Naše články a stanoviska Legislativa Naše projekty Odškodnění

Vyhláška, která neodškodní poškozené očkováním?

Ač je dnes 1. dubna, toto bohužel není apríl: Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vyjmenovalo pouze šest nežádoucích účinků, které mají být odškodněny! Tento prováděcí předpis určuje, jaká poškození mají nárok na odškodnění. MZ zřejmě plní „plán“, který již dříve deklarovalo. K rozsahu odškodnění totiž v minulosti uvedlo, že se bude týkat maximálně pěti případů ročně. Ale co rodiny, které se potýkají se závažnými následky po očkování, které ve vyhlášce vyjmenovány nejsou? Budou se muset soudit, nebo se smířit s tímto stavem a o odškodnění ani neusilovat?

Dne 15. října 2018 spatřilo světlo světa paragrafové znění zákona, který měl za cíl nastavit odškodňování zdravotních potíží způsobené povinným očkováním. Tomu předcházelo několik let slibů a příprav. Rozalio k prvnímu návrhu zákona vzneslo 26 zásadních připomínek, z nichž mnohé byly přijaty a podobu zákona významně proměnily. Ze strany MZ však byla po celou dobu projednávání zákona záměrně přehlížena připomínka k absenci vyhlášky, která je alfou a omegou celého systému odškodňování. Zákon totiž stanovuje, že k finanční kompenzaci dojde v případě, že se očkovanému objeví zdravotní potíže, které vyjmenovává prováděcí předpis a ke kterým dojde v době, kterou předpis stanoví. Vláda, poslanci a senátoři tak schválili zákon, aniž by věděli, zda vůbec někomu pomůže.

Na neexistenci vyhlášky upozorňovalo Rozalio od samého počátku tvorby zákona, o absenci hotového prováděcího předpisu se také v průběhu legislativního procesu několikrát zmínili někteří poslanci. V listopadu 2018 slíbil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uspořádat kulatý stůl k tvorbě vyhlášky, kterého se mělo účastnit i Rozalio. Do té doby byla známa jen pracovní verze prováděcího předpisu. Kupodivu tuhle verzi představoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Poslanecké sněmovně na podzim 2019 jako finální, zatímco jeho náměstek Roman Prymula na schůzce se zástupci Rozalia v říjnu 2019 slíbil uskutečnit seminář k vyhlášce.
Žádný z těch slibů však MZ nesplnilo a vyhláška se nakonec schvaluje až nyní, pár dní předtím, než zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vstoupí v platnost.

Ministerstvo zdravotnictví si tedy musí se schválením vyhlášky pospíšit. Možná proto předložilo pouze tu pracovní verzi, a to bez dalších úprav, odborné diskuse a pečlivé práce nad tímto zásadním předpisem.
V současném znění je vyhláška jen slabou kopií modelu odškodňování v USA, kde jsou okolnosti odškodňování jiné než v ČR. Předložená vyhláška téměř nebere v úvahu nežádoucí účinky hlášené na SÚKL, uvedené v příbalových letácích vakcín, ani ty, které byly již odškodněny v jiných státech. To zasluhuje důraznou kritiku!

Rozalio podalo své připomínky v připomínkovém řízení. Požaduje úpravu vyhlášky, tak, aby byla skutečnou pomocí rodinám a ne jen prázdnou normou, která zalepí legislativní díru a pusu lidem, kteří po zákoně léta volali. 

 Návrh vyhlášky si můžete přečíst ZDE.

Připomínky Rozalia k vyhlášce:   Výčet následků ve vyhlášce je velmi úzký a neobsahuje mnohé poznané nežádoucí účinky. Není podrobně popsáno, zda se bude odškodňovat uvedený nežádoucí účinek, i když újma na zdraví nebude závažná. Některé diagnózy mohou mít diametrálně odlišný průběh, od nekomplikovaného krátkodobého až po závažný s dlouhodobými nebo až trvalými následky. Účelem by nemělo být odškodňovat každý projev daného nežádoucího účinku, ale závažné poškození zdraví.   Kromě případů uvedených ve vyhlášce může po očkování nastat další řada zdravotních poškození, které jsou již popsány. Z praxe jsou známy další případy poškození nervové soustavy v důsledku očkování, např. meningitida, myelitida, encefalomyelitida, akutní diseminovaná encefalitida, poruchy spánku, Guillain-Barré syndrom, Reyerův syndrom a další neuritidy. Tato a mnohá další poškození zdraví v důsledku očkování v tabulce chybí! Požadujeme výčet doplnit po konzultaci s odborníky a doplnit o ty nežádoucí účinky, které jsou popsány v SPC vakcín, odborných studiích, hlášeních SÚKLu nebo o ty, které byly odškodněny v jiných státech.   V důvodové zprávě se uvádí:…V ostatních případech bude posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena povinným očkováním, předmětem standardního prokazování a zjišťování příčinné souvislosti.“   Ze zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním ustaví Ministerstvo zdravotnictví komisi, která bude posuzovat sporné případy. Proto navrhujeme zanést do vyhlášky, že případy možného poškození, které nejsou vyjmenovány v příloze, bude tato komise posuzovat, a až v případě, že komise zamítne žádost o odškodnění, přistoupí se ke standardnímu prokazování u soudu. Rodiče nesmí být zatěžováni byrokracií v době, která je pro ně z hlediska poškození zdraví jejich dítěte už tak náročná. Proto by soud a dokazování příčinné souvislosti měl být až poslední možností.   Řešením by případně mohl být další paragraf ve vyhlášce, který se odkáže na druhou přílohu, v níž budou vyjmenována poškození, která mohou po očkování nastat, ale pro jejichž komplikovanost posouzení bude žádost o odškodnění posuzovat zmíněná komise.   Přikládáme zdroje, které uvádějí poškození očkováním i s přibližným časem, kdy k němu po očkování dojde. Navrhujeme jako zdroje poznaných NÚ použít i odškodněné případy z jiných zemí.   Možné zdroje: 1) SOLEN MEDICAL EDUCATION, Neurologie pro praxi 3/2016, HARNIČÁROVÁ, M., KOLÁŘOVÁ, M., OŠLEJŠKOVÁ, H., Neurologické komplikace očkování, 2016 2) TRMAL, J., Neurologické komplikace po očkování, 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 2010 3) WHO, Supplementary information onvaccine safetyPart 2: Background rates of adverseevents following immunization, 2000 4) SORIANO, A., NESHER, G., SHOENFELD, Y., Predicting post-vaccination autoimmunity: who might be at risk?, 2014 5) Uznaná poškození po očkování u německých soudů, které byly odškodněny: https://www.ra-klose.com/html/impfschaden.html 6) Státní ústav pro kontrolu léčiv – nejen Informační zpravodaje, ale také neveřejná data, která se nedostala do celkového souhrnu nežádoucích účinků 7) SPC vakcín a informace od výrobců
Některé další připomínky zveřejněné v připomínkovém řízení (všechny připomínky ZDE):   Ministerstvo zemědělství:
Dáváme na zvážení rozšíření přílohy vyhlášky o další možné nežádoucí následky povinného očkování. V úvahu přichází například postvakcinační epilepsie, atopický ekzém, psychomotorická retardace, případně jiná autoimunní a neurologická onemocnění.   Unie zaměstnavatelských svazů: Navrhujeme rozšíření vyhlášky o širší spektrum nežádoucích účinků povinných vakcín, které jsou popsány v SPC vakcín, odborných studiích, hlášeních SÚKLu nebo byly odškodněny v jiných státech. Nežádoucí účinky, resp. poškození způsobené vakcínou, by mělo ve vyhlášce být podrobněji specifikováno. U některých diagnóz může být rozdíl v závažnosti, od lehkého krátkodobého průběhu až po velmi závažné dlouhodobé až trvalé poškození. To je nutno popsat, rozlišit a specifikovat závažná poškození. Poškození s lehkým průběhem vyjmout podrobným popisem, nikoliv vyřazením celé diagnózy. V případě potřeby jsme připraveni poskytnout součinnost a podrobnější podklady.