií spalniček tzv. odmítače očkování. Z jejich prací naopak vyplývá, že problém vyvanutí imunity nelze vyřešit ani dokonalou (98-100%) proočkovaností dětí.
 •       V rámci očkovací ideologie bylo dlouhodobě zavedené a uznávané paradigma, že se všichni zdraví musí očkovat, aby kolektivní imunita ochránila ty, kteří očkováni sami být nemohou. Dnes ty, kteří skutečně očkováni být nemohou, nejvíce ohrožují obrovské a stále narůstající počty očkovaných osob, kterým imunita již vyvanula. Současné paradigma je zcela zjevně nesprávné. Je pouze otázkou času, jak dlouho jej investice a účelové manévry očkovací lobby ještě dokáží udržet v oficiální platnosti navzdory realitě.
 •       Plošné očkování proti spalničkám prováděné v době, kdy byla ještě velká část populace (středního a vyššího věku) chráněná celoživotní imunitou po přirozeně prodělaném onemocnění, zapříčinilo ukončení cirkulace viru spalniček v populaci. Málo kritickými očkovacími programy, které byly vedeny až naivní snahou a vizí lékařů o eradikaci snad každého lidského patogenu, byl především ukončen tzv. přirozený booster efekt. Ten však patří mezi zcela klíčové faktory dlouhodobě udržitelné imunologické ochrany populace jako celku.
 •      Problém masivního vyvanutí imunity u očkované populace (2030 % za cca 25 let!) lze funkčně vyřešit jedině opakovaným hromadným přeočkováváním dospělých osob. To přináší enormní ekonomické náklady a přeočkování v naprosté většině u takových osob, které žádné přeočkování ještě objektivně nepotřebují. Rozumné screeningové testace IgG protilátek u očkovaných osob by tyto náklady ještě dále výrazně zvýšily.
 •       Informace, že většina nemocných při epidemiích jsou právě nenaočkované děti „odmítačů očkováníˮ, je lživá. Při mnoha lokálních epidemiích spalniček byly dominantní skupinou nemocných očkované osoby s již vyvanutou postvakcinační imunitou. V epidemiích, kde bylo nejvíce nemocných právě mezi malými dětmi, se poté účelově nerozlišuje mezi dětmi nenaočkovanými pro odmítnutí očkování a mezi dětmi ještě příliš malými, které očkovány zatím být nemusely nebo ani neměly.
 •      Mnohé z lokálních epidemií spalniček byly způsobeny nikoliv divokým virem spalniček, ale vlastními posílenými vakcinálními kmeny viru. O této vědecky prokázané skutečnosti lobbisté zásadně mlčí. Očkování MMR vakcínami je tak v poměrně vysokém procentu případů samo příčinou lokálních epidemií spalniček, samo příčinou budoucího ohrožení populace a samo příčinou další poptávky po MMR vakcínách.
 •      Dlouhodobě prováděné plošné očkovací programy jsou hlavní příčinou vážných epidemiologických problémů, když více různými způsoby mohou do budoucna poškodit celou populaci a oprávněné zájmy na ochraně veřejného zdraví u 23 následujících generací. Některé z těchto závažných skutečností byly vědcům známy s dostatečným předstihem. (Některé bohužel nikoliv.) Jejich varování však byla upozaděna očkovacími dogmaty, glorifikační ideologií, slepou vírou lékařů a vakcinologů ve zcela nejisté ideální výsledky a samozřejmě extrémně silnými komerčními zájmy celé očkovací lobby.
 •      Hlavním úkolem očkovací lobby je zakrýt včas skutečné příčiny současných problémů a hlavně blízce budoucích závažných epidemiologických důsledků, které zapříčinilo samotné očkování a očkovací ideologie. V rámci této strategie je nutné již dnes, tedy ještě s rozumným předstihem, předložit veřejnosti nezpochybnitelného viníka epidemií spalniček. (Kterých bude mj. pouze přibývat v epidemických cyklech.) Tím viníkem mají být neočkované děti a rodiče odmítající očkování MMR vakcínami přesně podle právních předpisů. Obvinění a veřejně ostrakizovaní tak byli a jsou v podstatě nevinní, slušní a odpovědní lidé, kteří se o očkování svých dětí hlouběji zajímali. Lidé, kteří právě z důvodu svých osobních zjištění přestali důvěřovat manipulátorům, mainstreamovým médiím a reklamním produktům komunikačních agentur. Je velmi pravděpodobné, že očkovací lobby se bude snažit toto veřejné obvinění udržovat barnumskou propagandou v povědomí široké veřejnosti dlouhou dobu.
 •      Dnes probíhá rozsáhlá, intenzivní a místy až agresivní mediální dezinterpretační kampaň o nízké proočkovanosti dětí proti spalničkám v ČR. O nízké proočkovanosti, která má být vyřešena zesílením represí i přeočkováváním různých částí zejména dospělé populace. Názory a úvahové konstrukty, které jsou profesionálně evokovány a implantovány do povědomí široké veřejnosti, jsou nesprávné a budou mít závažné celospolečenské důsledky. Veřejnost je touto kampaní štvána proti „falešnémuˮ cíli a ve svém konečném důsledku vlastně sama proti vlastním oprávněným zájmům na ochraně veřejného zdraví.
 •      Mnohé informace jsou dnes veřejnosti předkládány tak, aby si nemohla uvědomit, že obsahují zjevné protimluvy a navzájem se vylučující argumenty. Například informace o tom, že 5 % dětí má trvalou kontraindikaci k očkování, a proto musí být chráněny vytvořením kolektivní imunity. A současně informace o potřebě zvýšení proočkovanosti zpět na hodnotu 97-99 %. Plánovači očkovací lobby tyto kolizní argumenty jen chytře oddělují, aby pokud možno nezazněly současně vedle sebe.
 •      MMR vakcíny primárně selhávají po svém podání u 23 % očkovaných dětí. Tato skupina je asi stejně velká jako počet dětí, které nebyly naočkovány ani jednou dávkou vakcíny z vůle svých rodičů. Ve společnosti se prohlubuje tlak na doočkování několika málo procent nenaočkovaných dětí a na jejich identifikaci a hlášení úřadům. Identifikace očkovaných dětí a očkovaných dospělých, kteří již nemají pozitivní titry vakcinálních protilátek (mnohonásobně vetší rizikové skupiny), nikoho nezajímá.
 •       Kolektivní imunita je důmyslně zneužívaný pojem očkovací ideologie. Kolektivní imunita je naprosto nesmyslně počítána jako určité procento z celkové proočkovanosti populace, což je v rozporu se základními principy logiky. Pro současnou očkovací ideologii je však tato nepravda natolik důležitá a významná, že ji nelze opustit.
 •     Očkování jako systém se (ve své současné podobě) již začalo projevovat všemi hlavními a historicky známými příznaky degenerace a progresivního úpadku. Propaganda již nedokáže zastavit setrvalý pokles důvěry laické i odborné veřejnosti, a proto nastupuje cenzura, zastrašování a ještě více zákonných represí i stále rozsáhlejší klamání veřejnosti. Přestože situace navenek vypadá tak, že manipulátoři úspěšně vrazili klín nesmiřitelnosti mezi kritické rodiče a jejich lékaře, ve skutečnosti si stále vyšší procento lékařů a zdravotníků dobře uvědomuje, že jsou ze strany očkovací lobby dlouhodobě podvádění a klamaní.

S tím, jak se vyvíjí situace na poli očkování, očkovací ideologie a neustále se rozšiřujících represí, reklamních investic a manipulací vůči odborné a laické veřejnosti, je stále podstatnější jedna věc: Je důležité, aby správné věci byly dosahovány pouze správnými nástroji, a to bez ohledu na důsledky takového přístupu. Zejména bez ohledu na případnou nízkou efektivitu. Ti, kteří se dnes staví proti současné očkovací ideologii a jsou k jejím dílčím oblastem nebo i k jejím pilířům kritičtí, by měli méně lpět na výsledcích své činnosti a snahy. Buďte upřímní sami k sobě, buďte čestní, jednejte v souladu se svým svědomím a přesvědčením, a to vstřícně. Netvrďte již dále věci, které si ve skutečnosti vůbec nemyslíte, protože jsou pro větší počet posluchačů, osob či lékařů ve vašem okolí přijatelnější. Nedoporučujte jiným postupovat tak, jak jste vy sami u svých dětí a příbuzných nepostupovali. Tato licoměrnost a politikaření se nemohou vyplatit a proměnit v nic dobrého. Nepoužívejte také ke svým cílům nástroje a účelové postupy, které běžně používá očkovací lobby. Nelze je ospravedlnit účelem. Člověk se určitě může mýlit, ale neměl by vědomě klamat a lhát. Člověk může být energický, ale nikdy by neměl být agresivní a dostávat kohokoliv jiného pod svůj tlak nebo svou vychytralostí, psychologií či inteligencí do nepříjemných situací. Pouze ten, kdo nelže, uvědomuje si svou omylnost a nepředstírá pochopení pro názorovou pozici a argumenty oponentů, je užitečným partnerem pro diskusi o systému očkování v jeho nepochybně jiné podobě v budoucnosti.

MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.

v Praze, 16. 4. 2019

Celý článek si můžete přečíst ZDE.