Naše články a stanoviska

Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s náhradou újmy způsobené povinným očkováním

EDIT k 2. dubnu 2021: Obdrželi jsme odpověď MZ. Jednotlivé odpovědi vkládáme níže přímo pod otázky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Praha, 9. února 2021

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí následujících informací:

  1. Kolik žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním Ministerstvo zdravotnictví za rok 2020 přijalo?
    Odpověď MZ: Jednu.

2. Kolik přijatých žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním vyřídilo Ministerstvo zdravotnictví vroce 2020 kladně?
Odpověď MZ: Žádnou.

3. Kolik přijatých žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním vyřídilo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 záporně?
Odpověď MZ: Jednu.

4. Kolik přijatých žádostí o náhradu újmy způsobené povinným očkováním Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 odložilo nebo dosud nevyřídilo?
Odpověď MZ: Žádnou.

5. Jakých nežádoucích účinků po aplikaci jakých vakcín se tyto žádosti týkaly?
Odpověď MZ: Podatel nároku tvrdil, že se objevil stav hypotonie, poruchy vědomí, stáčení bulbů vzhůru, dále tvrzena suspekce na encefalopatickou reakci a atypický autismus. K tvrzené újmě na zdraví mělo dojít po očkování hexavakcínou Hexacime, která byla podána s nepovinnou rotavirovou vakcínou Rotateq.

6. Jaká je věková struktura poškozených osob, kterých se žádosti týkaly?
Odpověď MZ: Jednalo se o dítě do 5 let věku (ke dni 15.3.2021).

7. Kolik hlášení závažných nežádoucích účinků, za které by mohly poškozené osoby být odškodněny na základě zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, přijal v roce 2020 Státní ústav pro kontrolu léčiv?
Odpověď MZ: Povinnost danou zákonem o léčivech hlásit závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mají kromě zdravotnických pracovníků (lékařů, lékárníků, zdravotních sester atd.) také držitelé rozhodnutí o registraci a další provozovatelé, ale i každý pacient. Ministerstvo však informacemi tohoto typu nedisponuje, ani ze zákona nemá povinnost jimi disponovat. Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, 3 poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. tak nezbývá, než v rozsahu bodů 7 a 8) žádosti odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.

8. Kolik hlášení závažných nežádoucích účinků, za které by mohly poškozené osoby být odškodněny na základě zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, přijal Státní ústav pro kontrolu léčiv počínaje rokem 2015 a konče obdobím do platnosti zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním? Odpovězte, prosím, i když tyto osoby nemohou žádat o náhradu újmy.
Odpověď MZ: Viz bod 7.

9. Kolik financí vynaložilo Ministerstvo zdravotnictví na agendu spojenou s vyřizováním žádostí? Jsou vyčleněny finance na různé náklady spojené s tímto zákonem, i pokud by nebyla přijata jedna jediná žádost? Jaká je jejich výše?
Odpověď MZ: Zatím žádné finance na uplatněné nároky vynaloženy nebyly – viz odpověď na otázku 3) ve spojení s odpovědí na otázku 1). Ohledně vyčlenění financí v souvislosti s přijetím zákona č. 116/2020 Sb. se jedná o náklady na jedno služební místo.

10. Jaké kroky podniká Ministerstvo zdravotnictví, aby dostatečně informovalo občany o možnosti žádat o náhradu újmy způsobené povinným očkováním?
Odpověď MZ: Ministerstvo zdravotnictví připravilo tyto informační nástroje na webu MZ: https://www.mzcr.cz/nahrada-ujmy-za-povinne-ockovani/. Doplňuji však, že informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2, odst. 4).

11. Kdy bude prováděcí právní předpis k tomuto již téměř rok schválenému zákonu vyhlášen ve Sbírce zákonů?
Odpověď MZ: Prováděcí právní předpis by mohl být vydán v řádu několika málo měsíců. Doplňuji však, že informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2, odst. 4).

Za vyřízení žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

Martina Suchánková, předsedkyně spolku