Naše články a stanoviska COVID-19

Podnět ke kontrole ohledně šíření klamavých informací o vakcínách proti covid-19

ROZALIO, z. s.
Voskovcova 986/12
152 00 Praha 5

Ing. Michal Klíma
vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 Malá Strana

V Praze 3. 5. 2021

Vážený pane zmocněnče,

jsme zapsaným spolkem, jehož účelem je podpora zodpovědného, svobodného a informovaného rozhodování v oblasti očkování, a obracíme se na Vás s podnětem v záležitosti letákové kampaně vedené Karlovarským krajem na podzim roku 2021, která podle nás šířila a – jelikož nebyla ukončena – stále šíří nepravdivé informace o vakcínách proti covid-19.

Popis skutkových okolností

Na počátku října jsme se dozvěděli o přesvědčovací kampani k očkování proti onemocnění covid‑19, která probíhá formou veřejného šíření letáků s názvem „Bavte se bez starostí“, pod níž je podepsán Karlovarský kraj. Kampaň je zaměřená výlučně na osoby ve věku mezi 16-30 lety. Jeden z takových letáků na svých internetových stránkách prezentuje i Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary.1 Obsahem letáku je mj. informace, že očkovací látky používané v boji proti onemocnění covid-19 prošly přísnými studiemi zaručujícími jejich bezpečnost a účinnost, přičemž explicitně uvádí, že „není prokázán žádný nežádoucí účinek na zdraví lidského organismu“.

Na takto prezentovanou nepravdivou informaci jsme Karlovarský kraj upozornili, a to zejména z toho důvodu, že je leták cílen i na nezletilé osoby a vyvěšován na středních školách. Zdůraznili jsme především fakt, že příbalové letáky všech používaných vakcín proti covid-19 obsahují varování před nežádoucími účinky, kdy i méně závažné nežádoucí účinky jsou stále nežádoucími účinky, které jsou nadto průběžné hlášeny na SÚKL. Kromě toho patří mezi nežádoucí účinky i ty vážné jako silné alergické reakce a anafylaktický šok, obrna lícního nervu, myokarditida a perikarditida aj. Upozornili jsme i na to, že další pravděpodobné nežádoucí účinky se průběžně hlásí a stále zkoumají, přičemž některé země z důvodu hlášených podezření na závažné nežádoucí účinky dokonce přistoupily k dočasnému zastavení aplikace některých očkovacích látek.

Hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek se pokusil celou věc ospravedlnit špatnou situací v kraji během počátku loňského roku. Podle jeho slov se přitom stále nedaří vzbudit zájem o očkování právě u mladých lidí. Z těchto důvodů byl dle hejtmana po domluvě s jinými subjekty vytvořen předmětný leták, který je šířen na sociálních sítích a na školách. Podle hejtmana se letákem údajně nikdo nenutí, ale „jen se mu připomíná možnost“. Karlovarský kraj proto odmítl uvést pravdivé informace a leták stáhnout.

Odůvodnění podnětu

Karlovarský kraj svým postupem úmyslně uvádí nepravdivé informace a zkresluje tak podmínky svobodného rozhodování. Vše s vědomím možných negativních účinků očkování ohrožujících zájem na ochraně zdraví, zejména ochraně zdraví nezletilých osob. V konečném důsledku může v široké veřejnosti dojít k nesprávnému pochopení informace, což může mít zásadní negativní dopad na používání léčivých přípravků a zdraví pacientů. Takové jednání nelze ospravedlnit ani tíživou situací Karlovarského kraje.

Dané informace o neexistenci nežádoucích účinků nelze označit za „tolerovatelné zveličení/nadsázku“ nebo prohlášení, které není míněno doslovně. Tvrzení o léčivém přípravku totiž nesmí být jakkoli klamavé, naopak musí představovat léčivý přípravek objektivně a bez přehánění.

Je-li navíc praktika zaměřena na určitou skupinu osob, musí se posuzovat podle průměrného člena této skupiny. V projednávaném případě se přitom jedná o cílení na ne vždy dostatečně vyzrálé nezletilé ve věku od 16 let, kteří jsou kampani vystaveni nejen na sociálních sítích, ale i během školní docházky.

Dovolujeme si zároveň poukázat na čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. V obsáhlé judikatuře Ústavního soudu je soustavně vyžadováno, aby při jakémkoli rozhodování týkajícím se dětí byl nejlepší zájem zkoumán a posuzován jako určující kritérium pro konečné rozhodnutí. V nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1737/16, byl zdůrazněn trojí význam uvedeného ustanovení Úmluvy o právech dítěte. Jednak jde o hmotné právo dítěte na to, aby byl jeho nejlepší zájem předním hlediskem při jakékoliv činnosti, která se ho týká. Zadruhé z něj vyplývá základní interpretační princip pro všechny orgány veřejné moci v případech, kdy se jejich činnost dotýká dětí: je-li možné interpretovat právní předpis vícero způsoby, je třeba zvolit ten, který nejefektivněji naplňuje a podporuje nejlepší zájem dítěte. Zatřetí pak uvedené ustanovení zakládá i procesní požadavky. Při jakémkoli rozhodování, které se dotýká dítěte, je třeba posuzovat a určit jeho nejlepší zájem a hodnotit možný dopad rozhodnutí na dané dítě. Tyto úvahy se musí promítnout i do odůvodnění přijatého rozhodnutí, z nějž musí být zřejmé, že nejlepší zájem dítěte byl skutečně předním hlediskem při rozhodování; musí v něm být vyloženo, co příslušný orgán považoval za nejlepší zájem dítěte, na základě jakých kritérií k tomuto závěru dospěl a jak byl nejlepší zájem dítěte poměřován s dalšími důležitými zájmy či právy.

Shrnutí a návrh

Jestliže praktika ve svých věcných a časových souvislostech a s přihlédnutím ke všem svým rysům a okolnostem (načasování, místo propagace, uvedení místa možného poskytnutí vakcíny, cílové skupina) výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby, jedná se o praktiku označovanou jako „agresivní“, byť může být vedena s dobrým úmyslem.

Kampaň očividně sleduje podpoření proočkovanosti, která z pohledu státu byla potřebná, avšak zapíráním nežádoucích účinků tak činí způsobem, který je v rozporu s požadavky odborné péče, dobrými mravy a zákonnou úpravou a zejména v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, který nebyl zkoumán a zohledněn. Kampaň podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit svobodnou a informovanou volbu osoby, na kterou je zacílena, nebo která je jejímu působení vystavena.

Žádáme proto o prošetření uvedených skutečností a vyrozumění o jeho výsledku. Navrhujeme, aby se Karlovarský kraj veřejně omluvil za šíření klamavých informací, uvedl, že vakcíny proti covid-19 mají nežádoucí účinky, a vyzval ke stažení letáků.

Za vyřízení podnětu předem děkuji.

S pozdravem

Martina Suchánková
předsedkyně spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.

Přílohy:

  • leták Bavte se bez starostí
  • písemná komunikace s hejtmanem Karlovarského kraje

1 Dostupné z: https://supskv.cz/index.php/ockovani/