COVID-19 Naše články a stanoviska

Připomínky k prodloužení platnosti nařízení o digitálním certifikátu EU COVID

Zasláno elektronicky Evropské komisi za spolek ROZALIO dne 8. dubna 2022

Nesouhlasíme s prodloužením platnosti digitálního certifikátu EU COVID o 12 měsíců.

Svoboda pohybu jednotlivce je zcela přirozenou normou ve všech demokratických společnostech a nelze ji vázat na podmínku elektronického certifikátu bez závažného důvodu. Volný pohyb osob je jedním z největších výdobytků Evropské unie a zachování tohoto práva pro každého občana EU je zcela zásadní. Vysokou hodnotu v EU zároveň představovala ochrana osobních a zdravotních údajů osob. Odmítáme si tuto hodnotu dále brát.

Závažná epidemiologická situace je jedním z případů, kdy se dá uvažovat o omezení pohybu osob, avšak v současnosti již není covid-19 takovou hrozbou, jakou byl před dvěma lety. Dnes již máme informace o nemoci a možnostech její léčby. Covid-19 se stal běžným onemocněním, které většina osob prodělá s mírnějšími příznaky, aniž by je ohrožovalo na životě.

Z poznatků a sledování v různých státech s rozdílnými přístupy se zřetelně ukázalo, že epidemické vlny přicházejí bez ohledu na nastavená opatření. Ve státech, kde opatření nebyla prakticky žádná, byla míra zasažení nákazou stejná jako ve státech, které zavedly opatření vysoce omezující, striktní a bránící pohybu. Premisa bezinfekčnosti získaná očkováním se ukázala jako zcela lichá. Vakcinovaní lidé mohli onemocnět a také nákazu covid-19 šířit. Očkování, na jehož základě byl digitální certifikát pro užívání výjimek vystaven, nebylo žádnou zárukou bezpečnosti. Přesto bylo vlastníkům certifikátu umožněno cestovat.

Z toho důvodu už nemůže rozhodování o pohybu osob záviset na úřednících a politicích, resp. na ne/povinném očkování. Rozhodnutí k lékařskému zákroku musí učinit každý na základě svobodného a informovaného souhlasu, neboť u každého zákroku existuje riziko, byť malé. Proto nesmí být nikdy žádný lékařský zákrok vstupenkou do lepší společnosti – té, která není omezována na právech a svobodách, obzvláště když tito lidé mohou být stále stejně nebezpeční pro společnost jako ti, kteří lékařský zákrok nepodstoupili.

Všichni občané EU jsou si rovni a možnost výjimky z omezení svobodného pohybu pouze pro držitele digitálního certifikátu se zdravotními údaji o nemoci, která není pro společnost již tak nebezpečná, je nepřípustná.


Objections to the extension of the EU COVID digital certificate validity

We disagree with the EU COVID digital certificate validity being extended for 12 months.

The freedom of movement of persons is an entirely natural norm in all democratic societies and shall not, without any serious reason, be bound by a condition of holding an electronic certificate. The freedom of movement of persons is among the greatest accomplishments of the European Union, and it is fundamental to maintain this right for every EU citizen. The protection of personal and health-related information of individuals has also been of a high value in the EU. We refuse to be further deprived of this value. 

A serious epidemiological situation is among those cases in which limitation of movement of persons may be taken into consideration, however, at present covid-19 does not pose such a threat as it did two years ago. Today we have information available on the disease and the ways how to treat it. Covid-19 has become a common illness with mild symptoms in most people, not threatening their lives.

Findings and observations in various countries with different approaches to covid-19 have clearly shown that epidemic waves keep coming regardless of measures adopted. In countries with almost no measures adopted, the level of the contagion spread was the same as in countries which adopted highly restricting, strict, and movement-obstructing measures. The premise of non-infectiousness gained by vaccination has proved to be completely unfounded. Vaccinated people could contract covid-19 and also spread the disease. The vaccination upon which the digital certificate, entitling its holders to numerous benefits, was issued, has not guaranteed safety. Yet the certificate holders have been allowed to travel.

For this reason, the decision on the movement of persons may not depend on clerks and politicians, more precisely on (non-)obligatory vaccination. Every person shall make the decision regarding any medical intervention upon a free, prior, and informed consent, because every such intervention poses a certain risk, however small it may be. For that reason, no medical intervention may ever provide a free entry into a better society – that which is not restricted in its rights and freedoms, especially when its members may pose the same risk to the society as those who have not undergone the intervention.

All EU citizens are equal and a possibility to be exempted from free movement restrictions only for the holders of a digital certificate with health-related information on a disease which is no more so dangerous for the society, is unacceptable.