Legislativa Naše články a stanoviska

Přitvrdit, nebo naopak vyjít vstříc? Připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví jsou na obě strany

Ministerstvo zdravotnictví novelizuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který mimo jiné stanovuje podmínky pro vstup do mateřských škol nebo pro účast na zotavovacích akcích a školách v přírodě. Vnitřní připomínkové řízení pro vznesení připomínek skončilo 5. února 2019. Ministerstvo nyní bude připomínky vypořádat.


Hlášení odmítnutí očkování na hygienu

Ústecký kraj by volil jít tvrdě proti osobám váhajícím s očkováním. Proto navrhuje, aby v zákoně byla ukotvena povinnost lékařů hlásit všechny osoby odmítající nebo odkládající očkování, tedy např. i dospělé, kteří se nepodrobí očkování proti tetanu. Hygienické stanice by poté nastoupily v plné polní a měly by nahlášené hříšníky edukovat, případně jim udělit pokutu. Ústecký kraj návrh odůvodňuje kolizí ustanovení zákonů, kdy na jedné straně lékař musí provést očkování pod hrozbou milionové pokuty a na straně druhé nesmí porušit lékařské tajemství. Vítaným bonusem takového opatření by podle kraje byl přehled o „odmítačích očkování“, kterým podle mínění kraje nynější stav vyhovuje a podporuje je v jejich aktivitách.

Pouhá „kontraindikace“ by měla stačit pro přijetí do školky, na školu v přírodě nebo zotavovací akci

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) se naopak zabývají otázkou termínu „trvalá kontraindikace“. Nyní musí být dítě pro přijetí do mateřské školy nebo pro účast na škole v přírodě a zotavovací akci řádně očkováno proti všem povinným devíti onemocněním, být vůči těmto nemocem imunní nebo mít trvalou kontraindikaci, pro kterou se nemůže očkování podrobit.
Problémem se podle MZe a ČMKOS jeví slovní ustálení „trvalá kontraindikace“. MZe upozorňuje, že někdy je zdravotní stav bránící očkování dočasný. Může trvat „jen“ několik měsíců. ČMKOS naopak upozorňuje, že v praxi lékaři znění „trvalá kontraindikace“ nepoužívají.

V připomínkách tedy obě instituce navrhují ponechat v § 46 a 50 pouze termín „kontraindikace“, tedy vypustit slovo „trvalá“, aby tak mohly do školky nebo na tábory i děti s dočasnou kontraindikací. MZe upozorňuje, že tento návrh je v souladu se stanoviskem Ústavního soudu (spis. zn. PL ÚS 16/14) nebo také Národní imunizační komise (NIKO).Vydávání potvrzení o kontraindikaci

V připomínkovém řízení se Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) a Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů (KPZS) zabývaly ministerstvem navrhovanou změnou k vydávání potvrzení o kontraindikaci. MZ navrhuje úpravu, aby kontraindikaci vystavoval výhradně ten, kdo očkování provádí, tedy v případě dětí pediatr. UZS a KPZS navrhují toto neomezovat, protože se tak na pediatry, jež nejsou odborníky na trvalé kontraindikace, klade nepřiměřená odpovědnost. Jejím důsledkem by podle zmíněných institucí bylo nevyhnutelně to, že by pediatři raději zcela odmítali potvrzení o kontraindikaci vydávat.Potvrzení o očkování všude s sebou!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se mj. zamýšlí nad tím, co má přesně znamenat navrhovaná změna v poskytovatelích v § 50, kteří mají povinnost přijímat pouze řádně očkované děti (nebo imunní či s trvalou kontraindikací). MZ navrhuje mezi tyto poskytovatele nově zahrnout také subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let s omezením do doby zahájení povinné školní docházky.

Podle MŠMT nejenže není zcela jasné, jakého věkového rozpětí se změna přesně týká, ale také kterých subjektů konkrétně. Obává se, že by se změna mohla dotknout např. volnočasových aktivit, tedy i zájmových kroužků, kam by najednou provozovatel měl povinnost přijímat pouze řádně očkované děti.
MŠMT připomíná, že již nyní navštěvují mateřské školy plně neočkované děti, a upozorňuje, že by tímto ustanovením mohlo dojít k další absurditě, tedy že do školky od pěti let musí docházet všechny děti, ale na kroužek mimo školu pak děti pouze plně očkované.


Za nevyloučení dítěte ze zařízení opakovaná pokuta

Třešničkou na dortu s heslem „tvrdým přístupem k dosažení poslušnosti“ jsou připomínky Ministerstva vnitra (MV). To podporuje návrh MZ udělovat opakovaně pokutu zařízením, které neprodleně nevyloučí řádně neočkované dítě.
Všechny subjekty jmenované v § 50 zákona, které přijmou dítě bez řádného očkování nebo dokladu, že je dítě imunní, nebo bez potvrzení o trvalé kontraindikaci, mohou dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. MZ si ještě chce pojistit, že takové dítě do zařízení již docházet nebude, a navrhuje možnost udělovat pokutu opakovaně, dokud dítě nebude z kolektivu vyřazeno.
MV návrh schvaluje a navrhuje další možná slovní spojení, aby výklad změny byl zcela jasný.

Analýzu návrhu zákona nám pomohl připravit advokát Ondřej Strava.