COVID-19 Legislativa Naše články a stanoviska

Vláda chce uzákonit šikanu neočkovaných. Bojí se žaloby?

Vláda ČR se opět pokouší o další ovládnutí soukromí a svobody občanů. Chce nad nimi získat větší kontrolu a určité skupině zakázat vstup na akce. Zneužívá stavu legislativní nouze, aby bez řádného připomínkového řízení předložila Poslanecké sněmovně návrh na změnu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

V důvodové zprávě k novelizaci se uvádí: „Vzhledem k přetrvávající epidemii onemocnění COVID-19 bude i nadále docházet k omezení cestování, k nastavení podmínek pro vstup do různých států, stejně jako podmínek pro účast na hromadných akcích nebo podmínek pro poskytování některých epidemiologicky závažných služeb. Takové podmínky splní osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19, které budou očkovány proti onemocnění COVID-19, a osoby, které podstoupí test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.“

Návrh zákona mimo jiné reaguje i na připravované „Nařízení o certifikátech o očkování, testování a uzdravení“, které navrhuje Evropská komise. Podle tohoto návrhu by pro zajištění svobody volného pohybu a pobytu na území členských států měl být vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání COVID-19 nazvaný „Digitální zelený certifikát (Digital Green Certificate)“.

Pohyb osob není svobodný, je-li podmíněn takovými podmínkami. Zrušily se cestovní pasy a zavádíme certifikáty? Omezuje-li občany certifikát nebo covid pas, je to stále nehorázné pošlapávání deklarovaných práv jedince,“ míní Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že byly očkovány proti onemocnění COVID‑19, toto onemocnění prodělaly nebo byly testované na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. V této souvislosti je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů, jinak by nebylo možné zaručit správnost certifikátů, zejména z hlediska ztotožnění osob.

Ovšem rozsah údajů, které by nově mohly orgány ochrany veřejného zdraví ke své práci využívat, je obrovský. Zatímco dosud mohly využívat jméno, příjmení, státní občanství, trvalý pobyt a počátek trvalého pobytu, po schválení novely by si mohly zjistit také třeba rodné číslo; pohlaví; omezení svéprávnosti; jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, státní příslušnost otce a matky, manžela, registrovaného partnera, dítěte, osvojence; datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo. MZ uvádí, že tyto údaje jsou nutné pro dostatečnou identifikaci žadatele o certifikát, umožní zabránit omylům a záměnám a v případě osob příbuzných pomohou dané údaje identifikovat osobu, která nemá doklad totožnosti, což by mělo pomoci získat rodičům certifikát pro své dítě.

Záměrem je masivně rozšířit výčet dalších osobních údajů, které mohou být zpracovávány, a to např. o telefonní číslo, sociodemografické a diagnostické údaje, dokonce přímo výsledky vyšetření covid-19, což je naprosté prolomení ochrany zdravotních a osobních údajů.

Novela stanovuje, že tuto vstupenku do života (tzv. certifikát) bude možné získat:

  • za úplatu u poskytovatelů zdravotnických služeb, nebo
  • bezplatně s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci a také
  • na portále registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob (zřízeném MZ), které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy a informačních systémů a aplikací.

Od 1. prosince 2021 si budou moci občané požádat o tento dokument na kontaktních místech veřejné správy. Od 1. ledna 2022 pak bude zrušena možnost získat certifikát na daném portále, zůstane kontaktní místo veřejné správy a prostředek pro elektronickou identifikaci.

Další navrhovaná změna je přesně to, co v současnosti považujeme za diskriminační a naprosto nepřijatelné!

Vláda chce získat zákonnou možnost omezit lidem účast na veřejné nebo soukromé akci nebo vstup do provozoven nebo jiných prostor tak, že pořadatel akce nebo provozovatel zkontroluje u vstupujících osob, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem. To je nepřípustné ovlivňování soukromého života a omezování svobodného podnikání. Je to naprostá likvidace společenského života!

V novelizaci nalezneme např. tento návrh:

V § 69 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i) omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem.“

Jakkoli chápeme snahu vlády chránit životy a zdraví občanů, v tomto vidíme snahu upevnit si nad nimi kontrolu a moc. Místo efektivních postupů reagujících na situaci chce vláda využít nejjednodušší tvrdá omezení lidí, jejichž efekt je sporný,“ vysvětluje Suchánková z Rozalia a dodává: „Očkování chrání jen očkovanou osobu před propuknutím nemoci, případně před těžkým průběhem. Vakcína však nevytváří slizniční imunitu, nezabrání vylučování viru, ani zcela nezabrání onemocnění. Očkování nevytváří ochrannou clonu kolem dané osoby a ani nevíme, jak dlouho chrání. Proto může být osoba očkovaná stejným, ne-li větším rizikem pro veřejné zdraví než osoba neočkovaná.
Ministerstvo zdravotnictví přesto označuje očkovanou osobu jako nerizikovou!

V důvodové zprávě je uvedeno: „Dále platí, že ač se v době předložení návrhu epidemiologická situace šíření onemocnění COVID-19 zlepšuje, nelze dopředu vyloučit její opětovné zhoršení (např. z důvodu výskytu dosud neznámé agresivnější mutace viru SARS-CoV-2). V takovém případě bude po přijetí předloženého návrhu zákona možné nepřistupovat k tvrdému lockdownu ve smyslu zavírání či zákazu určitých segmentů ekonomiky (např. provozoven stravovacích služeb, posiloven a jiných sportovišť, kulturních zařízení a akcí apod.), neboť bude možné účinně monitorovat, zda osoba, která hodlá akci, provozovnu nebo jiné definované místo navštívit, je z hlediska pravděpodobnosti šíření původce onemocnění COVID-19 riziková, či nikoli.“

MZ v důvodové zprávě též uvádí, že navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace a nijak nesnižuje práva dotčených subjektů a nejsou jí diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. „S tím naprosto nelze souhlasit! I stávající opatření považujeme za diskriminační jak pro neočkované osoby, tak osoby, které covid-19 prodělaly. Jasně se stavíme proti takové změně zákona, která by šikanu neočkovaných osob stanovovala a rozdělovala občany na dvě kategorie. Z minulosti máme zkušenosti s privilegováním občanů a jsou to zkušenosti neblahé. Poučení a obezřetní bychom měli být dostatečně,“ uzavírá Martina Suchánková. Rozalio s pomocí advokátky Zuzany Candigliota z Ligy lidských práv podává v těchto dnech žalobu proti státu k zastavení šikany osob neočkovaných proti covid-19. Je snad změna zákona součástí vládní obrany před prohraným soudem?

Sněmovní tisk najdete na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1225&CT1=0&

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka či skupinu lidí. Francouzský pojem “chicane” znamená malicherný spor, z něhož se postupem času stává systematické trýznění. Šikanování je tedy druhem týrání, které posiluje pocit moci nad obětí. Oběť bývá silnějším jedincem nebo skupinou donucena pod hrozbou násilí k jednání, které ji ponižuje nebo jinak traumatizuje.

Tam, kde šikanování dochází, je demoralizována celá skupina osob. Přihlížením a nečinností k ubližování bezbranným jedincům se toleruje bezpráví.